Na vsebino
EN

018-233/2013 Osnovno zdravstvo Gorenjske

Številka: 018-233/2013-2
Datum sprejema: 8. 7. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 31. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Pranje", na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SOLIDAT, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 4, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 7. 2013

odločila:

Vlagateljev revizijski zahtevek z dne 21. 5. 2013 se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 25. 3. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku in obvestilo o javnem naročilu dne 28. 3. 2013 pod št. JN 3556/2013 objavil na Portalu javnih naročil. Dne 15. 4. 2013 je sprejel odločitev o oddaji naročila, št. JN_001/2013_6, iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika BISTRA, d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva cesta 55, Škofja Loka (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je dne 22. 4. 2013 izdal novo odločitev o oddaji naročila, št. JN_001/2013_7 in z njo v celoti nadomestil svojo prejšnjo odločitev št. JN_001/2013_6 z dne 15. 4. 2013. Novo odločitev naročnik utemeljuje s sklicevanjem na peti odstavek 79. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 128/2006 s spremembami), saj naj bi z njo popravil ugotovljene nezakonitosti pri navajanju razlogov za izločitev vlagatelja iz postopka oddaje javnega naročila, medtem ko odločitve glede izbranega ponudnika ni spremenil.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj dne 21. 5. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem graja prekratek rok za pripravo ponudbe in navaja razloge, zaradi katerih meni, da njegova ponudba ni nepopolna. Vlagatelj meni, da bi glede na merilo najnižje cene morala biti izbrana njegova ponudba in predlaga ponovitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj zahtevku za revizijo ni predložil potrdila o plačilu takse, zato ga je naročnik s pozivom št. JN_001/2013_9 z dne 22. 5. 2013 pozval, naj mu v roku treh delovnih dni od prejema poziva dostavi potrdilo o plačani taksi in navedel, da le-ta znaša 2.062,88 EUR.

Vlagatelj je naročniku dne 14. 6. 2013 predložil izpis univerzalnega plačilnega naloga, ki naj bi dokazoval plačilo takse v znesku 750,00 EUR, skupaj s pripombo, da se njegov revizijski zahtevek nanaša na vsebino objave z dne 28. 3. 2013 ter na razpisno dokumentacijo.

Naročnik je s sklepom z dne 1. 7. 2013 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa se je opredelil do posameznih vlagateljevih navedb in ponovno navedel razloge za svojo odločitev o nepopolnosti vlagateljeve ponudbe.

Naročnik je Državni revizijski komisiji v prilogi dopisa, prejetega dne 3. 7. 2013, odstopil dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Po pregledu prejete dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V skladu s prvim odstavkom 31. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija po prejemu zahtevka za revizijo najprej opraviti predhoden preizkus zahtevka. Ob tem mora preveriti, ali je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno, ali vsebuje vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN in ali ga je vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN. Če v zvezi z zahtevkom za revizijo obstajajo procesne pomanjkljivosti, je ravnanje Državne revizijske komisije odvisno od vrste pomanjkljivosti oziroma od vprašanja, ali gre za pomanjkljivosti, ki jih je mogoče odpraviti. Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže, če ugotovi, da ni bil vložen pravočasno ali da ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrže tudi v primeru, če iz njega niso razvidne vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN oziroma ne vsebuje vseh obveznih sestavin, čeprav je naročnik vlagatelja že pozval k ustrezni dopolnitvi (tretji odstavek 31. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 31. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija vlagatelja pozove k dopolnitvi zahtevka za revizijo v primeru, če zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in manjkajoče sestavine iz njega niso razvidne, naročnik pa vlagatelja ni pozval k dopolnitvi ali poziv ni bil ustrezen.

Iz citiranih določil ZPVPJN je razvidno, da Državna revizijska komisija vlagatelja ne poziva k dopolnitvi v primeru, če k zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, oziroma če ta ni plačana v ustrezni višini. Potrdilo o plačilu revizijske takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN je obvezna sestavina zahtevka za revizijo, ki mora biti predložena že ob njegovi vložitvi, saj ZPVPJN v tem delu ne dopušča naknadnega dopolnjevanja. To pomeni, da mora vlagatelj plačilo takse izvesti neposredno pred vložitvijo zahtevka za revizijo, potrdilo o tem, da je bila taksa v ustrezni višini že vplačana na ustrezen račun, pa priložiti k zahtevku. Če vlagatelj zahtevku za revizijo ne priloži potrdila o plačilu takse ali če kljub pravilnemu pravnemu pouku predloži neustrezno potrdilo o plačilu takse, mora zahtevek za revizijo zavreči že naročnik v predrevizijskem postopku (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). Če tega naročnik ne stori, pa mora to storiti Državna revizijska komisija v revizijskem postopku (tako Državna revizijska komisija v odločitvi v zadevi št. 018-150/2012).

Državna revizijska komisija je z vpogledom v dokumentacijo naročnika ugotovila, da vlagatelj svojemu zahtevku za revizijo ni priložil potrdila o plačilu takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, čeprav je bil o tej dolžnosti ustrezno poučen. Naročnik je v pravnem pouku, vsebovanem v odločitvi o oddaji naročila, št. JN_001/2013_7 z dne 22. 4. 2013, jasno in nedvoumno zapisal, da mora morebitni zahtevek za revizijo vsebovati vse obvezne sestavine iz 15. člena ZPVPJN, vključno s priloženim potrdilom o plačani taksi. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v podatke elektronske evidence Ministrstva za finance, Uprave RS za javna plačila (vpogled z dne 3. 7. 2013), in ugotovila, da vlagatelj takse ni plačal ob vložitvi zahtevka za revizijo (t.j. do dne 21. 5. 2013), temveč šele dne 13. 6. 2013.

V skladu s tretjim odstavkom 26. člena ZPVPJN mora zahtevek za revizijo, ki ne vsebuje potrdila o plačilu takse iz drugega odstavka 15. člena ZPVPJN, zavreči naročnik v predrevizijskem postopku. Ker tega naročnik ni storil, je zahtevek za revizijo na podlagi tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN zavrgla Državna revizijska komisija.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, 8. 7. 2013

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
Članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, Kranj
- SOLIDAT, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 4, Murska Sobota
- BISTRA, d.o.o., Škofja Loka, Kidričeva cesta 55, Škofja Loka
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, Ljubljana

Vložiti:
- zbirka dok. gradiva

Natisni stran