Na vsebino
EN

018-209/2013 Občina Postojna

Številka: 018-209/2013-3
Datum sprejema: 20. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18.. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič, kot predsednice senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek Šinko, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v Občinah Postojna in Pivka" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Cestno podjetje Kranj d.o.o., Podbrezje 263, Naklo, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.06.2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v Občinah Postojna in Pivka",ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 03.06.2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 26.04.2013, pod št. objave JN 4964/2013 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 30.04.2013, pod št. objave 2013/S 084-141704.
Zoper razpisno dokumentacijo je vlagatelj dne 03.06.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se zahteva, ki se nanaša na dolžino cevi iz razpisne dokumentacije črta, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Naročnik je s sklepom št. 430-12/2013-36, z dne 13.06.2013, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Naročnik citira odgovore, ki jih je objavil na Portalu javnih naročil ter navaja, da se je strinjal z vsemi zahtevami ponudnikov, ki se nanašajo na dolžine cevi in dopustil ponudbo kakršnihkoli cevi, ki ustrezajo standardu SIST EN 545:2010. Kot navaja naročnik, naveden standard med drugim dopušča različne možnosti dolžin cevi (5, 5,5 in 6 m za cevi DN60 do DN600), kot tudi dovoljena odstopanja od teh dolžin.
Naročnik je z vlogo št. 430-13/2013-37, z dne 17.06.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.
Vlagatelj je z vlogo, z dne 18.06.2013, naročniku in Državni revizijski komisiji podal umik zahtevka za revizijo (Državna revizijska komisija je navedeno vlogo prejela dne 20.06.2013).
ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka, izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN revizijski postopek oddaje javnega naročila "Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice - 1. sklop: Nadgradnja vodovodnega sistema v Občinah Postojna in Pivka", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 03.06.2013, ustavila.
S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.
V Ljubljani, 20.06.2013

predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna
- Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran