Na vsebino
EN

018-196/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-196/2013-5
Datum sprejema: 29. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata, Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izvedba GOI del v sklopu nadaljevanja rekonstrukcije objekta Diagnostično-terapevtskih služb (DTS-sever) v notranjosti obstoječega objekta in dozidave z rekonstrukcijo objekta prometni terminal " 2. faza vse v sklopu UKC Ljubljana", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika ponudnik STRABAG AG, Ortenburgerstrasse 27, Spittal an der Drau, Avstrija in Strabag gradbene storitve d.o.o., Letališka cesta 33, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 29. 7. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Izvedba GOI del v sklopu nadaljevanja rekonstrukcije objekta Diagnostično-terapevtskih služb (DTS-sever) v notranjosti obstoječega objekta in dozidave z rekonstrukcijo objekta prometni terminal " 2. faza vse v sklopu UKC Ljubljana, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 23. 5. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo "Izvedba GOI del v sklopu nadaljevanja rekonstrukcije objekta Diagnostično-terapevtskih služb (DTS-sever) v notranjosti obstoječega objekta in dozidave z rekonstrukcijo objekta prometni terminal " 2. faza vse v sklopu UKC Ljubljana" dne 11. 3. 2013 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN2741/2013 s popravki pod objavami št. JN3045/2013 z dne 15. 3. 2013, JN3151/2013 z dne 19. 3. 2013, JN3342/2013 z dne 22. 3. 2013, JN4438/2013 z dne 18. 4. 2013, JN4702/2013 z dne 24. 4. 2013, JN5222/2013 z dne 7. 5. 2013 in JN5471/2013 z dne 10. 5. 2013. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Vlagatelj je zoper objavljeno razpisno dokumentacijo z vlogo z dne 23. 5. 2013 vložil revizijski zahtevek.

Naročnik je dne 4. 6. 2013 sprejel odločitev št. 4300-6/2013/13, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 10. 6. 2013 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 12. 6. 2013 opredelil do naročnikovih navedb-

Državna revizijska komisija je v predmetnem postopku dne 26. 7. 2013 prejela vlagateljev umik vloženega zahtevka za revizijo.
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena ZPVPJN določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 29. 7. 2013
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana,
- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran