Na vsebino
EN

018-239/2013 Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna

Številka: 018-239/2013-3
Datum sprejema: 29. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Energetska sanacija dijaškega doma II" za sklop 3 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Radiel group, d.o.o., Dolinska cesta 1b, Koper, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška cesta 36, Postojna (v nadaljevanju: naročnik), 29.7. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo z dne 12. 6. 2013 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 3, kot izhaja iz dokumenta "Obvestilo o izidu javnega naročila" z dne 27. 5. 2013.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 1473,28 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku tega roka do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25. 3. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 39/3-2013. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 15. 4. 2013, pod št. objave JN4251/2013.

Naročnik je dne 27. 5. 2013 sprejel dokument "Obvestilo o izidu javnega naročila", iz katerega izhaja, da je predmetno javno naročilo v sklopu 3 oddal ponudniku ARBA PLUS d.o.o., Špruha 19, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ugodnejšo ponudbo vlagatelja pa je izločil kot nepopolno, ker vlagatelj ponudbi ni predložil dokazila o izpolnjevanju pogoja iz točke 7.1.14 obrazca N-1 (Navodila ponudnikom), kjer je bilo zahtevano potrdilo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del za osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodje del, to pa tudi ni bilo razvidno iz naknadno predloženega dokazila.

Vlagatelj je dne 5. 6. 2013 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev glede odločitve o oddaji javnega naročila, kateri je priložil tudi potrdilo Inženirske zbornice Slovenije, št. 2069/13/SJP-NČ (v nadaljevanju: dopis IZS). Naročnik je dodatno obrazložitev izdal dne 6. 6. 2013.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12. 6. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je bil iz postopka oddaje javnega naročila neupravičeno izločen, saj je že v času oddaje ponudbe izpolnjeval razpisne pogoje. Vlagatelj navaja, da je kot potrdilo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za vodenje del za odgovornega vodjo del priložil potrdilo št. 144/86 z dne 19. 6. 1986, ki ga je izdala Socialistična Republika Slovenija, Republiški komite za industrijo in gradbeništvo Ljubljana (kot takrat edini pristojni organ za to področje) in iz katerega izhaja, da je V.D., elektrotehnik, s končano Tehniško elektro šolo, opravil strokovni izpit, pri čemer je posebni del izpita opravljal s področja elektro stroke. Vlagatelj navaja, da naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila ne oporeka izpolnjevanja spornega pogoja, vendar vztraja pri svoji odločitvi, ker naj v času izdaje predmetne odločitve z navedenimi dejstvi, ki izhajajo iz potrdila IZS, ni bil in ni mogel biti seznanjen. Vlagatelj meni, da naročnik neutemeljeno navaja, da so v dopisu IZS navedena nova dejstva, saj so iz potrdila IZS razvidna izključno pravna naziranja, potrebno dokazilo pa je bilo priloženo ponudbi, na podlagi česar bi moral naročnik, ob pravilni uporabi materialnega prava, zlasti določil o priznavanju diplom in drugih listin o strokovni usposobljenosti iz 10. poglavja Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 s sprem.; v nadaljevanju: ZGO-1), ugotoviti izpolnjevanje razpisnega pogoja, torej da ima V.D. opravljen zahtevan strokovni izpit. Ob pravilni uporabi ZGO-1 bi moral naročnik tudi ugotoviti, da ZGO-1 za tehnike, ki izpolnjujejo pogoje iz 77. in 230. člena ZGO-1, ne predvideva vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS. Naročnik je tisti, ki je dolžan opraviti subsumpcijo predloženih ponudb pod pravila materialnega prava in razpisne dokumentacije, predmet dopolnjevanja ponudb po 78. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) pa ne more biti vprašanje materialnega prava.

Naročnik je dne 1. 7. 2013 sprejel Sklep, št. 39-3/2013, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik se strinja z vlagateljem, da je priloženo potrdilo z dne 19. 6. 1986 veljavno skladno z 231. členom ZGO-1 in da je potrdilo glede na razpisani pogoj ustrezno, vendar opozarja, da iz samega potrdila ni mogoče razbrati, ali imenovani kadar izpolnjuje predmetni pogoj. Iz potrdila namreč izhaja, da ima D.V. potrdilo s področja elektro stroke, kar po naročnikovem mnenju skladno s 77. členom ZGO-1 pomeni, da je izdano le za opravljanje funkcije odgovornega vodje posameznih del. Naročnik še navaja, da je pri IZS preveril, ali je imenovani kadar vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS, vendar tega podatka glede na leto izdaje potrdila ni pridobil, vlagatelju pa zaradi tega tudi ni nastala nobena škoda, saj naročnikova odločitev ni temeljila na ugotovitvi, da D.V. ni vpisan v ta imenik. Naročnik poudarja, da na podlagi danih podatkov (tudi po dopolnitvi ponudbe s strani vlagatelja) ni mogel preveriti, ali imenovani kadar izpolnjuje zahteve iz drugega in tretjega odstavka 230. člena ZGO-1, zato je vlagateljevo ponudbo označil kot nepopolno in jo izločil iz postopka. Naročnik poudarja, da lahko posameznega ponudnika na podlagi prvega odstavka 78. člena ZJN-2 le enkrat pozove k odpravi posamezne pomanjkljivosti. Naročnik meni, da je vlagatelj šele po izdaji odločitve o izidu javnega naročila razumel, kateri podatek je zahteval naročnik in je šele tedaj pridobil potrdilo IZS.

Naročnik je z vlogo z dne 3. 7. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 5. 7. 2013 opredelil do navedb naročnika. Z ozirom na naročnikovo navedbo o ustreznosti potrdila skladno z 231. členom ZGO-1 in navedbo o skladnosti potrdila z razpisno dokumentacijo vlagatelj meni, da se naročnik glede (ne)izpolnjevanja zahtevanega pogoja očitno spreneveda. Vsebina dopisa IZS se nanaša zgolj na določbe materialnega prava, zato tega dopisa ni mogoče šteti kot dokaz o izpolnjevanju pogoja. Vlagatelj še meni, da je naročnik s svojimi navedbami sam s seboj v nasprotju, saj je v zahtevi za dopolnitev ponudbe zahteval dopolnitev te v delu, kjer je bilo zahtevano potrdilo o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del, v sklepu pa navaja, da je vlagatelja pozval k obrazložitvi glede izpolnjevanja razpisanega pogoja ter da je ponudnik izpolnil pogoj šele s tem, ko je pridobil pojasnilo potrdila IZS. Vlagatelj ponovno poudarja, da predmet dopolnjevanja ponudb ne more biti vprašanje materialnega prava, skladno s stališčem Državne revizijske komisije pa pojasnjevanje že posredovanih podatkov ne pomeni dvakratnega pozivanja k odpravi formalne nepopolnosti, temveč komunikacijo med naročnikom in ponudnikom, ki služi le odpravi nesporazuma med njima.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Naročnik je kot pogoj v 14. točki poglavja 7.1 (Pogoji) Navodil ponudnikom določil:

"Za SKLOP 3:
Ponudnik mora imeti sklenjeno redno delovno ali pogodbeno razmerje z osebo, ki bo opravljala funkcijo odgovornega vodja del, ki izpolnjuje pogoje v skladu s 77. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) in:
- ima opravljen strokovni izpit v skladu z ZGO;
- je v obdobju zadnjih pet (5) let pred objavo tega naročila sodeloval kot odgovorni vodja del pri vsaj treh (3) podobnih projektih v višini vsaj 70% ponudbene vrednosti (skupaj brez DDV) " osebna referenca;
Kot podoben projekt bo naročnik štel vgradno ali sanacijo elektro inštalacij.
(v primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj)."

in v zvezi s tem v 14. točki poglavja 7.2 (Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev) Navodil ponudnikom še:

"Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja z navedbo podatkov o kadrih v obrazcu P-2 "Prijava", točka 2.3. in s predložitvijo kopije pogodbe o delovnem razmerju oz. kopije obrazca prijava o zaposlitvi (M1/2) ter potrdila o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del."

Iz ponudbe vlagatelja je razvidno, da je vlagatelj v točki 2.3 (Podatki o zaposlenih) kot odgovornega vodjo del navedel D.V., s pridobljeno V. stopnjo izobrazbe (Tehniška pomorska šola Piran) in 35 leti delovnih izkušenj na razpisanem področju. Priložena sta tudi podjemna pogodba, sklenjena med vlagateljem in D.V., ter potrdilo Republiškega komiteja za industrijo in gradbeništvo Ljubljana, Socialistične republike Slovenije, z dne 19. 6. 1986, št. 144/86, ki na podlagi 24. člena Pravilnika o programu in načinu opravljanja strokovnih izpitov po zakonu o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 27/85) potrjuje, da je D.V. opravil strokovni izpit, pri čemer je kandidat posebni del izpita opravljal s področja elektro stroke (v nadaljevanju: potrdilo).

Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik vlagatelju dne 15. 5. 2013 posredoval zahtevo za dopolnitev ponudbe s potrdilom o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del za kader D.V. Vlagatelj je dne 16. 5. 2013 naročniku poslal kopijo istega potrdila, kot je bilo (tudi tedaj v kopiji) že priloženo ponudbi.

V dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila z dne 6. 6. 2013 je naročnik navedel, da upoštevajoč vsebino dopisa IZS, ki ga je vlagatelj priložil k zahtevi za dodatno obrazložitev, temu priznava izpolnjevanje obravnavanega pogoja iz 14. točke poglavja 7.1 (Pogoji) Navodil ponudnikom. Med strankama v revizijskem postopku tako ni sporno, da je ponudbi priloženo potrdilo veljavno skladno z 231. členom ZGO-1 in da je potrdilo glede na razpisni pogoj ustrezno; sporno pa ostaja, ali je to mogoče ugotoviti že iz samega potrdila. Naročnik svojo odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe namreč utemeljuje s tem, da je bilo veljavnost in ustreznost potrdila mogoče ugotoviti šele z upoštevanjem novih dejstev v dopisu IZS, ki pa ga je vlagatelj priložil šele k zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila (ne pa na podlagi naročnikovega poziva k odpravi formalne nepopolnosti ponudbe). Glede na to, da med strankama veljavnost in ustreznost potrdila ni (več) sporna, Državna revizijska komisija s tega vidika potrdila ni presojala in se je omejila na vprašanje vsebine dopisa IZS.

Državna revizijska komisija ne sledi naročniku, ko ta zatrjuje, da je ustreznost potrdila o opravljenem strokovnem izpitu mogoče ugotoviti šele z upoštevanjem novih dejstev iz dopisa IZS, ki ga je vlagatelj priložil naknadno, po izdaji odločitve o oddaji javnega naročila. Dopis IZS je resda naslovljen kot "Potrdilo", vendar pa Državna revizijska komisija pri tem ugotavlja, da iz dopisa ne izhajajo nikakršna nova dejstva, na podlagi katerih bi bilo šele moč ugotoviti vsebinsko ustreznost potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, kot to zatrjuje naročnik. Iz dopisa IZS tako izhaja zgolj dejstvo, da je D.V. dne 19. 6. 1986 opravil strokovni izpit iz odgovornega vodenja del po Zakonu o graditvi objektov, ter stališče, da lahko D.V. na podlagi tega strokovnega izpita v skladu s 77. členom ZGO-1 nastopa kot odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik za manj zahtevne in enostavne objekte, oziroma tudi kot odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik za zahtevne objekte, če izpolnjuje pogoj iz 230. člena ZGO-1. Dopis se sklicuje na 231. člen ZGO-1, ki v prvem odstavku določa, da so diplome in javne listine o opravljenih strokovnih izpitih, pridobljene na območju SFRJ do 25. junija 1991, enakovredne diplomam in javnim listinam o opravljenih strokovnih izpitih, pridobljenih v Republiki Sloveniji. Državna revizijska komisija s tem v zvezi pojasnjuje, da z zakonom ni zahtevan postopek ponovnega potrjevanja takih diplom in strokovnih izpitov, v skladu z drugim odstavkom 231. člena ZGO-1 pa potrdila o strokovnih izpitih, opravljenih po dosedanjih predpisih, veljajo v obsegu, za katerega so bila dana. Dejstvo opravljenega strokovnega izpita tako izhaja že iz prvotno predloženega potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, dopis IZS pa tega v ničemer ne spreminja. Glede na vsebino gre dopis IZS po prepričanju Državne revizijske komisije namreč, kot tudi pravilno izpostavlja vlagatelj, razumeti le kot razlago upoštevnega materialnega prava v konkretnem primeru.

V zadevi naročnik kot odločilno za dokazovanje veljavnosti oziroma ustreznosti potrdila o opravljenem strokovnem izpitu navaja izključno le dopis IZS, na podlagi navedb iz tega potrdila pa (kot to izhaja iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila) vlagatelju priznava izpolnjevanje spornega pogoja iz 14. točke poglavja 7.1 (Pogoji) Navodil ponudnikom. Upoštevajoč predstavljene ugotovitve glede vsebine in narave dopisa IZS, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik tudi pred odločitvijo o oddaji javnega naročila imel dovolj informacij, na podlagi katerih bi ob pravilni uporabi materialnega prava lahko sam ugotovil, da je predloženo potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu veljavno in da ima D.V. skladno z zahtevo iz razpisne dokumentacije opravljen zahtevan strokovni izpit. Državna revizijska komisija ob tem dodaja še, da bi moral naročnik, v kolikor je dvomil, za katero področje opravljanja inženirske storitve je bilo pooblastilo dano, v zvezi s tem zahtevati kvečjemu ustrezna pojasnila, in sicer bodisi od IZS, kot nosilke javnih pooblastil pri zagotavljanju opravljanja strokovnih izpitov v skladu z 8., 9. in 10. točko drugega odstavka 110. člena ZGO-1, bodisi od vlagatelja, v kolikor pri IZS navedenega ne bi mogel preveriti. Kot utemeljen gre namreč označiti tudi očitek vlagatelja, da ga je naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb skladno z 78. členom ZJN-2 pozval, naj formalno nepopolno ponudbo dopolni s potrdilom o uspešno opravljenem strokovnem izpitu za odgovorno vodenje del za D.V., za kar pa, kot je že bilo ugotovljeno, podlaga ni bila podana (saj je to potrdilo že bilo predloženo v ponudbi). Ni pa naročnik vlagatelja pozval npr. k podaji pojasnila v zvezi z že priloženim potrdilom oz. k predložitvi kakih drugih relevantnih dokazil, kar je sicer, glede na navedbe v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, morda utegnil biti njegov namen.

V povzetku predstavljenih ugotovitev Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom izkazal, da je naročnik pri izdaji izpodbijane odločitve o oddaji javnega naročila ravnal v neskladju s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 s tem, ko je vlagateljevo ponudbo neupravičeno izločil iz postopka javnega naročanja kot nepopolno.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku z dne 12. 6. 2013 ugodila in v sklopu 3 razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila "Energetska sanacija dijaškega doma II", kot izhaja iz naročnikovega dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 27. 5. 2013.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijskem zahtevku pravočasno priglasil stroške, in sicer: 1.400,00 EUR za zastopanje v predrevizijskem postopku, 489,28 EUR za takso in 20,00 EUR za pavšalne stroške (tar. št. 6002 ZOdvT), vse skupaj povečano za 20 % DDV.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem., v nadaljevanju: ZOdvT) po pravičnem preudarku in ob upoštevanju vseh okoliščin primera vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo nagrado v višini 800,00 EUR in 20,00 EUR pavšalnih stroškov po tar. št. 6002 ZOdvT, oboje povečano za 20 % DDV, in strošek takse za revizijski zahtevek v višini 489,28 EUR. Državna revizijska komisija ni priznala stroška DDV na takso za revizijski zahtevek.

Glede na dosežen uspeh je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj v obravnavanem primeru upravičen do povračila stroškov v višini 1473,28 EUR. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, 29. 7. 2013

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova 44, 1000 Ljubljana
- ARBA PLUS d.o.o., Špruha 19, 1236 Trzin
- Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna, Tržaška cesta 36, 6230 Postojna
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran