Na vsebino
EN

018-178/2013 Dars, d.d.

Številka: 018-178/2013-6
Datum sprejema: 1. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata kot predsednice senata, mag. Nataše Jeršič in Vida Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "Dobavo varnostnih ograj" v zvezi s predlogom naročnika DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik) za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo vlagatelja LOS CESTNA OPREMA, trgovina in storitve, d.o.o., Podjetniško naselje Kočevje 1, Kočevje, ki ga zastopa odvetnik mag. Boštjan Pavec, Prešernova 23, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, 1. 7. 2013

odločila:

Predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, z dne 21. 6. 2013 se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2. 1. 2013 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN9/2013, objavil javno naročilo "Dobava varnostnih ograj". Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 28. 3. 2013 je naročnik sprejel odločitev o oddaji naročila št. 402-8/2013 - LV " 316/024, s katero je odločil, da se predmetno javno naročilo odda skupini ponudnikov LIKO d.d., Liboje 26A, Petrovče, KVEDER d.o.o., Zadobrova 135, Škofja vas in PETRIČ d.o.o., Goriška 57, Ajdovščina, vlagateljevo ponudbo pa je kot nepopolno izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev z vlogo z dne 25. 4. 2013 vložil zahtevek za revizijo v katerem zahteva naj se razveljavi naročnikov odločitev o oddaji javnega naročila ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 23. 5. 2013 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil.

Z vlogo št. 402-8/2013 - AP " 316/12-2 je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil predolg za izdajo sklepa, da se mu kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila z izbranim ponudnikom iz skupne ponudbe. Naročnik v predlogu navaja, da je kot upravljalec in vzdrževalec avtocest in hitrih cest v Republiki Sloveniji dolžan zagotoviti prometno varnost z veljavno zakonodajo. Naročnik pojasnjuje, da je dne 1. 9. 2011 sklenil pogodbo za dobavo varnostnih ograj, ki bo dne 1. 9. 2013 prenehala veljati. Naročnik od navedenega datuma ne bo več razpolagal z dobaviteljem in tako tudi ne s potrebnimi varnostnimi ograjami, da bi lahko zagotovil varno uporabo avtocest za vse udeležence v prometu. V času izvajanja obstoječe pogodbe se je v zadnjem obdobju povečalo prometnih nesreč glede na prejšnja leta, zaradi česar se je tudi povečala količina poškodovanih varnostnih ograj in poraba ograj po obstoječi pogodbi. Naročnik zato ne razpolaga več z resursi, ne z materialom, mehanizacijo ter opremo, s katero bi lahko zagotovil zakonsko predpisano vzdrževanje poškodovanih varnostnih ograj. Naročnik pojasnjuje in poudarja, da so prometne nesreče kot posledica različnih dejavnikov, na katere naročnik nima vpliva, objektivna okoliščina, ki je nepredvidljiva in izredna. Naročnik dejanskega obsega nesreč ni mogel predvideti, zato je zaradi količine poškodovanih varnostnih ograj prišlo do situacije, ko nujno potrebuje nove, da bi preprečil škodo, ki bi zaradi pomanjkanja le-teh nastala. V kolikor bo prišlo do novih nesreč, naročnik meni, da obstaja nevarnost resne in nepopravljive škode. Na podlagi navedenega naročnik predlaga izdajo sklepa, s katerim naj se naročniku dovoli sklenitev pogodbe z izbranim skupnim ponudnikom.

Državna revizijska komisija do sprejema odločitve ni prejela vlagateljevega mnenja o naročnikovem predlogu (drugi odstavek 20. člena).

Po preučitvi naročnikovih navedb je Državna revizijska komisija o naročnikovem predlogu odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 17. člena ZPVPJN določa, da ne glede na vloženi zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe, razen če so izpolnjeni pogoji, določeni v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN. Naročnik lahko pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene ne le v primeru izpolnjenih pogojev iz prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, temveč tudi v primeru izpolnjenih pogojev iz četrtega odstavka 20. člena ZPVPJN. Iz ZPVPJN torej izhaja, da je temeljno pravilo, da zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila (nesuspenzivnost zahtevka za revizijo), vendar onemogoča sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, razen če so za to izpolnjeni (zakonski) pogoji.

Četrti odstavek 20. člena ZPVPJN med drugim določa, da Državna revizijska komisija predlogu naročnika (za sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila) iz prvega odstavka 20. člena ZPVPJN ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi. Zgolj ekonomski interesi ne morejo predstavljati prevladujočih razlogov, povezanih z javnim interesom.

Državna revizijska komisija mora pri tehtanju upoštevati vse elemente, ki jih naročnik v predlogu za sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila predstavi. Ker je naročnik tisti, ki se sklicuje na to, da mora Državna revizijska komisija ravnati po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN in torej uporabiti izjemo od pravila, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, je na naročniku tudi dokazno breme, da dokazano predstavi argumente, na podlagi katerih bi bilo mogoče ugotavljati, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v revizijskem zahtevku ne zatrjuje, da je izdaja sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN edina možnost, da se zagotovi izvajanje predmeta obravnavanega javnega naročila in s tem varnost na cesti. Nasprotno naročnik celo priznava, da se mu obstoječa pogodba izteče z dnem 1. 9. 2013 in da od navedenega datuma ne bo več razpolagal z dobaviteljem varnostnih ograj. Pri tem je potrebno izpostaviti tudi dejstvo, da si s predlogom za izdajo sklepa po četrtem odstavku 20. člena ZPVPJN naročnik prizadeva, da bi Državna revizijska komisija dovolila sklenitev dvoletne pogodbe o izvedbi javnega naročila, vendar pa naročnik na drugi strani v svojem predlogu ne zatrjuje, da v obravnavanem primeru ne more ravnati niti po prvi alinei prvega odstavka 17. člena ZPVPJN in v času zagotavljanja pravnega varstva zagotoviti izvedbo predmeta obravnavanega javnega naročila. V prvi alinei prvega odstavka 17. člena ZPVPJN je določena izjema od nedovoljenosti sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila po vložitvi zahtevka za revizijo: če zaradi vloženega zahtevka za revizijo naročnik ne more pravočasno oddati javnega naročila, njegova izvedba pa je nujna tudi v obdobju, ko poteka postopek pravnega varstva iz tretjega in četrtega poglavja ZPVPJN, pod pogojem, da se naročilo odda le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka javnega naročanja in so izpolnjeni pogoji iz zakona, ki ureja javno naročanje. Pogoji po ZJN-2, na katere se sklicuje prva alinea prvega odstavka 17. člena ZPVPJN, so določeni v 5. točki prvega odstavka 29. člena ZJN-2, skladno s slednjo določbo ZJN-2 pa lahko naročnik uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave za vse vrste javnih naročil (torej blaga, storitev in gradenj) v primeru, če v že začetem postopku javnega naročanja zaradi vloženega zahtevka za revizijo ne more pravočasno oddati javnega naročila, izvedba naročila pa je nujna tudi v tem obdobju, pod pogojem, da vrednost naročila ne presega vrednosti iz prvega odstavka 12. člena ZJN-2 in na podlagi predhodnega soglasja ministrstva, pristojnega za finance. Naročnik lahko v takem primeru odda naročilo le za čas do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka.

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija predlog za izdajo sklepa, da se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila, zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 1. 7. 2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" odvetnik mag. Boštjan Pavec, Prešernova 23, Celje,
" DARS D.D., Ulica XIV. divizije 4, Celje,
" LIKO d.d., Liboje 26A, Petrovče,
" KVEDER d.o.o., Zadobrova 135, Škofja vas
" PETRIČ d.o.o., Goriška 57, Ajdovščina,
" v arhiv, tu.

Natisni stran