Na vsebino
EN

018-202/2013 Slovenske železnice, d.o.o.

Številka: 018-202/2013-4
Datum sprejema: 24. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Uničenje starih impregniranih železniških pragov", in na podlagi zahtevka za revizijo skupnih ponudnikov ACT 2000, d.o.o., Grampovčanova 3, Ljubljana, in Logex, s.r.l., Via della Dogana 5, Lugo, Italija, ki ju zastopa Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.6.2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Uničenje starih impregniranih železniških pragov", začet na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 23.5.2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 20.2.2013 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN1877/2013. Dne 16.4.2013 je naročnik izdal obvestilo o oddaji naročila, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšo izbral ponudbo ponudnika CEP, d.o.o., Gosposka 32, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je po prejemu zahtevane dodatne obrazložitve zoper odločitev o oddaji naročila z vlogo z dne 23.5.2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 3.6.2013 izjasnil o vlagateljevih revizijskih navedbah.

Naročnik je dne 11.6.2013 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo z dne 12.6.2013 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Državna revizijska komisija je vlagatelja dne 21.6.2013 pozvala k doplačilu premalo (a skladno z naročnikovim pravnim poukom) plačane takse za predrevizijski in revizijski postopek.

Dne 24.6.2013 je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljevo vlogo z dne 17.6.2013, s katero je ta revizijski zahtevek, ki ga je vložil dne 23.5.2013, umaknil.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje javnega naročila "Uničenje starih impregniranih železniških pragov", začet na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 23.5.2013, ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 24.6.2013predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:

- Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana
- Odvetniška družba Križanec & Potočnik, o.p., d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana
- CEP, d.o.o., Gosposka 32, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran