Na vsebino
EN

018-257/2013 Občina Divača

Številka: 018-257/2013-3
Datum sprejema: 7. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "rekonstrukcijo ceste v Gornje Ležeče" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika Adriaplan, d. o. o., Sežana, Partizanska cesta 75, Sežana in Gorenjska gradbena družba, d. d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ju zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, Divača (v nadaljevanju: naročnik), 7. 8. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 29. 4. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN5061/2013) z dokumentom "Sklep o oddaji javnega naročila" št. 430-0008/2013-23 z dne 18. 6. 2013 sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo skupnih ponudnikov CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, Koper in Grafist, d. o. o., Sermin 7b, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 2. 7. 2013 in predlagal njeno razveljavitev, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
" je ponudbena cena v ponudbi izbranega ponudnika navedena napačno, saj namesto 188.797,73 eurov znaša 188.428,45 eurov, ki je posledica tega, da je izbrani ponudnik spremenil vrednost postavke 8.2 "Izdelava PID" z 1 % na 0,8 %,
" naročnik ni preveril v uradni evidenci, ali partnerja in podizvajalec izpolnjujejo osnovno sposobnost (nekaznovanost ter plačilo davkov in prispevkov),
" ena izmed izjav o nekaznovanosti za zastopnika partnerja CPK, d. d., Koper ni podpisana, zato je ponudba izbranega ponudnika vsaj formalno nepopolna,
" mu je naročnik neupravičeno zakril podatek o tem, kdo je odgovorni vodja del, ni pa mu niti omogočil seznanitve z analizo cen.

Naročnik je s sklepom št. 430-0008/2013-30 z dne 16. 7. 2013 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
" izbrani ponudnik ni spreminjal popisa del, pač pa je ponudil nižjo ceno od 1 %, kar ni nedovoljeno, sicer pa tudi, če bi to šteli za računsko napako, gre za spremembo v višini 0,1 %, ki ne vpliva na vrstni red ponudb in tudi ni bila kršena enakopravna obravnava ponudnikov,
" je pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila prejel podatke tako od davčnega organa kot iz kazenske evidence, sicer pa v ponudbi niso nastopali podizvajalci,
" je izbrani ponudnik predložil pooblastila za vse zastopnike, za sporno osebo pa je predloženo potrebno soglasje, kar potrjuje tudi dejstvo, da je naročnik pridobil podatke iz uradne evidence tudi za to osebo,
" je treba zahtevo za vpogled zavrniti, ker vlagatelj ni postavil zahtevka za vpogled, sicer pa ime odgovornega vodje del ni bilo v celotni ponudbi zakrito (pogodba) in vlagatelj s tem podatkom razpolaga, ravno tako niso bili zakriti podatki o referenčnih poslih, analiza cen pa ni javna.

Naročnik je kot prilogo dopisu z dne 16. 7. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 18. 7. 2013 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in jih zavrnil.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ko je izbral ponudbo izbranega ponudnika, saj naj ta ne bi bila popolna, zatrjuje pa tudi kršitev sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, saj naj bi mu naročnik neupravičeno onemogočil vpogled v nekatere dele ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeve očitke, povezane s kršitvijo sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, pri tem pa je ugotovila, da niso utemeljeni.

Vlagatelj je z vlogo z dne 21. 6. 2013 zahteval vpogled v dokumentacijo, naročnik pa je vpogled organiziral 1. 7. 2013, o čemer je vodil zapisnik. Iz zapisnika, ki ga je podpisal tudi vlagateljev predstavnik, je razvidno, da je naročnik vlagatelju omogočil vpogled v dele ponudbe izbranega ponudnika, v dele ponudbe izbranega ponudnika pa ne, sicer pa je vlagatelju tudi izročil fotokopije delov ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da naročnik na vpogledu vlagatelju ni omogočil vpogleda v obrazec za predstavitev odgovornega vodje del, kjer sta navedeno ime in priimek te osebe, vendar pa iz zapisnika o vpogledu ni razvidno, da mu je onemogočil vpogled v vzorec pogodbe. V vzorcu pogodbe pa je izbrani ponudnik ime in priimek odgovornega vodje del navedel, zato se je vlagatelj lahko seznanil z imenom in s priimkom te osebe. Državna revizijska komisija dodaja, da ne more biti bistveno, da se vlagatelj ni seznanil z imenom in s priimkom te osebe iz obrazca za predstavitev odgovornega vodje del, temveč je v zadevi bistveno, da se je vlagatelj z imenom in s priimkom te osebe seznanil. Zato z vidika kršitve sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 ni bistveno, iz katerega dela ponudbe se je vlagatelj lahko seznanil s temi podatki. Državna revizijska komisija še dodaja, da se je vlagatelj seznanil tudi z referenčnim delom odgovornega vodje del, saj to jasno izhaja iz zapisnika, kjer je navedeno, da so "referenčni posli odgovornega vodje del razkriti", vendar pa vlagatelj ne navaja, da bi naročnik napačno ugotovil, da je referenca skladna z naročnikovimi zahtevami.

Vlagatelj še navaja, da se ni mogel seznaniti z analizo cene.

Naročnik je v 21. točki poglavja B "Pogoji za izkazovanje ekonomske, finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti" (str. 7"8 razpisne dokumentacije) določil:
"Ponudnik mora ponudbi priložiti analizo enotnih cen za pet vrednostno najvišjih postavk iz izpolnjenega obrazca popisov del.
Prikaz analize (material, delo, mehanizacija in transport) mora biti prikazan tako, da so cene po enoti mere virov iz popisov del in kalkulativnih elementov enake cenam v analizi. Ponudnik analizo predloži na lastnih obrazcih. Ponudnik priloži tudi izpolnjen obrazec Kalkulativni elementi. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja od ponudnikov zahteva dodatna pojasnila analize ali analize ostalih postavk popisov del, pri čemer morajo biti v celoti skladne z že danimi postavkami. V primeru, da naročnik ugotovi, da postavke med seboj niso usklajene, bo ponudbo izločil iz postopka javnega naročila. Pogoj mora izpolniti eden od partnerjev ali vsi partnerji skupaj."

Ne glede na odgovor, ali je naročnik 21. točko poglavja B "Pogoji za izkazovanje ekonomske, finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti" (ne)pravilno vključil v razpisno dokumentacijo kot pogoj za priznanje sposobnosti, pa je treba ugotoviti, da analiza cene pomeni predstavitev strukture cene petih vrednostno najvišjih postavk. Ponudniki so morali naročniku predstaviti, kako so oblikovali določene postavke. Ti podatki pa niso podatki, ki so kot javni določeni v drugem odstavku 22. člena ZJN-2, zato naročnik ni kršil sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, ko je sledil oznaki poslovna skrivnost, s katero je izbrani ponudnik opremil prilogo ponudbe, v kateri je prikazal analizo cen petih postavk, in vlagatelju ni omogočil vpogleda v to prilogo.

Ob zaključku, da naročnik ni kršil sedmega odstavka 22. člena ZJN-2, Državna revizijska komisija ni posebej ugotavljala, ali naročnik upravičeno opozarja, da vlagatelj ni pripravil zahtevka za revizijo tako, da bi zahteval vpogled, niti ni ugotavljala, ali je vlagatelj sicer sploh utemeljil kršitev sedmega odstavka 22. člena ZJN-2 na način, kot to zahteva peti odstavek 31. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija je nadalje obravnavala vlagateljeve očitke, da je naročnik izbral ponudbo, ki ni popolna, s tem pa naj bi kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2.

Naročnik mora skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2, ob siceršnjem upoštevanju postopka dopolnitve ponudb iz 78. člena ZJN-2 ter ravnanja po drugem odstavku 41. člena ZJN-2 v primeru odprtega postopka oddaje javnega naročila (ki je postopek, po katerem naročnik v konkretnem primeru oddaja javno naročilo; točka IV.1.1 objave), izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba pa je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna ponudba med drugim tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2.

Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik spremenil vrednost postavke 8.2 "Izdelava PID", vendar Državna revizijska komisija temu ni sledila.

Vlagatelj pravilno navaja, da so morali ponudniki pripraviti predračun, saj so morali v popisih del vpisati cene po posameznih postavkah. Naročnik je namreč v 19. točki poglavja B "Pogoji za izkazovanje ekonomske, finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti" (str. 7 razpisne dokumentacije) določil:
"Ponudnik ponudi vsa razpisana dela skladno z razpisno dokumentacijo, s popisom del in določbami obrazca vzorec pogodbe. Za izpolnjevanje pogoja ponudnik izpolni vse dokumente v mapi POPISI DEL. V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil cene pri posamezni postavki v popisu, bo naročnik štel, da je to postavko ponudil za ceno 0,00 EUR. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj."

Ne glede na odgovor, ali je naročnik 19. točko poglavja B "Pogoji za izkazovanje ekonomske, finančne, tehnične in kadrovske sposobnosti" (ne)pravilno vključil v razpisno dokumentacijo kot pogoj za priznanje sposobnosti, pa je iz te določbe razpisne dokumentacije razvidno navodilo za izpolnitev popisa del s cenami. Naročnik je zahtevo po vpisu cen v popise del navedel še v drugih delih razpisne dokumentacije (npr. pri navajanju meril (točka III) ali pa sestavinah ponudbe (točka IV)).

Državna revizijska komisija je vpogledala v obrazec "Popisi del" (datoteka v formatu excel), pri tem pa je ugotovila, da je naročnik kot točko 8.2 določil postavko "Izdelava PID", ki obsega količino "1" in enoto mere "%", vendar iz popisov del ni razvidno, od katere osnove se obračuna ta odstotek, saj naročnik tega ni specificiral. V opisu postavke 8.2 tudi ne piše, da je treba odstotek izračunati od ponudbene vrednosti, kot je to mogoče razbrati iz vlagateljevih navedb. Tako tolmačenje bi bilo sicer dvomljivo, ker je tudi vrednost postavke 8.2 vključena v ponudbeno vrednost, vprašljivo pa bi tudi bilo, če bi izhajali iz namena projekta izvedenih del in tega, ali vse postavke iz popisa del (npr. postavka 8.1, ki se nanaša na finalno čiščenje zunanjih površin), pomenijo podatke, ki jih je treba prikazati v tem projektu.

Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik spremenil vrednost postavke 8.2 "Izdelava PID" z 1 % na 0,8 %, ko je namesto cene 1.869,28 eurov vpisal ceno 1.500 eurov, vendar Državna revizijska komisija temu ne more pritrditi, saj jasne podlage, da bi moral izbrani ponudnik izračunati 1 % od vrednosti vseh postavk razen postavke 8.2, v razpisni dokumentaciji ni. Cena 1.500 eurov, ki jo je vpisal izbrani ponudnik za postavko 8.2, je lahko vrednost od postavk, ki jih je izbrani ponudnik pač upošteval pri izračunu vrednosti postavke 8.2. Državna revizijska komisija je že večkrat navedla, da nejasne razpisne dokumentacije ne gre tolmačiti v škodo ponudnika, ki je izpolnil zahteve razpisne dokumentacije na enega izmed možnih načinov, ki jih tolmačenje razpisne dokumentacije omogoča.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik 13. 6. 2013 prejel potrdila iz kazenske evidence za oba partnerja, ki sestavljata izbranega ponudnika, in določene fizične osebe, da niso bili obsojeni za kazniva dejanja, ki so določena v 42. členu ZJN-2, 18. 6. 2013 pa je prejel še dokazili od davčnega organa, da ta partnerja nimata neplačanih obveznosti v zvezi s plačili davkov in prispevkov v vrednosti 50 eurov ali več. Dokazila iz uradnih evidenc je naročnik torej prejel pred izdajo odločitve o oddaji javnega naročila, zato vlagatelj napačno navaja, da je naročnik napačno ugotovil, da izbrani ponudnik izpolnjuje pogoje iz prvega in tretjega odstavka 42. člena ZJN-2. Izbrani ponudnik pa ne nastopa s podizvajalcem, zato so vlagateljeva opozorila o nepreverjanju sposobnosti podizvajalca (sicer nejasno katerega, ker ga vlagatelj ne konkretizira) brezpredmetna.

Vlagatelj tudi napačno navaja, da je ponudba izbranega ponudnika vsaj formalno nepopolna, saj da S. J. pooblastila, da lahko naročnik pridobi podatke iz kazenske evidence, ni podpisal. V ponudbi izbranega ponudnika se namreč nahaja podpisano soglasje S. J., da naročnik lahko pridobi podatke iz kazenske evidence, sicer pa je naročnik iz kazenske evidence za S. J. tudi pridobil dokazilo, da ni bil obsojen za kazniva dejanja, ki jih določa 42. člen ZJN-2.

Upoštevajoč vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 7. 8. 2013

Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača,
" Odvetniška družba Marovt in partnerji, d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1001 Ljubljana,
" CPK, d. d., Ulica 15. maja 14, 6000 Koper,
" Grafist, d. o. o., Sermin 7b, 6000 Koper,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
" v spis zadeve, tu.

Natisni stran