Na vsebino
EN

018-166/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-166/2013-2
Datum sprejema: 27. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Maji Bilbija v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izdelava PZI projekta ureditve krožnega križišča Thermana Laško" in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnica Tina Šošter, Mladinska ulica 54, Maribor, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 27. 5. 2013

odločila:

1. Pritožbi se ugodi tako, da se naročniku naloži povračilo stroškov predrevizijskega postopka vlagatelju še v višini 340,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v pritožbenem postopku, v višini 400,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 24. 1. 2013 sprejel sklep št. D-5/13 S o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti v ocenjeni vrednosti 29.166,67 EUR brez DDV. Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 25. 1. 2013, pod št. objave NMV203/2013.

Naročnik je dne 20. 3. 2013 izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila", št. 43002-21/2013/31 (410), iz katerega izhaja, da je naročnik izbral ponudbo ponudnika Dolenjska projektiva d.o.o., Foersterjeva ulica 10, Novo mesto (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Obvestilo o izbiri je vlagatelj prejel 5. 4. 2013.

Vlagatelj je 5. 4. 2013 vložil zahtevek za vpogled v dokumentacijo predmetnega javnega naročila, naročnik pa mu je vpogled omogočil 11. 4. 2013 in potek vpogleda dokumentiral z dokumentom "Zapisnik o vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika" z dne 11. 4. 2013, št. 43002-21/2013.

Vlagatelj je 12. 4. 2013 vložil zahtevek za revizijo in predlagal, da se zahtevku za revizijo ugodi in izpodbijana odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi ter da se za najboljšega ponudnika izbere vlagatelja. Vlagatelj je zahteval tudi povrnitev stroškov po stroškovniku, in sicer 1.400,00 EUR za sestavo revizijskega zahtevka, 20,00 EUR po tarifni številki 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in sprem.; v nadaljevanju: ZOdvT) in 178,26 EUR za takso za revizijski postopek.

Naročnik je s sklepom št. 43002-21/2013/37 z dne 7. 5. 2013 zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil odločitev št. 43002-21/2013/31 (410), vlagatelju pa je priznal potrebne stroške v višini 658,26 EUR.

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 5. 2013 vložil pritožbo zoper odločitev naročnika o stroških v predrevizijskem postopku. Vlagatelj oporeka naročniku višino priznanih stroškov odvetniških storitev, priznanje 20 % DDV na stroške teh storitev in neopredelitev do priglašenih stroškov za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev v višini 20,00 EUR. Vlagatelj poudarja, da je z revizijskim zahtevkom uspel v celoti in ne le deloma in meni, da bi moral naročnik v zvezi z odvetniškim zastopanjem priznati najmanj 800,00 EUR. Vlagatelj tako predlaga še povrnitev razlike navedenih stroškov v skupni višini 420,00 EUR ter da se ne prizna napačno priznani 20 % DDV na odvetniške storitve, ker odvetnica Tina Šošter ni davčna zavezanka. Za pritožbeni postopek je vlagatelj priglasil stroške v višini 1.400,00 EUR, kot nagrado za pritožbeni postopek in 20,00 EUR po tarifni številki 6002 tarife ZOdvT.

Naročnik je z vlogo z dne 17. 5. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZPVPJN so stroški predrevizijskega in revizijskega postopka taksa za predrevizijski in revizijski postopek ter drugi izdatki, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov. Med slednje stroške sodijo tudi stroški odvetniških storitev v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku (drugi odstavek 70. člena ZPVPJN).

Glede na 19. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009; v nadaljevanju: ZOdv-C) znaša nagrada odvetnika za revizijski postopek po določbah zakona, ki ureja postopek revizije postopkov oddaje javnih naročil, od 200 do 1.400 EUR in obsega nagrado za revizijski postopek pred naročnikom in Državno revizijsko komisijo. Nagrada vključuje opravo vseh dejanj v revizijskem postopku, zlasti pripravo vseh vlog v revizijskem postopku in udeležbo na sestankih.

Pri nagradah v razponu se nagrada v posameznem primeru, skladno s 13. členom ZOdvT, določi po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin, predvsem obsega in težavnosti odvetniške storitve, uporabe tujih pravnih virov, posebnega strokovnega znanja z izvenpravnih področij, pravnega specialističnega znanja ali tujega jezika, pomena zadeve ter prihodkov in premoženjskih razmer stranke. V povprečnem primeru se določi srednja vrednost nagrade v razponu.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelju v sklepu kot potrebne priznal stroške v višini 178,26 EUR za takso in 400,00 EUR za odvetniške storitve, povišanih za 20 % DDV, skupno 658,26 EUR. Vlagatelj v pritožbi meni, da bi mu naročnik glede na uspeh moral priznati 800,00 EUR za odvetniške storitve (brez dodatnega DDV) in 20,00 EUR po tarifni številki 6002 ZOdvT (pavšalni znesel za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev).

Glede na zapisano obrazložitev naročnikovega sklepa je ta štel, da je vlagatelj z revizijskim zahtevkom uspel le delno. Po mnenju Državne revizijske komisije to ne drži. Vlagateljev uspeh je bil v predrevizijskem postopku (kar izhaja tudi iz druge alineje prvega odstavka 28. člena ZPVPJN, ki določa naročnikova pooblastila pri odločanju o zahtevku za revizijo) popoln, saj je bistveno to, da je vlagatelj, ki je predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, uspel doseči, da je naročnik razveljavil odločitev o oddaji javnega naročila. Državna revizijska komisija še dodaja, da na zaključek o uspehu vlagatelja v postopku pravnega varstva ne vpliva to, da je vlagatelj predlagal (2. alineja predloga v zahtevku za revizijo) tudi sprejem vlagateljeve ponudbe kot najugodnejše, saj se ta predlog ne nanaša na naročnikovo ravnanje v postopku pravnega varstva (prim. druga alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN), temveč gre za predlog, kako naj naročnik ravna v postopku oddaje javnega naročila (prim. 8. točka prvega odstavka 70. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.)).

Glede na to, da je vlagatelj v obravnavanem primeru z zahtevkom za revizijo v celoti uspel, je potrebno vlagatelju pritrditi, da mu je vlagatelj neustrezno priznal le del priglašenih stroškov. Državna revizijska komisija zato upoštevajoč prvi, drugi, tretji in osmi odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z 19. členom ZOdv-C in s 13. členom ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, vlagatelju kot potrebne priznava stroške odvetniških storitev v višini 800,00 EUR, kot srednjo vrednost za povprečen primer. Naročnik je vlagatelju v zvezi z odvetniškimi storitvami že priznal 480,00 EUR, zato Državna revizijska komisija nalaga naročniku še plačilo razlike v znesku 320,00 EUR in po tarifni številki 6002 ZOdvT (pavšalni znesel za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev) plačilo v višini 20,00 EUR, skupno 340,00 EUR.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo. Ker je pritožba utemeljena, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v pritožbenem postopku (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju kot potrebne priznala stroške za odvetniške storitve v višini 400,00 EUR, katerih višino je določila skladno s 13. členom ZOdvT, po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera. Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da stroški za odvetniške storitve nad priznano višino in pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev niso bili potrebni.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke tega sklepa.V Ljubljani, 27. 5. 2013

mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Tina Šošter " odvetnica, Mladinska ulica 54, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv, tu.

Natisni stran