Na vsebino
EN

018-168/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad

Številka: 018-168/2013-3
Datum sprejema: 23. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Vide Kostanjevec, kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Javno naročilo storitev zagotavljanja, delovanja, vzdrževanja in nadaljnjega razvoja Carinskega informacijskega sistema (SICIS) - odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma št. 430-3/2013", in na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika ZZI d.o.o, Pot k sejmišču 33, Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.05.2013

odločila:

Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Javno naročilo storitev zagotavljanja, delovanja, vzdrževanja in nadaljnjega razvoja Carinskega informacijskega sistema (SICIS) - odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma št. 430-3/2013", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 14.05.2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 29.03.2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Javno naročilo storitev zagotavljanja, delovanja, vzdrževanja in nadaljnjega razvoja Carinskega informacijskega sistema (SICIS) - odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma št. 430-3/2013". Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 29.03.2013, pod št. objave JN 3642/2013.

Zoper razpisno dokumentacijo je vlagatelj dne 14.05.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da so neskladni razpisni pogoji in obrazci, s katerimi naj bi ponudniki dokazovali izpolnjevanje teh pogojev. Vlagatelj pojasnjuje, da sta si v nasprotju obrazec št. 11 in pogoj iz 9. točke poglavja 2.3.2 (Tehnični in kadrovski pogoji za sklop 1) ter obrazec št. 18 in pogoj iz 11. točke poglavja 2.3.3 (Tehnični in kadrovski pogoji za sklop 2). Vlagatelj navaja, da sta pogoja v obeh primerih jasna in jima ne nasprotuje, sporna obrazca pa sta oblikovana tako široko, da se z njima lahko potrdi karkoli. Vlagatelj predlaga, naj se obrazca 11 in 18 spremenita tako, da se v njiju natančno opredeli vsebina, s katero se potrjuje izpolnjevanje pogojev, zahteva pa je tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva (v višini vplačane takse).

Naročnik je dne 16.05.2013 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov (dokument št. 430-3/2013-18). V obrazložitvi je navedel, da obrazca št. 11 in 18 omogočata preverjanje izpolnjevanja obeh zahtev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je z vlogo št. 430-3/2013-19, z dne 17.05.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 20.05.2013, naročniku in Državni revizijski komisiji podal umik zahtevka za revizijo (Državna revizijska komisija je navedeno vlogo prejela dne 21.05.2013). Vlagatelj je navedel, da na podlagi naročnikovih navedb ne vidi več potrebe po spreminjanju obrazcev št. 11 in 18, zato zahtevek za revizijo, z dne 14.05.2013, umika.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka, izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN revizijski postopek oddaje javnega naročila "Javno naročilo storitev zagotavljanja, delovanja, vzdrževanja in nadaljnjega razvoja Carinskega informacijskega sistema (SICIS) - odprti postopek s sklenitvijo okvirnega sporazuma št. 430-3/2013", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 14.05.2013, ustavila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 23.05.2013


predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, Šmartinska cesta 55, Ljubljana
- ponudnika ZZI d.o.o, Pot k sejmišču 33, Ljubljana - Črnuče
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran