Na vsebino
EN

018-250/2013 Občina Središče ob Dravi

Številka: 018-250/2013-3
Datum sprejema: 31. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Gradbeni nadzor pri izgradnji kanalizacije in čistilne naprave", na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja PROPLUS, d.o.o., Strma ulica 8, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, Središče ob Dravi (v nadaljevanju: naročnik), dne 31. 7. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo z dne 28. 6. 2013 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila, kot je razvidna iz dokumenta "Obvestilo o oddaji naročila" št. 430-3/2013/2013-23 z dne 14. 6. 2013.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 694,68 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 8. 5. 2013 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN5269/2013. Dne 14. 6. 2013 je naročnik izdal dokument "Obvestilo o oddaji javnega naročila", iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika ŠTRAF, gradnje, svetovanje, inženiring, d.o.o., Skorba 40/a, Hajdina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila pravočasno, z vlogo z dne 28. 6. 2013, vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da bi moral ponudbo izbranega ponudnika označiti za nepopolno, in sicer zaradi naslednjih razlogov:

- Izbrani ponudnik ni izpolnil kadrovskega pogoja vsaj dveh univerzitetnih diplomiranih inženirjev gradbeništva, saj je v ponudbi navedel le enega.
- Izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja, da morajo biti osebe, ki jih bo ponudnik imenoval za izvajanje gradbenega nadzora, pri njem v delovnem razmerju, saj imata dve osebi, ki ju navaja izbrani ponudnik, z njim sklenjeno le podjemno pogodbo.
- Izbrani ponudnik ne izpolnjuje zahtev glede odgovornega nadzornika, saj oseba, ki je v njegovi ponudbi imenovana za ta položaj, nima visoke strokovne izobrazbe gradbene smeri, temveč ima le 6. stopnjo (inženir gradbeništva), kar je klasificirano kot višja strokovna izobrazba. Imenovani odgovorni nadzornik tudi ne izpolnjuje referenčne zahteve, saj nobena izmed referenc ni v zahtevani višini.
- Izbrani ponudnik izpolnjuje pogoj ekonomsko finančne sposobnosti glede povprečnega letnega dohodka le s podizvajalcem, v razpisni dokumentaciji pa ni navedeno, da je to dovoljeno.

Vlagatelj na podlagi navedenega predlaga razveljavitev obvestila o oddaji javnega naročila z dne 14. 6. 2013, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Ob tem še dodaja, da naročnik v obvestilu o oddaji naročila ni navedel niti ponudbene vrednosti izbranega ponudnika niti višine takse, zato je vlagatelj pri plačilu takse upošteval vrednost, kot izhaja iz zapisnika o odpiranju ponudb.

Dne 3. 7. 2013 je naročnik izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik odgovarja na posamezne vlagateljeve očitke:

- V zvezi z očitkom, da izbrani ponudnik imenovanih kadrov nima v delovnem razmerju, naročnik navaja, da ima izbrani ponudnik s temi osebami sklenjeno ustrezno delovno razmerje, in sicer na podlagi podjemne pogodbe, za kar je tudi predložil dokazila o poslovnem sodelovanju.
- Glede izpolnjevanja zahtev za odgovornega nadzornika naročnik navaja, da zahtevano strokovno usposobljenost nadzornikov za nadziranje predmetnih del določa Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/2002 in spremembe; v nadaljevanju: ZGO-1), nominirani nadzornik pa v celoti izpolnjuje te pogoje. Naročnik je v razpisni dokumentaciji določil, da mora osebje, odgovorno za izvedbo pogodbenih del na delovišču, izpolnjevati pogoje skladno s slovensko zakonodajo. Ker so ti pogoji določeni v ZGO-1, nominirani nadzornik v ponudbi izbranega ponudnika pa jih izpolnjuje, je izbrani ponudnik s tem izpolnil pogoje. Naročnik je pod točko 3.5 v pododdelku 8 izrecno napisal, da morajo nadzorniki izpolnjevati pogoje skladno z ZGO-1, ne pa tudi, da morajo izrecno imeti visoko izobrazbo. Zakon predvideva, da je lahko odgovorni nadzornik tisti, ki sicer nima visoke izobrazbe, izpolnjuje pa zakonske pogoje. V zvezi z višino kadrovskih referenc naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji dopustil seštevanje vrednosti referenc. Pri tem ni napisal, ali se seštevanje dopušča zgolj za ponudnika ali zgolj za nadzornika, saj je štel, da se seštevanje dopušča za obe vrsti referenc.
- Izbrani ponudnik je finančno sposobnost izkazoval skupaj s podizvajalcem, kar je naročnik dopustil in kar dopušča tudi Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2).

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 9. 7. 2013 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je izbrani ponudnik izpolnil pogoje kadrovske ter ekonomsko-finančne sposobnosti, kot jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala revizijske navedbe, ki se nanašajo na vprašanje izpolnjevanja kadrovske sposobnosti. Ta del zahtevka za revizijo je treba presojati z vidika 45. člena ZJN-2, ki v drugem odstavku določa, da lahko gospodarski subjekti izkažejo izpolnjevanje tehnične oz. kadrovske sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabo gradnje, storitve ali blaga, in sicer med drugim:

- z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, ter v primeru javnih naročil gradenj tistih, od katerih lahko naročnik zahteva, da izvedejo gradnjo (točka b) drugega odstavka 45. člena ZJN-2);
- z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb, odgovornih za vodenje projektov, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje (točka e) drugega odstavka 45. člena ZJN-2).

Naročnik na podlagi navedenih zakonskih izhodišč in ob upoštevanju lastnosti predmeta naročila v razpisni dokumentaciji določi kadrovske zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje kadrovske usposobljenosti. 19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je nepravilna ponudba tista, ki (med drugim) ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2. Nepravilne ponudbe ob upoštevanju 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ni mogoče označiti kot popolne, vse nepopolne ponudbe pa je naročnik dolžan na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je kadrovske zahteve določil v poglavju 3.5. "Tehnična in kadrovska sposobnost " obvezni pogoji", in sicer v točkah 8, 9 in 10. Med vlagateljem in naročnikom je spor glede izpolnjevanja 8. in 9. točke, v katerih je naročnik določil naslednje zahteve:

"8. Ponudnik mora dokazati, da osebe, ki jih bo imenoval za izvajanje gradbenega nadzora:

a. izpolnjujejo pogoje po Zakonu o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 102/04 " uradno prečiščeno besedilo),
b. so vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev Inženirske zbornice Slovenije in
c. so pri ponudniku v delovnem razmerju.

Ponudnik mora imenovati:

- vsaj dva (2) univ.dipl.ing.gradb., ki sta vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev,
- vsaj enega (1) univ.dipl.ing.str., ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev,
- vsaj enega (1) univ.dipl.ing.el., ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev.

9. Ponudnik mora dokazati, da oseba, ki jo bo imenoval za odgovornega nadzornika, izpolnjuje naslednje pogoje:

- ima najmanj 10 let delovnih izkušenj kot odgovorni nadzornik po ZGO-1,
- ima najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene smeri,
- je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe prevzel vlogo odgovornega nadzornika pri gradnji najmanj enega (1) objekta po določilih FIDIC pogodb s področja komunalne infrastrukture, katerega vrednost investicije znaša najmanj 5 mio EUR z DDV. Upoštevane bodo reference, za katere je bilo do datuma objave na portalu JN pridobljeno uporabno dovoljenje."

Iz citiranih določil razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v 8. točki poglavja 3.5 razpisne dokumentacije določil kadrovske zahteve za osebe, ki bodo v ponudbah imenovane za izvajanje gradbenega nadzora. Pri tem je od ponudnikov zahteval, da morajo imenovati vsaj dva univerzitetna diplomirana inženirja gradbeništva, vsaj enega univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva in vsaj enega univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike, vsi ti kadri pa morajo izpolnjevati pogoje po ZGO-1, morajo biti vpisani v imenik Inženirske zbornice Slovenije in morajo biti v delovnem razmerju pri ponudniku. V 9. točki poglavja 3.5 razpisne dokumentacije je naročnik posebej določil kadrovske zahteve za odgovornega nadzornika, ki mora imeti najmanj 10 let delovnih izkušenj kot odgovorni nadzornik po ZGO-1, mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene smeri in mora izkazovati ustrezne reference.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je kot odgovorne za izvajanje gradbenega nadzora imenoval naslednje osebe:

- D.Š., inž. gradb. (6. stopnja), za odgovornega nadzornika vseh del in nadzornika gradbeno-obrtniških del,
- T.Š, univ. dipl. inž. gradb. (7. stopnja), za pomočnika nadzornika gradbeno-obrtniških del,
- I.H., univ. dipl. inž. stroj. (7. stopnja), za nadzornika strojno " inštalacijskih del,
- Z.B., univ. dipl. inž. el., za nadzornika elektro " inštalacijskih del,
- J.Č., univ. dipl. org., dipl. ing. var. (7. stopnja), za koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika torej pokaže, da izbrani ponudnik ni izpolnil kadrovske zahteve iz 8. točke poglavja 3.5 razpisne dokumentacije, in sicer v delu, v katerem je naročnik zahteval, da mora imeti ponudnik vsaj dva univerzitetna diplomirana inženirja gradbeništva, vsaj enega univerzitetnega diplomiranega inženirja strojništva in vsaj enega univerzitetnega diplomiranega inženirja elektrotehnike. Kot utemeljeno navaja vlagatelj, je izbrani ponudnik imenoval le enega univerzitetnega diplomiranega inženirja gradbeništva (T.Š.), medtem ko D.Š. nima v razpisni dokumentaciji zahtevane stopnje izobrazbe.

Prav tako je treba vlagatelju pritrditi, da osebi, ki ju je izbrani ponudnik imenoval za izvajanje nadzora strojno " inštalacijskih in elektro " inštalacijskih del (I.H. in Z.B.), z izbranim ponudnikom nista v delovnem razmerju, kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji. I.H. in Z.B. sta namreč, kot je to razvidno tako iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika kot tudi iz predloženih podjemnih pogodb, z izbranim ponudnikom v pogodbenem razmerju na podlagi podjemne pogodbe, ne pa v delovnem razmerju.

Nadalje je Državna revizijska komisija, ob upoštevanju revizijskih navedb, ugotovila, da D.Š., ki ga je izbrani ponudnik imenoval kot odgovornega nadzornika vseh del, ne izpolnjuje naročnikovih kadrovskih zahtev iz 9. točke poglavja 3.5 razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč, kot je bilo že zapisano, v tej točki za odgovornega nadzornika med drugim zahteval, da mora imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene smeri in da mora izkazovati ustrezne reference, D.Š. pa nima zahtevane 7. stopnje izobrazbe, temveč ima 6. stopnjo izobrazbe. Že na podlagi navedenega je tako treba ugotoviti, da izbrani ponudnik z imenovanimi osebami ni izpolnil naročnikovih kadrovskih zahtev, ki so se nanašale na izobrazbeno kvalifikacijo oseb, odgovornih za vodenje projekta.

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, sicer navaja, da je izbrani ponudnik izpolnil njegove kadrovske zahteve, saj naj bi imel z nominiranimi kadri sklenjeno ustrezno delovno razmerje na podlagi podjemne pogodbe, imenovani odgovorni nadzornik pa naj bi izpolnjeval vse pogoje iz ZGO-1, zaradi česar njegove ponudbe ni mogel zavrniti. Z naročnikom se ni mogoče strinjati. V postopku oddaje javnega naročila naročnik od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa ter tehnične in kadrovske sposobnosti. Količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila. Zahtevane minimalne stopnje sposobnosti ponudnika mora naročnik navesti v obvestilu o javnem naročilu (osmi odstavek 41. člena ZJN-2). V skladu s 3. točko prvega odstavka 71. člena ZJN-2 mora naročnik pogoje za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika določiti v razpisni dokumentaciji. Pri tem mora ravnati pregledno, načelo preglednosti (8. člen ZJN-2) pa med drugim zahteva tudi, da so vsi pogoji v razpisni dokumentaciji določeni jasno, natančno in nedvoumno, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako in da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo naročnikovim zahtevam (prim. npr. sodbo sodišča ES št. C-368/10, točka 109). Spreminjanje pomena katerega od v pogoju zapisanih pojmov šele po roku za predložitev ponudb bi po svoji vsebini pomenilo določanje konkretne vsebine pogoja šele po poteku roka za predložitev ponudb. Naročnik referenčnemu pogoju po poteku roka za predložitev ponudb ne more dajati drugačne vsebine od tiste, ki iz njega ne izhaja na jasen, natančen in nedvoumen način, saj bi to pomenilo ravnanje v nasprotju z 8. členom ZJN-2 in tudi kršitev tretjega odstavka 71. člena ZJN-2, v skladu s katerim naročnik po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije.

Naročnik tako npr. navaja, da je pod točko 3.5 razpisne dokumentacije v pododdelku 8 izrecno napisal, da morajo nadzorniki izpolnjevati pogoje skladno z ZGO-1, ne pa tudi, da morajo imeti ustrezno izobrazbo. Kot je razvidno iz citirane 8. točke poglavja 3.5 razpisne dokumentacije, ta trditev ni resnična, saj je naročnik poleg izpolnjevanja pogojev po ZGO-1 (točka a) izrecno zahteval tudi visoko izobrazbeno strukturo vsaj štirih oseb. Enako je določil tudi v 9. točki poglavja 3.5 razpisne dokumentacije, kjer je za odgovornega nadzornika poleg izpolnjevanja pogojev po ZGO-1 zahteval tudi najmanj visoko strokovno izobrazbo gradbene smeri. Državna revizijska komisija opozarja, da je naročnik tisti, ki mora v razpisni dokumentaciji določiti zahteve, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za izkazovanje usposobljenosti za izvedbo naročila. Ko naročnik v razpisni dokumentaciji zahteve enkrat določi in ko mine rok za predložitev ponudb, je nanje vezan in mora usposobljenost ponudnikov, tudi z vidika spoštovanja načela enakopravne obravnave, presojati z vidika zahtev, kot jih je določil v razpisni dokumentaciji. Tako kot ponudniki po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne morejo več izpodbijati vsebine razpisne dokumentacije, tudi naročnik po tem roku razpisne dokumentacije ne sme spreminjati oz. njenih določb razlagati drugače, kot so jasno zapisane. V postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb lahko naročnik le preveri, ali ponudniki izpolnjujejo zahteve na način, kot jih je določil v razpisni dokumentaciji, enako pa velja tudi za Državno revizijsko komisijo, ki po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, zaradi prekluzije iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN ne more več vsebinsko presojati določb razpisne dokumentacije.

Podobno kot pri zahtevi glede višine izobrazbe je treba ugotoviti tudi pri zahtevi, da morajo biti imenovane osebe v delovnem razmerju s ponudnikom. Čeprav ZJN-2 v drugem odstavku 45. člena določa, da lahko ponudnik navede osebe v kadrovski strukturi ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskemu subjektu, je naročnik tisti, ki v razpisni dokumentaciji določi konkretne zahteve, ki jih po preteku roka za predložitev ponudb ni več mogoče izpodbijati oz. ugotavljati njihovo ustreznost. Kot je razvidno iz 8. točke poglavja 3.5 razpisne dokumentacije, je naročnik v njej izrecno določil, da morajo biti osebe, ki jih ponudnik imenuje za izvajanje gradbenega nadzora, pri njem v delovnem razmerju. Ne da bi se Državna revizijska komisija opredeljevala do dopustnosti te zahteve (četrti odstavek 25. člena ZPVPJN), je treba ugotoviti, da je delovno razmerje tisto razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca (prvi odstavek 4. člena Zakona o delovnih razmerjih; Uradni list RS, št. 21/2013; v nadaljevanju: ZDR-1), ter da delovno razmerje nastane na podlagi sklenjene pogodbe o zaposlitvi (prvi odstavek 11. člena ZDR-1). Razmerje, ki nastane na podlagi sklenjene podjemne pogodbe, zato ni delovno razmerje in ne ustreza naročnikovi zahtevi. Ob tem Državna revizijska komisija ponovno poudarja, da po preteku roka za predložitev ponudb ne more več presojati primernosti postavljenih zahtev. Čeprav torej ZJN-2 omogoča, da ponudniki sodelujejo tudi s osebami, s katerimi niso v delovnem razmerju, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni mogoče spregledati, da je naročnik določil strožje zahteve, zoper katere nihče izmed ponudnikov v fazi pred potekom roka za predložitev ponudb ni ugovarjal.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik z imenovanimi osebami ni izpolnil kadrovskih zahtev glede višine izobrazbe in narave razmerja, kot jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, zaradi česar je v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, kot je razvidna iz dokumenta "Obvestilo o oddaji naročila" št. 430-3/2013/2013-23 z dne 14. 6. 2013. Ob tem Državna revizijska komisija ni presojala ostalih revizijskih navedb glede finančne sposobnosti izbranega ponudnika, saj njihova presoja ne bi več vplivala na ugotovitev o nepopolnosti njegove ponudbe zaradi neizpolnjevanja kadrovskih zahtev in s tem na odločitev Državne revizijske komisije, kot je razvidna iz 1. točke izreka tega sklepa. V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. Če bo ob tem ponovil postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb, naj upošteva ugotovitev, da izbrani ponudnik ni izpolnil kadrovskih zahtev, kot so bile določene v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo opozarja tudi na dejstvo, da naročnik v obvestilu o oddaji naročila ni navedel niti ponudbene vrednosti izbranega ponudnika niti višine takse, ki jo je treba plačati ob vložitvi zahtevka za revizijo. Čeprav je res, da mora naročnik v obvestilu o oddaji naročila navesti višino takse za postopek pravnega varstva in transakcijski račun, na katerega se ta vplača, Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedena kršitev ni vplivala na vlagateljev položaj. Vlagatelj je namreč plačal takso v ustrezni višini in zahtevku za revizijo predložil tudi potrdilo o plačilu, na podlagi česar mu je bilo pravno varstvo zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, in sicer za plačano takso v višini 694,68 EUR. Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN vlagatelju kot potrebne priznala stroške za plačano takso v višini 694,68 EUR.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 31. 7. 2013


predsednica senata
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
- PROPLUS, d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor
- ŠTRAF, gradnje, svetovanje, inženiring, d.o.o., Skorba 40/a, 2288 Hajdina
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran