Na vsebino
EN

018-182/2013 Občina Ljutomer

Številka: 018-182/2013-5
Datum sprejema: 28. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 41. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-Šinko in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila ""OSKRBA S PITNO VODO POMURJA " SISTEM C" Gradnja transportnih vodovodov, kanalizacije in objektov za obdelavo vode" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila gospodarski subjekt HIS, d. o. o., Vodovodna cesta 97, Ljubljana, ter gospodarski subjekt TIBORA-EKO, d. o. o., Glinška ulica 9, Ljubljana, ki ju zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, Ljutomer (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 6. 2013

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se v primarnem pravovarstvenem predlogu ugodi tako, da se naročniku v navezavi na 1. sklop postopka oddaje zadevnega javnega naročila naloži odprava kršitve na način, da naročnik jasno odgovori na vprašanje številka 17.

Vlagateljev zahtevek za revizijo se v preostalem delu primarnega pravovarstvenega predloga zavrne.

2. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 7. 2. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo tega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 1. 3. 2013 (pod številko objave JN2476/2013) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 6. 3. 2013 (pod številko dokumenta 073755) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2013/S 046 (v nadaljevanju: javno naročilo).

Vlagatelj je dne 15. 5. 2013 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem primarno predlaga, da se (zahtevku za revizijo ugodi in) postopek oddaje zadevnega javnega naročila za 1. sklop razveljavi v celoti, podredno pa predlaga, da se (zahtevku za revizijo ugodi in) razveljavi zahtevo razpisne dokumentacije "v točki 6.2.2.3.1 na str. 205" in zahtevo razpisne dokumentacije "v točki 6.2.2.3.2 na str. 207". Vlagatelj v vsakem primeru zahteva tudi povrnitev stroškov postopka.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je razpisna dokumentacija v tehničnem delu
" diskriminatorna, saj brez obstoja utemeljenih in objektivnih tehničnih razlogov zahteva dobavo opreme točno določenega proizvajalca, pri čemer ne dopušča dobave enakovredne opreme drugih proizvajalcev,
" pomanjkljiva, ker ni jasno, katera dela obsega naročilo in katere (tehnične) lastnosti natančno mora imeti dobavljena (strojna) oprema, ki je predmet zadevnega javnega naročila, pa je nemogoče pripraviti konkurenčno in popolno ponudbo.

Naročnik je dne 21. 5. 2013 sprejel sklep številka 354/2013-437-579 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo "v podrednem delu pravovarstvenega predloga" ugodil tako, da je razveljavil zahtevo razpisne dokumentacije "v točki 6.2.2.3.1 na str. 205" in zahtevo razpisne dokumentacije "v točki 6.2.2.3.2 na str. 207", v "primarnem delu pravovarstvenega predloga" pa je zahtevek za revizijo zavrnil. Z omenjenim sklepom je naročnik tudi ugodil zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik v navezavi na del vlagateljevega zahtevka za revizijo, ki ga je zavrnil, ugotavlja, da je tehnologija vakuumske kanalizacije (z batnim sistemom), kot je podana v razpisni dokumentaciji, določena že s PGD projektom, tehnične zahteve v razpisni dokumentaciji pa zadoščajo, da ponudniki lahko oddajo popolno ponudbo. Naročnik pri tem dodaja, da standard DWA-A 116-1 še ni uveljavljen, za dimenzioniranje projektirane vakuumske kanalizacije pa je bil uporabljen standard EN 1091.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 22. 5. 2013, dne 27. 5. 2013 pa je na pošto priporočeno oddal vlogo z dne 27. 5. 2013, poimenovano "PREDLOG ZA ZAČETEK REVIZIJSKEGA POSTOPKA (2. odst. 29. člena ZPVPJN)" (v nadaljevanju: vloga z dne 27. 5. 2013). V omenjeni vlogi vlagatelj v delu, ki po vsebini predstavlja predlog za začetek revizijskega postopka, glede primarnega pravovarstvenega predloga (zahtevka) vztraja pri zahtevku za revizijo (vključno z navedbami in dokaznimi predlogi v njem), v preostalem delu omenjene vloge pa se opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (in jih, razen redkih posameznih ugotovitev, zavrača).

Naročnik je v prilogi dopisa številka 354/2013-437-639, z dne 31. 5. 2013, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 3. 6. 2013, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 10. 6. 2013 prejela dve naročnikovi vlogi, obe številka 430-4/2013-15-437, z dne 6. 6. 2013.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 41. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik razpisno dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila oblikoval tako, da je mogoče ponudbo oddati po sklopih. V razpisni dokumentaciji je naročnik namreč določil dva sklopa: "Sklop 1 : transportni vodovodi in varovanje vodnih virov " kanalizacija" ter "Sklop 2: objekti za zajem in obdelavo vode" (točka II.1.5 obvestila o (javnem) naročilu) oziroma "Sklop 1 : transportni vodovodi in kanalizacija - varovanje vodnih virov" ter "Sklop 2: objekti za obdelavo vode" (rubrika "Obseg razpisanih Del" Povabila k oddaji ponudbe).

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga zoper določbe razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila in sicer iz dveh razlogov. Vlagatelj zatrjuje, da je razpisna dokumentacija v tehničnem delu diskriminatorna, saj brez obstoja utemeljenih in objektivnih tehničnih razlogov zahteva dobavo opreme točno določenega proizvajalca, pri čemer ne dopušča dobave enakovredne opreme drugih proizvajalcev (prvi razlog vložitve zahtevka za revizijo), kot naslednje pa vlagatelj zatrjuje, da je razpisna dokumentacija v tehničnem delu pomanjkljiva, ker mu ni jasno, katera dela obsega naročilo in katere (tehnične) lastnosti natančno mora imeti dobavljena (strojna) oprema, ki je predmet zadevnega javnega naročila, pa je nemogoče pripraviti konkurenčno in popolno ponudbo (drugi razlog vložitve zahtevka za revizijo).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na prvi razlog vložitve zahtevka za revizijo, ugodil tako, da je razveljavil zahtevo "razpisne dokumentacije v točki 6.2.2.3.1 na strani 205" in zahtevo "razpisne dokumentacije v točki 6.2.2.3.2 na strani 207" (1. točka izreka odločitve o zahtevku za revizijo). Naročnik je namreč v odločitvi o zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 3) med drugim navedel, da "[t]akšna zahteva dejansko onemogoča oddajo ponudbe subjektom, ki ne dobavljajo opreme proizvajalca QUA-VAC", zato "kot utemeljeno" ["] "šteje vlagateljevo zahtevo", v posledici pa je najavil, da bo sporno zahtevo spremenil "na način, da bo omogočena oddaja ponudbe ponudnikom, ki ponujajo opremo za vakuumsko kanalizacijo tudi drugih proizvajalcev". S tem je naročnik v celoti sledil (podrejenemu) pravovarstvenemu predlogu vlagatelja v zahtevku za revizijo.

Kot izhaja iz (1. točke izreka) odločitve o zahtevku za revizijo pa je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil v primarnem pravovarstvenem predlogu, v katerem vlagatelj predlaga, da naročnik (zahtevku za revizijo ugodi in) postopek oddaje zadevnega javnega naročila za 1. sklop razveljavi v celoti. Ker vlagatelj v vlogi z dne 27. 5. 2013 (ta v delu po vsebini predstavlja tudi predlog za začetek revizijskega postopka, podan na podlagi drugega odstavka 29. člena ZPVPJN) glede primarnega pravovarstvenega predloga (zahtevka) vztraja pri zahtevku za revizijo (vključno z navedbami in dokaznimi predlogi v njem), je Državna revizijska komisija v posledici navedenega in v posledici opravljenega predhodnega preizkusa vlagateljevega zahtevka za revizijo vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na drugi razlog njegove vložitve, sprejela v obravnavo (drugi odstavek 31. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim odstavkom istega člena).

V izpostavljenem delu zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je razpisna dokumentacija v tehničnem delu pomanjkljiva, ker mu ni jasno, katera dela obsega naročilo in katere (tehnične) lastnosti natančno mora imeti dobavljena (strojna) oprema, ki je predmet zadevnega javnega naročila, pa je nemogoče pripraviti konkurenčno in popolno ponudbo.

V okviru drugega razloga vložitve zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da naročnik ne v razpisni dokumentaciji, popisih del, projektni dokumentaciji in ne v pojasnilih (objavljenih na Portalu javnih naročil) ni določil vseh potrebnih zahtevanih tehničnih lastnosti vakuumskih postaj, ki so predmet naročila. Po zatrjevanju vlagatelja naročnik tako
" glede vakuumskih postaj zlasti ni določil števila oziroma pogostosti inšpekcijskih jaškov, končnih inšpekcijskih jaškov, nujnega podatka o redundanci za vakuumske rezervoarje in števila oziroma pogostosti vakuumskih zasunov (v nadaljevanju: prvo zatrjevano dejstvo),
" na izrecna vprašanja vlagatelja ni odgovoril, ali mora biti dobavljena oprema za vakuumsko kanalizacijo v skladu z mednarodnimi standardi EN 1091 in DWA-A 116-1, oziroma je na zastavljena vprašanja odgovoril pomanjkljivo in nezadostno (v nadaljevanju: drugo zatrjevano dejstvo).

V zvezi s prvim zatrjevanim dejstvom Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila določil, da je podrobnejši opis del razviden iz Poglavja 7 " Popis del (Ponudbeni predračun za posamezni sklop) in Poglavja 6 " Tehnične zahteve (točka 1.1. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), pa tudi, da morajo ponudniki ob predložitvi ponudbe izpolniti vse zahteve iz razpisne dokumentacije (točka 9.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Poglavje 7 " Ponudbeni predračun v elektronski obliki (xls datoteka) za oba razpisana sklopa, ki v celoti nadomeščata prvotno objavljeno Poglavje 7 " Ponudbeni predračun v elektronski obliki (xls datoteka) za oba razpisana sklopa, je naročnik objavil v prilogi (Dodatku številka 4) Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (datum objave 29. 4. 2013, številka objave JN5008/2013), ponovno ga je podal v prilogi (Dodatku številka 6) Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (datum objave 8. 5. 2013, številka objave JN5283/2013), nato pa ga je objavil tudi v prilogi (Dodatku številka 8) Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (datum objave 15. 5. 2013, številka objave JN5736/2013). Naročnik je ob tem v razpisni dokumentaciji dodal, da mora popolna ponudba, ki jo predloži ponudnik, vsebovati med drugim tudi naslednje dokumente:
" izpolnjeno, potrjeno in podpisano Izjavo o seznanjenosti s Poglavjem 6 " Tehnične zahteve,
" Poglavje 7 " Ponudbeni predračun v tiskani in elektronski obliki *.xls (za vsakega od ponujenih sklopov).
Naročnik je nadalje določil, da je ponudnik z dvigom razpisne dokumentacije na Portalu javnih naročil prejel ponudbeni predračun, ki služi kot osnova za pripravo ponudbenega predračuna v tiskani in elektronski obliki. Ponudnik mora kot sestavni del ponudbe oddati na vsaki strani podpisan in žigosan ponudbeni predračun/popis del brez vpisanih enotnih cen (ponudbeni predračun, podan v .pdf obliki), s čimer potrjuje, da je seznanjen z obsegom del. Ponudbeni predračun/popis del (.xls datoteka), ki ga je ponudnik prejel ob dvigu dokumentacije na Portalu javnih naročil, je dolžan izpolniti z enotnimi cenami po posameznih postavkah.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da je naročnik na vprašanje (številka 17), ki se je glasilo "Norme za vakumsko kanalizacijo EN 1091 in DWA-A 116-1 določajo, da je potrebno v vakumske cevovode vgraditi inšpekcijske jaške na ca. vsakih 100 metrov vakumskega cevvovoda in vakumske zasune na vsakih ca. 400 metrov cevovoda zaradi lahkega določanja napak na vakumskem cevovodu.
Ali je potrebno pri oddaji ponudbe upoštevati to normo"",
na Portalu javnih naročil odgovoril: "Vse je zajeto v količinah." (v nadaljevanju: odgovor na vprašanje številka 17). Citirane informacije, ki jih je naročnik posredoval gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila, se na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) štejejo kot del razpisne dokumentacije.

Ob upoštevanju dejstva, da mora na podlagi naročnikovih zahtev ponudnik oddati ponudbo v skladu z zahtevami razpisa, pa tudi ob upoštevanju dejstva, da na podlagi naročnikovih zahtev ponudnik s podpisanim in žigosanim ponudbenim predračunom/popisom del brez vpisanih enotnih cen (ponudbeni predračun, podan v .pdf obliki), ki ga mora oddati kot sestavni del ponudbe, potrjuje, da je seznanjen z (razpisanim) obsegom del, Državna revizijska komisija zaključuje, da je celoten obseg del predmeta zadevnega javnega naročila razviden iz ponudbenega predračuna/popisa del. V tem smislu gre razumeti tudi naročnikov odgovor na vprašanje številka 17. V skladu z njim je ob predstavljeni vsebini razpisne dokumentacije razumeti, da je naročnik z njim določil, da je pri oddaji ponudbe potrebno upoštevati vse tisto, kar je zajeto v količinah ponudbenega predračuna/popisa del, ne pa tistega, kar v količinah ponudbenega predračuna/popisa del ni zajeto. Takšna zahteva naročnika omogoča tudi medsebojno primerljivost ponudb različnih ponudnikov.

Glede na navedeno je neodvisno od odgovora na vprašanje, ali so za razpisano tehnologijo (izvedba vakuumske kanalizacije z batno tehnologijo oziroma batnimi vakuumskimi ventili) potrebni podatki o tehničnih lastnostih glede vakuumskih postaj, zlasti še število oziroma pogostost inšpekcijskih jaškov, končnih inšpekcijskih jaškov, podatek o redundanci za vakuumske rezervoarje in število oziroma pogostost vakuumskih zasunov, potrebno zaključiti, da bo ob upoštevanju trenutno veljavne razpisne dokumentacije ponudba ponudnikov (med njimi tudi ponudba vlagatelja, v kolikor jo bo naročniku oddal) v tehničnem delu štela za popolno, če bo v njej predložen izpolnjen, na vsaki strani podpisan in žigosan ponudbeni predračun/popis del. Če naročnik omenjenih postavk (količin) v ponudbeni predračun/popis del ni vključil, jih ponudnikom za popolnost njihove ponudbe ne bo potrebno ponuditi (naročnik v zadnjem odstavku na strani 3 odločitve o zahtevku za revizijo tudi sicer zatrjuje, da podatki "o pogostosti inšpekcijskih jaškov, končnih inšpekcijskih jaškov in redundanci za vakuumske rezervoarje za razpisano tehnologijo niso potrebni"). Ponudbe ponudnikov bodo medsebojno primerljive prav s tem, ko bo vsak od ponudnikov v ponudbi predložil izpolnjen, na vsaki strani podpisan in žigosan ponudbeni predračun/popis del z vsemi postavkami (količinami) oziroma zgolj s tistimi postavkami (količinami), ki iz njega izhajajo. Ponudnik namreč s podpisanim in žigosanim ponudbenim predračunom/popisom del brez vpisanih enotnih cen (ponudbeni predračun, podan v .pdf obliki), ki ga mora oddati kot sestavni del ponudbe, potrjuje prav dejstvo, da je seznanjen z (razpisanim) obsegom del, ki iz ponudbenega predračuna/popisa del izhaja.

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določil števila oziroma pogostosti vakuumskih zasunov, Državna revizijska komisija po vpogledu v (tehnično) dokumentacijo postopka oddaje zadevnega javnega naročila pritrjuje naročniku v njegovem zatrjevanju (prvi odstavek na strani 4 odločitve o zahtevku za revizijo), da je "[p]ogostost oz. število vakuumskih zasunov na glavnih vejah" ["] "razvidna iz predmetne razpisne dokumentacije - Ponudbeni predračun (popis del)". Omenjeni zaključek potrjuje tudi vlagatelj, saj v vlogi z dne 27. 5. 2013 (tretji odstavek na strani 5) ugotavlja, da je naročnik "resda v popisih določil število zasunov za predmetno vakuumsko kanalizacijo".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni dokazal, da je naročnik z določitvijo tehničnih zahtev predmeta zadevnega javnega naročila kršil katero od določb ZJN-2 (zlasti še določbo 37. člena ZJN-2, v povezavi z načeli, na katerih temelji javno naročanje).

Glede na drugo zatrjevano dejstvo Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikov odgovor na vprašanje številka 17 dejansko ni jasen v smislu, ali je potrebno pri pripravi ponudb upoštevati standard "EN 1091 in DWA-A 116-1" (gospodarski subjekt, ki je vprašanje številka 17 postavil, sicer uporablja termin "norma", vendar je iz vprašanja številka 17 razbrati, da pod terminom "norma" gospodarski subjekt razume standard). Četudi bi bilo morda mogoče, pa še to le pogojno (če bi besedo "zajeta" razumeli kot besedo "upoštevana"), iz odgovora številka 17 razbrati naročnikovo voljo, da sta standard "za vakumsko kanalizacijo EN 1091 in DWA-A 116-1" zajeta (pravilno: upoštevana) v količinah, pa odločitev o zahtevku za revizijo tega ne potrjuje. Naročnik je namreč v njej (drugi odstavek na strani 4) zapisal, da "[s]tandard DWA-A 116-1 še ni uveljavljen". Če je naročnik izhajal iz stališča, da "[s]tandard DWA-A 116-1 še ni uveljavljen", ni razumna razlaga odgovora številka 17 na način, da sta standard "za vakumsko kanalizacijo EN 1091 in DWA-A 116-1" zajeta (pravilno: upoštevana) v količinah. Od naročnika namreč ni utemeljeno pričakovati, da bi v količine zajel (pravilno: v količinah upošteval) "[s]tandard DWA-A 116-1", za katerega zatrjuje, da "še ni uveljavljen". Glede na navedeno je vlagatelju smiselno pritrditi v njegovem zatrjevanju, da je naročnik na vprašanje številka 17 odgovoril "pomanjkljivo in nezadostno". Ker predstavljeno ravnanje naročnika onemogoča, da bi bil ponudnik izbran na pregleden način, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo izkazal, da je naročnik v konkretnem primeru s svojim ravnanjem kršil tretji odstavek 37. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 8. člena ZJN-2.

Ker
" je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na prvi razlog vložitve zahtevka za revizijo, ugodil tako, da je razveljavil zahtevo "razpisne dokumentacije v točki 6.2.2.3.1 na strani 205" in zahtevo "razpisne dokumentacije v točki 6.2.2.3.2 na strani 207" (kar pomeni, da bo moral naročnik razpisno dokumentacijo pripraviti tako, da bo kršitev, ki jo je sam ugotovil, odpravil),
" kršitev naročnika, ki jo je v navezavi na drugi razlog vložitve zahtevka za revizijo ugotovila Državna revizijska komisija, ne terja razveljavitve postopka oddaje zadevnega javnega naročila za 1. sklop v celoti, niti razveljavitve posameznih določb razpisne dokumentacije, pač pa terja zgolj ustrezne spremembe, dopolnitve oziroma pojasnila razpisne dokumentacije,
je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo (na podlagi prvega odstavka 39. člena ZPVPJN) tudi v delu primarnega pravovarstvenega predloga, ki se nanaša na drugi razlog vložitve zahtevka za revizijo, ugodila tako, da naročniku v navezavi na 1. sklop postopka oddaje zadevnega javnega naročila nalaga odpravo kršitve na način, da naročnik jasno odgovori na vprašanje številka 17 v tistem smislu, za katerega je bilo (glede drugo zatrjevanega dejstva) ugotovljeno, da je nanj odgovoril "pomanjkljivo in nezadostno". Državna revizijska komisija je (na podlagi prvega odstavka 39. člena ZPVPJN) vlagateljev zahtevek za revizijo v preostalem delu primarnega pravovarstvenega predloga (to je glede prvo zatrjevanega dejstva) zavrnila.

Glede zatrjevanja vlagatelja (tretji odstavek na strani 3 vloge z dne 27. 5. 2013), da je z razveljavitvijo tehničnih specifikacij (v posledici naročnikove ugoditve zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na prvi razlog njegove vložitve) razpisna dokumentacija v tehničnem delu postala še toliko bolj nedefinirana in glede strojne opreme (predvsem glede parametrov vakuumskih postaj) ne omogoča identifikacije potreb naročnika in zahtevanih lastnosti strojne opreme, Državna revizijska komisija ugotavlja, da jih vlagatelj v tem postopku pravnega varstva (še) ne more uveljavljati. Naročnik je namreč zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na prvi razlog njegove vložitve, ugodil in razpisne dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila še ni pripravil na način, da bi odpravil predstavljeno kršitev, pač pa je najavil, da bo sporno zahtevo spremenil "na način, da bo omogočena oddaja ponudbe ponudnikom, ki ponujajo opremo za vakuumsko kanalizacijo tudi drugih proizvajalcev" (drugi odstavek na strani 3 odločitve o zahtevku za revizijo).

V zvezi z zatrjevanji vlagatelja (zlasti tretji odstavek na strani 5 vloge z dne 27. 5. 2013), po katerih je število zasunov za predmetno vakuumsko kanalizacijo "absolutno premajhno glede na dolžino razpisane kanalizacije in s tem v nasprotju z evropskimi standardi EN 1091 in DWA-A 116-1", Državna revizijska komisija ugotavlja, da se do njih v tem postopku pravnega varstva ni mogoče opredeliti. Naročnik bo moral namreč na način, ki ga predvideva ZJN-2, najprej jasno odgovoriti na vprašanje številka 17 v tistem smislu, za katerega je bilo že doslej ugotovljeno, da je nanj odgovoril "pomanjkljivo in nezadostno".

Iz razloga, ker vlagatelj v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (vloga z dne 27. 5. 2013 namreč po vsebini predstavlja tudi opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo) na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN ne sme navajati (med drugim) novih dejstev, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija pri odločitvi ni upoštevala novih dejstev, ki jih vlagatelj navaja v zadnjem odstavku na strani 7 vloge z dne 27. 5. 2013 (vlagatelj v njih zatrjuje, da "naročnik nima nobenega tehničnega utemeljenega razloga za preferiranje batne tehnologije in bi moral v razpisu vsaj dopustiti tako ponudbe z batno tehnologijo kot ponudbe s tehnično naprednejšo in ekonomsko ustreznejšo membransko tehnologijo"). Vlagatelj namreč v konkretnem primeru ni dokazal, da omenjenih novih dejstev brez svoje krivde ni mogel navesti že v predrevizijskem postopku. Vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer opisuje (predstavlja) batno oziroma membransko tehnologijo in ju primerja (razlikuje), vendar pa to počne zgolj v neločljivi navezavi na zahtevo naročnika "po dobavi opreme proizvajalca QUA-VAC z batno tehnologijo" in ne v vsebini, kot izhaja iz zadnjega odstavka na strani 7 vloge z dne 27. 5. 2013. Ob tem ne gre prezreti niti dejstva, da vlagatelj (v vlogi z dne 27. 5. 2013) ne pojasni, kako bi mu lahko s predstavljeno zatrjevano domnevno kršitvijo (naročnika) nastala škoda (prva alinea prvega odstavka 14. člena ZPVPJN), saj v zahtevku za revizijo sam zatrjuje (prvi odstavek na sedmi strani), da "je proizvajalec tehnološke opreme za vakuumske kanalizacije vsaj še družba Roediger Vacuum GmbH z blagovnimi znamkami AIRVAC (batna tehnologija) in ROEVAC (membranska tehnologija)", opremo omenjenega proizvajalca pa "dobavlja in vgrajuje vlagatelj zahtevka za revizijo".

V posledici vseh dosedanjih ugotovitev in zaključkov Državna revizijska komisija tudi ni izvedla dokaznega predloga po imenovanju izvedenca za stroje in naprave z znanjem s področja vakuumskih kanalizacijskih sistemov.

Z razveljavitvijo posameznih delov razpisne dokumentacije se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo priprave razpisne dokumentacije (4. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru, če bo s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila nadaljeval, razpisno dokumentacijo pripravi tako, da bo ta skladna z določbami ZJN-2, pri čemer naj pri njeni pripravi upošteva lastne ugotovitve iz odločitve o zahtevku za revizijo in ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa. Državna revizijska komisija naročnika ob tem napotuje tudi, da jasno odgovori na vprašanje številka 17 v tistem smislu, za katerega je bilo že doslej ugotovljeno, da je nanj odgovoril "pomanjkljivo in nezadostno".

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji mora v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja mora vsebovati: 1. navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, 2. navedbo odločitve Državne revizijske komisije, 3. opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, 4. opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, ter 5. opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija je ob upoštevanju vseh okoliščin konkretnega primera glede roka za predložitev odzivnega poročila določila zakonski maksimum (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).

Če bo Državna revizijska komisija po predložitvi odzivnega poročila ugotovila, da v njem ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov, oziroma, če ji naročnik odzivnega poročila (v postavljenem zakonitem roku) ne bo predložil, bo ravnala v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZPVPJN, upoštevaje pri tem določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in sprem.).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Iz razloga, ker
" je z odločitvijo o zahtevku za revizijo zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov postopka v celotni priglašeni višini ugodil že naročnik (2. točka izreka omenjene odločitve), vključno z nagrado za postopek pravnega varstva v znesku 1.400,00 EUR,
" vlagatelj, kot to izhaja iz vloge z dne 27. 5. 2013 (zadnji odstavek točke VI. na strani 2), soglaša z naročnikovo odločitvijo glede povračila stroškov,
" na podlagi drugega odstavka 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009 " ZOdv-C in 35/2009 " Odl. US, št. U-II-1/09-9) znaša nagrada za revizijski postopek do 1.400,00 EUR (ta obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in pred Državno revizijsko komisijo in vključuje opravo vseh dejanj v revizijskem postopku, zlasti pripravo vseh vlog v revizijskem postopku in udeležbo na sestankih),
Državna revizijska komisija o omenjenih stroških v zadevnem postopku pravnega varstva ni odločala.

V Ljubljani, dne 28. 6. 2013


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" OBČINA LJUTOMER, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
" Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran