Na vsebino
EN

018-224/2013 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-224/2013-3
Datum sprejema: 24. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "Dobava kemikalij, laboratorijskega materiala, otroške in enteralne prehrane, reagentov in farmacevtskih substanc", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik MIKRO+POLO d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor, ki ga zastopa odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), 24. 7. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 31. 5. 2013, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, vsebovana v dokumentu Delna odločitev o oddaji javnega naročila št. 1, št. 1420/2013-1 z dne 20. 5. 2013 za seznam artiklov: 03.01.01.01.001, 03.01.01.01.002, 03.01.01.01.005, 03.01.01.01.011, 03.01.01.01.012, 03.01.01.01.015, 03.01.01.01.022, 03.01.01.01.031, 03.01.01.01.054, 03.01.01.01.055, 03.01.01.01.059, 03.01.01.01.063, 03.01.01.01.065, 03.01.01.01.097, 22.03.01.01.003, 22.03.01.01.010, 22.03.01.01.011, 22.04.01.01.003, 22.04.01.01.004, 22.04.01.01.006, 22.04.01.01.010, 22.04.01.01.011, 22.04.01.01.012, 22.04.01.01.014, 22.04.01.01.022, 22.04.01.01.026, 22.04.01.01.031, 22.04.01.01.037, 22.04.01.01.042, 22.04.01.01.051, 22.04.01.01.052, 22.04.01.01.053, 22.04.01.01.064, 22.04.01.01.069, 22.04.01.01.072, 22.04.01.01.082, 22.04.01.01.085, 22.04.01.01.089, 22.04.01.01.097, 22.04.01.01.100, 22.04.01.01.118.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v višini 1.599,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 7. 2. 2013 na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN1420/2013, objavil javno naročilo ""Dobava kemikalij, laboratorijskega materiala, otroške in enteralne prehrane, reagentov in farmacevtskih substanc" s popravki pod objavama JN1930/2013 z dne 21. 2. 2013 in št. JN2510/2013 z dne 4. 3. 2013. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma.

Dne 20. 5. 2013 je naročnik sprejel Delno odločitev o oddaji naročila št. 1, št 1420/2013-1, s katero je odločil, da se predmetno javno naročilo za artikle: 03.01.01.01.001, 03.01.01.01.002, 03.01.01.01.005, 03.01.01.01.011, 03.01.01.01.012, 03.01.01.01.015, 03.01.01.01.022, 03.01.01.01.031, 03.01.01.01.054, 03.01.01.01.055, 03.01.01.01.059, 03.01.01.01.063, 03.01.01.01.065, 03.01.01.01.097, 22.03.01.01.003, 22.03.01.01.010, 22.03.01.01.011, 22.04.01.01.003, 22.04.01.01.004, 22.04.01.01.006, 22.04.01.01.009, 22.04.01.01.010, 22.04.01.01.011, 22.04.01.01.012, 22.04.01.01.014, 22.04.01.01.022, 22.04.01.01.026, 22.04.01.01.027, 22.04.01.01.031, 22.04.01.01.037, 22.04.01.01.042, 22.04.01.01.046, 22.04.01.01.051, 22.04.01.01.052, 22.04.01.01.053, 22.04.01.01.064, 22.04.01.01.069, 22.04.01.01.072, 22.04.01.01.082, 22.04.01.01.085, 22.04.01.01.089, 22.04.01.01.097, 22.04.01.01.100, 22.04.01.01.118, odda ponudniku ITRIJ d.o.o., Kropa 87a, Kropa, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Soršak d.o.o., Poljanski naspi 8, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 7. 6. 2013 je naročnik sprejel Popravek delne določitve št. 1420/2013-1/1, s katero je popravil Delno odločitev o oddaji javnega naročila z dne 20. 5. 2013 za artikle 22.04.01.01.009, 22.04.01.01.027 ter 22.04.01.01.046, ki jih je oddal vlagatelju kot izbranemu ponudniku.

Vlagatelj je zoper naročnikovo odločitev z dne 20.5.2013 z vlogo z dne 31. 5. 2013 vložil zahtevek za revizijo v katerem navaja, da je naročnik v obrazložitvi svoje odločitve navedel, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, kar pa ne drži, naročnik je namreč v razpisni dokumentaciji za 22. FARMACEVTSKE SUBSTANCE in 3. KEMIKALIJE določil, da je pri ponudbi potrebno obvezno predložiti varnostne liste. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ravnal v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v ponudbi ni predložil varnostnih listov, temveč je priložil dopis z zadevo "Obveza prilaganja varnostnih listov k ponudbi in izjava z dne 19. 3. 2013", v katerem je navedel, da je s skladno z veljavno kemijsko zakonodajo potrebno varnostne liste predložiti ob prvem primeru z nevarnim blagom in ob vsaki spremembi varnostnega lista, naj si gre za vzorce ali naročeno blago. Izbrani ponudnik je po vlagateljevih navedbah v dopisu še navedel, da so zahtevki za prilagajanje varnostnih listov k ponudbi neutemeljeni, na kar kaže praksa drugih javnih naročil, obenem pa se izbrani ponudnik zavezuje, da bodo z veljavno zakonodajo usklajeni varnostni listi v slovenskem jeziku na razpolago kupcu tako, kot to zahteva področna zakonodaja. Vlagatelj v zvezi z navedenim opozarja, da postane dokumentacija s potekom roka za predložite ponudb aksiom, zaradi česar izbrani ponudnik ne more izraziti nestrinjanja in neutemeljenosti zahtev iz razpisne dokumentacije in ravnati na način, ki je v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije. V kolikor bi se to dopustilo, bi po vlagateljevih navedbah vsak ponudnik po preteku roka za predložitev ponudb polemiziral z naročnikovimi zahtevami in pogoji ter določal, na kakšen način jih želi izpolniti. V nadaljevanju vlagatelj tudi izpostavlja, da izbrani ponudnik v predračunu KEMIKALIJE in FARMACEVTSKE SUBSTANCE ni izpolnil postavke naziv artikla. Vlagatelj navaja, da je Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah zapisala, da je ponudbeni predračun eden izmed najpomembnejših delov ponudbe, ki ponudnika tudi najbolj zavezuje, saj so v tem delu vsebovane vse ponujene storitve in cene, torej dve bistveni sestavini pogodbe o izvedbi razpisanih storitev in nabavi blaga, brez opredelitve katerih po vlagateljevih navedbah do sklenitve pogodbe praviloma sploh ne more priti. Vlagatelj meni, da bi morala biti ponudba izbranega ponudnika zaradi nenavedbe naziva artikla izločena iz postopka javnega naročanja kot neprimerna in nepopolna in da navedena pomanjkljivost ne predstavlja formalne nepopolnosti. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se naj razveljavi "Delna odločitev o oddaji javnega naročila št. 1" z dne 20. 5. 2013 v delu izbora iz Seznama izbranih ponudnikov z dne 6. 5. 2013 za artikle: 03.01.01.01.001, 03.01.01.01.002, 03.01.01.01.005, 03.01.01.01.011, 03.01.01.01.012, 03.01.01.01.015, 03.01.01.01.022, 03.01.01.01.031, 03.01.01.01.054, 03.01.01.01.055, 03.01.01.01.059, 03.01.01.01.063, 03.01.01.01.065, 03.01.01.01.097, 22.03.01.01.003, 22.03.01.01.010, 22.03.01.01.011, 22.04.01.01.003, 22.04.01.01.004, 22.04.01.01.006, 22.04.01.01.010, 22.04.01.01.011, 22.04.01.01.012, 22.04.01.01.014, 22.04.01.01.022, 22.04.01.01.026, 22.04.01.01.031, 22.04.01.01.037, 22.04.01.01.042, 22.04.01.01.051, 22.04.01.01.052, 22.04.01.01.053, 22.04.01.01.064, 22.04.01.01.069, 22.04.01.01.072, 22.04.01.01.082, 22.04.01.01.085, 22.04.01.01.089, 22.04.01.01.097, 22.04.01.01.100, 22.04.01.01.118 in vsa nadaljnja naročnikova ravnanja ter da se mu povrne stroške postopka.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 7. 6. 2013 izrekel zoper vlagateljeve navedbe.

Naročnik je dne 14. 6. 2013 sprejel odločitev, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vlagateljevih očitkov pojasnjuje in vztraja, da je ponudba izbranega ponudnika popolna, saj je pravočasna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Naročnik vlagatelju pritrjuje, da izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil varnostnih listov, je pa v ponudbi predložil izjavo, da bodo v skladu z zakonodajo varnostni listi na razpolago naročniku z določili področne zakonodaje. Naročnik ugotavlja, da je ponudbena dokumentacija sicer pomanjkljiva, vendar pa omenjena pomanjkljivost ni takšne narave, da bi imela za posledico nepopolnost ponudbe, saj ponudba izbranega ponudnika ni nepopolna v tistih delih, ki bi vplivali na njeno razvrstitev glede na merila. Poleg tega izpolnjevanje pogoja izhaja iz že same ponudbene dokumentacije, saj je ponudnik v ponudbi predložil izjavo, da bodo v skladu z veljavno zakonodajo varnostni listi na voljo naročniku v skladu z določili veljavne kemijske zakonodaje. Prav tako naročnik zatrjuje, da obveze priložiti varnostne liste v 3. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ni določil. Glede vlagateljevih očitkov o neizpolnitvi postavk, naročnik navaja, da bi vlagatelj v revizijskem zahtevku moral navesti, da bi zadostil svojemu trditvenemu in dokaznemu bremenu, pri katerih substancah ni izpolnil postavke naziv artikla. Naročnik ugotavlja, da je več kot očitno, da je vlagatelj predmetni očitek zgolj navrgel. Naročnik pri tem še poudarja, da je izbrani ponudnik navedel ali naziv artikla, ali kataloško številko ali proizvajalca, kar pa je naročniku predstavljalo dovolj podatkov, da je lahko vedel, kateri artikel ponudnik ponuja in je lahko naredil izbore. Upoštevaje dejstvo, da gre za navedbo, ki ne opredeljuje lastnosti blaga kot takega, pa gre ponovno le za formalno nepopolnost, ki pa ne vpliva na razvrstitev ponudbe glede na najnižjo ceno. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 28. 6. 2013 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 21.6. 2013 opredelil do naročnikovih navedb.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o zakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika. Pri tem je med strankama sporno, ali je ponudba izbranega ponudnika popolna in ali so očitane pomanjkljivosti ponudbe takšne narave, da bi moral naročnik izbrani ponudnik pozvati na formalno dopolnitev ponudbe.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika, naročnika, ter ostale spisovne dokumentacije, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna (17. točka 1. odstavka 2. člena ZJN-2). Iz 78. člena ZJN-2 izhaja, da mora naročnik v primeru, ko sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve očitke, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker slednji v predračunu KEMIKALIJE in FARMACEVTSKE SUBSTANCE ni izpolnil postavke "NAZIV ARTIKLA". Vlagatelj pojasnjuje, da je ponudbeni predračun eden izmed najpomembnejših delov ponudbe, ki ponudnika tudi najbolj zavezuje, saj vsebuje tiste elemente, ki predstavljajo bistvene sestavine pogodbe, in sicer predmet in ceno, brez opredelitve katerih praviloma do sklenitve pogodbe ne more priti, čemur pritrjuje tudi Državna revizijska komisija.

Naročnik je glede izpolnjevanja predračuna v obrazcu OBR-4 razpisne dokumentacije v obravnavanem primeru določil: "Ponudnik mora v predračunu (MAPA II), ki je priloga Razpisni dokumentaciji navesti zahtevane podatke. V tabelo vnašajte samo najugodnejše ponudbe. Potrebno je izpolniti vse kolone, ki se nahajajo v konkretnem predračunu in je vanje mogoče vpisovati podatke.". Na podlagi vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja isto dejansko stanje, kot ga v revizijskem zahtevku navaja tudi vlagatelj, in sicer da izbrani ponudnik v predračunu KEMIKALIJE za nobenega izmed izpodbijanih artiklov, ki jih je naročnik izbral in izbranemu ponudniku oddal javno naročilo ni izpolnil kolone "NAZIV ARTIKLA", v predračunu za FARMACEVTSKE SUBSTANCE pa izbrani ponudnik ni izpolnil kolone "NAZIV ARTIKLA" za artikle: 22.03.01.01.003, 22.03.01.01.010, 22.03.01.01.011, 22.04.01.01.003, 22.04.01.01.004, 22.04.01.01.011, 22.04.01.01.012, 22.04.01.01.031, 22.04.01.01.037, 22.04.01.01.042, 22.04.01.01.064, 22.04.01.01.069, 22.04.01.01.072, 22.04.01.01.100. Pri tem se Državna revizijska komisija z naročnikom ne more strinjati, da vlagateljeve očitke ni mogoče presojati, ker ni zadostil trditveno dokaznemu bremenu, ker v revizijskem zahtevku ni točno navedel, pri katerih substancah izbrani ponudnik ni izpolnil sporne kolone. Potrebno je namreč vzeti v obzir dejstvo, da vlagatelj z revizijskim zahtevkom zahteva razveljavitev naročnikove odločitve zgolj za tiste artikle, ki so bili s predmetno odločitvijo oddani izbranemu ponudniku, na slednje pa se tudi nanašajo vse vlagateljeve revizijske navedbe oz. očitki, utemeljenost katerih mora Državna revizijska komisija v konkretnem primeru presojati. Poleg tega iz 1. člena razpisne dokumentacije izhaja, da so lahko ponudniki predložili ponudbo za enega ali več artiklov v posamezni skupini, razen v podskupini 05.03.01.01, naročnik pa je opravil izbiro na podlagi merila najnižja končna vrednost posameznega artikla.

Državna revizijska komisija glede artiklov, za katere izbrani ponudnik ni izpolnil stolpca oz. navedel v ponudbi "NAZIV ARTIKLA" vlagatelju pritrjuje, da gre za bistveno sestavino ponudbe, saj izbrani ponudnik ni navedel predmeta, ki ga ponuja. Pri tem je potrebno poudariti, da je izbrani ponudnik v ponudbenem predračunu sicer navedel kataloško številko, na katero se v sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka sklicuje tudi naročnik, ki navaja, da se je lahko na podlagi slednje prepričal, kateri artikel izbrani ponudnik ponuja, vendar pa je potrebno poudariti, da se katalogi v konkretnem primeru v spisovni dokumentaciji ne nahajajo. Državna revizijska komisija zato v obravnavanem primeru ne more preveriti resničnost oz. utemeljenost omenjenih naročnikovih navedb, upoštevaje 7. in 212. člen Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 z nadaljnjimi spremembami: v nadaljevanju ZPP), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN smiselno uporabljajo v postopkih revizije oddaje javnih naročil, pa je naročnik tisti, ki bi za v sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka navedena dejstva moral predlagati dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo, zato gre vlagateljevim očitkom, da izbrani ponudnik ni določil predmeta ponudbe, pritrditi. Navedena pomanjkljivost ponudbe, pa po presoji Državne revizijske komisije ni takšne narave, da bi jo bilo mogoče odpraviti v okviru instituta dopustne dopolnitve ponudbe iz 78. člena ZJN-2. Kajti na podlagi omenjenega člena izbrani ponudnik ne sme spreminjati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, kar pa bi izbrani ponudnik z naknadno izpolnitvijo stolpca "NAZIV ARTIKLA" storil, saj prvotnega predmeta, katerega tehnične specifikacije bi se lahko preverjale, v ponudbi ni določil. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna v tistih delih in glede tistih artiklov, za katere izbrani ponudnik stolpec "NAZIV ARTIKLA" ni izpolnil.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala tudi vlagateljeve očitke, da izbrani ponudnik ni predložil varnostnih listov, ki so bili z razpisno dokumentacijo zahtevani. Pri tem je med strankama nesporno, da varnostnih listov izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil, naročnik pa meni, da ugotovljena pomanjkljivost ni takšne narave, da bi imela za posledico nepopolnost ponudbe, čeprav je naročnik v okviru instituta dopustne dopolnitve ponudbe iz 78. člena ZJN-2 še ni odpravil. Z navedenim pa se na drugi strani ne strinja vlagatelj, ki izpostavlja, da izbrani ponudnik zahtevane varnostne liste k ponudbi vedoma ni predložil, zato ne more iti za formalno pomanjkljivost ponudbe, temveč bi bilo potrebno takšno ponudbo iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila izločiti.

Državna revizijska komisija je z namenom razrešitve spora vpogledala v razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ter ugotovila, da je naročnik v obrazcu ponudbenega predračuna zapisal: "Pri ponudbi obvezno priložite varnostni list". Na podlagi navedenega so bili ponudniki, ne glede na drugačno mnenje izbranega ponudnika in njegovo sklicevanje na Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), varnostne liste zavezani predložiti. Med strankama je nesporno, da je izbrani ponudnik namesto varnostnih listov v ponudbeni dokumentaciji predložil Izjavo, v kateri navaja, da je skladno z veljavno kemijsko zakonodajo potrebno varnostne liste predložiti ob prvem prometu z nevarnim blagom ali ob vsaki spremembi varnostnega lista in da se s predmetno izjavo zavezuje, da bo z veljavno zakonodajo usklajen varnostni list v slovenskem jeziku na razpolago kupcu tako, kot to zahteva področna zakonodaja. Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je takšna ponudba izbranega ponudnika, ki ni predložil zahtevanih varnostnih listov pomanjkljiva, vendar pa se z vlagateljem ne strinja, da je pomanjkljivost takšne narave, da bi bilo potrebno ponudbo izbranega ponudnika izločiti. Iz 31. člena omenjene Uredbe (ES) št. 1907/2006 izhaja, da mora dobavitelj snovi ali pripravka dostavi prejemniku snovi ali pripravka varnostni list. Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik v izjavi ni izjavil, da ponujeni artikli nimajo varnostnega lista, česar ne zatrjuje niti vlagatelj, temveč je izjavil, da ga bo predložil naknadno. Namen naročnikove zahteve je v obravnavanem primeru preveriti, ali ponujene kemikalije z varnostnimi listi razpolagajo. Pri tem je potrebno poudariti, da izpolnjevanje navedenega pogoja v času oddaje ponudbe, in sicer da izbrani ponudnik ponuja artikle, ki vsebuje varnostne liste, med strankama v konkretnem primeru ni sporno, saj vlagatelj slednjega dejstva v revizijskem zahtevku ne izpodbija, sporno pa ostaja njegovo dokazovanje. Glede česar so si stranke enotne, da izbrani ponudnik ni predložil zahtevanih dokazil, vlagatelju pa se zdi predvsem sporna izjava izbranega ponudnika, da bo varnostne liste predložil naknadno. Vendar pa Državna revizijska komisija upoštevaje zakonodajo, da morajo dobavitelji snovi razpolagati z varnostnimi listi in da naročnik izbranega ponudnika v okviru instituta dopustne dopolnitve ponudbe na odpravo v postopku pravnega varstva ugotovljene pomanjkljivosti še ni pozival, naročniku pritrjuje, da ugotovljena pomanjkljivost ni takšne narave, da je ne bi bilo mogoče odpraviti v okviru 78. člena ZJN-2 in izbranega ponudnika pozvati na predložitev manjkajočih dokazil. Poleg tega izbrani ponudnik s v ponudbi predloženo izjavo ni izjavil, da z varnostnimi listi ne razpolaga, ali da jih ne bo oz. da jih ne namerava predložiti, temveč da jih bo predložil skladno z zahtevami iz področne zakonodaje, kar pa po oceni Državne revizijske komisije ni v nasprotju z zahtevo naročnika. Glede na dejstvo, da je bilo šele v predmetnem postopku pravnega varstva ugotovljeno, da je ponudba izbranega ponudnika pomanjkljiva, zaradi česar naročnik izbranega ponudnika še ni mogel pozvati na njeno odpravo, Državna revizijska komisija vlagatelju pritrjuje, da je takšna ponudba izbranega ponudnika nepopolna.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija sledila predlogu vlagatelja in upoštevaje določilo druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, vsebovano v dokumentu Delna odločitev o oddaji javnega naročila št. 1, št. 1420/2013-1 z dne 20. 5. 2013 za seznam artiklov: 03.01.01.01.001, 03.01.01.01.002, 03.01.01.01.005, 03.01.01.01.011, 03.01.01.01.012, 03.01.01.01.015, 03.01.01.01.022, 03.01.01.01.031, 03.01.01.01.054, 03.01.01.01.055, 03.01.01.01.059, 03.01.01.01.063, 03.01.01.01.065, 03.01.01.01.097, 22.03.01.01.003, 22.03.01.01.010, 22.03.01.01.011, 22.04.01.01.003, 22.04.01.01.004, 22.04.01.01.006, 22.04.01.01.010, 22.04.01.01.011, 22.04.01.01.012, 22.04.01.01.014, 22.04.01.01.022, 22.04.01.01.026, 22.04.01.01.031, 22.04.01.01.037, 22.04.01.01.042, 22.04.01.01.051, 22.04.01.01.052, 22.04.01.01.053, 22.04.01.01.064, 22.04.01.01.069, 22.04.01.01.072, 22.04.01.01.082, 22.04.01.01.085, 22.04.01.01.089, 22.04.01.01.097, 22.04.01.01.100, 22.04.01.01.118.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku tudi napotke za pravilno izvedbo postopka, ki je bil razveljavljen. V primeru, da se naročnik odloči, da bo nadaljeval s postopkom oddaje javnega naročila, je dolžan izbranega ponudnika pozvati na odpravo ugotovljenih formalnih pomanjkljivosti ponudbe glede tistih artiklov, kjer je bil v predračunu FARMACEVTSKE SUBSTANCE izpolnjen stolpec "NAZIV ARTIKLA". V primeru, da se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo oddal, mora prav tako ravnati v skladu z ZJN-2, zlasti pa upoštevati obveznosti iz 80. člena ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer za sestavo revizijskega zahtevka v višini 1500,00 EUR, pavšal za poštne in telekomunikacijske storitve v višini 20,00 EUR, skupaj povečano za 20 % DDV, in takso. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija je na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009; v nadaljevanju: ZOdvT) vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku nagrado v višini 800,00 EUR DDV, za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT " pavšalni znesek v višini 20,00 EUR, vse skupaj povečano za 20% DDV, in za takso za postopek pravnega varstva stroške v višini 615,00 EUR.

Upoštevaje navedeno je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 1.599,00 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 24. 7. 2013

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Avbreht, Zajc in partnerji o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Soršak d.o.o., Poljanski naspi 8, Ljubljana,
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran