Na vsebino
EN

018-156/2013 Elektro Maribor d.d.

Številka: 018-156/2013-3
Datum sprejema: 24. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Kabelske omarice", v sklopu A: "NN omarice - razdelilne prostostoječe", začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Družinsko podjetje Kosič d.o.o., Ruperče 13, Pernica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 5. 2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 5. 4. 2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o javnem naročilu "Kabelske omarice" dne 6. 11. 2012 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN11941/2012. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 15. 3. 2013 je naročnik sprejel odločitev o oddaji naročila št. 12-DP/N-119/13, s katero je predmetno naročilo za ponudbeni sklop A oddal ponudniku Ses, d.o.o., Opekarska ulica 22, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj z vlogo z dne 5. 4. 2013 pravočasno vložil revizijski zahtevek, v katerem naročniku očita, da izbrani ponudnik nima ustreznih referenc. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil tri referenčna potrdila (A/5) za prostostoječe omarice naročnikov Elektro Maribor, Elektro Celje in Elektro Gorenjska. Skupna vrednost prostostoječih omaric proizvajalca Prebil Plast je po vlagateljevih navedbah 6.657,10 EUR. Glede na to, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi za sklop A ponudil izključno omarice proizvajalca Prebil Plast in da je njegova ponudbena vrednost za ta sklop 117.635,00 EUR, je po vlagateljevih navedbah vrednost ustreznih referenc manjša od 30 % ponudbene vrednosti, kakor je bilo to zahtevano z razpisno dokumentacijo. Ostale reference se nanašajo na prostostoječe omarice proizvajalca Emiter, katere so iz drugačnega materiala, prav tako se razlikuje proizvodni proces teh omaric (glede na ponujene omarice), zaradi česar so reference neustrezne, saj niso dane za enak material, kot je ponujen. Poleg tega je bilo potrebno v skupini A, pod pozicijami A10, A11 in A12, ponuditi NV stikalne letve, ki jih je izbrani ponudnik sicer ponudil, vendar pa za njih v ponudbi ni predložil nobene potrjene reference za nudeni material, kljub temu da njihova vrednost znaša več kot 37 % ponudbene vrednosti, oz. več kot 1/3 ponudbene vrednosti. Na podlagi navedenega vlagatelj meni, da izbrani ponudnik nima ustreznih referenc za sklop A. Nadalje je izbrani ponudnik za ponujeno blago proizvajalca Prebil Plast v ponudbi predložil Certifikat o ustreznosti Slovenskega Inštituta za meroslovje SIQ, št. C212-0024/10, z veljavnostjo do 3. 3. 2012, pri čemer je naročnik v 17. točki razpisne dokumentacije zahteval veljavnost ponudbe 120 dni. Glede na rok za oddajo in čas odpiranja ponudb, ki je bil 21. 11. 2012, je po vlagateljevih navedbah razvidno, da je veljavnost priloženega certifikata SIQ potekla pred veljavnostjo ponudbe, kar pomeni, da ponudba izbranega ponudnika nima ustreznih veljavnih certifikatov, zaradi česar je neprimerna in bi jo moral naročnik izločiti. Poleg tega priloženi certifikati ne zajemajo vseh tipov NN prostostoječih razdelilnih omaric, kajti navedeni certifikat o ustreznosti ter poročilo o preizkusu ne navajata enakih tipov omaric, kot so ponujeni v ponudbi. Certifikat o skladnosti mora po vlagateljevih navedbah zajemati točno določene tipe ponujenega materiala, podanega v ponudbenem predračunu, iz katerega je točno razvidno, da je ponujen material identičen certifikatu o skladnosti. V omenjenem certifikatu so navedeni posamezni tipi omaric, pri čimer iz njega ni razvidno, da se nanaša na vse ponujene omarice. Na podlagi navedenega vlagatelj zato predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila za sklop A in se mu povrne stroške postopka.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 17. 4. 2013 izjasnil o vlagateljevih navedbah iz revizijskega zahtevka.

Naročnik je dne 24. 4. 2013 sprejel odločitev št. 12-DP/N-2012/2013, s katero je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi odločitve naročnik glede vlagateljevih očitkov o neustreznih referencah pojasnjuje, da ni nikjer v razpisni dokumentaciji zapisal, da morajo ponudniki predložiti referenčna potrdila za vsako pozicijo oz. za vse proizvajalce, navedene v ponudbi. Izbrani ponudnik je predložil šest referenčnih potrdil, katerih skupna vrednost znaša 872.575,69 EUR brez DDV. Glede na to, da je celotna ponudba za vse sklope znašala 240.035,00 EUR brez DDV, je skupni znesek na referenčnih potrdilih več kot ustrezen. Izbranemu ponudniku bi po naročnikovih navedbah zadoščalo, če bi v sklopu A predložil referenčna potrdila v višini 35.290,50 EUR (brez DDV), v sklopu B v višini 30.786,00 EUR (brez DDV), v sklopu C pa v višini 5.934,00 EUR (brez DDV), ali skupno v višini 72.010,50 EUR (brez DDV). Naročnik v nadaljevanju prav tako zavrača vlagateljeve očitke o neprimernosti ponudbe izbranega ponudnika zaradi neveljavnih certifikatov in pojasnjuje, da je bila v razpisni dokumentaciji podana zahteva po bodisi predložitvi certifikata o skladnosti z v razpisni dokumentaciji navedenimi standardi bodisi po proizvajalčevi izjavi o skladnosti proizvodov z navedenimi standardi. Naročnik v nadaljevanju pojasnjuje, da je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovil, da izbrani ponudnik ni priložil ustreznega certifikata o skladnosti z zahtevanimi standardi, vendar pa je priložil ustrezno proizvajalčevo izjavo o skladnosti, s čimer je v celoti izpolnil razpisne zahteve iz razpisne dokumentacije. Glede vlagateljevih očitkov, da predloženi certifikati ne zajemajo vseh tipov NN prostostoječih razdelilnih omaric, naročnik pojasnjuje, da je ponudnik predložil ustrezno proizvajalčevo izjavo o skladnosti in s tem zadostil naročnikovi zahtevi iz razpisne dokumentacije. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil.

Naročnik je dne 3. 5. 2013 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS) v prvem odstavku 84. člena določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 82. členom tega zakona in upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena tega zakona izločiti ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 17. točko prvega odstavka 2. člena ZJNVETPS tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali kandidata iz tega zakona (20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

V obravnavanem primeru je med strankama najprej sporno, ali je izbrani ponudnik tehnično in kadrovsko usposobljen za izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročnik je za dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti v 16. točki razpisne dokumentacije določil: "Ponudnik mora predložiti dokazilo (A/5) " referenčno potrdilo potrjeno s strani naročnikov, da je od 1.1.2009 naprej uspešno dobavil blago, ki je predmet javnega naročila (NN omarice). Pogoj za posamezen oz. več sklopov so uspešno izvedene dobave končnim naročnikom znotraj EU v skupni vrednosti najmanj 30% ponudbene vrednosti posameznega oz. večih sklopov. Za končnega naročnika ustreza naročnik, ki je blago vgradil v lastno omrežje oz. omrežje, ki ga upravlja."

Vlagatelj v obravnavanem primeru zatrjuje, da je izbrani ponudnik predložil referenčna potrdila, potrjena s strani referenčnih naročnikov, v katerih je navedena skupna vrednost prostostoječih omaric proizvajalca Prebil Plast d.o.o. zgolj v višini 6.657,10 EUR, kar zanaša manj kot 30 % od skupne ponudbene vrednosti sklopa A (ki znaša 117.635,00), medtem ko se ostala referenčna potrdila nanašajo na proizvajalca Emiter, ki pa jih po vlagateljevih trditvah pri presojanju tehnične usposobljenosti izbranega ponudnika ni mogoče upoštevati. Prav tako po vlagateljevih navedbah izbrani ponudnik ni predložil reference za ponujeni material NV stikalne letve proizvajalca Apator, kljub temu da njegova vrednost znaša več kot 37 % ponudbene vrednosti. Naročnik se s takšnim vlagateljevim stališčem ne strinja in pojasnjuje, da ni nikjer v razpisni dokumentaciji zapisal, da morajo ponudniki predložiti referenčna potrdila za vsako pozicijo posebej, oz. za ponujeno blago proizvajalca. Državna revizijska komisija s tem v zvezi najprej ugotavlja, da je naročnik v okviru obravnavanega referenčnega pogoja kot relevantne dopustil reference, ki se (splošno) nanašajo na nizkonapetostne (NN) omarice. Naročnik tako ni določil, da bo kot ustrezne štel le reference, ki se nanašajo na dobavo omaric istega proizvajalca, kot jih ponudniki ponujajo v svojih ponudbah. Ob upoštevanju navedenega dejstva vlagateljevemu stališču o neupoštevnosti referenc za dobavo prostostoječih omaric proizvajalca Emiter ni mogoče slediti " med vlagateljem in naročnikom je namreč nesporno, da se tudi navedene reference nanašajo na NN omarice, glede na določila razpisne dokumentacije pa je bil naročnik takšne reference (ne glede na lastnosti ali tehnologijo izdelave omaric omenjenega proizvajalca) upravičen in dolžan upoštevati. Državna revizijska komisija v nadaljevanju ugotavlja, da iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika izhaja, da je v konkretnem primeru izbrani ponudnik predložil šest referenčnih potrdil, potrjenih s strani treh referenčnih naročnikov, Elektro Maribor, d.d., Elektro Celje, d.d., in Elektro Gorenjska, d.d., ki potrjujejo dobavo blaga v skupni vrednosti 756.640,70 EUR brez DDV, kar upoštevaje skupno ponudbeno vrednost za dobavo blaga v vseh sklopih (240.035,00 EUR brez DDV) znaša več kot 30 % ponudbene vrednosti teh sklopov, kakor je bilo to z razpisno dokumentacijo tudi zahtevano. Državna revizijska komisija zato zavrača vlagateljeve očitke, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznega števila referenc oz. referenc v zahtevani vrednosti. Državna revizijska komisija prav tako zavrača vlagateljeve navedbe, da so reference neustrezne iz razloga, ker jih izbrani ponudnik ni predložil (ločeno) tudi za NV stikalne letve. V zvezi z navedenim Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da so bile v razpisni dokumentaciji zahtevane reference za dobavo NN omaric, ne pa za vsako v ponudbi ponujeno pozicijo, kakor to trdi vlagatelj. Glede na dejstvo, da za dobavo NV stikalnih letev v konkretnem primeru reference niso bile zahtevane, Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker navedenih referenc ni predložil, ni sledila in je vlagateljev zahtevek v obravnavanem delu zavrnila.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala vlagateljeve očitke glede veljavnosti certifikatov. Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne razpolaga z veljavnimi certifikati, saj je veljavnost certifikata SIQ št. C212-0024/10 (3. 3. 2012) potekla pred rokom veljavnosti ponudbe 21. 11. 2012. Navedeno naročnik v sklepu o zavrnitvi revizijskega zahtevka tudi priznava, vendar hkrati opozarja, da je izbrani ponudnik naročnikove razpisne zahteve kljub temu izpolnil, saj je namesto zahtevanega certifikata o skladnosti predložil proizvajalčevo izjavo o skladnosti, ki je bila v razpisni dokumentaciji namesto certifikata zahtevana.

Državna revizijska komisija je najprej v dokazne namene vpogledala v razpisno dokumentacijo, kjer je naročnik v povezavi z navedenim v točki OSTALI TEHNIČNI POGOJI - sklop A: NN OMARICE - RAZDELILNE PROSTOSTOJEČE določil: "NN omarice morajo ustrezati standardoma SIST EN 61439-1 (oz. SIST EN 60439-1) in SIST EN 61439-5 (oz. SIST EN 60439-5) oz. enakovrednim.

NV stikalne letve morajo ustrezati standardu SIST EN 60947-3 oz. enakovrednim.

Ponudnik mora za NN omarice in za NV stikalne letve priložiti:
- certifikat o skladnosti z navedenimi standardi (oz. z enakovrednimi) izdan pri akreditiranem organu za ugotavljanje skladnosti priznanemu v EU ali
- proizvajalčevo izjavo o skladnosti proizvodov (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. z enakovrednimi)."

Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da so imeli ponudniki v obravnavanem primeru za dokazovanje ustreznosti ponujenega blaga možnost predložiti bodisi certifikat o skladnosti z navedenimi standardi bodisi proizvajalčevo izjavo o skladnosti proizvodov (ES izjava) z navedenimi standardi. Pri tem Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v obravnavanem primeru že v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudbe izbranega ponudnika glede predloženih tehničnih dokazil ugotovil formalne pomanjkljivosti, in sicer da izbrani ponudnik za sklop A k ponudbi ni predložil zahtevanega certifikata o skladnosti z zahtevanimi standardi, kakor tudi, da je bila pomanjkljiva predložena izjava proizvajalca o skladnosti, ker na njej niso bili navedeni vsi zahtevani standardi. Naročnik je zato izbranega ponudnika z dopisom z dne 9. 1. 2013 pozval na formalno dopolnitev ponudbe, ki je svojo ponudbo dne 1. 2. 2013 tudi ustrezno dopolnil. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da iz omenjene dopolnitve ponudbe izhaja, da je izbrani ponudnik predložil izjavo proizvajalca Prebil Plast d.o.o., s katero slednji potrjuje skladnost ponujenega proizvoda z vsemi v razpisni dokumentaciji zahtevanimi standardi, s čimer je izbrani ponudnik po presoji Državne revizijske komisije omenjene naročnikove razpisne zahteve izpolnil. Upoštevaje navedeno je zato Državna revizijska komisija vlagateljeve očitke v zvezi z navedenim zavrnila.

Prav tako je bilo potrebno zavrniti tudi vlagateljeve očitke, da predloženi certifikati ne zajemajo vseh tipov NN prostostoječih razdelilnih omaric. Med strankama je namreč nesporno dejstvo, da so bili predloženi certifikati neveljavni in da je izbrani ponudnik namesto certifikatov kot dokazilo za ustreznost ponujenega blaga predložil splošno izjavo proizvajalca Prebil Plast d.o.o., s katero slednji potrjuje, da so vse vgradne in prostostoječe merilne omarice skladne z v razpisni dokumentaciji navedenimi oz. zahtevanimi standardi. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija naročniku pritrjuje, da predložena proizvajalčeva izjava zajema vse vrste oz. tipe omaric, s čimer je izbrani ponudnik izkazal njihovo ustreznost, zaradi česar je bilo potrebno obravnavane vlagateljeve očitke zavrniti.

Upoštevaje vse navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva.

Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 24. 5. 2013


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ.dipl.prav.
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Družinsko podjetje Kosič d.o.o., Ruperče 13, Pernica,
- Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor,
- Ses d.o.o., Opekarska ulica 22, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- arhiv - tu.

Natisni stran