Na vsebino
EN

018-171/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija RS za ceste

Številka: 018-171/2013-5
Datum sprejema: 13. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izgradnja DKP št. 910200 MMP Rateče - MMP Obrežje, skozi občino Jesenice, podosek 5" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Gorenjska gradbena družba d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.06.2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 22.02.2013, pod št. objave JN 2058/2013.
Naročnik je dne 10.04.2013 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 43001-21/2013/14 412), s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi Kovinar - GradnjeST d.o.o., Spodnji Plavž 26, Jesenice (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je navedel, da je po razvrstitvi pravočasnih ponudb glede na merilo (najnižja ponudbena cena), preveril, ali je najugodnejša ponudba popolna. Ker je ponudba z najnižjo ponudbeno ceno popolna, je bila izbrana kot najugodnejša.
Vlagatelj je dne 16.04.2013 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 19.04.2013, o čemer je sestavljen zapisnik.
Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 25.04.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna iz razloga, ker izbrani ponudnik ni izpolnil referenčne zahteve iz točke 3.1.5 (Reference) razpisne dokumentacije. Vlagatelj citira naročnikovo referenčno zahtevo in zatrjuje, da je izbrani ponudnik ni izpolnil z nobenim izmed v ponudbi navedenih referenčnih del. Vlagatelj navaja, da referenca izbranega ponudnika, ki se nanaša na obnovo občinskih cest v Kranjski Gori, ne ustreza naročnikovim zahtevam, saj naveden referenčni projekt ni bil oddan kot enovit posel, temveč je šlo za več razpisov, ki so bili oddani po postopkih oddaje naročil malih vrednosti in po postopkih zbiranja ponudb. Vlagatelj zatrjuje, da so se ločeno oddajala naslednja dela: Cesta v Jasni, Ureditev ceste v Podkorenu, Cesta v Gozd Martuljku, Obnova dela ceste na Belci, Obnova dela ceste na Dovjem in Obnova dela ceste v Mojstrani. Pri tem torej ne gre za en referenčni posel, pač pa za več referenc, kar ni skladno z naročnikovo zahtevo, poleg tega so pri posameznih referencah razpisane količine manjše, dela pa niso istovrstna. Vlagatelj tudi navaja, da naročnikovi zahtevi ne ustrezajo niti ostale tri reference izbranega ponudnika (Obnova komunalne infrastrukture Rebr v Zasipu, Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje ter Veslaški center Bled - zunanja ureditev Male in Velike Zake). Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v ključni postavki Zemeljska dela in temeljenje zadostil naročnikovi zahtevi po količini in vsebini v zgolj treh od desetih zahtevanih postavk. Vlagatelj zatrjuje, da sta ključni tudi naslednji postavki: postavka 24 423 - izdelava posteljice (kamnita greda) v debelini plasti 30 cm iz zmrzlinsko odpornih kamnin in postavka 25 261 - zaščita brežin s kamnito oblogo, debeline 0.8 - 1.0 m, obloga položena na betonsko podlago MB 10, debelina 15 cm, prednja stran zaščitena s humusom in travnim semenom. Ker referenčni posli, na katere se sklicuje izbrani ponudnik, ne izkazujejo, da je že izvedel takšna dela v količinah, kot so zahtevane v razpisu, predložene reference niso ustrezne. Izbrani ponudnik s predloženimi referencami ni zadostil zahtevam naročnika za tri od štirih postavk v poglavju Voziščne konstrukcije (med drugim tudi za obe postavki asfaltov). Vlagatelj poudarja, da za postavko 32 214 - izdelava obrobnozrnate plasti bitumenskega betona v debelini 4.0 cm, vključno z asfaltno muldo (AC 8 surf B 50/50, A3) ni predložil niti ene ustrezne postavke. Ključna postavka v razpisu je tudi Odvodnjavanje in v tem delu največja postavka 42 167 - izdelava vzdolžne plitve drenaže globine od 1.0 m do 2.0 m in globine od 1.00 do 2.00 m, v lahki zemljini z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 7 km. Iz predloženih referenc je razvidno, da izbrani ponudnik še ni izvedel istovrstnih in vsaj 70 % količinsko zahtevanih del. Prav tako je pomembna tudi postavka Prometna oprema in signalizacija, v zvezi s katero izbrani ponudnik prav tako ni izpolnil referenčnih zahtev - niti ena referenca namreč ne vsebuje ustreznega števila prometnih znakov, prav tako pa tudi ne izdelave tankoslojnih označb. Iz navedenega izhaja, da izbrani ponudnik nima ustreznih referenc niti za eno izmed ključnih postavk. Vlagatelj še navaja, da je pred potekom roka za vložitev zahtevka za revizijo od referenčnih naročnikov zahteval kopije pogodb v zvezi z referenčnimi posli, in jih bo takoj, ko jih bo prejel, posredoval naročniku oziroma Državni revizijski komisiji. Vlagatelj je dne 30.04.2013 Državni revizijski komisiji odstopil še kopije povratnic, s katerimi dokazuje, da je pred potekom roka za vložitev revizijskega zahtevka, od referenčnih naročnikov zahteval kopije pogodb oziroma drugih dokazil.
Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 06.05.2013, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik se ne strinja z vlagateljem, da referenca, ki se nanaša na Obnovo občinskih cest v Kranjski Gori, ne ustreza naročnikovim zahtevam. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da je naročnik v točki 3.1.5 navedel, da lahko reference za različne postavke izvirajo iz različnih poslov ter da naročnik ni zahteval, da mora biti to enovit posel. Izbrani ponudnik se ne strinja z vlagateljem tudi glede preostalih treh referenc in zatrjuje, da iz točke 3.1.5 jasno izhaja, da so zahtevani projekti v vrednosti vsaj 70 % vrednosti del kot znaša ponudbena vrednost in da referenčni posli vsebujejo istovrstna dela. Izbrani ponudnik poudarja, da naročnik ni zahteval 70 % količinsko izvedenih del, temveč se naveden procent nanaša na vrednost izvedenih referenčnih del. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da posamezne vrste del projektanti različno pojmujejo. V predmetni rekapitulaciji npr. projektant v sklop voziščnih konstrukcij zajame nosilne nevezane plasti iz drobljenca ter zgornje vezane plasti ter obrabne zaporne plasti. Drugi projektant takšne vrste del (npr. nevezano plast iz drobljenca) vključi v sklop zaključnih del (referenca Rebr v Zasipu - postavka št. 3 na strani 12 končne obračunske situacije) in npr. asfalterska dela vključi v sklop zgornji ustroj (referenca Veslaški center Bled - priloga rekapitulacija v končni obračunski situaciji). Pojmovanje odvodnjavanja - izdelavo vzdolžnih drenaž pa nekateri projektanti vključijo v montažna dela (referenca Rebr v Zasipu - postavka št. 1 na 21. strani končne obračunske situacije). Izbrani ponudnik zatrjuje, da je naročnik upošteval vse pogoje razpisa ter na podlagi predloženih referenc ugotovil istovrstnost uspešno izvedenih projektov.
Vlagatelj je dne 08.05.2013 naročniku odstopil vlogo (Dopolnitev revizije). Vlagatelj navaja, da prejeta informacija javnega značaja v celoti potrjuje njegove navedbe, da je referenca Obnova občinskih cest v Kranjski gori sestavljena iz petih različnih javnih naročil in da vrednost nobenega izmed njih ne dosega zahtevane vrednosti (vlagatelj navaja vrednosti posameznih izvedenih del).
Naročnik je s sklepom št. 43001-21/2013/24, z dne 20.05.2013, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Naročnik citira referenčno zahtevo iz točke 3.1.5 in pojasnjuje, da je moral ponudnik predložiti reference za naslednje skupine del: Zemeljska dela in temeljenje, Voziščne konstrukcije, Odvodnjavanje in Prometno opremo in signalizacijo. Izbrani ponudnik je navedel naslednja referenčna dela: Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje, Obnova občinskih cest v Kranjski gori, Veslaški center na Bledu in Obnova komunalne infrastrukture Rebr v Zasipu. Naročnik navaja, da je izbranega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, iz katerih bo razvidno, da referenčna dela vsebujejo zahtevana istovrstna dela. Po prejemu dokazil je preveril in primerjal vsebino referenčnih del. Za posamezna istovrstna dela je izbranemu ponudniku priznal naslednja referenčna dela:
1.) Zemeljska dela in temeljenje: 1. Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje - vrednost zemeljskih del brez DDV 61.326,28 EUR in 73.591,54 EUR z DDV in 2. Obnova komunalne infrastrukture Rebr v Zasipu - vrednost zemeljskih del brez DDV 67.424,32 EUR in 80.909,18 EUR z DDV.
2.) Voziščna konstrukcija: Obnova komunalne infrastrukture Rebr v Zasipu, in sicer naslednje postavke iz obračunske situacije: 1. postavke od 3 do 6 v skupni vrednosti 2.545,00 brez DDV in 3.054,00 EUR z DDV, 2. postavke 3, 4, 6, in 7 v skupni vrednosti 47.629,00 EUR brez DDV in 57.154,80 EUR z DDV, 3. postavki 2 in 3 v skupni vrednosti 8.910,31 EUR brez DDV in 10.692,37 EUR z DDV, 4. postavki 9 in 10 v skupni vrednosti 6.191,29 EUR brez DDV in 7.429,55 EUR z DDV in 5. Iz obračuna po aneksu št. 2: a) Ledina Muže dodatno naročena dela v vrednosti 1.950,50 EUR brez DDV in 2.340,60 EUR z DDV, b) meteorni kanali - več naročena dela v vrednosti 5.804,92 EUR brez DDV in 6.965,90 EUR z DDV in c) Muže - večje količine v vrednosti 4.283,07 EUR brez DDV in 5.139,68 EUR z DDV.
3.) Odvodnjavanje: Obnova komunalne infrastrukture Rebr v Zasipu, in sicer: a) postavki 1 in 2 v skupni vrednosti 16.312,42 EUR brez DDV in 19.574,90 EUR z DDV, b) postavka 7 v vrednosti 6.824,66 EUR brez DDV in 8.189,59 EUR z DDV in c) postavka 9 v vrednosti 3.471,98 EUR brez DDV in 4.166,38 EUR z DDV.
4.) Prometna oprema in signalizacija: Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje, in sicer postavke 17, 18 in 20 v skupni vrednosti 2.611,06 EUR brez DDV in 2.770,08 EUR z DDV.
Naročnik pojasnjuje, da je pri preverjanju referenčnih del upošteval, da opise posameznih postavk različni projektanti navajajo različno, da so bila opravljena referenčna dela po vsebini in vrednosti primerljiva z razpisanimi (in ne, ali je količina vsake posamezne postavke enaka razpisani količini) ter tako, da je vsota ustreznih del dosegla zahtevano vrednost.
Vlagatelj je dne 22.05.2013 naročniku odstopil vlogo (Dopolnitev revizije). Vlagatelj navaja, da prejeta informacija javnega značaja v celoti potrjuje njegove navedbe, ki se nanašajo na referenco Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje.
Naročnik je z vlogo št. 52/541, z dne 21.05.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.
Državna revizijska komisija je dne 28.05.2013 od vlagatelja prejela vlogo, s katero se je opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj navaja, da naročnik pri referenčnem delu Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje ni upošteval pogodbeno dogovorjenega popusta, zato njegov izračun ni pravilen in znaša vrednost del 64.760,55 EUR z DDV. Vlagatelj še navaja, da reference Obnova komunalne infrastrukture Rebr v Zasipu ni mogel preveriti, saj mu Občina Bled še vedno ni omogočila vpogleda v končno situacijo. Naročnik mu ni želel izročiti predračuna, ki se nanaša na osnovno pogodbo, kar pa je za uspeh revizijskega zahtevka bistveno. Glede na to, da mu je naročnik pokazal rekapitulacijo za dodatna dela, je njegova odločitev, da rekapitulacije, ki se nanaša na dela po osnovni pogodbi ne pokaže, nerazumljiva in nedopustna, saj ti podatki niso varovani kot poslovna skrivnost. Vlagatelj zato poziva Državno revizijsko komisijo, da od Občine Bled zahteva rekapitulacijo in jo vroči vlagatelju. Prav tako je neresnična naročnikova navedba v delu, ki se nanaša na Prometno opremo in signalizacijo. Naročnik tudi v tem sklopu ni upošteval pogodbenega popusta, zato znaša vrednost postavk 17, 18 in 20 le 2.437,67 EUR z DDV. Vlagatelj še zatrjuje, da se lahko primerja le istovrstne postavke in da postavko iz razpisa št. 21 213 (široki izkopi lahke zemljine z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 7 km) lahko primerja le s postavkama 02 in 08 iz reference Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje. Prav tako se lahko primerja postavko 21 323 (Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže širine od 1.0 m do 2.0 m in globine od 1.00 do 2.00 m v lahki zemljini z nakladanjem na kamion in odvozom na deponijo do 7 km) le s postavko 11 reference Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje. Postavko 22 111 (Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini) pa se lahko primerja s postavkama 05. in 07. reference Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje. Vsa ostala dela, ki jih je navedel naročnik, ne ustrezajo istovrstnosti. Navedene postavke, ki jih je možno primerjati z razpisanimi deli znašajo s popustom in z DDV 10.718,08 EUR, kar pa ne zadošča 70 % prevzetih del, kot je zahteval naročnik.
Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.
Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna iz razloga, ker izbrani ponudnik ni izpolnil referenčne zahteve iz točke 3.1.5 (Reference) razpisne dokumentacije.
Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) v prvem odstavku 80. člena določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona in upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).
Naročnik je referenčne zahteve navedel v točki 3.1.5 (Reference) točke 3 (Pogoji za izbor ponudb) Navodila za pripravo ponudbe:
"Gospodarski subjekt je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel istovrstna in vsaj 70 % toliko vredna dela, kot jih prevzema v ponudbi.
dokazilo: Podatki o referencah, vsebinsko skladni s predlogo.
opombe: Istovrstna dela pomenijo ključne postavke iz rekapitulacije popisa del za to naročilo, kot so: zemeljska dela in temeljenje, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, prometna oprema in signalizacija. Za vsako izmed teh postavk, ki jo gospodarski subjekt prevzema, mora predložiti po vsebini in vrednosti del ustrezno referenco. Reference za različne postavke lahko izvirajo iz različnih poslov (gradenj).
Primerjajo se pogodbene in ponudbene vrednosti, skupaj z DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu ") o izvedbi navedenega referenčnega dela oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."
Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil tudi obrazec (Podatki o referenčnem delu), ki so ga morali ponudniki izpolniti s podatki o nazivu gradnje, investitorjem, izvajalci, datumom in krajem izvedbe, vrednostjo del in opisom referenčnih del.
Iz citirane zahteve izhaja, da so morali ponudniki izkazati, da so v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb, uspešno izvedli dela, ki jih je mogoče uvrstiti med štiri ključne postavke razpisanih del (Zemeljska dela in temeljenje, Voziščne konstrukcije, Odvodnjavanje, ter Prometna oprema in signalizacija). V skladu z naročnikovimi navodili torej istovrstna dela pomenijo štiri ključne postavke iz rekapitulacije popisa del predmetnega javnega naročila. Ker naročnik referenčnih del znotraj vsake izmed navedenih štirih postavk ni opredelil, je potrebno šteti, da njegovi zahtevi ustrezajo kakršnakoli referenčna dela, ki jih je mogoče uvrstiti v eno izmed štirih navedenih ključnih postavk. Vsako izmed navedenih referenčnih del je moralo znašati vsaj 70 % vrednosti takšnih del iz ponudbe. Referenčna dela so lahko izvirala iz različnih poslov, kar pomeni, da so lahko ponudniki vsakega izmed zahtevanih referenčnih del izkazovali s postavkami iz različnih referenčnih gradenj (oziroma, da so se vrednosti takšnih del iz različnih referenc lahko seštevale).
Naročnik torej ni (kot to napačno zatrjuje vlagatelj) zahteval, da vsa navedena dela izhajajo iz enovitega posla (iz ene same reference), temveč je v obravnavanem primeru celo dopustil, da lahko ponudniki za vsako izmed navedenih štirih (ključnih) postavk ponudijo reference, ki izvirajo iz različnih poslov. Prav tako se ni mogoče strinjati z vlagateljem v tem, da se 70 % prag nanaša na količine izvedenih referenčnih del. Kot namreč pravilno ugotavljata naročnik in izbrani ponudnik, se zahteva nanaša na 70 % vrednosti del iz ponudbe. Iz razloga, ker je iz zahteve naročnika razvidno, da morajo referenčna dela po vsebini ustrezati (zgolj) štirim ključnim postavkam, Državna revizijska komisija tudi ni presojala vlagateljevih očitkov, ki se nanašajo na podrobnejšo specifikacijo del vsake izmed njih oziroma ni ugotavljala, ali referenčna dela ustrezajo specifičnim delom iz predmetnega javnega naročila (to je postavki 24 422 - Izdelava posteljice, postavki 25 261 - Zaščita brežin s kamnito oblogo, postavki 32 214 - Izdelava obrobno zrnate bitumenske plasti in postavki 42 167 - Izdelava vzdolžne plitve drenaže ter ni ugotavljala, ali reference vsebujejo ustrezno število prometnih znakov in izdelavo tankoslojnih označb). Ob opisanem dejanskem stanju je vlagatelj sicer imel možnost na naročnika nasloviti zahtevo za dodatno pojasnilo (na navedeno možnost je bil opozorjen v točki 2.3 Navodila za pripravo ponudbe - Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije ali (v kolikor je menil, da naročnikove zahteve v spornem segmentu razpisne dokumentacije niso določene v skladu s pravili javnega naročanja oziroma v kolikor je menil, da bi se morala zahtevana referenca nanašati na eno samo referenčno gradnjo) vložiti zahtevek za revizijo, vendar je bil dolžan to storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov namreč vsebinska presoja navodil in zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika (in dodatno predložene dokumentacije, ki jo je naročnik od izbranega ponudnika zahteval na podlagi citirane referenčne zahteve) pokaže, da je izbrani ponudnik referenčno zahtevo (tako po vsebini kot tudi po vrednosti) v celoti izpolnil. Z namenom konstistentnejše obrazložitve je Državna revizijska komisija navedla vrednosti navedenih štirih ključnih postavk iz ponudbe izbranega ponudnika ter izračunala 70 % vrednost, ki so jo morali ponudniki doseči z referenčnimi deli v vsaki izmed njih, in sicer:
Postavka iz izbrane ponudbe in ponujena cena z DDV: Zahtevana referenca z DDV - 70 %:
1. Zemeljska dela in temeljenje: 78.922,08 EUR 55.245,46 EUR
2. Voziščne konstrukcije: 130.080,00 EUR 91.056,00 EUR
3. Odvodnjavanje: 25.071,60 EUR 17.550,12 EUR
4. Promet. opr. in signalizacija 3.730,08 EUR 2.611,06 EUR

Kot izhaja iz naročnikovega sklepa in iz predložene dokumentacije, je naročnik pri preverjanju referenčne zahteve upošteval le dve referenci, in sicer Novogradnjo parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje in Obnovo komunalne infrastrukture Rebr pri Zasipu. Naročnik je navedel, da sta za izpolnitev referenčne zahteve (tako po vsebini kot tudi po vrednosti) zadostovali že navedeni referenci, zato ostalih referenčnih del, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, ni preverjal.
Državna revizijska komisija je obe referenčni deli preverila po posameznih štirih postavkah (pri tem je upoštevala s strani izbranega ponudnika predložene končne situacije posameznih referenčnih del) ter ju primerjala z naročnikovo obrazložitvijo iz sklepa, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo. Državna revizijska komisija je ugotovila, da vsa upoštevana dela po vsebini ustrezajo ključnim štirim postavkam oziroma, da je naročnik v vsako izmed njih zajel le takšna dela, ki po vsebini sodijo vanje. Izbrani ponudnik je pri vsaki od štirih ključnih postavk ponudil naslednje cene:
1. Zemeljska dela in temeljenje:
- Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje - vrednost zemeljskih del znaša 73.591,54 EUR z DDV.
- Obnova komunalne infrastrukture Rebr pri Zasipu - vrednost zemeljskih del znaša 57.154,80 EUR z DDV.

2. Voziščna konstrukcija - naročnik je pri tej postavki upošteval samo referenčno delo Obnova komunalne infrastrukture Rebr pri Zasipu, in sicer naslednje postavke iz predložene obračunske situacije:
- od 3 do 6 (stran 25 in 26) v skupni vrednosti 3.054,00 EUR z DDV,
- postavke 3, 4, 6 in 7 (stran 12 in 13) v skupni vrednosti 57.154,80 EUR z DDV,
- postavki 2 in 3 (stran 4 iz obračuna po aneksu 1) v skupni vrednosti 10.692,37 EUR z DDV,
- postavki 9 in 10 (stran 2 iz obračuna po aneksu 1) v skupni vrednosti 7.429,55 EUR z DDV,
- iz obračuna po aneksu 2:
- Ledina Muže - dodatno naročena dela (stran 2) v vrednosti 2.340,60 EUR z DDV,
- Meteorni kanali - več naročena dela (stran 1) v vrednosti 6.965,90 EUR z DDV,
- Muže - večje količine (stran 1) postavki 1 in 2 v skupni vrednosti 5.139,68 EUR z DDV.

3. Odvodnjavanje - naročnik je pri tej postavki upošteval samo referenčno delo Obnova komunalne infrastrukture Rebr pri Zasipu, in sicer naslednje postavke iz predložene obračunske situacije:
- postavki 1 in 2 (stran 37) v skupni vrednosti 19.574,90 EUR z DDV
- postavko 7 (stran 26) v skupni vrednosti 4.166,38 z DDV
- postavko 9 (stran 27) v skupni vrednosti 8.189,59 EUR z DDV.

4. Prometna oprema in signalizacija - naročnik je pri tej postavki upošteval samo referenčno delo Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje, in sicer naslednje postavke iz predložene obračunske situacije:
- postavke 17, 18 in 20 (stran 21) v skupni vrednosti 2.770,08 EUR z DDV.

Skupna vrednost referenčnih del v postavkah, ki jih je pri navedenih dveh referenčnih delih upošteval naročnik, v vseh štirih ključnih postavkah presegajo zahtevani prag 70 % prevzetih del iz ponudbe izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem v tem, da naročnik pri dveh ključnih postavkah (pri postavki Zemeljska dela in temeljenje in pri postavki Prometna oprema in signalizacija), in sicer pri referenci Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje ni upošteval (s strani izbranega ponudnika takrat ponujenega) 12 % popusta in da znaša pravilno izračunana vrednost prve postavke 64.760,55 EUR z DDV ter pravilno izračunana vrednost druge postavke 2.437,67 EUR z DDV. Višina prve postavke tudi z upoštevanjem popusta še vedno presega 70 % prag (naveden prag presega tudi v primeru, če se pri tem ne upošteva takšnih del iz reference Obnova komunalne infrastrukture Rebr pri Zasipu). Čeprav višina druge postavke ne dosega zahtevanih 70 % prevzetih del iz ponudbe (oziroma je prenizka za 173,39 EUR z DDV), pa so takšna dela (torej dela, ki se nanašajo na prometno opremo in signalizacijo) zajeta tudi v drugih referenčnih projektih izbranega ponudnika. Ker so lahko, v skladu z naročnikovimi navodili, "reference za različne postavke izvirale iz različnih poslov (gradenj)", je Državna revizijska komisija preverila, ali so takšna dela (Prometna oprema in signalizacija) zajeta tudi v drugih referencah, ki jih je ponudil izbrani ponudnik. Iz predložene končne situacije št. 118-2009, z dne 16.10.2009 (za Obnovo dela ceste na Belci za referenčnega naročnika Občino Kranjska Gora), izhajajo dela "oprema ceste" v višini 191,34 EUR z DDV, takšna dela ("oprema ceste") pa izhajajo tudi iz Končne situacije št. 94-2012, z dne 20.10.2010 (za Obnovo ceste LZ 189914 v Mojstrani za referenčnega naročnika Občino Kranjska gora), v višini 1.431,09 EUR z DDV.
Iz zgoraj podane obrazložitve je razvidno, da je izbrani ponudnik za postavko Zemeljska dela in temeljenje ponudil referenčna dela v višini 145.669,73 EUR z DDV (zahtevano 55.245,46 EUR z DDV), za Voziščne konstrukcije 92.776,91 EUR z DDV (zahtevano 91.056,00 EUR z DDV), za Odvodnjavanje 31.930,87 EUR z DDV (zahtevano 17.550,12 EUR z DDV) in pri zadnji ključni postavki Prometna oprema in signalizacija dela v višini 4.060.10 EUR z DDV (zahtevano 2.611,06 EUR z DDV), pri čemer je potrebno tudi poudariti, da sta bili pri prvih treh ključnih postavkah upoštevani zgolj dve predloženi referenci, pri četrti pa še vsa referenčna dela, ki jih je izbrani ponudnik opravil za Občino Kranjska gora.

Vlagatelju sicer res ni bil omogočen vpogled v končne situacije in drugo dokumentacijo, ki se nanaša na referenco Obnova komunalne infrastrukture Rebr pri Zasipu. Ker pa je sporno dokumentacijo, kot izhaja iz te obrazložitve, skrbno in natančno pregledala Državna revizijska komisija in zlasti iz razloga, ker je izbrani ponudnik dve ključni postavki (Voziščna konstrukcija in Odvodnjavanje) izpolnil tudi z referenčnimi deli, ki se nanašajo na obnovo cest v Občini Kranjska gora, ostali dve ključni postavki pa z referenco Novogradnja parkirišča in obzidja pri Psihiatrični bolnišnici Begunje in z referenčnimi deli, ki jih je opravil za Občino Kranjska Gora (z navedeno referenčno dokumentacijo pa je vlagatelj, kot navaja tudi sam, v celoti seznanjen) vlagateljevemu očitku o tem, da gre za ključni dokaz, ki bo odločilno vplival na odločitev v obravnavani revizijski zadevi, ni mogla slediti. Po izračunih, ki jih je opravila Državna revizijska komisija, je izbrani ponudnik v Občini Kranjska Gora opravil tako dela, ki sodijo med voziščne konstrukcije, in sicer v višini, ki presegajo naročnikovo zahtevo (v višini preko 100.000,00 EUR z DDV), dela odvodnjavanja pa prav tako presegajo naročnikov prag in znašajo preko 20.000,00 EUR z DDV.
Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna in nepopolna, je morala Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.
V Ljubljani, dne 13.06.2013
predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana
- Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana
- Kovinar - GradnjeST d.o., Spodnji Plavž 26, Jesenice
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran