Na vsebino
EN

018-170/2013 Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o.

Številka: 018-170/2013-4
Datum sprejema: 10. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Dobava vodovodnega materiala" - sklop 1 in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Cimmex Inženiring in trgovina d.o.o., Vojkova cesta 8, Solkan, ki ga zastopa odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23 b, Ajdovščina (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.06.2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi Odločitev o oddaji naročila št. 52/402, z dne 12.04.2013.

2. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške pravnega varstva v znesku 2.050,44 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 14.02.2013, pod št. objave JN 1672/2013.
Naročnik je dne 12.04.2013 sprejel Odločitev o oddaji naročila, s katero je predmetno javno naročilo v sklopu 1 (Cevi iz nodularne litine) oddal v izvedbo družbi Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2 a, Žalec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je navedel, da je po razvrstitvi pravočasnih ponudb glede na merila, preveril ponudbe ter vse tri ponudnike, ki so oddali formalno nepopolne ponudbe, pozval k dopolnitvi. Izbrani ponudnik in družba CMC Ekocon d.o.o. sta v zahtevanem roku dostavila zahtevano dokumentacijo, iz katere izhaja, da ponujene cevi ustrezajo vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj ustrezne dokumentacije v danem (niti v podaljšanem) roku ni dostavil, zato je bila njegova ponudba, kot neprimerna in nepopolna, izločena.
Vlagatelj je dne 19.04.2013 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in družbe CMC Ekocon d.o.o. Vpogled je bil opravljen dne 25.04.2013, o čemer je sestavljen zapisnik.
Zoper naročnikovo odločitev v sklopu 1 je vlagatelj dne 25.04.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj zatrjuje, da je bila njegova ponudba nezakonito izločena, hkrati pa je naročnik ponudbi izbranega ponudnika in družbe CMC Ekocon d.o.o., v nasprotju z načelom enakopravnosti, obravnaval kot popolni. Vlagatelj navaja, da je ponudil artikle, ki v celoti izpolnjujejo vse zahteve iz razpisne dokumentacije, poleg tega je ustrezno odgovoril na vse naročnikove pozive k dopolnitvi ponudbe. Vlagatelj zatrjuje, da je za ponujen material predložil ustrezne kataloge in izjave o skladnosti in naročniku v postavljenem roku dostavil zahtevane vzorce. Prav tako je odgovoril na naročnikovo vprašanje o predvidenih dobavah cevi ter mu ponovno predložil tudi zahtevane izjave. Naročnik ga je v četrtem pozivu pozval k posredovanju potrjenega pisnega dokaza v slovenskem jeziku, iz katerega bo razvidno, da imajo ponujene cevi na zunanji strani izvedeno aktivno galvansko zaščito z zlitino ZN - Al debeline 400 g /m2 v razmerju 85 % Zn in 15 % Al. Vlagatelj je naročnika v zvezi s tem zaprosil za podaljšanje roka, na navedeno zaprosilo pa naročnik ni odgovoril. Kljub temu je naročniku do postavljenega roka (po elektronski pošti ob 9:30 uri) predložil BSI audit report on Zn-Al coating (zaradi kratkega roka je bil ta dokument posredovan v angleškem jeziku, pri čemer je bil naročniku še isti dan po pošti posredovan tudi prevod) ter ustrezno napotilo na zahtevano potrdilo akreditacije neodvisne akreditirane institucije. Vlagatelj zatrjuje, da naročnikovi pozivi k dopolnitvi ponudbe presegajo okvire določb razpisne dokumentacije, saj takšna dokazila, kot jih je zahteval v dopolnitvah, niso bila zahtevana (že) v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj še navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi ponudil artikel proizvajalca Jindal Saw Italija, nato pa je (pri dopolnjevanju ponudbe) spremenil ponujen artikel za produkt proizvajalca Electrosteel Casting Ltd. Naročnik je zato z izbiro ponudbe izbranega ponudnika ravnal v nasprotju s tretjim odstavkom 84. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami.; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Vlagatelj tudi navaja, da se je ponudnik CMC Ekocon d.o.o. pri dopolnjevanju ponudbe prav tako skliceval na javno dostopne podatke, pa je naročnik njegovo ponudbe kljub temu obravnaval kot popolno. Vlagatelj na koncu še zatrjuje, da mu je naročnik dovolil vpogled v konkurenčni ponudbi šele zadnji dan roka za vložitev revizijskega zahtevka, s čimer je posegel v njegovo pravico do uveljavljanja učinkovitega pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 14.05.2013, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbam nasprotuje in zatrjuje, da z dopolnitvijo ponudbe ni kršil zakona, saj pri tem ni spreminjal tehnične specifikacije. Cevi proizvajalca Jindal Saw Italija in cevi proizvajalca Electrosteel Casting Ltd. so po tehničnih specifikacijah identične, saj oba proizvajalca proizvajata cevi v skladu z evropskim standardom EN 545/2010. Izbrani ponudnik navaja, da je proizvajalca zamenjal zato, ker so v podjetju Jindal Saw Italija ukinili certifikat, v katerem je navedena (tudi) debelina nanosa zlitine cinka in aluminija, saj standard EN 545/2010 tega podatka ne zahteva. Izbrani ponudnik zatrjuje, da ima za vse blagovne znamke vsaj dva dobavitelja, od vseh dobaviteljev pa ima tudi veljavne certifikate.
Naročnik je s sklepom št. 52/521, z dne 16.05.2013, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Naročnik navaja, da je po pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da je formalno nepopolna, saj vlagatelj ni predložil zahtevanih dokumentov, iz katerih bi bilo razvidno, da ponujene cevi ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije. V 15. točki je bilo zahtevano, da ponudniki predložijo kataloge in izjave o skladnosti materiala, v točki 15.4 pa so navedene karakteristike materiala (med drugim tudi zunanja zaščita cevi z zlitino Zn + Al debeline 400g/m2, v razmerju 85 % Zn in 15 % Al), katerih izpolnjevanje naj bi izhajalo iz prej navedenih katalogov in izjav. Vlagatelj je v ponudbo predložil kataloge in izjavi o skladnosti dveh proizvajalcev - Jindal Saw Italija in Electrosteel Castings Ltd. Ker iz predložene dokumentacije ni razvidno, ali imajo ponujene cevi zunanjo zaščito iz zlitine Zn + Al debeline 400g/m2, v razmerju 85 % Zn in 15 % Al, je bil vlagatelj dne 22.03.2013 pozvan k dopolnitvi ponudbe. Vlagatelj je posredoval novo izjavo o skladnosti, z dne 12.03.2013, za cevi proizvajalca Sertubi S.p.A (ponovno z manjkajočimi podatki), izjavo o skladnosti, z dne 12.03.2013, ki je bila s strani podjetja Jindal Saw Italija ukinjena ter izjavo o skladnosti za proizvajalca Electrosteel Castings Ltd, ki prav tako ni vsebovala vseh zahtevanih podatkov. Vlagatelj je bil zato (dne 03.04.2013) ponovno pozvan, naj dostavi dokumentacijo od neodvisne akreditirane institucije, ki bo izkazovala vsebnost in razmerje Zn in Al zunanje zaščite. Vlagatelj je dne 05.04.2013 dostavil neažurno poročilo o preizkusu cevi proizvajalca Electrosteel Castings Ltd, z dne 14.02.2006, ki je bilo nepodpisano, nežigosano, sestavljeno iz posameznih strani in ni ustrezalo zahtevam. Ker vlagatelj kljub večkratnim pozivom in kljub podaljšanju roka za dostavo zahtevane dokumentacije, te ni predložil, je bila njegova ponudba izločena. Naročnik se strinja z vlagateljem, da je izbrani ponudnik v ponudbo predložil izjavo o skladnosti za cevi proizvajalca Jindal Saw Italija, po pozivu naročnika pa je dostavil vzorec cevi od proizvajalca Electrosteel Castings Ltd. Iz navedenega razloga, pojasnjuje naročnik, je bil dne 10.04.2013 pozvan k pojasnilu, katere cevi namerava dobaviti. Z dopisom, z dne 10.04.2013, je izbrani ponudnik pojasnil, da namerava v primeru izbora dobavljati cevi proizvajalca Electrosteel Castings Ltd, za kar je dostavil vso zahtevano dokumentacijo. Pri tem ni kršil 82. člena ZJNVETPS, saj se ni spremenila tehnična specifikacija cevi. Glede očitkov, ki se nanašajo na ponudbo družbe CMC Ekocon naročnik pojasnjuje, da mu zakon ne nalaga, da bi moral pregledati nižje uvrščene ponudbe, zato te ponudbe ni podrobneje pregledal.
Naročnik je z vlogo št. 52/541, z dne 21.05.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.
Državna revizijska komisija je dne 23.05.2013 od vlagatelja prejela vlogo (Pojasnila na pripravljalno vlogo in predlog za pričetek revizijskega postopka), s katero se je opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj navaja, da je dosledno in ustrezno odgovoril na vse naročnikove pozive na dopolnitev, ne glede na to, da so presegali zahteve iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj zatrjuje, da je naročniku (preko elektronske pošte) dostavil dokumentacijo proizvajalca Electrosteel Castings Ltd in prevod dokumenta (ki je bil zaradi kratkega roka izveden le v obsegu, ki je ustrezal zahtevi za dopolnitev), vključno z opredelitvijo glede zunanje zaščite iz zlitine Zn + Al debeline 400g/m2, v razmerju 85 % Zn in 15 % Al. Dokumenti niso vsebovali nikakršnih časovnih omejitev, nanašali so se sicer res na več vrst cevi (med drugim DN 350 in DN 100), kar pa na veljavnost dokumentov ni vplivalo. Poleg tega so zahtevane dopolnitve presegale zahteve iz razpisne dokumentacije, saj ta ni nikjer zahtevala dokazila akreditirane institucije in potrdila o akreditaciji, ki jih je neupravičeno zahteval naročnik. Vlagatelj ponovno poudarja, da je ne glede na navedeno podal pravočasne in ustrezne dopolnitve. Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v ponudbi ponudil proizvod proizvajalca Jindal Saw Italija, nato pa je spremenil ponujeni artikel za produkt proizvajalca Electrosteel Castings Ltd. Z navedenim je izbrani ponudnik kršil določilo drugega odstavka 82. člena ZJNVETPS, naročnik pa načelo enakopravne obravnave ponudnikov, saj je izbranemu ponudniku omogočil nezakonito dopolnitev ponudbe. Vlagatelj poudarja, da iz ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja, da ponuja produkte obeh proizvajalcev, kot to skuša prikazati naročnik. Vlagatelj pojasnjuje, da je izbrani ponudnik ponudil cevi proizvajalca Jindal Saw Italija (za katerega je predložil tudi vzorce), nato pa šele po naročnikovem pozivu, spremenil prvotno ponujeni produkt. Do trenutka izdaje izpodbijane odločitve tako izbrani ponudnik naročniku sploh še ni dostavil vzorcev proizvajalca proizvajalca Electrosteel Castings Ltd. Vlagatelj se tudi ne strinja z naročnikom, da ni pregledal ponudbe družbe CMC Ekocon d.o.o. Da temu ni tako izhaja iz dokumentacije, s katero je bil naveden ponudnik večkrat pozvan k dopolnitvi, prav tako pa je preverjanje popolnosti ponudbe tega ponudnika razvidna tudi iz izpodbijane odločitve.
Naročnik je dne 29.05.2013 Državni revizijski odstopil vlogo (Pojasnila na pripravljalno vlogo in predlog za pričetek revizijskega postopka), s katero se je opredelil do vlagateljevih navedb. Naročnik ponovno zatrjuje, da vlagatelj ni ravnal v skladu z njegovimi pozivi k dopolnitvi ponudbe ter navaja, da je izbrani ponudnik dostavil vzorce cevi proizvajalca Electrosteel Castings Ltd.
Po pregledu odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je bila njegova ponudba (kot neprimerna in nepopolna) nezakonito izločena, ponudbi izbranega ponudnika in družbe CMC Ekocon d.o.o. pa je naročnik, v nasprotju z načelom enakopravne obravnave, obravnaval kot primerni in popolni. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je izbrani ponudnik po poteku roka za oddajo ponudb spremenil ponujen predmet. Vlagatelj prav tako očita naročniku, da mu je dovolil vpogled v konkurenčni ponudbi šele zadnji dan roka za vložitev revizijskega zahtevka, s čimer je posegel v njegovo pravico do uveljavljanja učinkovitega pravnega varstva.
Iz pregleda odstopljene dokumentacije je razvidno, da je vlagatelj odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila prejel v ponedeljek, dne 15.04.2013 in da je z dopisom, z dne 18.04.2013 (ki ga je naročnik prejel v petek, dne 19.04.2013), zahteval vpogled v ponudbi preostalih dveh ponudnikov. Naročnik mu je pogled omogočil v sredo, dne 24.04.2013. Vlagatelj je naročniku sporočil, da se tega dne ogleda ne more udeležiti, zato je bil ogled prestavljen na dan 25.04.2013, torej na zadnji dan roka za vložitev revizijskega zahtevka. Ker je bil vlagatelju vpogled v ponudbi vendarle omogočen in ker je pravočasno vložil tudi (z dejstvi in dokazi podkrepljen) zahtevek za revizijo, z navedenim niso bile v ničemer prizadete njegove pravice in pravne koristi. Opisano ravnanje naročnika ni vplivalo niti na dostopnost pravnega varstva, niti na končni izid postopka, nenazadnje pa je vlagatelj, kot izhaja iz te obrazložitve, nastalo situacijo vsaj delno povzročil tudi sam.
V obravnavanem primeru je predmet javnega naročila nabava vodovodnega materiala. Naročnik je predmet javnega naročila razdelil na sedem sklopov. Pogoje in zahteve, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, je naročnik opisal in specificiral v Obrazcu B (Predračun) in v točki 15.4 (Popis materiala s predračunom). Naročnik je v točki 15.3 razpisne dokumentacije navedel, da morajo ponudniki priložiti kataloge in izjave o skladnosti ponujenega materiala. Naročnik je ponudnike v isti točki tudi opozoril, da bo preveril skladnost vzorcev materiala s tehničnimi karakteristikami iz razpisne dokumentacije, zato mu bodo morali ponudniki, najkasneje v roku treh dni po odpiranju ponudb, dostaviti vzorce ponujenih artiklov. Predmet javnega naročila v izpodbijanem sklopu so cevi iz nodularne litine - cev NL C 40, DN 100, L = 6000 mm. V točki A (Vodovodni material) Popisa materiala je naročnik zanje postavil naslednje tehnične zahteve:
"Cevi iz nodularne litine class 40 - Standardni spoj
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu z EN 545:2010 (na standardni spoj). Zaščita izvedena: na zunanji strani mora biti aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo (z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85 % ZN in 15 % Al) in epoksi premazom, na notranji strani pa s cementno oblogo. Cevi morajo biti dolžine 6000 mm in kalibrirane min. 2/3 dolžine cevi PN 16 bar."
Naročnik je pripravil tabelo za šest različnih dimenzij cevi (DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200 in DN 300), prav tako je naročnik v tabelo vpisal tudi enoto (m) in predvidene količine posameznih dimenzij cevi, ponudniki pa so morali vpisati še ceno na enoto in skupno ceno za predvidene količine.
Pregled vlagateljeve ponudbe pokaže, da je v spornem segmentu ravnal v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami. Vlagatelj je izpolnil zgoraj navedeno tabelo in vanjo vpisal vse zahtevane cene. Iz vlagateljeve ponudbe je tudi razvidno, da je ponudil cevi iz nodularne litine dveh različnih proizvajalcev (Electrosteel Castings LTD in Jindal Saw Italija - Divizija Sertubi) in zanju predložil tudi izjavi o skladnosti. Iz obeh izjav o skladnosti je razvidno, da ponujene cevi (med drugim) ustrezajo zahtevam standarda EN 545:2010. V vlagateljevi ponudbi se nahajata tudi kataloga obeh proizvajalcev ponujenih cevi. Kot izhaja iz odstopljene dokumentacije, je vlagatelj v danem roku naročniku posredoval tudi vzorca cevi obeh navedenih proizvajalcev.
V obravnavanem primeru v spornem segmentu torej ne gre (kot to napačno zatrjuje naročnik) za formalno pomanjkljivost ponudbe v smislu 18. točke 2. člena in 82. člena ZJNVETPS, saj je vlagatelj predložil vse dokumente, ki jih je zahteval naročnik. Postopek iz 82. člena ZJNVETPS je vezan na predhodno ugotovitev, da je ponudba formalno nepopolna (18. točka 2. člena ZJNVETPS) - da je torej njena vsebina v delu, ki ne vpliva na njeno razvrstitev glede na merila, pomanjkljiva in jo je zato mogoče dopolniti - to je uskladiti s formalnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, ne da bi se s tem ponudba spremenila v okviru cene, meril in tistega dela ponudbe, ki veže na tehnične specifikacije predmeta oziroma tistih (bistvenih) elementov ponudbe, ki bi lahko vplivali na njeno razvrstitev na ocenjevalni lestvici. Pač pa gre v obravnavanem primeru naročnikovo pozivanje k predložitvi dodatne dokumentacije šteti za pojasnjevanje ponudbe, s čimer je naročnik poskušal preveriti, ali je vlagateljeva ponudba primerna in popolna (v smislu 17. in 21. točke 2. člena ZJNVETPS) oziroma, ali ponujene cevi ustrezajo vsem tehničnim zahtevam, ki jih je postavil v razpisni dokumentaciji. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v več svojih odločitvah, pojasnjevanja ponudbe ZJNVETPS (nasprotno od prej veljavnih predpisov s področja javnih naročil) izrecno ne predvideva, vendar ga hkrati tudi ne prepoveduje. Dodatnega pojasnjevanja obstoječega ponudbene vsebine torej ZJNVETPS ne prepoveduje in ga je zato (v kolikor naročnik s takšnim ravnanjem ne prekrši druga kogentna pravila zakona) načeloma šteti kot dopustno. Pri tem gre za primere, ko naročnik od ponudnika npr. zahteva listine (podatke, informacije) itd.), ki v razpisni dokumentaciji sicer niso bile zahtevane, vendar je z njimi mogoče razjasniti določene nejasnosti v ponudbi. Naročnik ima torej vselej možnost, da od ponudnika zahteva dodatna pojasnila, pri čemer mora biti pojasnjevanje ponudb izvedeno na način, da naročnik spoštuje temeljna načela in omejitve iz ZJNVETPS. Navedeno pomeni tudi, da se takšno pojasnjevanje lahko izvrši le na podlagi zahtev iz obstoječe razpisne dokumentacije. Če naročnik posamezne zahteve v razpisni dokumentaciji ni postavil, torej takšnega pojasnjevanja (že po sami naravi stvari) ne more in ne sme izvesti.
Naročnik pri pozivanju ponudnikov k pojasnilom ponudb in k predložitvi dodatnih dokumentov (naročnik je pojasnila in dodatno dokumentacijo zahteval od vseh treh sodelujočih ponudnikov v izpodbijanem sklopu) ni ravnal izven zahtev iz obstoječe razpisne dokumentacije, kot to zatrjuje vlagatelj. Kot namreč izhaja iz citiranih delov razpisne dokumentacije, je naročnik od ponudnikov (med drugim) zahteval, da mora biti na zunanji strani ponujenih cevi aktivna galvanska zaščita, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo, in sicer "z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85 % Zn in 15 % Al". Iz navedenega razloga je naročnik upravičeno in skladno z razpisno dokumentacijo zahteval od ponudnikov, da mu dokažejo (tudi) zahtevano razmerje med cinkom in aluminijem.
Pregled odstopljene dokumentacije pokaže, da je naročnik dne 22.03.2013 od vlagatelja zahteval, naj mu dostavi veljavne certifikate o skladnosti neodvisnega certificiranega laboratorija, ki dokazuje(jo), da ponujene duktilne cevi ustrezajo standardu EN 545:2010. Vlagatelj se je odzval s ponovno predložitvijo izjav o skladnosti (obeh proizvajalcev), iz katerih je (kot že izhaja iz te obrazložitve) razvidno, da cevi obeh proizvajalcev ustrezata zahtevam standarda EN 545:2010. Naročnik je v obrazložitvi svojega sklepa, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, navedel, da iz naknadno odstopljene dokumentacije ponovno ni bilo razvidno zahtevano razmerje med cinkom in aluminijem, zato je bil vlagatelj ponovno pozvan k pojasnilu. Iz naročnikovega poziva, z dne 02.04.2013, izhaja, da je bil vlagatelj pozvan k predložitvi "potrjenega pisnega dokaza v slovenskem jeziku (lahko original s prevodom in izstavljen od neodvisne akreditirane institucije - priložiti potrdilo akreditacije), iz katerega bo nedvoumno razvidna zahteva iz razpisne dokumentacije, da imajo cevi iz nodularne litine, ki jih ponuja, na zunanji strani izvedeno aktivno galavansko zaščito z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 v razmerju 85 % Zn in 15 % Al". Naročnik je torej šele v tem pozivu navedel, kaj (in zakaj) pravzaprav zahteva od vlagatelja. Ker je naročnik v zvezi s tem zahteval kakršnokoli potrdilo v slovenskem jeziku (ki je, kot je navedel naročnik, "lahko tudi original s prevodom in izstavljen od neodvisne akreditirane institucije"), iz katerega bo razvidno zahtevano razmerje med cinkom in aluminijem in iz razloga, ker se je vlagatelj tokrat odzval s Poročilom o preizkusu (Test report) instituta Bsi, z dne 14.02.2006, in njegovim prevodom v slovenščino, iz katerega je med drugim tudi razvidno, da ponujene cevi iz nodularne železove litine proizvajalca Electrosteel Castings Ltd ustrezajo zahtevanemu razmerju med navedenima kemijskima elementoma (iz točke 4.4.1 navedenega dokumenta je razvidno: "In house tests were witnessed and calculations were provided to demonstrate that the ratio of zinc to aluminium was 85:15" oziroma iz predloženega prevoda: "Prisostvovali smo tovarniškim preizkusom in izračunom, ki so dokazali razmerje cinka proti aluminiju v vrednosti 85:15"), je Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku sledila.
V obravnavanem primeru vlagatelj zatrjuje tudi kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov. Navaja, da je predložil vsa dodatno zahtevana dokazila, ki se nanašajo na ponujene cevi, izbrani ponudnik pa je po prejemu naročnikovega poziva (po poteku roka za oddajo ponudb) spremenil ponudbo tako, da je namesto prvotno ponujenih cevi proizvajalca Jindal Saw Italija, ponudil cevi proizvajalca Electrosteel Castings Ltd. Vlagatelj zatrjuje, da tudi ponudnik CMC Ekocon d.o.o. ni ravnal v skladu z vsemi naročnikovimi pozivi k naknadni predložitvi dokumentov, pa je naročnik njegovo ponudbo kljub temu obravnaval kot popolno.
Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v ponudbi ponudil cevi proizvajalca Jindal Saw Italija, za cevi navedenega proizvajalca pa je predložil tudi vse z razpisno dokumentacijo zahtevane listine. Naročnik je izbranega ponudnika dne 25.03.2013 pozval k predložitvi vzorcev za ponujene cevi, istega dne pa ga je pozval tudi k predložitvi veljavnega certifikata o skladnosti, ki dokazuje da ponujene duktilne cevi proizvajalca Jindal Saw Italija - Divizija Sartubi ustrezajo standardu 545:2010. Izbrani ponudnik je namesto prvotno ponujenih cevi (proizvajalca Jindal Saw Italija) dostavil vzorce cevi in dokumente (drugega) proizvajalca Electrosteel Castings Ltd. Izbrani ponudnik je navedeno spremembo utemeljil z navedbo, "da je proizvajalca zamenjal zato, ker so v podjetju Jindal Saw Italija ukinili certifikat, v katerem je navedena (tudi) debelina nanosa zlitine cinka in aluminija, saj standard EN 545/2010 tega podatka ne zahteva". Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem v tem, da takšna sprememba pomeni nedopusten poseg v tisti del ponudbe, ki se nanaša na ponujeni predmet javnega naročila. Predmet javnega naročila namreč predstavlja tisti del ponudbe, ki ga ZJNVETPS obravnava strožje oziroma tisti del ponudbene vsebine, v katero ni dovoljeno posegati (82. člen ZJNVETPS). Sprejeti stališče izbranega ponudnika in naročnika, da je takšen način pojasnjevanja ponudbene vsebine dopusten iz razloga, ker naj bi se pri tem ne spremenile tehnične specifikacije, bi pomenilo, da ponudbena vsebina v tem delu ni zavezujoča oziroma je odprta za vsakršno naknadno (arbitrarno) dopolnjevanje in spreminjanje. Ponudnikom bi bilo na ta način omogočeno, da bi lahko v ponudbi ponudili manj (ali drugače) od zahtevanega (s čimer bi pridobili neupravičeno prednost pred konkurenti) ali pa bi pomanjkljivost(i), ki se nanaša(jo) na ponujeni predmet odpravili z naknadno zamenjavo ponujenega predmeta. Takšna ravnanja v javnem naročanju niso dopustna in ne spoštujejo načela enakopravne obravnave ponudnikov (15. člen ZJNVETPS) in načela transparentnosti javnega naročanja (14. člen ZJNVETPS).
Državna revizijska komisija pa se ne strinja z vlagateljem, da listine, ki jih je naknadno predložil ponudnik CMC Ekocon d.o.o., niso skladne z naročnikovimi zahtevami. Naveden ponudnik je pravočasno predložil vse naknadno zahtevane listine, med njimi tudi potrdilo, ki ga je dne 06.07.2011 izdal Bureau Veritas, iz katerega izhaja tudi zahtevano razmerje med cinkom in aluminijem. Vlagatelj se je o tem lahko prepričal pri vpogledu v ponudbeno dokumentacijo (in v vse dopolnitve) obeh sodelujočih konkurentov.
Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila (Odločitev o oddaji naročila št. 52/402, z dne 12.04.2013).
Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Naročnik bo moral v ponovljenem delu postopka, ki je bil razveljavljen, ponovno izvesti pregled in ocenjevanje prejetih ponudb in sprejeti ustrezno odločitev skladno z določili ZJNVETPS, pri čemer mora upoštevati tudi ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Določilo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za takso v višini 1.066,44 EUR, odvetniško nagrado v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009 s spremembami) in 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 s spremembami), po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado, pavšalni znesek v višini 20,00 EUR za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT in 20 % DDV, vse skupaj v znesku 2.050,44 EUR.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 10.06.2013

predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Komunalno stanovanjska družba Ajdovščina d.o.o., Goriška cesta 23 b, Ajdovščina
- odvetnica Tanja Glušič, Kotnikova ulica 5, Ljubljana
- Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2 a, Žalec
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran