Na vsebino
EN

018-221/2013 Mestna občina Nova Gorica

Številka: 018-221/2013-5
Datum sprejema: 9. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata, mag. Nataše Jeršič kot članice senata in Boruta Smrdela kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "rekonstrukcijo in dozidavo stavbe OŠ Frana Erjavca Nova Gorica ter rekonstrukcijo strehe in atrija v 2. nadstropju stavbe OŠ Frana Erjavca Nova Gorica" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Strabag, gradbene storitve, d. o. o., Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o. p., d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (v nadaljevanju: naročnik), 9. 8. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva pritožba se zavrže.

3. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 28. 3. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN3570/2013) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 430-4/2013-70 z dne 20. 5. 2013 sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Kolektor Koling, d. o. o., Arkova ulica 43, Idrija (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 5. 2013 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Naročnik je vpogled organiziral 29. 5. 2013 in ga dokumentiral z "zapisnikom" št. 430-4/2010-80.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 31. 5. 2013 ter predlagal, da se mu dovoli vpogled v vse reference in da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
" izbrani ponudnik ni izpolnil predračuna v celoti, saj pri elementih znotraj postavk "stikalni blok SB-P-1 (R1.1)", "stikalni blok SB-1N2.1 (R2.1)", "stikalni blok SB-2N3.1 (R3.1)" in "stikalni blok brezprekinitvenega napajanja SB-UPS-1N" ni vpisal cene na enoto, skupne vrednosti seštevka količine in cene na enoto, niti ni vpisal kakšnega podatka, ki bi kazal, da je vrednost teh elementov zajel v drugih postavkah, odprava takih pomanjkljivosti ponudbe pa je nedopustna glede na drugi odstavek 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), niti ne bi bila mogoča v okviru odpravljanja očitnih računskih napak, saj pomanjkljiv vpis teh podatkov ne predstavlja računske napake,
" mu je naročnik omogočil vpogled zgolj v referenco naročnika Dom upokojencev Idrija, medtem kot je vpogled v druge reference ponudnika in njegovega kadra neupravičeno onemogočil,
" izbrani ponudnik ne izpolnjuje referenčnega pogoja, saj z referenco za Dom upokojencev Idrija ni izpolnil zahteve po izvedbi ravne strehe v vrednosti 1.000.000 eurov brez DDV, ki jo zahteva jasno določen referenčni pogoj v delu, ki zahteva "enaka ali podobna dela, kot so razpisana " ravna streha", drugačno tolmačenje razpisne dokumentacije pa bi pomenilo, da je razpisna dokumentacija nejasna do te mere, da na njeni podlagi ni mogoče oddati primerljivih ponudb.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 10. 6. 2013 izjasnil o zahtevku za revizijo in zavrnil vlagateljeve očitke.

Naročnik je "dodatni vpogled" organiziral 13. 6. 2013 in ga dokumentiral z "zapisnikom" št. 430-4/2010-88.

Vlagatelj je z vlogo z dne 18. 6. 2013 dopolnil zahtevek za revizijo in navedel, da:
" referenčnega potrdila za dom upokojencev Idrija ni podpisal referenčni naročnik,
" izbrani ponudnik ni izvedel ravne strehe v višini 1.000.000 eurov.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 20. 6. 2013 izjasnil o dopolnitvi zahtevka za revizijo in zavrnil vlagateljeve očitke.

Naročnik je z dokumentom "Odločitev" št. 430-4/2013-91 z dne 26. 6. 2013 zahtevek za revizijo zavrnil in odločil, da stroške postopka nosi vlagatelj. Naročnik je navedel, da:
" izbrani ponudnik sicer ni izpolnil vseh elementov znotraj postavke, vendar te predstavljajo sestavne dele posamezne postavke, izpolnil pa je vse postavke predračuna,
" je izbrani ponudnik predložil štiri reference, pri čemer naročnik potrdila naročnika Kolektor Etra, d. o. o., Ljubljana - Črnuče ni upošteval, ker ni podpisano, z drugimi tremi potrdili pa je dokazal, da izpolnjuje referenčni pogoj, saj predmet javnega naročila vsebuje tudi druga gradbena, obrtniška in instalacijska dela in ne zgolj krovsko kleparskih del.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-4/2013-92 z dne 26. 6. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1. 7. 2013 navedel, da je obrazložitev odločitve o zahtevku za revizijo skopa, očitke pa je predstavil že v zahtevku za revizijo, sicer pa vlaga pritožbo zoper odločitev o stroških, ker je iz sporne odločitve razvidno, da mora vlagatelj dodatno plačati 10.984 eurov.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik izbral ponudbo izbranega ponudnika, čeprav naj ne bi bila popolna, s čimer uveljavlja kršitev prvega odstavka 80. člena ZJN-2, zatrjuje pa tudi, da mu je naročnik neupravičeno onemogočil vpogled v nekatere dele ponudbe izbranega ponudnika, s čimer uveljavlja kršitev sedmega odstavka 22. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da naročnik oddaja javno naročilo gradenj, ki ga je razdelil na dva dela, in sicer "1. del" se nanaša na "rekonstrukcijo in dozidavo stavbe OŠ Frana Erjavca"", "2. del" pa na "rekonstrukcijo strehe in atrija v 2. nadstropju stavbe OŠ Frana Erjavca". Iz predvidenega termina izvedbe del (točka 2.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe; str. 5 razpisne dokumentacije) izhaja, da se bosta oba dela začela izvajati v isti časovni točki, za izvedbo 1. dela pa bo imel izvajalec na razpolago več koledarskih dni kot za izvedbo 2. dela.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeve očitke, povezane s kršitvijo sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 in z ugotavljanjem sposobnosti po referenčnem pogoju.

Vlagatelj zatrjuje, da bi mu moral naročnik omogočiti vpogled v reference ponudnika in kadra (odgovorni vodja del) v celoti in ne le delno. Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da naročnik na vpogledu 29. 5. 2013 vlagatelju ni omogočil vpogleda v vse reference ponudnika in kadra, saj mu je omogočil vpogled le v referenco naročnika Dom upokojencev Idrija, na vpogledu 13. 6. 2013 (po vložitvi zahtevka za revizijo) pa mu je omogočil vpogled še v nadaljnje reference, vendar v primeru ugotovitve, da izbrani ponudnik na podlagi reference naročnika Dom upokojencev Idrija izpolnjuje sposobnost, kot jo je naročnik določil s pogoji, potem ugotovitev kršitve sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 ne bi bila bistvena, saj bi bil izbrani ponudnik sposoben v obsegu, ki ga kot minimalnega določa naročnik, druge reference pa ne bi več vplivale na priznanje sposobnosti izbranem ponudniku. Državna revizijska komisija je zato najprej preizkusila, ali vlagatelj pravilno navaja, da naročnik ne bi smel izbranemu ponudniku priznati reference naročnika Dom upokojencev Idrija.

Naročnik mora skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ob siceršnjem upoštevanju postopka dopolnitve ponudb iz 78. člena ZJN-2 in ravnanja po drugem odstavku 41. člena ZJN-2 v primeru odprtega postopka oddaje javnega naročila (ki je postopek, po katerem naročnik v konkretnem primeru oddaja javno naročilo; točka IV.1.1 objave), izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba pa je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna ponudba med drugim tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2.

Naročnik je prvotno določeni referenčni pogoj za ponudnika, kot ga je določil v točki 2.38 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 17 razpisne dokumentacije) spremenil z odgovorom, objavljenim 12. 4. 2013, ob 13.57, na portalu javnih naročil, s čimer je postal del razpisne dokumentacije (drugi odstavek 71. člena ZJN-2), in sicer tako, da se po novem glasi:
"Ponudnik mora kot obvezni pogoj predložiti za 2. del: najmanj eno (1) referenco uspešno izvedenih enakih ali podobnih del, kot so razpisana " ravne strehe, v zadnjih petih letih od dneva objave na Portalu javnih narocil, v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV."

Naročnik je tudi za kader (odgovorni vodja del) v točki 2.38 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (str. 17 razpisne dokumentacije) zahteval reference, in sicer:
"Kot obvezni pogoj mora odgovorni vodja del za 2. del izkazati najmanj eno (1) referenco uspešno izvedenih enakih ali podobnih del, kot so razpisana " ravne strehe, v zadnjih petih letih od dneva objave na Portalu javnih naročil, v vrednosti najmanj 1.000.000,00 EUR brez DDV."

Izbrani ponudnik je zase in za kader v ponudbi priglasil po štiri reference, za večino teh referenc pa je predložil tudi podpisana potrdila. Naročnik je v odločitvi o zahtevku za revizijo navedel, da ene izmed referenc, ki jo je dal subjekt zasebnega prava, ni upošteval, saj izbrani ponudnik ni predložil podpisanega potrdila, pač pa je referenčno potrdilo za tega referenčnega naročnika le izpolnjeno.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da sta izbrani ponudnik in kader izvajala dela za naročnika Dom upokojencev Idrija, na Domu upokojencev Idrija pa sta izvajala dela tudi za drugega naročnika " družbo FMR, d. d., Idrija. Referenčna potrdila so izbranemu ponudniku in kadru izdala tako Dom upokojencev Idrija kot družba FMR, d. d., Idrija, in sicer vsak za dela, ki sta jih izbrani ponudnik in kader opravljala za vsakega naročnika. Vlagatelj sicer v vlogi z dne 18. 6. 2013 navaja, da je referenco za dela na Domu upokojencev Idrija potrdila družba FMR, d. d., Idrija, vendar je spregledal, da sta izbrani ponudnik in kader opravljala dela na Domu upokojencev Idrija tako za Dom upokojencev Idrija kot za družbo FMR, d. d., Idrija, zato je treba razlikovati referenčna potrdila, ki so jih izdala ta dva različna naročnika. Referenčno potrdilo naročnika Dom upokojencev Idrija je potrdil naročnik Dom upokojencev Idrija, iz njega pa je razvidno, da je izbrani ponudnik opravil "izvedbo ravne strehe, GO dela" in torej del, povezanih z ravno streho, za naročnika Dom upokojencev Idrija v znesku nad minimalno zahtevanim 1.000.000 eurov brez DDV (namreč 3.931.455,23 eurov brez DDV), kader Z. R. pa je bil pri izvedbi del v tej vrednosti imenovan za odgovornega vodjo del.

Državna revizijska komisija se ne strinja, da je mogoča razlaga referenčnega pogoja le na način, ki ga prikazuje vlagatelj. Državna revizijska komisija namreč ugotavlja, da je mogoče referenčni pogoj za 2. del razumeti tako, da je za upoštevanje referenc mogoče upoštevati "izveden[a] enak[a] ali podobn[a] del[a], kot so razpisana" (iz popisa del je razvidno, da se bodo pri izvedbi predmeta javnega naročila za 2. del izvajala različna gradbena in obrtniška dela), če so ta dela povezana z ravno streho, pri tem pa posebne omejitve na zgolj nekatere vrste del (npr. le krovska in kleparska dela, ki so po vlagateljevem stališču edina možna) ni. Táko, za vlagatelja sicer nesprejemljivo, tolmačenje tega pogoja podpira že referenčni pogoj sam v delu, ki se nanaša na 1. del ("Rekonstrukcija in dozidava stavbe OŠ Frana Erjavca"), saj naročnik tako za ponudnika kot za kader uporablja enako besedilo referenčnega pogoja kot za 2. del ("Rekonstrukcija strehe in atrija v 2. nadstropju stavbe OŠ Frana Erjavca"); edina razlika (poleg sicer števila referenc) med njima je v tem, da v delu, ki se nanaša na 1. del, naročnik teh del ni povezal s kakšnim konkretnim rezultatom del, kot je to v primeru 2. dela, ko ta dela zahteva glede ravne strehe. Ker naročnik tudi ni določil nobenih minimalnih zahtev glede površine ravne strehe pri referenčnih poslih, v tej fazi postopka oddaje javnega naročila, ko je rok za predložitev ponudb že potekel, ni mogoče več posegati v vsebino referenčnega pogoja (tretji odstavek 71. člena ZJN-2), zato ne more biti bistveno, da površina ravne strehe na Domu upokojencev Idrija znaša "le" 1.025,41 m2, konkurenčni ponudniki pa so opravljali dela na ravnih strehah s površino nad 10.000 m2.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da le zaradi takega tolmačenja referenčnega pogoja ponudbe niso že medsebojno neprimerljive, kot to navaja vlagatelj. Vlagatelj namreč navaja le, da so "morali konkurenčni ponudniki iskati zahtevno in redko referenco za referenčno vrednost ravne strehe v 1.000.000,00 EUR brez DDV, medtem ko bi izbrani ponudnik lahko dobil posel iz predmetnega javnega naročila z referenco ravne strehe, ki je bistveno nižja od tega zneska" (str. 9 zahtevka za revizijo), s čimer odpira vprašanje priznanja sposobnosti, ne pa tega, da bi zaradi tega ponudniki ponudili neprimerljive ponudbe zaradi predmeta javnega naročila.

Državna revizijska komisija tako povzema, da vlagatelj ni uspel z zahtevkom za revizijo v delu, ki se nanaša na to, da je naročnik izbranemu ponudniku neupravičeno priznal referenco naročnika Dom upokojencev Idrija, s tem pa, da mu je priznal, da je sposoben v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja 2.38 iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in da je zato v tem delu ponudba izbranega ponudnika pravilna in s tem popolna. Zato ob takšni ugotovitvi Državna revizijska komisija ni posebej obravnavala zahtevka za revizijo v delu, ki se nanaša na vpogled v druge reference, saj tudi morebitna ugotovitev kršitve sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 in omogočitev vpogleda vanje ne bi vplivala na to, da bi vlagatelj z navajanjem neskladnosti drugih referenc lahko uspel z očitkom, da je naročnik izbranemu ponudniku neupravičeno priznal izpolnjevanje pogoja 2.38 iz Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in da zato v tem delu njegova ponudba ni pravilna in s tem ni popolna. Po drugi strani pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelju naknadno omogočil vpogled še v druge reference, vendar hkrati ugotavlja, da vlagatelj niti v vlogi z dne 18. 6. 2013 ni navedel, da bi bile druge tri reference (oziroma vsaj tisti dve, za katere naročnik ni ugotovil pomanjkljivosti) kakorkoli neskladne z vsebino referenčnega pogoja in da niti na njihovi (oziroma njuni) podlagi naročnik ne bi mogel izbranemu ponudniku priznati sposobnosti in ugotoviti pravilnosti in s tem popolnosti ponudbe. Ugotovitve v zvezi z referenčnim pogojem in vpogledom pa je Državna revizijska komisija upoštevala pri vprašanju priznanja stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je nadalje obravnavala vlagateljeve očitke glede izpolnitve popisa del oziroma priprave predračuna, ki jih je vlagatelj uveljavljal najprej.

Vlagatelj je navedel, da je izbrani ponudnik ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo, ko ni izpolnil predračuna v celoti, saj ni navedel cen elementov pri postavkah "stikalni blok SB-P-1 (R1.1)" (pravilno: "stikalni blok SB-P1.1 (R1.1)"; opomba Državne revizijske komisije), "stikalni blok SB-1N2.1 (R2.1)", "stikalni blok SB-2N3.1 (R3.1)" in "stikalni blok brezprekinitvenega napajanja SB-UPS-1N", vendar se Državna revizijska komisija s tem vlagateljevim očitkom ne strinja.

Naročnik je pripravil popis del (obrazec predračuna), ki so ga morali ponudniki izpolniti, podpisati in žigosati (peti odstavek točke 2.23 in osma alinea točke 2.41 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, str. 14 in 19 razpisne dokumentacije; tretja alinea pod naslovom "Opozorilo", str. 27 razpisne dokumentacije).

Iz popisa del je razvidno, da je naročnik za vse štiri med vlagateljem in naročnik sporne postavke kot enoto mere določil "kos", kot količino pa "1" (ena), poleg tega pa je vsak ta stikalni blok opisal tako, da je naštel, iz katerih elementov je sestavljen. Naročnik je namreč pri vseh štirih postavkah zapisal besedilo "["] se opremi s sledečimi elementi" in te elemente v nadaljevanju naštel, za vsakega pa je določil še enoto mere in količino.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri tem pa je ugotovila, da je izbrani ponudnik pri vseh štirih spornih postavkah izpolnil popis del (pripravil predračun) tako, da je vpisal cene stikalnih blokov pri enotah mere "kos" in količinah "1" (ena), ni pa vpisal tudi cen po posameznih elementih stikalnih blokov, sicer pa ni niti napisal besedila, da je cena teh elementov "upoštevan[a]" ali "zajet[a]" v ceni stikalnega bloka, kot to pravilno ugotavlja vlagatelj. Vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da le vpis cen stikalnih blokov v popis del (predračun), ne pa tudi vpis cen teh elementov ali pa opustitev navedbe, da so ti elementi vključeni v ceno stikalnih blokov, ni v nasprotju z zahtevami, ki jih je naročnik določil v konkretni razpisni dokumentaciji, saj je iz besedila "["] se opremi s sledečimi elementi" razvidno, da ti elementi skupaj z enoto mere in s količino opisujejo, kako so sporni stikalni bloki sestavljeni, in torej konkretizirajo vsebino postavk, niso pa samostojne postavke, saj drugače kot posamezne postavke ti elementi niso samostojno oštevilčeni, temveč so našteti po alineah znotraj posameznih (štirih) oštevilčenih postavk.

Državna revizijska komisija se tudi ne strinja z vlagateljem, da zaradi načina vpisa cen v popise del (predračune) ponudbe medsebojno niso primerljive. Vsi ponudniki, ki so navedli ceno vseh štirih stikalnih blokov in so ponudili stikalne bloke, ki vsebujejo elemente, ki jih določa popis del, so ponudili predmet s tehničnimi značilnostmi, ki jih zahteva naročnik. Take ponudbe je mogoče medsebojno primerjati. Če pa kateri izmed ponudnikov ne bi ponudil predmeta s tehničnimi lastnostmi, kot jih je določil naročnik, potem bi bila njegova ponudba neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), tako ponudbo pa bi moral naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), ker ne bi bila popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Vlagatelj navaja, da je predračun izpolnjen nepravilno, iz česar bi bilo mogoče sklepati, da smiselno navaja, da zaradi nevpisa cene po posameznih elementih oziroma navedbe o vključitvi cene teh elementov v ceno stikalnega bloka izbrani ponudnik ni ponudil stikalnih blokov, ki so skladni s tehničnimi zahtevami, ki jih je določil naročnik, vendar Državna revizijska komisija neprimernosti ponudbe izbranega ponudnika v tem delu ni mogla ugotoviti, saj nevpis teh podatkov, kot že navedeno, ne pomeni ravnanja v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, kar nadalje pomeni, da ne omogoča takojšnje ugotovitve, da stikalni bloki niso sestavljeni iz vseh elementov, ki jih določajo tehnične zahteve.

Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ni ugotovila razlogov, na podlagi katerih bi bilo treba odločitev o oddaji javnega naročila razveljaviti, zato je zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je z vlogo z dne 1. 7. 2013 vložil tudi pritožbo zoper odločitev o stroških predrevizijskega postopka (2. točka "izreka" dokumenta "Odločitev" št. 430-4/2013-91 z dne 26. 6. 2013).

Iz 2. točke "izreka" dokumenta "Odločitev" št. 430-4/2013-91 z dne 26. 6. 2013 izhaja, da je naročnik ugotovil, da stroški postopka znašajo 10.984 eurov, in odločil, da jih nosi vlagatelj. Vlagatelj v pritožbi navaja, da je naročnik vlagatelju naložil dodatno plačilo 10.984 eurov, vendar to ne drži, saj je naročnik vse stroške, ki jih je priglasil vlagatelj, le seštel in odločil, da ti stroški bremenijo vlagatelja. Naročnik je torej vsebinsko odločil, da zavrne stroške, ki jih je priglasil vlagatelj v zahtevku za revizijo, saj je zahtevek za revizijo zavrnil.

Revizijski postopek se skladno s prvim odstavkom 30. člena ZPVPJN začne takrat, ko Državna revizijska komisija od naročnika prejme zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija v revizijskem postopku odloča o (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo. Odločitev o povrnitvi stroškov, nastalih v predrevzijskem postopku, deli usodo odločitve o glavni stvari (tj. o zahtevku za revizijo). Povrnitev stroškov je namreč skladno s 70. členom ZPVPJN odvisna od (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo (načelo uspeha), iz česar izhaja da je odločitev o stroških akcesorne narave. Ker revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo vključuje tudi odločitev o stroških, je vložitev pritožbe v obravnavanem primeru nedopustna, zato jo je Državna revizijska komisija zavrgla. Pritožba zoper odločitev naročnika o stroških je dopustna le v primeru, če se revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo ne začne, vlagatelj pa se ne strinja le z naročnikovo stroškovno odločitvijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel zoper odločitev o oddaji javnega naročila, dovolitev dodatnega vpogleda že v postopku pred naročnikom (kot ugotovitev kršitve pravice do vpogleda) pa je bila glede na ugotovitve Državne revizijske komisije v obrazložitvi tega sklepa nebistvena. Z vidika povrnitve vsaj dela stroškov v smislu devetega odstavka 70. člena ZPVPJN bi bila ugotovitev kršitve pravice do vpogleda lahko pomembna le, če bi se kot kršitev ugotovilo tudi, da je naročnik izbranemu ponudniku neupravičeno priznal referenco naročnika Dom upokojencev Idrija. Zato je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov v celoti (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 9. 8. 2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
" Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,
" Kolektor Koling, d. o. o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
" v spis zadeve, tu.

Natisni stran