Na vsebino
EN

018-259/2013 Občina Logatec

Številka: 018-259/2013-3
Datum sprejema: 31. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1 sklop), Čistilna naprava Logatec", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov v skupnem nastopu Smelt d.d., Pot k sejmišču 30, Ljubljana " Črnuče in Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta 263, Ljubljana " Dobrunje, ki ju zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec (v nadaljevanju: naročnik), dne 31. 7. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1 sklop), Čistilna naprava Logatec", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 27. 6. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1 sklop), Čistilna naprava Logatec", katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 21. 12. 2012, pod št. objave JN13764/2012. Naročnik je dne 22. 5. 2013, pod št. 430-41/2012-104 izdal odločitev o oddaji naročila, katero je nato spremenil in izdal novo odločitev o oddaji naročila (Sprememba odločitve o oddaji javnega naročila, št. 430-41/2012-124 z dne 13. 6. 2013) ponudnikoma v skupnem nastopu CID Čistilne naprave d.o.o., Ulica Istrskega odreda 1, Koper in Treven d.o.o., Obrtna cona Logatec 22, Logatec.

Vlagatelj je z vlogo z dne 27. 6. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper spremenjeno odločitev o oddaji naročila. Naročnik je o zahtevku za revizijo odločil s sklepom, št. 430-41/2012-164 z dne 16. 7. 2013 ter nato zahtevek za revizijo in dokumentacijo istega dne odstopil Državni revizijski komisiji.

Naročnik je dne 30. 7. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil umik zahtevka za revizijo vlagatelja, ki je bil podan z vlogo z dne 29. 7. 2013.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 31. 7. 2013


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, Logatec
- Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana
- Križanec & Potočnik odvetniška družba o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana
- Gorenje Projekt d.o.o., Prešernova 8, Velenje
- Strabag gradbene storitve d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana
- Kolektor koling d.o.o., Arkova 43, Idrija
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran