Na vsebino
EN

018-211/2013 Občina Postojna

Številka: 018-211/2013-3
Datum sprejema: 21. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop: nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka", začetem na podlagi zahtevka za revizijo družbe Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska ulica 9, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 21.06.2013

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop: nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka", se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop: nadgradnja vodovodnega sistema v občinah Postojna in Pivka. Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 06.05.2013, pod št. objave JN 5181/2013.
Vlagatelj je, pred potekom roka za prejem ponudb, z vlogo z dne 13..06.2013, vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije in hkrati podal predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila.
Naročnik je z vlogo št. 430-16/2013-9, z dne 19.06.2013, Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. V dopisu, ki ga je poslal tudi vlagatelju, je naročnik navedel, da vlagatelj v predlogu za zadržanje ni navedel nobenih dejstev in ni predložil nobenih dokazov, na podlagi katerih bi bilo mogoče presojati morebiten vpliv nadaljevanja postopka na učinkovitost njegovega pravnega varstva. Naročnik pojasnjuje, da bo moral vlagateljev zahtevek obravnaval v skladu z določili ZPVPJN, ter bo moral v primeru, če bo zahtevku za revizijo ugodil (ali mu bo ugodila Državna revizijska komisija), sprejeti ustrezna ravnanja oziroma odpraviti posledice morebitnih ugotovljenih kršitev. S tem bo učinek pravnega varstva dosežen oziroma učinkovitost pravnega varstva, ne glede na nadaljevanje postopka, ne bo zmanjšana ali otežena. Naročnik še navaja, da je po prejemu zahtevka za revizijo podaljšal rok za oddajo ponudb na dan 01.07.2013.
Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja in vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera odločila, da se predlogu vlagatelja ne ugodi.
Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen, če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.
Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnika praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.
ZPVPJN v četrtem odstavku 19. člena določa, da v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, Državna revizijska komisija sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.
Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da vlagatelj predloga za zadržanje postopka javnega naročanja ni z ničemer utemeljil in ni navedel nobenih okoliščin, ki bi zadržanje postopka utemeljevale. Državna revizijska komisija pa prav tako tudi ni ugotovila posebnih oziroma izjemnih okoliščin, ki bi terjale zadržanje postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije, ki ga bo naročnik (in Državna revizijska komisija) obravnaval skladno z določili ZPVPJN, zaradi česar (zgolj) nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (največ do sklenitve pogodbe o oddaji naročila), ki ga predvideva že sam zakon, na učinkovitost pravnega varstva ne bo bistveno vplivalo.
Ker Državna revizijska komisija ni ugotovila, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, predlogu vlagatelja za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa.
V Ljubljani, dne 21.06.2013

predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna
- Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska ulica 9, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran