Na vsebino
EN

018-213/2013 Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-213/2013-3
Datum sprejema: 27. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata, Boruta Smrdela in mag. Maje Bilbija kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Gradnja obvoznice Gorenja vas", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, Kranj v skupnem nastopu s partnerjem Topos Hotavlje d.o.o., Todraž 20, Gornja vas, ki ju zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 6. 2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Gradnja obvoznice Gorenja vas", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 22. 5. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo "Gradnja obvoznice Gorenja vas" dne 22. 1. 2013 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN710/2013. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 9. 5. 2013 je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-186/2012/22 412, s katero je odločil, da se predmetno naročilo odda ponudniku MAPRI PROASFALT d.o.o., Mali Ločnik 5, Turjak (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila je vlagatelj z vlogo z dne 22. 5. 2013 vložil revizijski zahtevek, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi in zahteva njeno razveljavitev ter povrnitev stroškov postopka.

Naročnik je dne 13. 6. 2013 sprejel odločitev št. 43001-186/2012/38, s katero je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.
Naročnik je dne 20. 6. 2013 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

Državna revizijska komisija je v predmetnem postopku dne 26. 6. 2013 prejela vlagateljev umik vloženega zahtevka za revizijo.
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 27. 6. 2013

Predsednica senata:
Sonje Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana
- MAPRI PROASFALT d.o.o., Mali Ločnik 5, Turjak,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- Arhiv- tu.

Natisni stran