Na vsebino
EN

018-268/2013 Občina Lovrenc na Pohorju

Številka: 018-268/2013-2
Datum sprejema: 31. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Rekonstrukcija LC 362041 cesta na Kumen " 2. del", začetem na podlagi zahtevka za revizijo družbe Kostmann d.o.o., Glavni trg 29, Slovenj Gradec, ki ga zastopa odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 31. 7. 2013

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Rekonstrukcija LC 362041 cesta na Kumen " 2. del", se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik oddaja javno naročilo "Rekonstrukcija LC 362041 cesta na Kumen " 2. del", po postopku s pogajanji po predhodni objavi, katerega obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 12. 7. 2013, pod št. objave JN8722/2013.

Vlagatelj je, pred potekom roka za prejem ponudb, z vlogo z dne 18. 7. 2013, vložil zahtevek za revizijo zoper izvedbo postopka s pogajanji. Hkrati podaja predlog za zadržanje navedenega postopka oddaje javnega naročila, v katerem navaja, da bi nadaljevanje postopka pred pravnomočno odločitvijo o zahtevku za revizijo bistveno zmanjšalo učinkovitost pravnega varstva ter vsem udeležencem povzročilo škodo. Vlagatelj in ostali ponudniki bi namreč za zaščito svojih interesov bili primorani oddati ponudbo, zaradi česar bi jim, ob uspešnosti pravnega varstva, nastala škoda (stroški priprave ponudbe itd.), naročniku pa bi nastala škoda, ker bi v primeru ugoditve revizijskemu zahtevku moral javno naročilo v celoti ponoviti, opravljena postopkovna ravnanja in porabljena sredstva pa bi bila izgubljena.

Naročnik je dne 24. 7. 2013 predlog vlagatelja odstopil Državni revizijski komisiji. Pojasni, da je za isti predmet javnega naročanja predhodno izvajal odprti postopek, v katerem je prejel dve ponudbi, ki sta bili nesprejemljivi, zato je dne 10. 7. 2013 izdal obvestilo o izločitvi obeh ponudb in uvedel postopek s pogajanji, v katerem je predvidel pogajanja dne 23. 7. 2013. Ob tem je ugotovil, da vlagatelj, ki je oddal ponudbo v odprtem postopku, obvestila o izločitvi vseh ponudb ni dvignil, zaradi česar je pogajanja prestavil na dan 8. 8. 2013, kar je tudi objavil na portalu javnih naročil dne 22. 7. 2013. Naročnik meni, da se je vlagatelj z objavo postopka s pogajanji seznanil z dejstvom o nesprejemljivosti ponudb v predhodnem postopku, pa kljub temu ni dvignil obvestila o izločitvi vseh ponudb, dne 22. 7. 2013 pa je naročnik prejel predmetni zahtevek za revizijo vlagatelja. Ker je naročnik podaljšal rok za izvedbo pogajanj, po njegovem mnenju niso več podani pogoji za zadržanje postopka javnega naročanja, nadomestna vročitev obvestila o izločitvi vseh ponudb pa bo opravljena dne 25. 7. 2013 in bo vlagatelj lahko uveljavljal pravno varstvo zoper navedeno obvestilo. Naročnik še navaja, da bo o vloženem zahtevku za revizijo odločil v zakonitem roku in pred izvedbo pogajanj, če pa se bo postopek zavlekel, ima še vedno možnost podaljšati rok za oddajo ponudb oziroma za izvedbo pogajanj.

Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja, mnenja naročnika in vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera odločila, da se predlogu vlagatelja ne ugodi.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen, če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni (pravnomočno) končan. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Vlagatelj pri utemeljitvi konkretnega predloga za zadržanje postopka oddaje javnega naročila izhaja iz položaja vlagatelja in ostalih ponudnikov, ki bi bili ob obstoječem postopku s pogajanji in pripravljeni razpisni dokumentaciji primorani oddati ponudbo še pred pravnomočno odločitvijo o zahtevku za revizijo, v primeru uspešnosti zahtevka za revizijo in razveljavitve postopka oddaje javnega naročila pa bi jim nastala škoda v obliki stroškov zaradi priprave ponudbe in drugih stroškov, naročniku pa bi nastala znatna škoda zaradi ponovitve postopka in izgubljenih opravljenih postopkovnih ravnanj in za to porabljenih sredstev.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da navedeni argumenti ne izkazujejo, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Vlagatelj je namreč vložil zahtevek za revizijo, ki ga bo naročnik (in Državna revizijska komisija) moral obravnavati skladno z določili ZPVPJN, ne glede na to, ali bo s postopkom oddaje javnega naročila nadaljeval ali ne. Učinkovitost pravnega varstva torej, ne glede na nadaljevanje postopka javnega naročanja, ne bo zmanjšana ali otežena.

Vlagatelj dejansko navaja le logične posledice nadaljevanja postopka javnega naročanja, ki so lahko tudi v tem, da v primeru izteka roka za prejem ponudb (ki je v konkretnem primeru podaljšan na dan 8. 8. 2013, ko je naročnik tudi predvidel izvedbo pogajanj, naročnik pa tudi ne izključuje možnosti ponovnega podaljšanja navedenega roka) ponudniki predložijo ponudbe, s čimer tvegajo stroške predložitve ponudb v primeru razveljavitve postopka oddaje javnega naročila (vlagatelj drugih morebitnih stroškov ni konkretiziral). Vendar pa te okoliščine po mnenju Državne revizijske komisije predstavljajo običajna in pričakovana tveganja, ki se v postopkih javnega naročanja lahko kadarkoli pojavijo in morajo zato ponudnik nanje računati. Takšna tveganja se lahko pojavijo tako v primeru uveljavljanja pravnega varstva, kot tudi v drugih primerih (npr. če naročnik odstopi od izvedbe naročila). Enako velja ugotoviti glede navedb vlagatelja o možnosti nastanka znatne škode naročniku v primeru ugoditve zahtevku za revizijo in razveljavitve postopka oddaje javnega naročila, glede česar je sicer treba še izpostaviti, da gre za okoliščine, ki so v sferi naročnika in s katerimi vlagatelj praviloma ne more izkazovati utemeljenosti predloga za zadržanje postopka oddaje javnega naročila, za ugoditev kateremu bi bilo potrebno ugotoviti obstoj okoliščin, ki bi lahko bistveno vplivale na učinkovitost pravnega varstva.

Ker Državna revizijska komisija ni ugotovila okoliščin, ki bi izkazovale, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, predlogu vlagatelja za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 31. 7. 2013


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Lovrenc na Pohorju, Spodnji trg 8, Lovrenc na Pohorju
- Odvetnik mag. Franci Kodela, Ravbarjeva ulica 13, Ljubljana
Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran