Na vsebino
EN

018-162/2013 Občina Grosuplje

Številka: 018-162/2013-2
Datum sprejema: 5. 6. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izdelava sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Struktura d.o.o., Šranga 34, Mirna Peč (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, Grosuplje (v nadaljevanju: naročnik), 5. 6. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je 26. 2. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. 3505-2/2013/2, v ocenjeni vrednosti 80.000,00 EUR brez DDV, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 8. 3. 2013, pod št. objave JN2713/2013, z dodatnimi pojasnili dne 12. 3. 2013, 14. 3. 2013 in 18. 3. 2013.

Naročnik je vlagatelja dne 18. 4. 2013 po elektronski pošti pozval k utemeljitvi neobičajno nizke ponudbe. Po preteku roka za utemeljitev je vlagatelja dne 22. 2. 2013 po elektronski pošti obvestil, da je njegova ponudba izločena kot neobičajno nizka.

Vlagatelj se je na obvestilo o izločitvi istega dne odzval po elektronski pošti in kot razlog za neodzivnost navedel, da naročnikov poziv k obrazložitvi neobičajno nizke ponudbe zaradi spleta okoliščin (službena in bolniška odsotnost) in kratkega roka ni pravočasno prišel do odgovorne osebe.

Naročnik je 23. 4. 2013 odgovoril vlagatelju po elektronski pošti in pojasnil svoje ravnanje v zvezi z rokom za utemeljitev neobičajno nizke ponudbe in načinom pozivanja po elektronski pošti.

Vlagatelj je z vlogo z dne 24. 4. 2013, in po elektronski pošti istega dne, predlagal vrnitev v prejšnje stanje. Vlagatelj je hkrati s predlogom za vrnitev v prejšnje stanje posredoval tudi utemeljitev neobičajno nizke ponudbene cene.

Naročnik je 25. 4. 2013 sprejel dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 3505-2/2013/32, iz katerega izhaja, da je bila ponudba vlagatelja izločena iz postopka, ker vlagatelj do postavljenega roka naročniku ni posredoval utemeljitve neobičajno nizke ponudbe. Naročnik je javno naročilo oddal ponudniku Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, Domžale (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je 6. 5. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila, ki so nastale iz razloga nepravilne vročitve pisnega zahtevka za podrobnejšo obrazložitev neobičajno nizke ponudbe po elektronski pošti. Vlagatelj meni, da vročanje ni bilo speljano na predpisan način po določbah Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/1999 s sprem.; v nadaljevanju: ZUP) in Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP) ter predlaga razveljavitev odločitve naročnika o oddaji javnega naročila ter izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročanja.

Naročnik je 8. 5. 2013 sprejel sklep št. 3505-2/2013/35, s katerim je postopek oddaje javnega naročila zadržal do odločitve Državne revizijske komisije, dne 15. 5. 2013 pa dokument "Odločitev", št. 3505-2/2013/37, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je poziv za utemeljitev neobičajno nizke ponudbe poslal na elektronski naslov, ki ga je vlagatelj v prilogi obrazca ponudbe navedel kot elektronski naslov vlagatelja. Naročnik meni, da se kot pisni poziv glede na 49. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 26/1999 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) šteje tudi pošiljanje po elektronski pošti na uradni naslov ponudnika in da ZJN-2 točno določa, kdaj je potrebno v zvezi s pošiljanjem uporabiti ZUP. Naročnik še navaja, da je 22. 4. 2013 nekaj časa pred iztekom roka za posredovanje obrazložitve vlagatelja poklical po telefonu, da preveri, kako je s posredovanjem le-te. V tajništvu vlagatelja so potrdili prejem poziva in pojasnili, da so bili bolniško odstotni ter da bo dopis posredovan odgovornim osebam; o podaljšanju roka za posredovanje obrazložitve pa ni bilo govora.

Naročnik je z vlogo z dne 15. 5. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija kot nesporno med strankama ugotavlja, da je naročnik vlagatelja pozval k obrazložitvi neobičajno nizke ponudbe, saj so bili glede na 49. člen ZJN-2 izpolnjeni pogoji za obligatorno preverjanje neobičajno nizke ponudbe (naročnik je prejel pet pravočasnih ponudb, vrednost ponudbe vlagatelja je bila za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe). Med strankama pa je sporen način poziva vlagatelja po elektronski pošti.

Vlagateljeve navedbe o pravilnosti vročanja je potrebno obravnavati z vidika 65. člena ZJN-2. Prvi in drugi odstavek 65. člena ZJN-2 določata, da lahko naročnik v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti, telefaksu ali z elektronskimi sredstvi. V primeru pošiljanja prijav se lahko prenašajo sporočila in informacije tudi po telefonu. Naročnik mora izbrati tak način ali načine sporočanja, ki so dostopni vsem gospodarskim subjektom in jih ne smejo omejevati pri vključevanju v postopek javnega naročanja. V skladu s četrtim odstavkom 65. člena ZJN-2 morajo biti v primeru sporočanja podatkov na elektronski način sredstva in tehnične lastnosti take, da je zagotovljena enakopravnost, splošna dostopnost in povezljivost z informacijskimi in komunikacijskimi sredstvi v splošni rabi.

Iz zgoraj citiranih določil ZJN-2 je razvidno, da zakon naročniku omogoča relativno široko izbiro načina oz. sredstev sporočanja v postopku oddaje javnega naročila. Gre za komunikacijo med naročnikom in (že znanimi) udeleženci postopka oddaje javnega naročila. Ob tem, ko zakon izbiro sredstva komunikacije prepušča naročniku, ga hkrati zavezuje, da ponudnike obravnava enakopravno in da izbere tiste načine komuniciranja, ki so v splošni oz. običajni uporabi med gospodarskimi subjekti.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v 3. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe določil, da morajo ponudniki v ponudbo predložiti tudi obrazec ponudbe (Priloga št. 1), v katerega je potrebno vpisati zahtevane podatke o ponudniku, med drugim številko telefona in naslov elektronske pošte. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj te podatke izpolnil in kot naslov elektronske pošte navedel "uprava@struktura.si", enak elektronski naslov pa je naveden tudi v glavah dopisov vlagatelja. Glede na to, da je vlagatelj v svoji ponudbi navedel tudi naslov elektronske pošte, ni mogoče zaključiti, da je naročnik kršil pravila ZJN-2 s tem, ko je poziv za obrazložitev neobičajno nizke ponudbe poslal na ta elektronski naslov.

Ni mogoče slediti navedbam vlagatelja, ko zatrjuje, da bi moral naročnik poziv po obrazložitvi ponudbe vročiti skladno z določili ZPP ali ZUP. ZJN-2 namreč ne daje pravne podlage za neposredno ali smiselno uporabo določb ZPP, vročanje v skladu z ZUP pa je predpisano le za vročitev odločitve o oddaji naročila (drugi odstavek 79. člena ZJN-2) ter odločitve o izločitvi ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila, o ustavitvi postopka javnega naročanja in o zavrnitvi vseh ponudb (šesti odstavek 80. člena ZJN-2). ZJN-2 izrecno predvideva in dopušča možnost komuniciranja po elektronski pošti, kar pomeni, da osebno vročanje oz. vročanje v varen elektronski predal ni obvezno niti v primeru, ko naročnik ponudnikom določa roke za opravo posameznih dejanj v postopku oddaje javnega naročila.

Ne glede na navedeno pa je treba po drugi strani ugotoviti, da mora naročnik v primeru, ko ponudnikom določi rok za opravo določenega dejanja v postopku oddaje javnega naročila in na iztek le-tega veže določene pravne posledice (npr. izločitev ponudbe zaradi nepravočasne dopolnitve), razpolagati s potrdilom, iz katerega mora biti razvidno, kdaj je ponudnik tak poziv prejel. To velja zlasti za tiste primere, ko ima zamuda roka že po samem zakonu (npr. na podlagi prvega odstavka 78. člena ZJN-2) ali glede na naravo in vsebino naročnikovega poziva za posledico nezmožnost oprave zahtevanega dejanja ali neupoštevanje (zavrnitev, izločitev) ponudbe. V primeru namreč, ko med naročnikom in ponudnikom nastane spor o tem, kdaj je ponudnik prejel poziv za dopolnitev oz. ali je rok za opravo posameznega dejanja primeren, je dokazno breme o vročitvi poziva na naročniku. Če naročnik tak poziv pošlje priporočeno s povratnico, bo dejstvo oz. datum vročitve dokazoval s povratnico. Če pa se naročnik odloči za sporočanje po elektronski pošti, mora razpolagati z dokazilom o tem, kdaj je ponudnik poziv prejel (in ne kdaj ga je naročnik oddal).

V konkretnem primeru naročnik sicer ni predložil dokaza o tem, kdaj je vlagatelj prejel njegovo elektronsko pošto, vendar po drugi strani iz navedb vlagatelja nedvoumno izhaja, da je naročnikova elektronska pošta na navedeni elektronski naslov prispela 18. 4. 2013, torej še isti dan, kot je bila poslana. Vlagatelj v zvezi s tem navaja, da se zaradi spleta okoliščin z vsebino elektronske pošte nato ni pravočasno seznanila odgovorna oseba. Državna revizijska komisija pripominja, da vlagateljeva notranja organizacija poslovanja ne more biti upoštevna kot opravičljiv razlog za neseznanitev odgovorne osebe z zahtevo naročnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s pošiljanjem poziva za obrazložitev neobičajno nizke ponudbe po elektronski pošti ni kršil pravil ZJN-2, predloženi dokazi in navedbe vlagatelja pa dokazujejo, da je vlagatelj naročnikovo zahtevo na obrazložitev ponudbe prejel pravočasno. Na podlagi tega Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ocenjuje, da je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo na podlagi prvega odstavka 49. člena ZJN-2 izločil, ker vlagatelj svoje ponudbe ni ustrezno obrazložil v roku, ki ga je določil naročnik.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.V Ljubljani, 5. 6. 2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Struktura d.o.o., Šranga 34, 8216 Mirna Peč
- Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290 Grosuplje
- Locus d.o.o., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv, tu.

Natisni stran