Na vsebino
EN

018-102/2013 Občina Brezovica

Številka: 018-102/2013-4
Datum sprejema: 16. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata in Vide Kostanjevec ter Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) " Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbeni nadzor izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Brezovica", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju: naročnik) dne 16. 5. 2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 28. 2. 2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je 30. 1. 2013 v postopku oddaje javnega naročila "Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice (1. sklop) " Izvajanje storitev svetovalnega inženiringa in gradbeni nadzor izgradnje kanalizacije in čistilne naprave v Občini Brezovica" sprejel odločitev, s katero je predmetno javno naročilo oddal skupini ponudnikov SGS Slovenija d.o.o., Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper in SGS, s.r.o., K Hajum 1233/2, 15500 - Prague 5, Czech Republic (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve odločitve je razvidno, da je vlagateljeva ponudba glede na razvrstitev ponudb v skladu s postavljenim merilom najnižje cene zasedla drugo mesto.

Vlagatelj je z vlogo z dne 28. 2. 2013 zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika neprimerna in nepravočasna, zato bi jo moral naročnik izločiti kot nepopolno. Vlagatelj navaja, da iz konzorcijskega sporazuma, ki ga je predložil izbrani ponudnik, nista razvidni izjavi, dani s strani partnerjev, da sta oba seznanjena z navodili in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila ter da sta seznanjena s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj dalje trdi, da dopolnitve, ki jih je izbrani ponudnik posredoval, niso ustrezne, saj so dokumenti, ki jih je izbrani ponudnik poslal naročniku, nastali po datumu za oddajo ponudbe, kar pomeni, da ne izkazujejo pogojev na dan oddaje ponudbe. Da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, po prepričanju vlagatelja izhaja tudi iz dejstva, da izbrani ponudnik ni ponudil vseh kadrov za izpeljavo posla. Vlagatelj navaja, da iz določb Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 s sprem.; v nadaljevanju: ZGO-1) izhaja, da morajo pri gradnji sodelovati pooblaščeni inženirji s področja gradbeništva, strojništva in elektrotehnike, navedene kadre pa je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi naročnik. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik ponudil samo enega odgovornega nadzornika del in enega odgovornega nadzornika posameznih del, zaradi česar domneva, da ima vsaj eden od ponujenih kadrov dve strokovni izobrazbi in dve pooblastili inženirske zbornice, vendar tega ne more zagotovo trditi, saj mu naročnik ni dopustil vpogleda v ta del ponudbe izbranega ponudnika. Da ponujena kadra ne moreta sama v celoti izvesti strokovnega nadzora in inženiringa na predmetni nalogi, vlagatelj dvomi tudi na podlagi vpogleda v pristojno poklicno zbornico, od koder izhaja, da sta oba ponujena kadra gradbenika. Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik ni zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, čeprav je naročnik to v razpisni dokumentaciji zahteval. Vlagatelj zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška pisarna Jereb iz Kranja, se je v vlogi z dne 12. 3. 2013 izjasnil do vlagateljevih navedb in jih v celoti zavrnil kot neutemeljene.

Naročnik je 21. 3. 2013 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil je tudi zahtevo za povračilo stroškov. Naročnik zavrača vlagateljeve očitke o neustreznem aktu o skupnem nastopu in pojasnjuje, da sta obe izjavi izbranega ponudnika neposredno razvidni iz samega sporazuma. Dalje naročnik navaja, da odprava formalnih pomanjkljivosti ponudbe ne pomeni nujno, da mora ponudnik predložiti dokumentacijo, datirano pred rokom za oddajo ponudb, ampak mora dokumentacija izkazovati izpolnjevanje pogojev na dan oddaje ponudb, tudi če je datirana s kasnejšim datumom. Naročnik v nadaljevanju pojasni, zakaj je štel, da je izbrani ponudnik z vsakim od posameznih dokazil, ki jih je v postopku dopolnjevanja ponudb predložil, izkazal izpolnjevanje pogojev na dan oddaje ponudbe. Naročnik zavrne tudi vlagateljeve navedbe, da bi morali ponudniki nominirati odgovorne nadzornike posameznih del za različna področja s pojasnilom, da za to ni podlage v razpisni dokumentaciji. Naročnik navaja, da iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik od ponudnikov zahteval, da morajo zagotoviti odgovornega nadzornika del in odgovornega nadzornika posameznih del, prav tako je na obrazcu D/14 predvidel vpis podatkov le za dve osebi, kar pomeni, da so morali ponudniki za popolnost ponudbe nominirati le dve osebi. Glede izobrazbe navedenih oseb naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji določil, da morata izpolnjevati pogoje iz 86. člena ZGO-1, vendar ni izrecno navedel, katero smer izobrazbe morata navedeni osebi izkazati. Do vlagateljevih očitkov o vpisu v Inženirsko zbornico Slovenije se naročnik ni opredelil z obrazložitvijo, da med njim in vlagateljem ni sporno, da ni bilo potrebe, da je nominirani kader ob oddaji ponudbe tja že vpisan. Glede smeri izobrazbe, kot izhaja iz slovaške zbornice, pa naročnik pojasni, da v razpisni dokumentaciji posebnih zahtev ni določil. Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik na obrazcu D/16 navedel osebo za izvajanje nalog koordinacije za varnost in zdravje pri delu, zato je tudi to navedbo vlagatelja zavrnil kot neutemeljeno.

Vlagatelj je 29. 3. 2013 vložil vlogo, v kateri se je opredelil do navedb naročnika v sklepu o odločitvi o zahtevku za revizijo in jih zavrnil.

Po pregledu dokumentacije o oddaji spornega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor o popolnosti ponudbe izbranega ponudnika. Medtem, ko vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik oddal nepravočasno in nepravilno ponudbo, zaradi česar bi jo naročnik moral izločiti iz postopka oddaje javnega naročila, naročnik nasprotno zatrjuje, da je izbrani ponudnik ponudbo oddal pravočasno, vendar je bila ponudba v določenih delih zgolj formalno nepopolna. Ker je izbrani ponudnik v postopku dopolnjevanja ponudbe formalno nepopolnost odpravil in izkazal izpolnjevanje vseh pogojev iz razpisne dokumentacije, je naročnik ravnal zakonito, ko je njegovo ponudbo označil za popolno.

Vprašanje popolnosti ponudb in naročnikovega ravnanja z nepopolnimi ponudbami je treba presojati z vidika 16. in 21. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) v povezavi s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2. Določba 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je popolna ponudba tista, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Določba 19. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 določa, da je nepravilna ponudba tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi, ali je ponudbena cena sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. 78. člen ZJN-2 ureja dopolnitev formalno nepopolne ponudbe in določa, da mora naročnik v primeru, ko sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe, pri čemer ne sme dopustiti nedopustnih sprememb ponudbe (drugi odstavek 78. člena ZJN-2). Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da iz konzorcijskega sporazuma izbranega ponudnika nista razvidni izjavi, da sta oba partnerja seznanjena z razpisnimi pogoji naročnika in s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v 1.3. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Skupna ponudba), določil, da lahko ponudbi predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno (med drugim):
" ["] - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
- izjava, da si vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije".

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik priložil Konzorcijski sporazum št. 10/10/2012, v katerem je v petem odstavku 4. člena določeno, da stranki konzorcija potrjujeta, da sta seznanjeni z vsebino dokumentacije javnega naročila, na podlagi katere bosta pripravili in skupaj oddali naročniku predlog za izvedbo naročil, ki so omenjena zgoraj. Podobna vsebina je razvidna tudi iz drugega odstavka 11. člena konzorcijskega sporazuma, iz katerega izhaja, da sta obe stranki seznanjeni z zahtevami in navodili razpisa ter z merili za dodelitev javnega naročila in se obe stranki popolnoma strinjata z njima. Obe stranki sta seznanjeni s plačilnimi pogoji, ki so navedeni v razpisu.

Glede na citirane zahteve naročnika in upoštevaje izpostavljene določbe konzorcijskega sporazuma izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta iz slednjega razvidni obe izjavi, ki ju je zahteval naročnik, zato je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe v tem delu zavrnila kot neutemeljene.

Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik nepravilno ugotovil, da je izbrani ponudnik z dopolnitvijo ponudbe z dokazili glede izpolnjevanja pogojev iz 2.5 točke razpisne dokumentacije oddal popolno ponudbo. Vlagatelj navaja, da dokazila, ki jih je posredoval izbrani ponudnik, niso ustrezna, saj so nastala po datumu za oddajo ponudbe in zato ne izkazujejo stanja na dan oddaje ponudbe. Vlagatelj kot neustrezna izpostavlja dokazila o tem, da ponudnik in zakoniti zastopnik nista v kazenskem postopku z dne 24. 1. 2013, izpis iz seznama kvalificiranih dobaviteljev z dne 9. 1. 2013, potrdilo o stanju obveznosti v zvezi s socialnim zavarovanjem ter prispevki za brezposelnost in kazni z dne 18. 12. 2012 in izpis iz poslovnega/sodnega registra z dne 9. 1. 2013.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v točki 1.3. Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Skupna ponudba), določil, da mora v primeru skupne ponudbe vsak partner v skupni ponudbi izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede svojega pravnega statusa iz točke 2.5. Navodil. Tam je naročnik določil pogoje za dokazovanje sposobnosti in obvezna dokazila, kot sledi:
"2.5.1 Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila.
DOKAZILO: Izjava ponudnika, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila (obrazec D/4).

2.5.2 Ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj:
- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah
- nedovoljeno sprejemanje daril,
- nedovoljeno dajanje daril,
- jemanje podkupnine,
- dajanje podkupnine,
- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,
- dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija,
- poslovna goljufija,
- preslepitev pri pridobitvi posojila,
- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,
- pranje denarja.

DOKAZILO: Izjava ponudnika, da ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja, nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, dajanja podkupnine, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti ali pranja denarja (obrazec D/5).

Izjava ponudnika, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj hudodelskega združevanja, nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, dajanja podkupnine, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti ali pranja denarja (obrazec D/6).

2.5.3 Zakoniti zastopnik ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno niti ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj:
- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah
- nedovoljeno sprejemanje daril,
- nedovoljeno dajanje daril,
- jemanje podkupnine,
- dajanje podkupnine,
- sprejemanje daril za nezakonito posredovanje,
- dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- goljufija,
- poslovna goljufija,
- preslepitev pri pridobitvi posojila,
- ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti,
- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti,
- pranje denarja.

DOKAZILO: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, da v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri volitvah, nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti ali pranja denarja (obrazec D/5a).

Izjava zakonitega zastopnika ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivih dejanj hudodelskega združevanja, sprejemanja podkupnine pri volitvah, nedovoljenega sprejemanja daril, nedovoljenega dajanja daril, jemanja podkupnine, dajanja podkupnine, sprejemanja daril za nezakonito posredovanje in dajanja daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti ali pranja denarja (obrazec D/6a).
["]

2.5.5. Ponudnik izjavlja, da :
- ni v stečajnem postopku,
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika,
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.

DOKAZILO: Izjava ponudnika (priloga št. D/8). ["]".

Skladno s točko 2.2. (Oblika ponudbe) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe so morali tuji ponudniki izpolnjevanje citiranih pogojev izkazati: "["] s fotokopijami dokazil, ki odražajo aktualno pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon.

Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik."

Kot je razvidno iz odstopljene dokumentacije, je naročnik izbranega ponudnika s pozivom z dne 15. 1. 2013 pozval k odpravi formalno nepopolne ponudbe, ker je ugotovil, da je izbrani ponudnik za partnerja SGS Czech Republik, s.r.o. predložil dokument, poimenovan "Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů", preveden v angleški jezik, iz katerega izhaja, da gre za dokument, ki izkazuje stanje na dan 19. 1. 2012 in ne dokazuje izpolnjevanja pogojev po češkem zakonu o javnem naročanju. Prav tako je bil v ponudbi priložen le angleški prevod izpisa iz poslovnega registra za navedenega partnerja v skupni ponudbi. Naročnik je izbranega ponudnika pozval, da ponudbo dopolni z dokazili, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev za navedenega partnerja, in sicer:
- dokazilo o nekaznovanju ponudnika in njegovih zakonitih zastopnikov,
- dokazilo o tem, da ponudnik in zakoniti zastopniki niso v kazenskem postopku,
- dokazilo o tem, da ponudnik ni v stečajnem postopku,
- dokazilo o tem, da ima ponudnik plačane vse davke in prispevke v skladu z določbami države, v kateri ima sedež in
- slovenski prevod izpisa iz poslovnega registra.

Izbrani ponudnik je v dopolnitvi ponudbe za odpravo pomanjkljivosti z dne 24. 1. 2013 naročniku (med drugim) poslal:
- Prilogo št. D/6 - notarsko overjeno izjavo partnerja SGS Czech Republik, s.r.o., da ni v kazenskem postopku (izjava z dne 24. 1. 2013)
- Prilogo št. D/6a " notarsko overjeno izjavo zakonitega zastopnika partnerja SGS Czech Republik, s.r.o., osebe J. C., da ni v kazenskem postopku (izjava z dne 24. 1. 2013)
- Izpis iz seznama kvalificiranih dobaviteljev v skladu s 125. členom in naslednjimi stranmi zakona št. 137/2006 Sb. o javnih naročilih, kakor je bil spremenjen, iz katerega so razvidni podatki o dobavitelju (SGS Czech Republik, s.r.o.) (izpis z dne 9. 1. 2013)
- Potrdilo o neobstoju davčnih dolgov do finančnih organov Češke republike na dan 19. 13. 2012
- Potrdilo o stanju obveznosti v zvezi s socialnim zavarovanjem ter prispevki za brezposelnosti in kazni v skladu z odstavkom 22d zakona št. 589/1992 Zb, kakor je bil spremenjen (potrdilo z dne 18. 12. 2012)
- Izpis iz poslovnega/sodnega registra z dne 9. 1. 2013.

Vlagatelj v zvezi z dano dopolnitvijo zatrjuje, da ni ustrezna, saj so bili dokumenti, ki jih je izbrani ponudnik poslal naročniku, izdani po roku za oddajo ponudb in zato ne izkazujejo stanja na dan oddaje ponudbe oziroma dokazujejo, da je izbrani ponudnik naročnikove zahteve, določene v razpisni dokumentaciji, izpolnil šele po poteku roka za oddajo ponudb.

Glede spornega dopolnjevanja formalno nepopolne ponudbe je Državna revizijska komisija v svojih odločitvah že večkrat zapisala, da je treba pojem formalno nepopolne ponudbe razumeti na način, da se lahko odpravljajo le tiste nepopolnosti, ki niso vsebinske, temveč se nanašajo na obliko oziroma samo prisotnost ponudbenih dokumentov in dokazil. O formalni nepopolnosti zato govorimo le v primeru, če ponudnik določeno zahtevo iz razpisne dokumentacije v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko že izpolnjuje, vendar iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje teh zahtev dokazovali, tega ni mogoče nedvoumno ugotoviti, ker so dokazila nepopolna ali manjkajoča. Kot vlagatelj pravilno izpostavlja, mora ponudnik oziroma ponudba izpolnjevati pogoje že v trenutku poteka roka za predložitev ponudb, sicer bi bila stroga pravila v zvezi s pravočasnostjo ponudb, ki služijo temu, da lahko ponudniki tekmujejo pod enakimi pogoji, popolnoma brezpredmetna. Naknadno dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe se lahko zato ob omejitvah, ki jih ZJN-2 določa v 17. točki prvega odstavka 2. člena in 78. členu, nanaša le na formalne (in ne vsebinske) nepopolnosti in le na tiste primere, ko ponudnik določeno zahtevo sicer v trenutku predložitve ponudbe vsebinsko izpolnjuje, vendar iz ponudbenih dokumentov, ki naj bi izpolnjevanje te zahteve dokazovali in katerih predložitev je v razpisni dokumentaciji zahteval tudi naročnik, to ni jasno razvidno. Vendar pa se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom, da odprava formalnih pomanjkljivosti ponudbe ne pomeni nujno, da mora ponudnik predložiti dokumentacijo, datirano pred rokom za oddajo ponudb. Državna revizijska komisija je v zvezi s tem že večkrat pojasnila, da lahko tudi dokazilo s kasnejšim datumom, kot je bil določen rok za predložitev ponudb, dokazuje, da je neko relevantno stanje (dejstvo, lastnost) obstajalo že prej (že v času pred potekom roka za predložitev ponudb), zaradi česar zgolj kasnejši datum izdaje dokumenta še nujno ne pomeni, da ponudnik ni izpolnjeval pogoja do poteka roka za oddajo ponudb.

V zvezi z overjeno izjavo tujega partnerja izbranega ponudnika, SGS Czech Republik, s.r.o., in zakonitega zastopnika SGS Czech Republik, s.r.o., osebe J. C., da nista v kazenskem postopku (Priloga št. D/6 in Priloga št. D/6a, obe z datumom 24. 1. 2013) Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni dokazal, da izbrani ponudnik v času oddaje ponudbe ni izpolnjeval pogoja iz 2.5.2 in 2.5.3 točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ugotoviti namreč gre, da je izbrani ponudnik že v ponudbi priložil izpolnjeni Prilogi št. D/6 in št. D/6a za partnerja SGS Czech Republik, s.r.o. in njegovega zakonitega zastopnika (obe z datumom 26. 10. 2012), s katerima je dokazoval izpolnjevanje pogoja iz 2.5.2 in 2.5.3 točke Navodil, in to že v času oddaje ponudbe. Ker pa izjavi nista zadostili posebni obličnosti, ki se je v primeru tujega ponudnika zanju zahtevala v razpisni dokumentaciji (notarsko overjena izjava), je naročnik po presoji Državne revizijske komisije izbranega ponudnika upravičeno pozval k odpravi formalne pomanjkljivosti ponudbe v tem delu, saj gre za oblično (in ne vsebinsko) pomanjkljivost dokazila, ki ustreza pojmu formalno nepopolne ponudbe. Izbrani ponudnik je to formalno nepopolnost ponudbe odpravil z dopolnjenima overjenima izjavama z dne 24. 1. 2013. Čeprav sta bili na novo predloženi (notarsko overjeni) izjavi datirani z datumom 24. 1. 2013, torej po roku za oddajo ponudb, pa vsebinsko izjavi v ničemer ne odstopata od izjav, priloženih že v ponudbi, ampak jim le dajeta zahtevano obličnost. Dejstvo, da tuji partner izbranega ponudnika oziroma njegov zakoniti zastopnik nista v kazenskem postopku zaradi suma storitve (taksativno naštetih) kaznivih dejanj, tako izkazujeta že izjavi, dani v ponudbi, dodatno pa to (v formalno zahtevani obliki) potrjujeta tudi naknadno predloženi notarsko overjeni izjavi, ki prvima izjavama po vsebini v ničemer ne nasprotujeta.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo dalje navaja, da izbrani ponudnik tudi z dopolnitvijo ponudbe z Izpisom iz seznama kvalificiranih dobaviteljev z dne 9. 1. 2013 ni izkazal, da je v trenutku oddaje ponudbe izpolnjeval razpisne pogoje, saj je predmetni dokument nastal po roku za oddajo ponudb, zaradi česar ne izkazuje stanja na dan oddaje ponudbe.

Državna revizijska komisija je pregledala Izpis iz seznama kvalificiranih dobaviteljev v skladu s 125. členom in naslednjimi stranmi zakona št. 137/2006 Sb. o javnih naročilih, kakor je bil spremenjen, z dne 9. 1. 2013, in ugotovila, da je treba pritrditi naročniku, da ta dokument izraža stanje za partnerja izbranega ponudnika, SGS Czech Republik, s.r.o., kot je vpisano na dan 9. 1. 2013, in vsebuje vse podatke, kot so bili vpisani do tega dne in se niso spremenili, torej dokazuje izpolnjevanje določenih pogojev do dneva izpisa iz evidence. Kot je razvidno iz spornega izpisa in Zakona št. 137/2006 o javnih naročilih s spremembami, ki velja v Češki Republiki, mora dobavitelj, ki želi biti registriran na seznamu registriranih dobaviteljev, dokazati skladnost z osnovnimi kvalifikacijskimi pogoji (ki so navedeni v 2. točki Izpisa iz seznama kvalificiranih dobaviteljev) in poklicnimi kvalifikacijskimi pogoji (ki so navedeni v 3. točki Izpisa iz seznama kvalificiranih dobaviteljev). Izpis iz seznama kvalificiranih dobaviteljev torej dokazuje skladnost s kvalifikacijskimi pogoji. V seznam kvalificiranih dobaviteljev se poleg kvalifikacijskih pogojev, katerih izpolnitev je dobavitelj izkazal, (med drugim) vpiše tudi datum zadnje posodobitve podatkov na seznamu, in po možnosti še datum prejema vloge za registracijo sprememb podatkov, vsebovanih v seznamu, ali datum začetka umika dobavitelja s seznama, če ta ne izpolnjuje vseh pogojev (126. člen in osmi odstavek 130. člena Zakona št. 137/2006 o javnih naročilih), kar ovrže vlagateljeve očitke, da iz seznama kvalificiranih dobaviteljev ni mogoče razbrati vpisa posodobitev podatkov iz seznama. Glede na to, da je v 4. točki Izpisa iz seznama kvalificiranih dobaviteljev z dne 9. 1. 2013 navedeno, da je bila zadnja posodobitev podatkov na seznamu izvedena 18. 10. 2012, drugih podatkov o morebitnem kasnejšem vpisu bodisi predlagane spremembe podatkov bodisi začetka umika dobavitelja s seznama pa na seznamu ni, je po presoji Državne revizijske naročnik pravilno ugotovil, da je izbrani ponudnik z Izpisom iz seznama kvalificiranih dobaviteljev z dne 9. 1. 2013 dokazal, da je njegov tuji partner v njem navedene pogoje izpolnil ne samo na dan 9. 1. 2013, ampak jih je izpolnjeval v celotnem obdobju (vsaj) od zadnje spremembe do dneva izpisa iz evidence, torej tudi v času oddaje ponudbe. Zato gre vlagateljeve navedbe v delu, kjer zatrjuje, da že datum Izpisa iz seznama kvalificiranih dobaviteljev zadostuje za ugotovitev, da ta dokument ne izkazuje podatkov na dan roka za oddajo ponudb, zavrniti kot neutemeljene.

Ker vlagatelj v zahtevku za revizijo vsebini Izpisa iz seznama kvalificiranih dobaviteljev z dne 9. 1. 2013 ne nasprotuje, je Državna revizijska komisija preverila, ali iz tega dokumenta izhaja izpolnjevanje vseh pogojev, za katere vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da izbrani ponudnik, kljub naročnikovemu pozivu na dopolnitev njegove ponudbe, njihovega izpolnjevanja ni dokazal. Naročnik namreč zatrjuje, da je izbrani ponudnik s predloženim Izpisom iz seznama kvalificiranih dobaviteljev dokazal izpolnjevanje vseh pogojev, za katere ga je k dopolnitvi formalno nepopolne ponudbe pozval naročnik.

Izpolnjevanje pogoja iz točke 2.5.1 razpisne dokumentacije, da mora biti ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, je razvidno iz točke 3.2 Izpisa iz seznama kvalificiranih dobaviteljev z dne 9. 1. 2013, iz katere je razvidno, da ima SGS Czech Republik, s.r.o. za vse dejavnosti, naštete v omenjeni točki, dovoljenje k opravljanju dejavnosti vsaj že od 1. 8. 2012. Da med njimi ni dejavnosti, ki je predmet obravnavanega javnega naročila, vlagatelj niti ne zatrjuje. Poleg tega gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik že v ponudbi priložil Izpis iz poslovnega registra z dne 7. 2. 2012, ki pa ni bil preveden v slovenski jezik, zato je izbrani ponudnik na poziv naročnika ponudbo dopolnil s slovenskim prevodom izpisa iz poslovnega registra. Ta sicer res izkazuje podatke, veljavne na dan 9. 1. 2013, torej po roku za oddajo ponudb, vendar vlagatelj niti ne zatrjuje, da se vsebina tega izpisa glede zahtevane registracije dejavnosti, ki je predmet konkretnega javnega naročila, kakorkoli razlikuje od vsebine starejšega izpisa, ki ga je izbrani ponudnik predložil že v ponudbi. Zgolj kasnejši datum izpisa iz poslovnega registra, ki zahtevane podatke glede dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, vsebinsko enako ureja kot izpis iz poslovnega registra, ki je bil predložen že v ponudbi, a ne v predpisanem jeziku, pa ne zadostuje za ugotovitev, da izbrani ponudnik že v času oddaje ponudbe ni bil registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Iz Izpisa iz seznama kvalificiranih dobaviteljev z dne 9. 1. 2013 je, kot to pravilno ugotavlja že naročnik, razvidno tudi izpolnjevanje pogoja iz 2.5.5 točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Dokazilo o tem, da tuji partner izbranega ponudnika ni v stečajnem postopku, izhaja iz 2. točke Izpisa, iz katere izhaja, da je tuji partner izbranega ponudnika dokazal izpolnjevanje pogoja iz črke d) prvega odstavka 53. člena češkega zakona o javnih naročilih, da: "zoper njegovo lastnino trenutno ne poteka (ali v zadnjih 3 letih ni potekla) postopek zaradi insolventnosti, v katerem je bila izdana odločba o stečaju, ali če vloga za stečajni postopek ni bila zavrnjena zato, ker premoženje ne zadostuje za povračilo stroškov stečajnega postopka, ali če stečaj ni bil preklican zato, ker je bilo premoženje popolnoma nezadostno ali je prišlo do začasnega odvzema v skladu s posebnimi predpisi".

Iz iste točke Izpisa je razvidno tudi dokazilo o tem, da tuji partner izbranega ponudnika na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, oziroma da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež. Tuji partner izbranega ponudnika je, kot izhaja iz Izpisa (ki, kot že prej navedeno, izkazuje stanje tudi na dan roka za oddajo ponudb), dokazal še izpolnjevanje pogoja iz črke f) prvega odstavka 53. člena češkega zakona o javnih naročilih, da: "nima v evidenci zabeleženih davčnih dolgov, in sicer tako v Češki republiki kot v kraju sedeža ali poslovanja ali bivališča ponudnika" in pogoja iz črke h) prvega odstavka 53. člena češkega zakona o javnih naročilih, da: "nima dolgov ali neplačanih glob pri plačevanju prispevkov za socialno varnost in prispevkov za brezposelnost, in sicer tako v Češki republiki kot v kraju sedeža ali poslovanja ali bivališča ponudnika".

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik z overjenima izjavama tujega partnerja izbranega ponudnika in njegovega zakonitega zastopnika, da nista v kazenskem postopku, z Izpisom iz seznama kvalificiranih dobaviteljev z dne 9. 1. 2013 in slovenskim prevodom Izpisa iz poslovnega registra ustrezno dopolnil svojo ponudbo in odpravil formalno nepopolnost ponudbe v delu, ki je bil vlagatelju sporen, Državna revizijska komisija ustreznost drugih dokazil, s katerimi izbrani ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev (Potrdilo o stanju obveznosti v zvezi s socialnim zavarovanjem ter prispevki za brezposelnosti z dne 18. 12. 2012 in Potrdilo davčnega organa z dne 19. 12. 2012) ni presojala, saj je bilo že na podlagi drugih dokazil ugotovljeno, da je izbrani ponudnik izkazal izpolnjevanje spornih pogojev na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb. Zato je Državna revizijska komisija vlagateljeve navedbe o tem, da izbrani ponudnik z dopolnitvami ponudbe ni ustrezno dopolnil in ni izkazal izpolnjevanja pogojev na trenutek poteka roka za predložitev ponudb, zavrnila kot neutemeljene.

Med naročnikom in vlagateljem je dalje sporno, ali je izbrani ponudnik oddal popolno ponudbo v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje kadrovskega pogoja iz 2.7.2 točke Navodil ponudnikom za pripravo ponudb. Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni oddal popolne ponudbe, saj je priglasil le dva kadra, medtem ko bi po njegovem mnenju moral poleg odgovornega nadzornika del ponuditi tudi odgovorne nadzornike posameznih del s področja gradbeništva, strojništva in elektrotehnike. Vlagatelj navaja, da je iz pojasnil naročnika, objavljenih na Portalu javnih naročil, razvidno, da je naročnik zahteval te kadre, izbrani ponudnik pa je ponudil samo dva kadra, za katera je vlagatelj lahko ugotovil le, da sta gradbenika in ne moreta v celoti sama izvesti strokovnega nadzora in inženiringa na predmetni nalogi. Poleg tega izbrani ponudnik naročniku ni z ničemer dokazal, da bosta njegova kadra ob podpisu pogodbe vpisana v Inženirsko zbornico Slovenije.

Naročnik je v točki 2.7.2 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb navedel naslednjo zahtevo:
"Ponudnik mora zagotoviti kadre, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za nadzor kakovosti, in sicer:
Odgovornega nadzornika del
Odgovorni nadzornik del mora imeti ustrezno izobrazbo skladno s področno zakonodajo (86. člen ZGO-1) za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa ter izkušnje s področja svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora.

Poleg zgoraj navedenega mora prijavljen kader imeti še:
- najmanj 2 referenci kot odgovorni nadzornik del pri referenčnih projektih v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb na objektih kanalizacije ali čistilne naprave ali drugem objektu gospodarske javne infrastrukture (v smislu določil ZGO-1) po pravilih FIDIC v vrednosti (upošteva se le vrednost storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora in ne vrednost investicije) najmanj 100.000 EUR (brez DDV).

Nadzornika posameznih del
Nadzornik posameznih del mora imeti ustrezno izobrazbo skladno s področno zakonodajo (86. člen ZGO-1) za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa ter izkušnje s področja svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora.
Poleg zgoraj navedenega mora vsak prijavljen kader imeti še:
- najmanj 2 referenci kot nadzornik tistih posameznih del, za katera se ga nominira v ponudbi pri zaključenih referenčnih projektih v zadnji treh letih pred rokom za oddajo ponudb na objektih kanalizacije ali čistilne naprave ali drugem objektu gospodarske javne infrastrukture (v smislu določil ZGO-1) po pravilih FIDIC v vrednosti (upošteva se le vrednost storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora in ne vrednost investicije) najmanj 100.000 EUR (brez DDV).

DOKAZILO: Ponudnik pripravi seznam vodstvenega osebja in drugih strokovnih sodelavcev, zaposlenih pri ponudniku ali pogodbeno sodelujočih na obrazcu (priloga št. D/14).
Tem obrazcem ponudnik priloži še:
- fotokopije spričeval, iz katerih je razvidna dosežena strokovna izobrazba za v seznamu navedene osebe,
- izpisek iz imenika Inženirske zbornice Slovenije ali druge pristojne poklicne zbornice za ustrezne od v seznamu navedenih oseb,potrdilo o referencah vodstvenega osebja, izdano s strani referenčnih naročnikov oziroma investitorjev ["]"

V zvezi s citiranim pogojem je naročnik na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN10510/2012 z dne 1. 10. 2012, objavil več odgovorov na zastavljena vprašanja. Naročnik je 4. 12. 2012 ob 12:36 objavil:
"PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, v zvezi z zahtevami za kadre, ki bodo sodelovali pri gradnji vas prosimo za pojasnila: ODGOVORNI NADZORNIK:
-ali je lahko odgovorni nadzornik hkrati tudi odgovorni nadzornik posameznih del
ODGOVORNI NADZORNIK POSAMEZNIH DEL:
-zahtevani sta najmanj dve referenci za nadzornika posameznih del za katerega se nominira,
-iz zahteve ni razumljivo ali je vrednost storitev odgovornega nadzornika posameznih del v višini 100.000" ali pa je le ta sodeloval pri objektu kot odgovorni nadzornik posameznih del z manjšim deležem vendar je skupna vsota storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora znašala najmanj 100.000 ["]

ODGOVOR:
Odgovorni nadzornik je lahko hkrati tudi odgovorni nadzornik posameznih del.

Za odgovornega nadzornika posameznih del velja, da je bila lahko vrednost njegovega dela manjša, vendar je šlo za investicijo, pri kateri je bila vrednost svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora najmanj 100.000 EUR."

Naročnik je istega dne ob 12:41 objavil še:
"PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
spoštovani,
Zahteva iz razpisne dokumentacije:
2. Ponudnik mora zagotoviti kadre, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in za nadzor kakovosti, in sicer:
Odgovornega nadzornika del
["]
Nadzornika posameznih del
["]
Prosimo za pojasnilo:
-ali zgoraj navedene zahteve pomenijo, da je odgovorni nadzornik in vsak izmed odg. nadzornikov posameznih del imel svojo referenco za 100.000" (odg. nadzornik 100.000", gradbeni 100.000", elektro 100.000", strojni 100.000") ali pa da so le ti sodelovali pri objektu katerega vrednost storitev svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora je znašala 100.000", v sklopu tega pa so bili posamezni nadzori manjše vrednosti (recimo gradbeni nadzor le 40.000", strojni pri drugem objektu npr. 30.000" in elektro npr. 10.000" - nadzori niso izvajani na istem objektu).
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
- Za odgovornega nadzornika del se zahteva, da je bil odgovorni nadzornik del, pri čemer je bila vrednost svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora najmanj 100.000 EUR.
- Za odgovornega nadzornika posameznih del velja, da je bila lahko vrednost njegovega dela manjša, vendar je šlo za investicijo, pri kateri je bila vrednost svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora najmanj 100.000 EUR"

Državna revizijska komisija ob pregledu citiranih zahtev razpisne dokumentacije in ob upoštevanju navedb obeh strank ugotavlja, da ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je naročnik zahteval, da mora ponudnik priglasiti nadzornike posameznih del s področja gradbeništva, strojništva in elektrotehnike. Iz določb razpisne dokumentacije in njenih pojasnil na Portalu javnih naročil namreč te zahteve ni mogoče razbrati. Kot izhaja iz citirane zahteve iz točke 2.7.2 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb, je naročnik zahteval, da ponudniki priglasijo odgovornega nadzornika del in nadzornika posameznih del, pri obeh pa zahteval le, da morata imeti ustrezno izobrazbo skladno s področno zakonodajo (86. člen ZGO-1) za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa ter izkušnje s področja svetovalnega inženiringa in gradbenega nadzora. Poleg tega, da se gre strinjati z naročnikom, da naročnik ni navedel, katero smer izobrazbe morata kadra izkazati, ampak se je pri tej zahtevi skliceval na 86. člen ZGO-1 (ki določa pogoje za odgovornega nadzornika in odgovornega nadzornika posameznih del, med katerimi pa smer izobrazbe ni konkretno določena), je naročnik pri obeh pogojih zahtevo po kadru postavil v ednini, kar gre razumeti, da je za popolnost ponudbe zadoščala priglasitev zgolj enega odgovornega nadzornika del in enega odgovornega nadzornika posameznih del. Da je imenovanje odgovornih nadzornikov posameznih del obvezno, tudi na podlagi določb ZGO-1 ni mogoče zaključiti, saj je tam v tretjem odstavku 86. člena določeno, da odgovorni nadzornik za izvajanje posameznih del, ki so v zvezi z opravljanjem gradbenega nadzora, lahko imenuje svoje pomočnike " odgovorne nadzornike posameznih del. Vendar je v konkretnem primeru zaradi zahteve naročnika, da mora ponudnik poleg odgovornega nadzornika v ponudbi navesti tudi odgovornega nadzornika posameznih del, ponudnik moral za to, da je bila njegova ponudba označena za pravilno oz. popolno, priglasiti vsaj enega nadzornika posameznih del, pri čemer področje del ni bilo izrecno navedeno. Prav tako ni mogoče slediti vlagatelju, da je na podlagi naročnikovega odgovora, objavljenega 4. 12. 2012 ob 12:41 na Portalu javnih naročil, mogoče zaključiti, da je naročnik zahteval več odgovornih nadzornikov posameznih del (gradbene, strojne in elektro stroke). Naročnikov odgovor se je namreč kljub vprašanju, ki je omenjalo več odgovornih nadzornikov posameznih del, nanašal na enega odgovornega nadzornika posameznih del, poleg tega pa vprašanje ni bilo postavljeno z namenom, da se pojasni zahteva glede števila priglašenih odgovornih nadzornikov posameznih del, ampak se je vprašanje nanašalo na vrednost reference za odgovornega nadzornika posameznih del.

Ker torej naročnik ni zahteval, da morajo ponudniki priglasiti več odgovornih nadzornikov posameznih del, ampak samo enega, med strankama pa ni sporno, da je izbrani ponudnik v ponudbi priglasil osebo L.D. kot odgovornega nadzornika posameznih del (kar potrjuje tudi ponudba izbranega ponudnika), Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom v delu, da izbrani ponudnik kadrovskega pogoja iz točke 2.7.2 Navodil ponudnikom za pripravo ponudb ni izpolnil že zato, ker ni priglasil več oseb za odgovorne nadzornike posameznih del, ni sledila. Zaradi ugotovljenega se kot nepomembne za presojo popolnosti ponudbe izbranega ponudnika izkažejo tudi vlagateljeve navedbe o tem, ali imata priglašena kadra poleg pridobljene izobrazbe iz smeri gradbeništva morebiti pridobljeno izobrazbo še iz druge stroke (gradbene, elektro), zato jih Državna revizijska komisija ni obravnavala.

V zvezi zapisanim velja še izpostaviti, da predmet konkretnega spora ni ugotavljanje zakonitosti posameznih zahtev razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila, temveč ugotavljanje, ali ponudba izbranega ponudnika zahteve naročnika na način, kot jih je zapisal v razpisno dokumentacijo, izpolnjuje. Zgolj takšno ponudbo je namreč mogoče označiti za popolno v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2. V kolikor je bil vlagatelj mnenja, da naročnik z zahtevo po zgolj enem nadzorniku posameznih del ni zahteval vseh kadrov, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, bi moral zahtevek za revizijo vložiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov namreč vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji. Postavljena zahteva naročnika iz razpisne dokumentacije, kot to izpostavlja že naročnik, tudi ne pomeni, da v izvedbeni fazi ne bi smelo nastopati več odgovornih nadzornikov posameznih del, ampak pomeni le prag, ki ga mora doseči ponudnik za to, da se njegova ponudba označi za pravilno (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in popolno.

Državna revizijska komisija je kot neutemeljene zavrnila tudi vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik naročniku ni z ničemer dokazal, da bodo njegovi kadri ob podpisu pogodbe vpisani v Inženirsko zbornico Slovenije. Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni spora o tem, da v ponudbi priglašena kadra, V. B. in L. D., nista vpisana v Inženirsko zbornico Slovenije, ampak sta vpisana v Slovaško zbornico gradbenih inženirjev. Kot je razvidno iz vlagateljevih navedb, vlagatelju tudi ni sporno, da je naročnik preko dodatnih pojasnil, objavljenih na Portalu javnih naročil (datum objave: 4. 12. 2012, 12:37), pojasnil, da lahko tuj kader predloži izpis iz tuje poklicne zbornice, vendar bo moral pred sklenitvijo pogodbe izkazati, da je vpisan v Inženirsko zbornico Slovenije. V skladu z navedenim izbranemu ponudniku v tej fazi postopka niti ni bilo potrebno dokazovati, da bodo kadri vpisani v Inženirsko zbornico Slovenije, ampak bo moral to dokazati šele pred podpisom pogodbe, vlagateljeve navedbe pa je v posledici ugotovljenega bilo potrebno zavrniti kot neutemeljene.

Kot zadnje je Državna revizijska komisija preverila vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik ni zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, kot je to zahteval naročnik v točki 2.7.3 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, v točki 2.7.3. Navodil ponudnikom za pripravo ponudb, zapisal: "Ponudnik mora zagotoviti enega koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, ki bo izvajal delo koordinatorja v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št.: 83/05)

DOKAZILO: Izjava ponudnika, da bo zagotovil enega koordinatorja za varnost in zdravje pri delu (priloga št. D/16)".

Z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v ponudbi priložil izpolnjeno prilogo št. D/16, kot je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji, v kateri je navedel ime in priimek osebe (M. K.), ki ima opravljen preizkus usposobljenosti za koordinatorje in ki jo bo imenoval za izvajanje nalog koordinacije za varnost in zdravje pri delu v skladu z Uredbo o zagotavljanju in varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št.: 83/2005). S tem je izbrani ponudnik izpolnil naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, vlagateljeve očitke pa je v posledici ugotovljenega Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljene.

Državna revizijska komisija ob ugotovljenem zaključuje, da vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel dokazati, da je naročnik kršil pravila ZJN-2, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, zato je zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je zahteval povračilo odvetniških stroškov za zastopanja v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila, administrativne stroške in DDV. Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povračilo stroškov zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru njegov prispevek k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve ter da posledično stroški niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 16. 5. 2013


Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

" Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9a, Nova Gorica
" Občina Brezovica, Tržaška cesta 390, Brezovica pri Ljubljani
" Odvetniška pisarna Jereb, Nazorjeva 3, Kranj
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv, tu

Natisni stran