Na vsebino
EN

018-258/2013 Pošta Slovenije d.o.o.

Številka: 018-258/2013-2
Datum sprejema: 2. 8. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Uporabniška IT oprema", v sklopu 1: "Tiskalniki", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Gorenje gospodinjski aparati d.d., Partizanska cesta 12, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 2. 8. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Uporabniška IT oprema", katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 23. 10. 2012, pod št. objave JN11429/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 27. 10. 2012, pod št. objave 2012/S 208-342763. Naročnik je z Odločitvijo, št. 0099/2012/JNB/6/0099, z dne 29. 5. 2013, ponudnike obvestil, da v sklopu 1: "Tiskalniki" kot najugodnejšega izbere ponudnika Lancom d.o.o., Tržaška cesta 62, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je, po prejeti dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila (izdani dne 14. 6. 2013, pod št. IN-NB-JN-VV-6709), z vlogo z dne 27. 6. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 1. Navaja, da bi naročnik ponudbo izbranega ponudnika moral izločiti, ker ponujeni tiskalnik HP LaserJet Enterprise 700 M712 ne izpolnjuje zahteve po hitrosti izpisa min. 41 strani na minuto ČB, ker hitrost tiskanja navedenega tiskalnika dosega največ 40 strani na minuto, pod določenimi pogoji, za format papirja letter, kar izhaja iz prospekta v ponudbi izbranega ponudnika in uradne spletne strani proizvajalca HP. Vlagatelj pojasni, da format papirja letter znaša 215,9 x 279,4 mm, zaradi česar bi bil podatek o hitrosti tiskanja za format papirja A4, ki znaša 210 x 297 mm, kvečjemu nižji zaradi večje površine papirja. Vlagatelj še opozarja, da se podatki o hitrosti tiskanja ponujenega tiskalnika na spletni strani distributerja Avtera d.o.o., na katere se sklicuje naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila, razlikujejo od podatkov na uradni spletni strani proizvajalca HP, ki so po mnenju vlagatelja edini verodostojni.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 3. 7. 2013 izjasnil o navedbah vlagatelja. Izpostavlja, da iz zahteve v razpisni dokumentaciji ni razvidno, na kakšen format papirja se nanaša zahtevana hitrost tiskanja, zaradi česar bi bila mogoča tudi razlaga, da se hitrost nanaša tudi na maksimalni format papirja A3, ki ga tiskalnik še tiska, vendar po tej razlagi nobena ponudba ne bi bila ustrezna. Ne glede na to je treba po mnenju izbranega ponudnika postavljeno zahtevo razumeti na način, da gre za nominalno hitrost izpisa papirja formata A4. Izbrani ponudnik ne nasprotuje vlagatelju v tem, da je na ameriški spletni strani proizvajalca za ponujeni tiskalnik navedena hitrost tiskanja 40 strani na minuto, vendar za format papirja letter, medtem ko se podatek o hitrosti tiskanja na spletni strani Avtera d.o.o. nanaša na format papirja A4, kar izhaja tudi iz drugih evropskih spletnih strani (ki jih izbrani ponudnik navede), to pa potrjuje tudi izjava principala HP z dne 3. 7. 2013 (ki jo izbrani ponudnik prilaga). Izbrani ponudnik še navaja, da se format papirja A4 tiska prečno in dosega večjo hitrost kot format letter, saj je format A4 ožji od formata letter.

Naročnik je z odločitvijo, št. 0099/2012/JNB/6/0099, z dne 11. 7. 2013, zahtevek za revizijo zavrnil. Pojasni, da je izbrani ponudnik v ponudbi priložil kopijo prospekta proizvajalca, izdelanega za evropsko tržišče, iz katerega izhaja, da ponujeni tiskalnik tiska maksimalno 41 strani na minuto, navedeno pa je naročnik preveril tudi na spletni strani distributerja Avtera d.o.o. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi priložil še kopijo prospekta proizvajalca iz ameriške spletne strani, iz katere je razvidna hitrost tiskanja 40 strani na minuto za format letter, vendar gre za prospekt, ki se nanaša na ameriško tržišče in s katerim izbrani ponudnik ni dokazoval zahteve glede hitrosti izpisa, ampak je dokazoval, da razpolaga s certifikatom o energetski učinkovitosti. Naročnik iz previdnosti pojasni še domnevna razhajanja v podatkih o hitrosti tiskanja principala HP v Sloveniji, družbe Avtera d.o.o. in proizvajalca HP, pri čemer povzema navedbe izbranega ponudnika.

Naročnik je dne 16. 7. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik pravilno ugotovil, da ponujeni laserski tiskalnik v ponudbi izbranega ponudnika, proizvajalca HP, model LaserJet Enterprise 700 printer M712dn, izpolnjuje zahtevano tehničnost lastnost: "hitrost izpisa min. 41 strani na minuto ČB", katero je naročnik zahteval v poglavju Tehnične specifikacije, Sklop 1, enota LT4. Laserski tiskalnik A3 ČB in katero so ponudniki dokazovali z natančno tehnično specifikacijo ponujene opreme z navedenimi kataloškimi številkami delov (part number), proizvajalcem in modelom opreme (točka 3. Navodilo za izdelavo ponudbe).

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 17. in 21. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJNVETPS). V skladu s prvim odstavkom 84. člena ZJNVETPS mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (82. člen ZJNVETPS) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (17. in 21. točka prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS). Popolna ponudba mora torej izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik navede v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedbo vlagatelja, da iz prospekta v ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da ponujeni tiskalnik dosega hitrost izpisa 40 strani na minuto za format papirja letter, ugotavlja, da je izbrani ponudnik v ponudbi, predloženi naročniku dne 30. 11. 2012, v okviru Priloge TS " Tehnična dokumentacija, za dokazovanje tehničnih lastnosti ponujenega tiskalnika HP LaserJet Enterprise 700 printer M712dn, predložil kopijo prospekta proizvajalca HP LaserJet Enterprise 700 Printer M712 series, iz katere izhaja podatek o hitrosti izpisa: "A4: Up to 41 ppm". V zvezi z navedenim prospektom izbrani ponudnik in naročnik pojasnita, da je pripravljen za evropsko tržišče (EMEA specifikacija) in za format papirja A4.

V ponudbi izbranega ponudnika, predloženi naročniku dne 25. 3. 2013, na podlagi povabila k pogajanjem (dopis, št. 0099/2012/JNB/6/0099, z dne 15. 3. 2013), pa je predložena kopija prospekta proizvajalca HP LaserJet Enterprise 700 M712 printer series, M712n, M712dn, M712xh, iz katere izhaja podatek o hitrosti izpisa: "Black (normal, letter): Up to 40 ppm". V zvezi z navedenim prospektom izbrani ponudnik in naročnik pojasnita, da je pripravljen za ameriško tržišče (US specifikacija) in za format papirja letter. Iz spisovne dokumentacije in navedb naročnika še izhaja, da navedeni dokument ni bil predložen z namenom dokazovanja zahtevane hitrosti izpisa. Iz povabila k pogajanjem namreč izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika med drugim pozval, da za sklop 1 zapiše, kje iz ponudbene dokumentacije oziroma priloženih listin je razvidno izpolnjevanje pogoja P1/2 za vse modele (Oprema oziroma modeli morajo biti na HCL listi za Windows 7 in W2k8) in izpolnjevanje pogoja P1/3 (Vsi modeli ponujene opreme morajo imeti certifikat o energetski učinkovitosti in varčnosti "Energy Star Compliant"), izbrani ponudnik pa je v ponudbi na kopiji prospekta označil, da gre za dokazila v zvezi s pogojem P1/2 in P1/3.

Državna revizijska komisija ob tako ugotovljenem dejanskem stanju in upoštevaje naročnikove zahteve v razpisni dokumentaciji, ki, kot to utemeljeno opozarja izbrani ponudnik, niso specificirale konkretnega formata papirja, za katerega se zahteva hitrost izpisa, zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati kršitve zahtev v razpisni dokumentaciji, ker je ugotovil, da ponujeni tiskalnik proizvajalca HP, model LaserJet Enterprise 700 printer M712dn, izpolnjuje zahtevano hitrost izpisa min. 41 strani na minuto ČB, za format papirja A4. Glede na postavljeno zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji namreč niso odveč pomisleki izbranega ponudnika o tem, da gre v tem delu za zahtevo, ki ni dovolj jasno določena, zaradi česar bi se jo lahko razlagalo tudi na način, da zahtevana hitrost izpisa velja za format papirja A3 (ki je največji format, ki ga omogočajo zahtevani tiskalniki v Sklopu 1, enota LT4. Laserski tiskalnik A3 ČB), ob tem pa bi se lahko postavilo vprašanje, ali zahtevo sploh izpolnjuje kateri od ponujenih tiskalnikov v prejetih ponudbah (ponujeni tiskalnik vlagatelja npr. dosega hitrost tiskanja za A3 format 20 strani na minuto). Kot pa že navedeno in o čemer dejansko ni spora med udeleženci tega revizijskega postopka, je, glede na okoliščine konkretnega primera, kot primerno treba sprejeti tudi razlago, skladno s katero se zahteva hitrost izpisa za format papirja A4.

Da ponujeni tiskalnik dosega zahtevano hitrost izpisa za format A4, nedvomno izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, to pa potrjujejo tudi podatki iz spletne strani družbe Avtera d.o.o.: http://www.avters.si/src/article. php"articleid =95175 (na katere se sklicuje naročnik) ter pojasnilo družbe HP d.o.o. z dne 3. 7. 2013 in izvlečki iz spletne strani HP Support Document (kar prilaga izbrani ponudnik izjasnitvi). Iz navedb vlagatelja, v katerih se sklicuje na podatek o hitrosti izpisa za format papirja letter in na velikost formata papirja letter (215,9 x 279,4 mm), zaradi česar sklepa, da je hitrost izpisa za format papirja A4 (210 x 297 mm) kvečjemu nižja zaradi večje površine papirja, izhaja, da vlagatelju podatek o dejanski hitrosti izpisa ponujenega tiskalnika za format A4 očitno ni znan. Da vlagateljevo sklepanje o hitrosti izpisa za format papirja A4 ni pravilno, pa, kot že navedeno, izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika in drugih dokumentov, ki navajajo hitrost izpisa za format A4 do 41 strani na minuto, izbrani ponudnik pa je v izjasnitvi tudi pojasnil, zakaj se doseže večja hitrost izpisa pri formatu A4 kot pri formatu letter. Vlagateljeve očitke o neustrezni hitrosti izpisa ponujenega tiskalnika je zato treba kot neutemeljene zavrniti.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel dokazati, da je naročnik pri preverjanju primernosti in popolnosti ponudbe izbranega ponudnika v izpostavljenem delu ravnal v nasprotju z določili ZJNVETPS, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, je zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 2. 8. 2013

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor
- Gorenje gospodinjski aparati d.d., Partizanska cesta 12, Velenje
- Lancom d.o.o., Tržaška cesta 62, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran