Na vsebino
EN

018-215/2013 Občina Sveti Tomaž

Številka: 018-215/2013-3
Datum sprejema: 17. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek-Šinko, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "VRTEC SVETI TOMAŽ" (v sklopu številka 1 "GRADBENO OBRTNIŠKA DELA, STROJNO INSTALACIJSKA DELA IN ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA") in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila vlagatelj MarkoMark, d. o. o., Pobrežje 6A, Videm pri Ptuju, in vlagatelj NIVAL INVEST, d. o. o., Pobrežje 6A, Videm pri Ptuju (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA SVETI TOMAŽ, Sveti Tomaž 37, Sveti Tomaž (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 7. 2013

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo številka SvT-Rev 1/2013, z dne 14. 6. 2013, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1, vsebovana v dokumentu "Obvestilo o oddaji javnega naročila" številka 430-1/2013 01/ZH, z dne 29. 5. 2013.

2. Vlagateljevemu predlogu za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 8.828,41 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 2. 4. 2013 sprejel sklep o začetku postopka javnega naročila, katerega predmet je "Vrtec Sveti Tomaž", obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo zadevnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 8. 4. 2013 (pod številko objave JN3945/2013) objavljeno na Portalu javnih naročil (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 29. 5. 2013 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, številka 430-1/2013 01/ZH (v nadaljevanju: obvestilo o oddaji naročila), iz katerega med drugim izhaja, da se za izvedbo javnega naročila za sklop številka 1 izbere ponudnik CESTNO PODJETJE PTUJ, d. d., Zagrebška cesta 49, Ptuj, v skupni ponudbi s ponudnikom GORENJSKA GRADBENA DRUŽBA, d. d., Jezerska cesta 20, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Obvestilo o oddaji naročila je bilo vlagatelju vročeno dne 30. 5. 2013, dne 31. 5. 2013 pa je oddal vlogo z dne 31. 5. 2013, poimenovano "Zahteva za dodatno obrazložitev Obvestila o oddaji naročila številka 430-1/2013 01/ZH z dne, 29.5.2013, in zahteva za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika ter celotno relevantno dokumentacijo naročnika, ki se nanaša na predmetni postopek javnega naročila". Naročnik je dne 3. 6. 2013 sprejel Dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila, številka 430-1/2013 01/ZH, ki je bila vlagatelju vročena dne 4. 6. 2013. Vpogled v dokumentacijo je vlagatelj opravil dne 7. 6. 2013.

Vlagatelj je dne 13. 6. 2013 oddal vlogo "PREDLOG ZA SPREMEMBO ODLOČITVE O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA", z dne 13. 6. 2013, dan kasneje pa je oddal še zahtevek za revizijo številka SvT-Rev 1/2013, z dne 14. 6. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga in zahteva, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi obvestilo o oddaji naročila in naročniku naloži, da ponovno opravi pregled vseh ponudb, po potrebi zahteva formalne dopolnitve, ponovno ponudbe razvrsti na ocenjevalno lestvico ter opravi zakonito izbiro. V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga in zahteva tudi, da mu naročnik povrne strošek v znesku plačane takse.

V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo okvalificiral kot popolno, kršil določbe ZJN-2, saj izbrani ponudnik v ponudbi (na obrazcu številka 28) že na dan oddaje ponudbe ni predložil vsebinsko pravilne izjave o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Na dan, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb, je namreč v ponudbi predložil izjavo, ki se je glasila na nižji znesek, kot ga je določil naročnik. V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna še iz nekaterih drugih razlogov, v posledici pa ugotavlja, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila tudi iz teh razlogov, kršil določbe ZJN-2 in določbe razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik je dne 19. 6. 2013 oddal Prvo pripravljalno vlogo (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), v kateri se izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo in ugotavlja, da vlagateljev zahtevek za revizijo ni utemeljen. Izbrani ponudnik med drugim zatrjuje, da je pri izračunu v izjavi o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti prišlo do "pisne pomote, ki pa ne vpliva na jasno izraženo voljo izbranega ponudnika", oziroma da gre šteti vpis zneska 88.118,59 EUR za "pisno pomoto pri izračunu oz. lapsus, ki na samo voljo izbranega ponudnika, da nudi finančno zavarovanje v višini 10% ne vpliva". Po stališču izbranega ponudnika gre za nebistveno formalno pomanjkljivost njegove ponudbe.

Naročnik je dne 21. 6. 2013 sprejel sklep številka 430-1/2013 01/ZH, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo vlagatelja za poplačilo stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni utemeljen. Naročnik svojo odločitev o zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na izjavo o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v ponudbi izbranega ponudnika, utemeljuje z vsebinsko zelo podobnimi argumenti kot izbrani ponudnik. Naročnik pri tem še dodaja, da dejstvo, da gre v izpostavljenem delu ponudbe izbranega ponudnika za pisno pomoto oziroma lapsus, potrjuje tudi to, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil vse (preostale) "zahtevane dokumente-obrazce".

Naročnik je v prilogi dopisa z dne 21. 6. 2013, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 26. 6. 2013 prejela tudi dodatno dokumentacijo, ki ji jo je odstopil naročnik.

Po pregledu in proučitvi odstopljene dokumentacije, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da med vlagateljem in naročnikom ni sporno dejstvo, da vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga zoper odločitev o oddaji naročila (vključno z njegovo dodatno obrazložitvijo) v sklopu številka 1, kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila. Enak zaključek je ob proučitvi zahtevka za revizijo napravila tudi Državna revizijska komisija.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je izbrano ponudbo okvalificiral kot popolno, kršil določbe Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), saj izbrani ponudnik v ponudbi (na obrazcu številka 28) že na dan oddaje ponudbe ni predložil vsebinsko pravilne izjave o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Na dan, ko se je iztekel rok za oddajo ponudb, je namreč v ponudbi predložil izjavo, ki se je glasila na nižji znesek, kot ga je določil naročnik.

Državna revizijska komisija je izvedla dokazni predlog "razpisna dokumentacija naročnika" in ugotovila, da je naročnik v njej gospodarske subjekte povabil, da oddajo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe (prvi odstavek Povabila k oddaji ponudb). Ponudniki so morali v ponudbah ponuditi en sklop ali več sklopov (1. člen in prvi odstavek 7. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), naročnik pa je predvidel, da bo izbral izvajalce po sklopih (1. člen Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Ponudbena dokumentacija je morala biti pripravljena v skladu s določili razpisne dokumentacije, vsi obrazci in izjave pa so morali biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika (del prvega odstavka 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Gospodarski subjekti so morali izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev, pripisi in dodatni pogoji pa se ne upoštevajo (del drugega odstavka 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Ponudba ni smela vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo (del tretjega odstavka 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), vsak ponudnik pa je moral ponudbi obvezno priložiti tudi "OBRAZEC 28 " Izjava o izročitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti" (številka 31 v stolpcu tabele 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

V razdelku E. (poimenovanem "Vrsta finančnih zavarovanj") 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki določa pogoje za priznanje sposobnosti ponudnika, je naročnik med drugim zahteval, da mora v ponudbi ponudnik predložiti tudi izjavo, da bo (gospodarski subjekt), v kolikor bo izbran na javnem razpisu, zagotovil ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe z vključenim davkom na dodano vrednost (obrazec številka 28). Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici bo moral gospodarski subjekt izročiti naročniku najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe oziroma od uvedbe v delo (glej točko VI.4) obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN4421/2013 objavljenega dne 18. 4. 2013). Predloženo finančno zavarovanje ni smelo odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ni smelo vsebovati "dodatnih pogojev za izplačilo krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik". Finančno zavarovanje je moralo biti v višini 10 % od vrednosti pogodbe z vključenim davkom na dodano vrednost in je moralo veljati še vsaj en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla. Ob tem je naročnik še določil, da bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici "ne sme po vsebini bistveno odstopati od vzorca bančne garancije iz razpisne dokumentacije (OBRAZEC 28 A)" (2. točka razdelka E. 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji (predzadnji oziroma zadnji odstavek 10. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe) nadalje jasno zapisal tudi, da bo priznal usposobljenost in sposobnost (le) vsem (tistim) gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje od 3. do 11. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in predložili ustrezna dokazila. Pri tem je naročnik še zapisal, da "[n]eizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da naročnik ponudbo kot nepopolno zavrne".

Državna revizijska komisija je izvedla dokazni predlog "Objava na portalu". Ob vpogledu v obvestilo o (javnem) naročilu, objavljeno na Portalu javnih naročil, je Državna revizijska komisija ugotovila, da
" je (nekatere) vsebinsko enake zaključke, kot so bili predstavljeni doslej, napraviti tudi ob upoštevanju vsebine točke III.1.1) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil,
" je naročnik na vprašanje enega od gospodarskih subjektov, ki se je glasilo "Ali obrazec 28 in 29 podpiše samo ponudnik"", naročnik odgovoril: "Ja." ("odgovor, Datum objave: 24.4.2013, 14:37"). Citirane informacije, ki jih je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, se na podlagi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 štejejo kot del razpisne dokumentacije.

V posledici predstavljenih določb razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da so morali ponudniki ponudbe oddati v skladu z navodili za izdelavo ponudbe (ponudbena dokumentacija je morala biti pripravljena v skladu s določili razpisne dokumentacije), izjave pa predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Zahtevo, da mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, da bo, v kolikor bo v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbran, zagotovil ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe z vključenim davkom na dodano vrednost (obrazec številka 28), je naročnik postavil kot pogoj za priznanje sposobnosti ponudnika, saj ga je uvrstil v člen Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki določa pogoje za priznanje sposobnosti ponudnika. V tem smislu gre tako pritrditi tudi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (drugi odstavek točke I. na strani 3) zatrjuje, da je bila "[p]ravilno izpolnjena in v ponudbi predložena Izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-28)" ["] "nenazadnje tudi eden izmed pogojev za priznanje sposobnosti ponudnika". Predloženo finančno zavarovanje je moralo biti v višini 10 % od vrednosti pogodbe z vključenim davkom na dodano vrednost, ni smelo odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije in ni smelo vsebovati "dodatnih pogojev za izplačilo krajših rokov, kot jih določi naročnik, nižjega zneska, kot ga določi naročnik". Poleg tega je naročnik v četrtem odstavku 10. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe še posebej poudaril, da se od ponudnika pričakuje, da bo skrbno pregledal vse (navedene) dokumente, med drugim tudi obrazce, izjave in priloge.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija izvedla dokazna predloga "vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, izbrana ponudba" in "slikovni material pridobljen na vpogledu". V posledici opravljenega vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da se v njej nahaja izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec številka 28; v nadaljevanju: izjava), pa tudi parafiran in žigosan vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec številka 28 A). Izjava, kot izhaja iz obrazca številka 28, predloženega v ponudbi izbranega ponudnika, se glasi: "Izjavljamo, da bomo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložili bančno garancijo oz. drugo ustrezno finančno zavarovanje v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša 88.118,59 EUR, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu". Vsebinsko enak zaključek je Državna revizijska komisija napravila tudi na podlagi vpogleda v "slikovni material pridobljen na vpogledu" (konkretno v slikovni material obrazca številka 28, priloženega zahtevku za revizijo).

Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji postavil zahtevo, da mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, da bo, v kolikor bo v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbran, zagotovil ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe z vključenim davkom na dodano vrednost (razdelek E. 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), je Državna revizijska komisija v nadaljevanju vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija je ugotovila, da skupna ponudbena cena (z davkom na dodano vrednost) ponudbe izbranega ponudnika v sklopu številka 1 znaša 882.185,88 EUR. Omenjeni podatek izhaja tudi iz zap. št. 3 v tretji tabeli na strani 2 zapisnika o odpiranju ponudb številka 430-1/2013 01/ZH, z dne 14. 5. 2013. Vsebinsko enak zaključek je Državna revizijska komisija napravila tudi na podlagi vpogleda v "slikovni material pridobljen na vpogledu". Ker mora pogodba o izvedbi javnega naročila med drugim vsebovati dejansko vrednost celotnega javnega naročila (peti odstavek 71. člena ZJN-2), dejanska vrednost celotnega javnega naročila pa (bo), sodeč po podatkih v ponudbi izbranega ponudnika, znaša(la) 882.185,88 EUR, je Državna revizijska komisija kot (bodočo) pogodbeno vrednost (z davkom na dodano vrednost) štela izpostavljeno skupno ponudbeno ceno (z davkom na dodano vrednost) ponudbe izbranega ponudnika v sklopu številka 1.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik z izjavo o zagotavljanju ustrezne oblike finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec številka 28) ni izjavil, da bo, v kolikor bo v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbran, zagotovil ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe z vključenim davkom na dodano vrednost (to je 10 % od vrednosti 882.185,88 EUR), pač pa je v omenjeni izjavi izhajal iz vrednosti pogodbe z vključenim davkom na dodano vrednost, ki so (upoštevaje zaokroževanje zneska finančnega zavarovanja na dve decimalni mesti) med 881.185,85 EUR in 881.185,94 EUR. Na slednje omenjene vrednosti ponudbe je namreč vezal višino (10 %) finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, za katerega izjavlja, da ga bo predložil naročniku, v kolikor bo v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbran. Ker na podlagi predstavljenih podatkov 10 % od dejanske vrednosti (bodoče) pogodbe z vključenim davkom na dodano vrednost, kot naj bi bila med naročnikom in izbranim ponudnikom sklenjena ob upoštevanju podatkov v ponudbi izbranega ponudnika, znaša 88.218,59 EUR, ne pa 88.118,59 EUR, Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je izbrani ponudnik v omenjeni izjavi (kot izhaja iz obrazca številka 28) zavezal, da bo, v kolikor bo v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbran, zagotovil ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v manjšem znesku, kot ga je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila. Glede na navedeno je pritrditi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (drugi odstavek točke I. na strani 2) ugotavlja, da "predložena ponudnikova Izjava (OBR-28) ni skladna z zahtevo naročnika iz poglavja E, Vrsta finančnega zavarovanja", saj navedena "višina zavarovanja ne izpolnjuje pravilne višine vrednosti zavarovanja, kot ga je določil naročnik" (prvi odstavek točke I. na strani 3 zahtevka za revizijo). Prav tako je pritrditi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (šesti odstavek točke I. na strani 2) ugotavlja, da "je iz ponudbenih dokumentov" ["] "jasno razvidno, da ponudnik zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije v trenutku poteka roka za oddajo ponudb ne izpolnjuje".

Vsebinsko smiselno povsem enak zaključek (to je, da z izjavo, kot izhaja iz obrazca številka 28 v njegovi ponudbi, izbrani ponudnik ni sledil določbam razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila) je napraviti tudi v navezavi na dejstvo, da po odpravi računskih napak končna vrednost (končna skupna ponudbena cena z davkom na dodano vrednost) v ponudbi izbranega ponudnika za sklop številka 1 znaša 882.841,22 EUR. Med naročnikom, izbranim ponudnikom in vlagateljem (primerjati zlasti peti odstavek točke I. na strani 3 zahtevka za revizijo) namreč ni spora o tem, da je naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbranega ponudnika pozval na soglasje k odpravi računske napake, izbrani ponudnik pa je "sledil naročnikovi zahtevi ter s soglasjem k odpravi računske napake spremenil svojo končno ponudbeno vrednost", ki po odpravi računske napake (skupaj z davkom na dodano vrednost) znaša 882.841,22 EUR. V posledici je pritrditi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (peti odstavek točke I. na strani 3) zatrjuje, da je izjava, kot v ponudbi izbranega ponudnika izhaja iz obrazca številka 28, "tudi po soglasju k odpravi računske napake izbranega ponudnika v nasprotju z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre v izpostavljenem delu ponudbe izbranega ponudnika za njeno vsebinsko nepopolnost, saj se je izbrani ponudnik v omenjeni izjavi (kot izhaja iz obrazca številka 28) zavezal, da bo, v kolikor bo v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbran, zagotovil ustrezno obliko finančnega zavarovanja (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v manjšem znesku, kot ga je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila. V posledici navedenega ponudba izbranega ponudnika tudi ni formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v številnih svojih odločitvah je namreč pojem formalno nepopolne ponudbe iz 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 razumeti na način, da se (v ponudbi) lahko odpravljajo le tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oziroma prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. O formalni nepopolnosti lahko zato govorimo le v primeru, če ponudnik določeno zahtevo iz razpisne dokumentacije, ki se ne nanaša na merila ali tehnične specifikacije oziroma ne vpliva na razvrstitev ponudbe, v trenutku poteka roka za predložitev ponudbe vsebinsko že izpolnjuje in je to iz ponudbene dokumentacije (vsaj deloma) že razvidno, vendar iz ponudbi priloženih formalnih dokazil tega ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ker so dokazila nepopolna, nejasna ali manjkajoča. V konkretnem primeru ne moremo govoriti o manjkajočih ali nejasnih dokazilih, temveč o izjavi (kot izhaja iz obrazca številka 28 v ponudbi izbranega ponudnika), ki po vsebini ne izpolnjuje naročnikovih zahtev razpisne dokumentacije.

Ob upoštevanju doslej navedenega ne gre slediti niti zatrjevanju naročnika (prvi odstavek točke 1.) na strani 2 odločitve o zahtevku za revizijo), da je izbrani ponudnik v izjavi (kot izhaja iz obrazca številka 28 v njegovi ponudbi) nesporno "izrazil voljo, da bo predložil zahtevano bančno garancijo v višini 10%" (od vrednosti pogodbe z vključenim davkom na dodano vrednost), niti vsebinsko zelo primerljivemu zatrjevanju izbranega ponudnika (drugi odstavek na osmi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Iz razlogov, ki so bili predstavljeni, obrazloženi in utemeljeni že doslej, namreč (jasna) volja izbranega ponudnika v vsebini, kot jo zatrjujeta (predstavljata) naročnik in izbrani ponudnik, iz izjave (kot izhaja iz obrazca številka 28 v ponudbi izbranega ponudnika) ne izhaja. V posledici slednjega zaključka in preostale obrazložitve tega sklepa naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo (prvi odstavek točke 1.) na strani 2) ni dokazal svojih zatrjevanj, da je v konkretnem primeru pri izračunu prišlo do "pisne napake, ki pa ne vpliva na jasno izraženo voljo ponudnika", izbrani ponudnik pa v svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo ni dokazal svojih zatrjevanj, da je v konkretnem primeru pri izračunu prišlo do "pisne pomote, ki pa ne vpliva na jasno izraženo voljo izbranega ponudnika", oziroma, da gre šteti vpis zneska 88.118,59 EUR za "pisno pomoto pri izračunu oz. lapsus, ki na samo voljo izbranega ponudnika, da nudi finančno zavarovanje v višini 10% ne vpliva" (drugi odstavek na osmi strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). Izbrani ponudnik je prav z zneskom, ki ga je v izjavi zapisal za besedno zvezo "kar znaša", določil (zamejil) višino finančnega zavarovanja, ki ga bo, v kolikor bo v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbran, predložil naročniku. Tudi dejstvo, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil vse (preostale) "zahtevane dokumente-obrazce", na navedeno pomanjkljivost v ponudbi izbranega ponudnika nima vpliva.

Ob upoštevanju vseh predstavljenih dejstev (zlasti še dejstva, da gre v izpostavljenem delu ponudbe izbranega ponudnika za njeno vsebinsko nepopolnost), pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika v izpostavljenem delu tudi ni mogoče šteti za nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe, zaradi katere ponudba ni formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). V zadevi, ki jo v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo izpostavlja izbrani ponudnik in na katero se sklicuje, je bilo dejansko stanje bistveno drugačno od dejanskega stanja v tokratni zadevi. V zadevi, v kateri je Državna revizijska komisija odločila s sklepom številka 018-252/2012-4, z dne 8. 10. 2012, je bila namreč struktura takratnega vzorca izjave o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ki je za razliko od postopka oddaje tokratnega javnega naročila predstavljal izjavo banke) bistveno drugačna od tokratne vsebine obrazca številka 28. Prav zaradi tega je Državna revizijska komisija v takratni odločitvi (sklepu) med drugim zapisala tudi, da "sporni zapis ponudbene cene, ki je v obravnavani izjavi podan zgolj v kontekstu potrditve izdajatelja te izjave (Zavarovalnice Triglav, d.d.,), da je seznanjen z vlagateljevim sodelovanjem v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v ničemer ne vpliva (oz. naročnik takšnega vpliva ni izkazal niti ga zatrjeval) na v isti izjavi podano brezpogojno zavezo izdajatelja, da bo naročniku garancije (tj. vlagatelju) izdal garancijo v višini 10% pogodbene vrednosti za javno naročilo (kot je bilo to v razpisni dokumentaciji zahtevano pod točko XI. Finančna zavarovanja)". Takratni garant v svoji takratni izjavi ni navedel (zamejil), koliko (v EUR) znaša 10 % pogodbene vrednosti takratnega javnega naročila.

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega v konkretnem primeru tudi ni izkazano, da gre za očitno računsko napako v smislu četrtega odstavka 78. člena ZJN-2. Poleg tega je omenjeni institut odprave očitnih računskih napak v prvi vrsti namenjen odpravi očitnih računskih napak, storjenih zlasti v ponudbenih predračunih, saj se pri tem "količina in cena na enoto ne smeta spreminjati", naročnik pa tudi sicer ne dokaže, da je zgolj zatrjevano (ne pa izkazano) "računsko napako", kot jo imenujeta izbrani ponudnik in naročnik, v času pred sprejemom odločitve o oddaji naročila (v sklopu številka 1), kot izhaja iz obvestila o oddaji naročila, odpravil ob pisnem soglasju ponudnika. Omenjenega zaključka prav tako ne bi spremenilo soglasje izbranega ponudnika (dopis številka 227/BB, z dne 24. 5. 2013), na katerega se v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek točke 1.) na strani 2) sklicuje naročnik, saj je omenjeno soglasje izdano na podlagi naročnikovega poziva, v katerem naročnik izbranega ponudnika ne poziva na odpravo "računske napake" v izjavi (kot izhaja iz obrazca številka 28 v njegovi ponudbi), poleg tega pa je izbrani ponudnik v svojem soglasju jasno potrdil le "računsko napako" in nadaljeval: "tako končna vrednost ponudbe znaša 882.841,22 EUR z DDV".

Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah zapisala, da morajo ponudniki pri pripravi ponudbene dokumentacije ravnati skrbno in v ta namen razpisno dokumentacijo natančno preučiti. Svoja pričakovanja v omenjenem smislu je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik še posebej poudaril, saj je v četrtem odstavku 10. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal, da se od ponudnika pričakuje, da bo skrbno pregledal vse (navedene) dokumente, med drugim tudi obrazce, izjave in priloge. Naročnikovim pričakovanjem pritrjuje tudi Državna revizijska komisija, saj je ponudnik tisti, ki z ustrezno skrbnostjo pripravi ponudbo in nosi morebitne posledice, v kolikor ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Upoštevaje vse doslej navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko je v obvestilu o oddaji naročila (v sklopu številka 1) ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika, predložena v sklopu številka 1, primerna in popolna, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. in 20. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2, pa tudi določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila (zlasti še prvi oziroma tretji odstavek 3. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, 2. točko razdelka E. 8. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in predzadnji oziroma zadnji odstavek 10. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2), upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2, izločiti (vse) ponudbe, ki niso popolne, ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, pa je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in v posledici nepopolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo številka SvT-Rev 1/2013, z dne 14. 6. 2013, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1, vsebovano v dokumentu "Obvestilo o oddaji javnega naročila" številka 430-1/2013 01/ZH, z dne 29. 5. 2013.

Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni odločala o tem, ali je naročnik kršil določbe ZJN-2 (in določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila) tudi v katerem od preostalih očitkov, ki jih vlagatelj v navezavi na sklop številka 1 podaja v zahtevku za revizijo. Vsebinska presoja omenjenih očitkov namreč ne bi (več) vplivala na predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila v sklopu številka 1, vsebovane v obvestilu o oddaji naročila, se postopek oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil v sklopu številka 1 razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru, če bo s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 nadaljeval, sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-2, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

Glede vlagateljevega pravovarstvenega predloga, v katerem ta Državni revizijski komisiji predlaga, da "naloži naročniku, da ponovno opravi pregled vseh ponudb, po potrebi zahteva formalne dopolnitve in ponovno ponudbe razvrsti na ocenjevalno lestvico ter opravi zakonito izbiro", Državna revizijska komisija pripominja, da lahko na podlagi tretjega in četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da slednjega bodisi zavrže, (kot neutemeljenega) zavrne ali pa zahtevku za revizijo ugodi in delno ali v celoti razveljavi postopek javnega naročanja, ali naročniku naloži odpravo kršitve. Ker v ZPVPJN ni ustrezne pravne podlage, da bi Državna revizijska komisija v konkretnem primeru v revizijskem postopku naročniku naložila citirana ravnanja, tega v tem postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje predmetnega naročila v sklopu številka 1 tudi ni storila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga in zahteva, da mu naročnik povrne strošek v znesku plačane takse (8.828,41 EUR).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v zadevnem postopku pravnega varstva (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim, tretjim in petim odstavkom istega člena), priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 8.828,41 EUR.

Vlagateljevemu predlogu za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 8.828,41 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa (313. člen Zakona o pravdnem postopku " Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem. " v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

Izbrani ponudnik se ima, skladno z 11. členom ZPVPJN in drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN, pravico izjasniti o navedbah vlagatelja tudi s pomočjo pooblaščenca (v zvezi s tem primerjati drugi odstavek 70. člena ZPVPJN), priglasi pa lahko tudi povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva (šesti odstavek 70. člena ZPVPJN). Povrnitev stroškov je odvisna od vprašanja utemeljenosti zahtevka za revizijo, saj mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, izbranemu ponudniku potrebne stroške povrniti naročnik (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen (razen v primeru iz tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN), pa vlagatelj (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN). Vendar je v obeh primerih izbrani ponudnik upravičen le do povrnitve potrebnih stroškov.

Državna revizijska komisija je (upoštevaje tretji odstavek 70. člena ZPVPJN) zahtevo izbranega ponudnika za povrnitev stroškov, kot izhaja iz njegove izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Posledično temu stroški v konkretnem primeru niso bili potrebni.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 17. 7. 2013


Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
" OBČINA SVETI TOMAŽ, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž
" MarkoMark, d. o. o., Pobrežje 6A, 2284 Videm pri Ptuju
" NIVAL INVEST, d. o. o., Pobrežje 6A, 2284 Videm pri Ptuju
" MAROVT IN PARTNERJI, o. p., d. o. o., Rozmanova ulica 12, 1000 Ljubljana
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran