Na vsebino
EN

018-116/2013 Vrtec Ciciban

Številka: 018-116/2013-4
Datum sprejema: 23. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in mag. Nataše Jeršič kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "sukcesivno dobavo plenic, robčkov, papirne galanterije, vrečk, pripomočkov, ostalega potrošnega materiala in čistil za obdobje od 1. 2. 2013 do 31. 1. 2015" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Inpos, d. o. o., Celje, Opekarniška cesta 2, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Kozinc & partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 23. 5. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 3, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila za 2. in 3. sklop" št. 2/2012 z dne 21. 2. 2013.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 195,52 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, v primeru zamude pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka za prostovoljno izpolnitev. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

3. Naročnikova zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 19. 12. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN13645/2012) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 1/2012 z dne 28. 1. 2013 sodelujoče ponudnike med drugim najprej obvestil, da je v sklopu 3 ("vrečke, pripomočki in ostali potrošni material") izbral ponudbo ponudnika Irbis, d. o. o., Ilirska Bistrica, nato jih je z dokumentom "Odprava odločitev o oddaji javnega naročila z dne 28. 1. 2013" št. 1/2012 z dne 11. 2. 2013 obvestil, da "odpravi se odločitev o oddaji javnega naročila z dne 28. 1. 2013 v delu, ki se nanaša na 2. in 3. sklop", nato pa z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila za 2. in 3. sklop" št. 2/2012 z dne 21. 2. 2013 še, da je v sklopu 3 izbral ponudbo ponudnika Makom trgovina, d. o. o., Koroška cesta 64, Velenje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Z vlogo z dne 22. 2. 2013 je vlagatelj zahteval vpogled v naročnikov spis in korespondenco z izbranim ponudnikom, zahteval pa je tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Naročnik je izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila št. 1/2012-13 z dne 4. 3. 2013, vpogled pa je organiziral 6. 3. 2013, kar je dokumentiral z zapisnikom št. 430-414/2012/68 (15131-08).

Z vlogo z dne 7. 3. 2013 je vlagatelj (znova) zahteval vpogled v naročnikov spis in korespondenco z izbranim ponudnikom, zahteval pa je tudi dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Naročnik je zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila zavrgel (dokument št. 1/2012-13/1 z dne 11. 3. 2013), vpogled pa je organiziral 15. 3. 2013, vendar ga je vlagatelj obvestil (elektronsko sporočilo z dne 12. 3. 2013), da ne bo vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 13. 3. 2013 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila v sklopu 3, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
" njegova ponudba izpolnjuje vse splošne in posebne zahteve naročnika, določene v razpisni dokumentaciji zato je primerna, sprejemljiva in popolna "v smislu določil ZJNVETPS",
" je cene artiklov izračunal na zahtevano mersko enoto, pri vseh artiklih pa je tudi navedel blagovno znamko in pakiranja,
" je zaradi nejasne razpisne dokumentacije pri opisu navedel tudi/ali le kartonska pakiranja,
" je poleg zahtevanih podatkov navedel še dodatne podatke s ciljem celovitosti in jasnosti ponudbe,
" ga naročnik ni pozval na pojasnilo cene iz predračuna, kot je to storil pri ponudnikih Irbis, d. o. o., Ilirska Bistrica in Ego Team, d. o. o., Ljubljana, s tem pa ga je neenakopravno obravnaval, sicer pa je hipotetično in neutemeljeno ocenil, da je vlagatelj ponudil ceno za napačno mersko enoto pri posameznih artiklih,
" na podlagi predračuna izbranega ponudnika ni mogel ugotoviti, ali je izbrani ponudnik ponudil cene, izračunane na zahtevano mersko enoto, saj pri artiklih pod zaporednimi številkami 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 in 45 ni ponudil nobene enote pakiranja,
" je naročnik kršil načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, saj "možnost vlagatelja zahtevka za revizijo kot ponudnika in konkurenta z ostalimi ponudniki je bila zaradi ravnanja naročnika vsekakor omejena, saj ni imel enake možnosti kot ostali ponudniki".

Naročnik je s sklepom št. 1/2012-13/3 z dne 4. 4. 2013 zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik je navedel, da:
" je vlagateljeva ponudba neprimerna, saj vlagatelj ni sledil vsem naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije,
" je bil v razpisno dokumentacijo vključen tudi pogoj glede pakiranja ponujenih artiklov, ponudniki pa bodo morali v izvedbeni fazi naročniku dobavljati artikle blagovnih znamk, ki so jih navedli v ponudbi,
" zaradi nezadostne skrbnosti vlagatelj ne more biti deležen pravnega varstva, temveč mora sam nositi posledice,
" so ponudbe medsebojno primerljive le, če ponudniki ponudijo cene za enaka pakiranja in ne le za enake merske enote,
" je vlagatelj pri artiklih pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37 in 38 ponudil pakiranja, ki odstopajo od zahtevanih pakiranj, zato lahko prihaja tudi do različnih cen na enoto,
" dopolnjevanje vlagateljeve ponudbe ne bi v ničemer vplivalo na naročnikove odločitve, saj vlagatelj ni navedel pomanjkljivih podatkov glede zahtevanih pakiranj, temveč je navedel podatke, ki so izrecno v nasprotju z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zato vlagatelja ni pozival k dopolnitvi ponudbe, temveč jo je izločil,
" vlagatelj tudi sicer ne bi mogel dopolniti ponudbe, saj bi jo moral tudi spremeniti oziroma popraviti, kar pa skladno z Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) ni dopustno,
" je naročnik izločil vse ponudbe v primeru, če so ponudniki ponudili drugačno pakiranje, kot ga je določala razpisna dokumentacija, na pojasnilo pa je pozval ponudnike, ki niso navedli pakiranja pri vseh artiklih,
" ni kršil enakopravne obravnave ponudnikov,
" je ponudnika Irbis, d. o. o., Ilirska Bistrica sicer pozval na pojasnilo ponudbe, vendar je njegovo ponudbo izločil, saj je ugotovil, da ni ravnal pravilno, ko ga je na pojasnilo sploh pozval,
" je ponudnika Ego Team, d. o. o., Ljubljana sicer pozval na dopolnitev ponudbe, vendar je tudi njegovo ponudbo izločil, saj je ponudil neustrezna pakiranja, ni pa ga pozval, da pojasni, kaj ta pakiranja pomenijo,
" je izbranega ponudnika pozval na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, saj ni navedel pakiranja pri posameznih artiklih, naročnik pa ni mogel preveriti, ali je ponudil zahtevana pakiranja,
" je izbrani ponudnik pravočasno dopolnil ponudbo s pakiranji, skladnimi z naročnikovimi zahtevami v razpisni dokumentaciji,
" je upošteval peti odstavek 79. člena ZJN-2 in ni kršil nobenih temeljnih načel,
" je vlagatelju omogočil vnovičen vpogled v dokumentacijo, vendar se vlagatelj vpogleda ni udeležil,
" je neposredno izločil tudi ponudbe v drugih sklopih, če ponudniki niso ponudili pakiranj, skladnih z naročnikovimi zahtevami v razpisni dokumentaciji,
" je različne primere obravnaval ustrezno različno, zato ni kršil enakopravne obravnave ponudnikov,
" je iz vlagateljeve ponudbo razvidno, da je neprimerna, zato tudi s pozivom ne bi mogel zaključiti nasprotnega.
" Naročnik je zahteval, da Državna revizijska komisija vlagatelju "naloži v plačilo naročnikove stroške predrevizijskega in revizijskega postopka, ki jih bo ["] priglasil do odločitve Državne revizijske komisije".

Državna revizijska komisija je 9. 4. 2013 prejela zahtevek za revizijo in dokumentacijo, in sicer kot prilogo dopisu z dne 9. 4. 2013, ki ga je pripravil naročnikov pooblaščenec, k temu dopisu pa je predložil popis dokumentov, "pogodbo o svetovanju v zvezi s postopkom javnega naročanja", sklenjeno 17. 1. 2013, in stroškovnik.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 9. 4. 2013 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in navedel, da naročnik neumestno navaja, da vlagatelj ni bil skrben, saj bi vlagatelj skrbno in vestno ravnanje pričakoval od naročnika, ki je v postopku oddaje javnega naročila ravnal v nasprotju z ZJN-2. Vlagatelj je navedel, da mu naročnik ni omogočil vpogleda v blagovne znamke izdelkov, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, vendar je iz fotokopije predračuna, ki ga je prejel, razvidno, da pri vseh izdelkih niso navedena pakiranja, vztrajanje izbranega ponudnika pri poslovni skrivnosti pa vlagatelju vzbuja sum, da ta pri vseh izdelkih ni podal blagovne znamke. Vlagatelj je še navedel, da v primeru, če bi naročnik izbranega ponudnika morebiti pozval na dopolnitev ponudbe po tem, ko je že bil seznanjen, da so vse tri ponudbe, ki so bile cenejše od njegove, izločene, bi po naknadni dopolnitvi ponudbe lahko ponudil drugačne blagovne znamke, kot bi jih ob oddaji ponudbe, kar bi pomenilo nedopustno dopolnitev in kršitev enakopravne obravnave ponudnikov. Vlagatelj je še opozoril, da je naročnik izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe že po tem, ko je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila in vlagatelju omogočil vpogled, sicer pa je vlagatelju določil rok vpogleda po izteku roka za vložitev zahtevka za revizijo, ki je bil 14. 3. 2013.

Državna revizijska komisija je podaljšala rok za rešitev zadeve (dopis št. 018-116/2013-3 z dne 30. 4. 2013).

Vlagatelj je v vlogi z dne 9. 4. 2013, s katero se je opredelil do naročnikov navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo, navedel določena dejstva v zvezi z vpogledom v ponudbe, pri čemer je navajal zamudo roka in omejitve vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, kar bi bilo mogoče šteti kot uveljavljanje kršitve 22. člena ZJN-2. Vendar Državna revizijska komisija očitkov o kršitvi 22. člena ZJN-2 ni obravnavala, saj vlagatelj ni opravičil uveljavljanja teh kršitev, kot to zahteva peti odstavek 29. člena ZPVPJN.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko je izločil vlagateljevo ponudbo v sklopu 3. Vlagatelj pa naročniku tudi očita, da je pri pregledu in ocenjevanju ponudb kršil enakopravno obravnavo ponudnikov.

Iz obvestila o javnem naročilu je razvidno, da naročnik oddaja javno naročilo blaga (točka II.1.2 objave) po sklopih (točka II.1.5 objave), in sicer upoštevaje merilo najnižja cena (točka IV.1.1 objave). Iz 2. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (peta zaporedna stran razpisne dokumentacije) je razvidno, da je naročnik predmet javnega naročila razdelil v štiri sklope.

Iz vpogleda v vlagateljevo ponudbo je razvidno, da je vlagatelj predložil ponudbo le v sklopu 3: "vrečke, pripomočki in ostali potrošni material".

Naročnik je z obvestilom št. 1/2012 z dne 28. 1. 2013 sodelujoče ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji javnega naročila v vseh štirih razpisanih sklopih. Vlagatelj je v sklopu 3 predložil ponudbo, ki je bila po merilu najnižja cena tretja najugodnejša, vendar naročnik, upoštevaje drugi odstavek 41. člena ZJN-2, ni ugotavljal njene popolnosti, saj je ugotovil, da je najcenejša ponudba v sklopu 3 popolna. Naročnik je nato 11. 2. 2013 na podlagi petega odstavka 79. člena ZJN-2 sprejel odločitev, da "odpravi" odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 3 (dokument "Odprava odločitev o oddaji javnega naročila z dne 28. 1. 2013" št. 1/2012), 21. 2. 2013 pa je (znova) sprejel odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 3 (dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila za 2. in 3. sklop" št. 2/2012). Slednjič je naročnik vlagateljevo ponudbo v sklopu 3 pregledal in ugotovil, da ni popolna, zato jo je izločil, kot najugodnejšo pa je izbral ponudbo, ki je bila po merilu najnižja cena četrta najugodnejša, saj je ugotovil, da je ta ponudba popolna.

Iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila za 2. in 3. sklop" št. 2/2012 z dne 21. 2. 2013 je razvidno, da je naročnik ugotovil, da vlagatelj pri artiklih pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 24, 25, 27, 28, 35, 36, 37 in 38 ni ponudil zahtevanih pakiranj. Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik štel, da vlagateljeva ponudba ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), ker je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Neprimerna ponudba je namreč tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji. Ponudbe, ki je neprimerna, naročnik ne more izbrati, ampak jo mora izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), saj je neprimernost eden izmed elementov, ki morajo biti podani kumulativno, da bi bila ponudba popolna. Vendar pa mora naročnik pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak).

Skladno s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je formalno nepopolna ponudba tista ponudba, ki je nepopolna v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. Če je formalna pomanjkljivost ponudbe nebistvena, ponudba ni formalno nepopolna.

Vlagatelj nasprotuje naročnikovim razlogom za izločitev svoje ponudbe, pri čemer navaja, da je v celoti upošteval zahteve, tako splošne kot posebne, ki jih je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, vendar Državna revizijska komisija temu ni sledila.

Naročnik je v drugem odstavku 1. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (peta zaporedna stran razpisne dokumentacije) določil, da mora ponudnik izpolnjevati vse splošne in posebne naročnikove zahteve, ki so določene v razpisni dokumentaciji, te zahteve pa je navedel, kot izhaja iz tretjega odstavka 2. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (šesta zaporedna stran razpisne dokumentacije), "v nadaljevanju te razpisne dokumentacije". Naročnik je v zvezi s pripravo ponudbe med drugim določil:
" v delu prvega odstavka 11. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (14. zaporedna stran razpisne dokumentacije), da "cene morajo biti izračunane na zahtevano mersko enoto, kot izhaja iz obrazca predračuna (kos, zavitek, karton...)",
" v delu četrtega odstavka 11. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (14. zaporedna stran razpisne dokumentacije), da "pri opisu mora (kot pogoj) biti navedena blagovna znamka artikla, ki v ponudbeni fazi pomeni zgolj informacijo naročniku",
" v delu šestega odstavka 17. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (18. zaporedna stran razpisne dokumentacije), da "pri opisu mora biti navedena blagovna znamka artikla, ki v ponudbeni fazi pomeni zgolj informacijo naročniku",
" v delu šestega odstavka 17. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (18. zaporedna stran razpisne dokumentacije), da "pri izdelavi ponudbe mora ponudnik strogo slediti vsem zahtevam naročnika, ki so navedene v tekstovnem delu razpisne dokumentacije, in zahtevam, navedenim v obrazcih predračunov",
" v zvezi z izvedbo pogodbe pa:
" v delu četrtega odstavka 2. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (šesta zaporedna stran razpisne dokumentacije), da "uporabnik bo vrsto in količino blaga po pogodbi naročal glede na dejansko nastale potrebe in v okviru zagotovljenih finančnih sredstev",
" v šestem odstavku 2. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (šesta zaporedna stran razpisne dokumentacije), da "naročnik zahteva, da se blago dobavlja v enotah pakiranja, ki so navedene v ponudbenem predračunu",
" v delu četrtega odstavka 11. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (14. zaporedna stran razpisne dokumentacije) in delu šestega odstavka 17. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (18. zaporedna stran razpisne dokumentacije), da "v izvedbeni fazi ["] bo moral ponudnik dobavljati naročniku blagovno znamko, kot jo je navedel v svoji ponudbi in po cenah iz razpisnega obrazca 7, ki so priloga pogodbe".

Naročnik je pripravil obrazec predračuna, pri čemer je za sklop 3 pripravil tabelo z osmimi stolpci. Stolpci "Z.št.", "Naziv", "Merska enota" in "Orientacijska količina" so že izpolnjeni, ponudniki pa so morali izpolniti stolpce "Blagovna znamka in pakiranje", "Cena / enota v EURO brez DDV", "Cena / enoto v EURO z DDV" in "Skupaj cena v EURO z DDV".

Artikle, za katere je naročnik vlagatelju očital, da jih ni ponudil skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, je naročnik opisal (stolpec "Naziv"):
" 1: "Vreča PELD - močna, debelina 40 mikronov, 30 L 50x60 cm, črna, pakirano po 20/1",
" 2: "Vreča PELD - močna, debelina 40 mikronov, 60 L 60x70 cm, črna, pakirano po 20/1",
" 3: "Vreča PELD - močna, debelina 45 mikronov, 120 L 70x100 cm, črna, pakirano po 20/1",
" 4: "Vreča HD-PE - šumeča 30 L siva 50/1",
" 5: "Vreča HD-PE - šumeča 60 L siva 50/1",
" 6: "Vrečka v roli 5-6 kg 200/1 z ročaji",
" 22: "Gobica glitzi črna koprena, za ročno pomivanje posode in odstranjevanje ostankov hrane na posodi, 3/1, kvaliteta primerljiva z gobico Vileda. Gobica in abrezivni del morata biti iz kvalitetnega materiala in se pri uporabi med sebj ne smeta ločiti",
" 24: "Gobica glitzi bela koprena 1/1, kvaliteta primerljiva z gobico Vileda",
" 25: "PVC lonček za enkratno uporabo, 2 dcl, 100/1",
" 27: "Kapa bolniška, kvaliteta primerljiva s kapo Tosama, 1/1",
" 28: "Zaščitna halja za enkratno uporabo, zapenjanje spredaj, 1/1",
" 35: "Krpa 40x40 cm večnamenska, modra, pralna na 60 C 1/1",
" 36: "Krpa 40x40 cm, večnamenska, rumena , pralna na 60 C 1/1",
" 37: "Krpa 40x40 cm, večnamenska, rdeča, pralna na 60 C 1/1" in
" 38: "Krpa 40x40 cm, večnamenska, zelena, pralna na 60 C 1/1".

Iz stolpca "Merska enota" je razvidno, da je naročnik določil kot mersko enoto "kg" (artikla pod zaporednima številkama 15 in 16), "kos" (artikli pod zaporednimi številkami 9, 10, 12, 13, 14, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 in 50), "par" (artikli pod zaporednimi številkami 17, 19, 20 in 21) in "zavitek" (artikli pod zaporednimi številkami 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 18, 22, 23 in 25).

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni izrecno navedel, da je treba mersko enoto, ki je v obrazcu predračuna navedena v stolpcu "Merska enota", upoštevati glede na podatke o količini (obsegu) artikla v tej enoti iz stolpca "Naziv" (in v tem pogledu oblikovati ceno na enoto), vendar je to razvidno iz obrazca predračuna. Še zlasti je to razvidno iz dejstva, da je naročnik pri nekaterih artiklih v stolpcu "Naziv" celo izrecno zapisal, kako mora biti artikel pakiran (npr. artikli pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3: "pakirano po 20/1"). Tako je mogoče ugotoviti, da artikle pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 obsegajo zavitki z 20/1 vrečami, artikla pod zaporednima številkama 4 in 5 zavitka s 50/1 vrečami, artikel pod zaporedno številko 6 zavitek z 200/1 vrečkami, artikel pod zaporedno številko 22 zavitek s 3/1 gobicami, artikel pod zaporedno številko 24 en (1/1) kos gobice (torej eno gobico), artikel pod zaporedno številko 25 zavitek s 100/1 PVC lončki, artikel pod zaporedno številko 27 en (1/1) kos bolniške kape (torej eno bolniško kapo), artikel pod zaporedno številko 28 en (1/1) kos zaščitne halje (torej eno zaščitno haljo), artikle pod zaporednimi številkami 35, 36, 37 in 38 pa en (1/1) kos krpe (torej eno krpo).

Državna revizijska komisija se strinja z vlagateljem, da je razpisna dokumentacija nejasna, vendar je to le v delu (npr. artikel pod zaporedno številko 29, ko naročnik nabavlja "zaščita za obuvala, za enkratno uporabo, 100/1", kot merska enota pa je naveden "kos", čeprav je iz stolpca "Naziv" razviden podatek 100/1, ali pa artikel pod zaporedno številko 30, ko naročnik nabavlja "maska zaščitna, medicinska z elastiko 50/1", kot merska enota pa je naveden "kos", čeprav je iz stolpca "Naziv" razviden podatek 50/1), saj je pri nekaterih artiklih mogoče jasno razbrati, da morajo biti pakirani v določenem obsegu (npr. "zavitek" pri artiklih pod zaporednimi številkami 1, 2 in 3 v obsegu 20/1, pri artiklih pod zaporednima številkama 4 in 5 pa v obsegu 50/1).

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo, pri tem pa ugotovila, da je vlagatelj izpolnil obrazec predračuna za sklop 3 in vanj vpisal podatke o blagovni znamki, pakiranju in cenah. Hkrati pa Državna revizijska komisija ni ugotovila, da bi naročnik napačno štel, da vlagatelj vsaj pri nekaterih spornih artiklih ni ponudil pakiranja, pri katerem bi upošteval obseg merske enote, kot ga v obrazcu predračun določa stolpec "Naziv". Tako Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v obrazcu predračuna kot pakiranje pri artiklu pod zaporedno številko 4 navedel "zavitek 40x 10 kos", pri artiklu pod zaporedno številko 5 pa "zavitek 40x 25 kos". Navedene številke pa nesporno niso enake naročnikovi zahtevi po obsegu zavitka 50/1 in tudi poziv na pojasnilo, ki po ZJN-2 ni obvezen, kot to velja sicer za dopolnitev formalno nepopolnih ponudb v okviru 78. člena ZJN-2, ne bi moglo biti tako, da bi vlagatelj lahko pojasnjeval jasno vsebino ponudbe z vsebino, ki iz nje ne izhaja.

Hkrati pa Državna revizijska komisija ugotavlja (kar dodatno omenja pri napotkih naročniku po tretjem odstavku 39. člena ZPVPJN), da vlagatelj utemeljeno opozarja, da je naročnik kršil enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2) pri pregledovanju in izločanju ponudb (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Državna revizijska komisija med drugim ugotavlja, da je naročnik odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 3 sprejel 21. 2. 2013, o čemer je sodelujoče ponudnike obvestil z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila za 2. in 3. sklop" št. 2/2012, ki ga je vlagatelj prejel 22. 2. 2013 (razvidno iz podpisane povratnice). Naročnik je s pozivom z dne 11. 3. 2013 izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe, saj "ni["] naved[el] pakiranja, ki bi ga moral["] navesti pri vseh artiklih v obrazcu predračuna " razpisnem obrazcu 7 (v stolpcu Blagovna znamka in pakiranje)". Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika za sklop 3 se je Državna revizijska komisija prepričala, da izbrani ponudnik pri vseh artiklih ni navedel pakiranja (npr. artikli pod zaporednimi številkami 17, 19, 20 in 21). Izbrani ponudnik je na naročnikov poziv odgovoril z vlogo z dne 12. 3. 2013 in naročniku poslal "dopolnjen predračun za sklop 3", pri čemer je "v stolpcu ''Blagovna znamka in pakiranje'' ["] za manjkajoče artikle naved[el] pakiranje". Ne glede na odgovor, ali je ponudbo izbranega ponudnika v sklopu 3 mogoče v spornem delu šteti za formalno nepopolno ponudbo, kot jo določa 17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in da je zato mogoče izvesti postopek dopolnitve ponudbe iz 78. člena ZJN-2, pa je treba ugotoviti, da je postopek dopolnitve ponudbe mogoče izvesti le pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, saj gre za naročnikovo ravnanje v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb, ki je časovno pred fazo sprejema odločitve o oddaji javnega naročila (gl. 7. in 8. točko prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Iz predstavljenega je razvidno, da je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila za 2. in 3. sklop" št. 2/2012, ne da bi bila ponudba izbranega ponudnika popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Naročnik je torej za vlagateljevo ponudbo ugotovil, da je nepopolna in jo izločil, medtem ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil za popolno in jo izbral, čeprav to v trenutku sprejema odločitve o oddaji javnega naročila ni bila.

Državna revizijska komisija je zato ob ugotovljeni kršitvi enakopravne obravnave ponudnikov (9. člen ZJN-2) pri upoštevanju pravila o izločitvi ponudb (prvi odstavek 80. člena ZJN-2) na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 3, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila za 2. in 3. sklop" št. 2/2012 z dne 21. 2. 2013.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Če se naročnik odloči, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ponudbe pregledati in ocenjevati skladno z ZJN-2. Pri tem naj naročnik pretehta, ali razpisna dokumentacija v sedanji vsebini zaradi nejasnosti, ki iz nje izhajajo ravno v delu, ki se nanaša na predmet javnega naročila, omogoča sprejem odločitve o oddaji javnega naročila, kjer bodo spoštovana pravila in načela ZJN-2. Naročnik mora pri svojih ravnanjih upoštevati, da mora spoštovati načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2). V primeru, če se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo oddal, mora prav tako ravnati v skladu z ZJN-2, zlasti pa upoštevati obveznosti iz 80. člena ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN kot potrebne priznava stroške takse v potrebni višini 195,52 eurov, kot ga je sicer vplačal, ne pa v priglašeni (in torej nevplačani) višini 200 eurov. Državna revizijska komisija je zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 195,52 eurov, saj postavka "materialni stroški" ni opredeljeno navedena, kot to določa peti odstavek 70. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija naročniku ne priznava povrnitve stroškov že zato ne, ker je vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel in je torej izkazal, da je zahtevek za revizijo utemeljen (prim. četrti odstavek 70. člena ZPVPJN). Ker je Državna revizijska komisija odločila že na tak način, ni posebej ugotavljala, ali so bile sicer tudi izpolnjene procesne predpostavke za priznanje naročnikovih stroškov (prim. osmi odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 23. 5. 2013

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, 1000 Ljubljana,
" Odvetniška družba Kozinc & partnerji, o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,
" Inpos, d. o. o., Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
" Makom trgovina, d. o. o., Koroška cesta 64, 3320 Velenje,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran