Na vsebino
EN

018-207/2013 Javni holding Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-207/2013-4
Datum sprejema: 18. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici mag. Maji Bilbija, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Gradnja plinovoda, fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, vodovoda in elektrokabelske kanalizacije na območju Slap", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnikov Gradbeništvo Prestor d.o.o., Cesta na Rupo 85, Kranj in Teleg-m d.o.o., Cesta v Pečale 36, Ljubljana " Črnuče, ki ju po pooblastilu zastopa odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javni holding Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 6. 2013

odločila:

Ugotovi se, da je vlagatelj pritožbo z dne 10. 6. 2013 umaknil.

Obrazložitev:

Naročnik po pooblastilu naročnikov Energetika Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 62, Ljubljana, JP Vodovod " Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana in Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana, izvaja postopek javnega naročanja "Gradnja plinovoda, fekalne kanalizacije, meteorne kanalizacije, vodovoda in elektrokabelske kanalizacije na območju Slap". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 8. 3. 2013, pod št. objave JN2698/2013.

Vlagatelj je z vlogo z dne 29. 5. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika o oddaji naročila, št. 01-1000-I-089404/2013 z dne 17. 5. 2013.

Naročnik je s sklepom, izdanim dne 4. 6. 2013, pod št. 14-1000-I-029775/2013, zahtevek za revizijo zavrgel.

Vlagatelj je z vlogo z dne 10. 6. 2013 vložil pritožbo zoper naročnikovo odločitev o zavrženju zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 14. 6. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 14. 6. 2013 podal umik pritožbe in umik zahtevka za revizijo.

Ker ZPVPJN ne ureja vprašanj, povezanih z umikom pritožbe, umik zahtevka za revizijo pa se glede na določbo drugega odstavka 18. člena ZPVPJN šteje za brezpredmeten (ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel), je treba na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN za vprašanja v pritožbenem postopku, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.: v nadaljevanju: ZPP).

Skladno z drugim odstavkom 334. člena ZPP, lahko stranka, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, umakne že vloženo pritožbo. Skladno s tretjim odstavkom 334. člena ZPP se umik pritožbe ne more preklicati.

Ker je vlagatelj v obravnavanem primeru umaknil pritožbo še preden je Državna revizijska komisija o njen odločila, je Državna revizijska, ob upoštevanju sodne prakse sodišč (tako npr. v zadevah I Cp 1073/05, VSL sklep III Cp 1804/03, VSL sklep I Cp 2036/99, VSL sklep I Cpg 1561/99), izdala ugotovitvi sklep, da je vlagatelj pritožbo umaknil. Po tretjem odstavku 334. člena ZPP je namreč umik pritožbe nepreklicen, zato je Državna revizijska komisija s tem sklepom le ugotovila dejstvo umika.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 18. 6. 2013
mag. Maja Bilbija
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javni holding Ljubljana d.o.o., Verovškova 70, Ljubljana
- Odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana
- Hidrotehnik d.d. Ljubljana, Slovenčeva 97, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran