Na vsebino
EN

018-200/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-200/2013-3
Datum sprejema: 20. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v okviru projekta Mreža urgentnih centrov", začetem na podlagi zahtevka za revizijo družbe Begrad d.d., Kočevarjeva 4, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper kršitve naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), v zvezi s predlogom vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, dne 20.06.2013

odločila:

Predlogu vlagatelja, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila "Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v okviru projekta Mreža urgentnih centrov", se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Izvedba GOI del ter dobava z vgradnjo splošne medicinske in nemedicinske opreme za urgentni center Univerzitetnega kliničnega centra Maribor v okviru projekta Mreža urgentnih centrov". Obvestilo o javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 25.04.2013, pod št. objave JN 4776/2013 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 26.04.2013, pod št. objave 2013/S 058-137721.
Vlagatelj je, pred potekom roka za prejem ponudb, z vlogo z dne 04.06.2013, vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije in hkrati podal predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da bi lahko nadaljevanje postopka javnega naročanja bistveno vplivalo na učinkovitost uveljavitve njegovega pravnega varstva, saj mu bo s potekom roka za oddajo ponudb dejansko onemogočeno, da sodeluje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.
Naročnik je z vlogo, z dne 10.06.2013, Državni revizijski komisiji odstopil predlog vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. V dopisu, ki ga je poslal tudi vlagatelju, je naročnik navedel, da vlagatelju škodljive posledice zaradi nadaljevanja postopka ne morejo nastati, za razliko od posledic, ki bi v tem primeru nastale naročniku. Naročnik pojasnjuje, da predmetno javno naročilo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega regionalnega sklada in se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Naročnik navaja, da je iz navedenega razloga vezan na roke, v katerih mora črpati EU sredstva in da mu vsako zadržanje postopka otežuje izvajanje aktivnosti v predpisanih rokih. Naročnik še pojasnjuje, da je v postopku oddaje predmetnega javnega naročila prejel 11 ponudb za vse tri razpisane sklope - od teh 3 ponudbe za 1. sklop, 5 ponudb za 2. sklop in 3 ponudbe za 3. sklop, in sicer od osmih različnih ponudnikov.
Državna revizijska komisija je po proučitvi predloga vlagatelja in vseh pomembnih okoliščin konkretnega primera odločila, da se predlogu vlagatelja ne ugodi.
Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji naročila, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet javnega naročanja, razen, če so za to podani razlogi, ki jih zakon v nadaljevanju te določbe taksativno našteva. Vlagatelj ima, skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN, pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.
Iz navedenih določb ZPVPJN izhaja, da naročnika praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe o oddaji javnega naročila (razen v primeru, ko to dovoljuje zakon), oziroma opraviti določenih drugih ravnanj, dokler postopek pravnega varstva ni končan s (pravnomočno) odločitvijo naročnika ali Državne revizijske komisije. Možnost zadržanja postopka oddaje javnega naročila je zato, skladno z 19. členom ZPVPJN, pridržana le za izjemne primere, ko Državna revizijska komisija ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v konkretnem primeru predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila utemeljuje z argumentacijo, da mu bo s potekom roka za oddajo ponudb onemogočeno, da sodeluje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.
Navedeni argumenti vlagatelja, po oceni Državne revizijske komisije, ne izkazujejo, da bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva. Vlagatelj navaja le logične posledice nadaljevanja postopka javnega naročanja, in sicer, da se bo v primeru, če postopek oddaje javnega naročila ne bo zadržan, še pred (pravnomočno) odločitvijo o zahtevku za revizijo, iztekel rok za oddajo ponudb in mu bo s tem onemogočeno sodelovanje. Vendar pa zato vlagateljevo pravno varstvo ne bo oteženo. Vlagatelj je zoper razpisno dokumentacijo vložil zahtevek za revizijo, ki ga bo naročnik (in Državna revizijska komisija) moral obravnavati skladno z določili ZPVPJN in, kolikor bo zahtevku za revizijo ugodeno, bo moral naročnik sprejeti ustrezna ravnanja oziroma odpraviti posledice morebitnih ugotovljenih kršitev (s čimer bo učinek pravnega varstva dosežen, vlagatelju pa omogočeno, da sodeluje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila). Učinkovitost pravnega varstva vlagatelju torej, ne glede na nadaljevanje postopka javnega naročanja (kar je pravilo in ne izjema), ne bo zmanjšana ali otežena.
Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati okoliščin, zaradi katerih bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, zato predlogu vlagatelja za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila, ni ugodila.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz tega sklepa
V Ljubljani, dne 20.06.2013

predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana
- Begrad d.d., Kočevarjeva 4, Novo mesto
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran