Na vsebino
EN

018-148/2013 Zavod za gozdove Slovenije

Številka: 018-148/2013-3
Datum sprejema: 17. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in mag. Maje Bilbija kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dobava sadik gozdnega drevja 2013", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik PROSEME, d.o.o., Prešernova cesta 35, Mengeš (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 17. 5. 2013

odločila:

Zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 25. 3. 2013, se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 18. 1. 2013 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN609/2013, dne 22. 1. 2013 pa še v Uradnem listu EU, pod številko 2013/S 015-021063. Dne 7. 3. 2013 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji naročila po odprtem postopku" št. 430-09/2013, iz katerega je razvidno, da je v sklopih 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16 in 17 naročilo dodelil ponudniku DREVESNICA OMORIKA, d.o.o., Koroška cesta 44, Muta, da je v sklopih 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19 in 20 naročilo dodelil ponudniku DREVESNICA ŠTIVAN, d.o.o., Matenja vas b. š., Prestranek, in da je v sklopu 6 zavrnil vse ponudbe. Iz obrazložitve odločitve o oddaji naročila je razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo, ki je bila predložena za sklope 2, 3 in 6, izločil kot nepravilno in nepopolno, in sicer zato, ker je ugotovil, da vlagatelj ni vpisan v register dobaviteljev gozdno reprodukcijskega materiala.

Zoper odločitev naročnika o oddaji naročila oz. izločitvi njegove ponudbe je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 25. 3. 2013, vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev opravljenega postopka ter začetek novega postopka izbire najugodnejšega ponudnika. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je v ponudbi nastopil skupaj z družbo Semesadike Mengeš, d.d. in da je v njeni 100 % lasti. Družba Semesadike Mengeš, d.d. je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, prav tako ima vsa potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti. Družba Semesadike Mengeš, d.d. je tudi vpisana v register dobaviteljev gozdno reprodukcijskega materiala, ki ga vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ker je družba Semesadike Mengeš, d.d. pri oddaji ponudbe nastopila skupaj z vlagateljem kot podizvajalec, vlagatelj meni, da sta skupaj zadostila zakonskim pogojem in da ni bilo podlage za izločitev njune ponudbe kot nepopolne.

Naročnik je dne 22. 4. 2013 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v točki 1.4 razpisne dokumentacije v skladu s 43. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2) postavil pogoj, da morajo biti ponudniki registrirani pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, in da morajo imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, če je za opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje potrebno. Sadike gozdnega drevja v skladu s 3. členom Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02 in spremembe; v nadaljevanju: ZGRM) predstavljajo gozdni reprodukcijski material. V skladu s 7. členom ZGRM lahko reprodukcijski material trži le dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev. Prav tako se lahko v skladu z 21. členom ZGRM s trženjem ukvarjajo le dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev. Register dobaviteljev vodi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Podizvajalec vlagatelja, družba Semesadike Mengeš, d.d., je v register vpisan, vlagatelj pa ne, navaja naročnik, in dodaja, da je vlagateljevo ponudbo na podlagi te ugotovitve izločil iz postopka. Naročnik je v točki 1.4 razpisne dokumentacije izrecno zahteval, da mora pogoje za priznanje sposobnosti izpolniti ponudnik in ni zapisal, da zadostuje, če pogoje izpolnjuje le podizvajalec. Če naročnik vlagateljeve ponudbe ne bi izločil, bi s tem omogočil trženje gozdno reprodukcijskega materiala družbi, ki po zakonu tega ne sme opravljati.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 22. 4. 2013 odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 29. 4. 2013 opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj vztraja pri svojih revizijskih navedbah in ponovno pojasnjuje, da je kot ponudnik nastopil skupaj z družbo Semesadike Mengeš, d.d., kot podizvajalcem. Ker je vlagatelj hčerinska družba družbe Semesadike Mengeš, d.d., in je v njeni lasti, sta v postopku nastopila kot Skupina Semesadike. Družba Semesadike Mengeš, d.d., je registrirana za opravljanje razpisane dejavnosti in je vpisana v register dobaviteljev gozdno reprodukcijskega materiala. Ker je družba Semesadike Mengeš, d.d., v predmetnem postopku nastopila skupaj z vlagateljem kot njegov podizvajalec, vlagatelj meni, da sta skupaj zadostila zakonskim pogojem.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 39. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je zaradi ugotovitve, da je v register dobaviteljev gozdno reprodukcijskega materiala vpisan le vlagateljev podizvajalec, družba Semesadike Mengeš, d.d., ne pa tudi vlagatelj sam, njegovo ponudbo izločil kot nepopolno. Gre za vprašanje, ali je vlagatelj izkazal razpolaganje z dovoljenjem za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, in posledično ali mu je mogoče priznati sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti.

ZJN-2 v prvem odstavku 43. člena (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) določa, da lahko naročnik od vsakega gospodarskega subjekta, ki želi sodelovati pri javnem naročanju, zahteva, da predloži dokazilo v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register, ali da predloži izjavo ali potrdilo. Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev, ki je predmet naročila, lahko naročnik od njih zahteva, da v postopkih za oddajo javnih naročil storitev predložijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu (drugi odstavek 43. člena ZJN-2).

Naročnik je pogoje za priznanje sposobnosti določil v točki 1.4 razpisne dokumentacije. V 4. in 5. alineji točke 1.4 razpisne dokumentacije je naročnik določil, da bo priznal sposobnost ponudnikom, ki:

- so registrirani pri pristojnem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, in ki
- imajo potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno.

Izpolnjevanje navedenih pogojev so ponudniki dokazovali s podpisano izjavo na obrazcu OBR-3, na kateri so med drugim potrdili ustrezno registracijo ter razpolaganje z vsemi potrebnimi dovoljenji.

Iz navedenega je razvidno, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, očitno izhajajoč iz drugega odstavka 43. člena ZJN-2, kot pogoj za priznanje (poklicne) sposobnosti, v primeru, če je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, potrebno posebno dovoljenje, od ponudnikov zahteval posedovanje takega dovoljenja.

Predmet javnega naročila je v točki 1.1 razpisne dokumentacije definiran kot dobava sadik gozdnega drevja. Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo o dobavi sadik gozdnega drevja za leto 2013, na podlagi katere se bo, kot je to razvidno iz vzorca pogodbe, dobavitelj zavezal naročniku dobaviti določene vrste in količine sadik gozdnega drevja. Pogoje za pridelovanje, trženje in uporabo gozdnega reprodukcijskega materiala (gre za sadilni material, ki se uporablja za obnovo gozdov s sadnjo in setvijo, pogozdovanje, snovanje in vzdrževanje trajnih zaščitnih ali protierozijskih pasov gozdnega drevja ter snovanje in vzdrževanje plantaž gozdnega drevja), določa ZGRM, ki je naveden tudi med pravnimi podlagami za izvedbo predmetnega postopka oddaje javnega naročila v točki 1.2 razpisne dokumentacije. ZGRM določa pogoje za pridelovanje, trženje in uporabo gozdnega reprodukcijskega materiala, obveznosti oseb, ki se ukvarjajo s pridelovanjem, trženjem in uvažanjem reprodukcijskega materiala, strokovne naloge in postopke v zvezi z izvorom, kakovostjo in istovetnostjo reprodukcijskega materiala, pridobivanje, uporabo in izmenjavo podatkov in informacij, rezerve semenskega materiala in gozdno gensko banko, stroške, organe, ki izvajajo ta zakon, ter inšpekcijski nadzor (1. člen ZGRM). V drugem odstavku 7. člena ZGRM tako določa, da lahko reprodukcijski material trži le dobavitelj, ki je vpisan v register dobaviteljev v skladu z ZGRM. Podobno je zapisano tudi v prvem odstavku 21. člena ZGRM, ki določa, da se s pridelovanjem, trženjem ali uvozom reprodukcijskega materiala lahko ukvarjajo le dobavitelji, ki so vpisani v register dobaviteljev. Dobavitelj se vpiše v register dobaviteljev, če razpolaga z zemljišči, objekti, stroji oziroma opremo, potrebnimi za opravljanje dejavnosti dobavitelja, in če zagotovi osebo, strokovno usposobljeno za opravljanje dejavnosti dobavitelja (tretji odstavek 21. člena ZGRM). Dobavitelj reprodukcijskega materiala je v skladu s 4. točko prvega odstavka 4. člena ZGRM vsaka pravna ali fizična oseba, ki se ukvarja vsaj z eno od naslednjih dejavnosti: pridelovanje, trženje ali uvoz reprodukcijskega materiala. Trženje reprodukcijskega materiala obsega prodajo ali dostavo reprodukcijskega materiala drugim osebam, razstavljanje ali ponujanje z namenom prodaje, vključuje pa tudi dostavo po pogodbi o storitvah (3. točka prvega odstavka 4. člena ZGRM).

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da ZGRM za trženje (prodajo) gozdnega reprodukcijskega materiala zahteva pridobitev dovoljenja oz. vpis v register dobaviteljev. Ker je naročnik v razpisni dokumentaciji kot pogoj za priznanje sposobnosti določil, da morajo ponudniki imeti potrebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, ZGRM pa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila, zahteva vpis v register, to pomeni, da so bili ponudniki za priznanje poklicne sposobnosti dolžni izkazati, da so vpisani v register dobaviteljev gozdno reprodukcijskega materiala. Ponudba, ki ne izpolnjuje naročnikovih pogojev, določenih na podlagi 41. do 47. člena ZJN-2, ni pravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično tudi ne popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa jo mora na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka.

Med naročnikom in vlagateljem ni spora glede dejstva, da vlagatelj ni vpisan v register dobaviteljev gozdno reprodukcijskega materiala in da je v register dobaviteljev gozdno reprodukcijskega materiala vpisan le vlagateljev podizvajalec, družba Semesadike Mengeš, d.d. Kot je bilo že zapisano, bo naročnik z najugodnejšim ponudnikom sklenil kupoprodajno pogodbo o dobavi sadik gozdnega drevja za leto 2013, na podlagi katere se bo ponudnik kot dobavitelj zavezal naročniku dobaviti določene vrste in količine sadik gozdnega drevja. Naročnik bo sklenil kupoprodajno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ne pa z njegovimi podizvajalci. V skladu s četrtim odstavkom 4. člena ZJN-2 za izvedbo javnega naročila v razmerju do naročnika v celoti odgovarja ponudnik, kateremu je bilo oddano naročilo. Ker bo kupoprodajno pogodbo o dobavi sadik z naročnikom sklenil ponudnik in bo v razmerju do naročnika tudi v celoti prevzel odgovornost za izpolnitev obveznosti, je ponudnik tisti, ki ima status dobavitelja, kot ga določa ZGRM, zato je tudi ponudnik tisti, ki mora razpolagati z dovoljenji, ki jih za trženje gozdnega reprodukcijskega materiala določa ZGRM. Dejstvo, ki ga navaja vlagatelj, in sicer da je njegov podizvajalec, družba Semesadike Mengeš, d.d., njegov lastnik oz. da gre za družbi iz iste skupine, na to ugotovitev ne more vplivati. Gre namreč za dve različni gospodarski družbi oz. pravni osebi, ki imata v predmetnem postopku oddaje javnega naročila tudi različni vlogi. Vlagatelj nastopa kot ponudnik in bo kot tak sklenil pogodbo z naročnikom, na podlagi pogodbe pa bo imel status dobavitelja gozdnega reprodukcijskega materiala, ki v skladu z določbami ZGRM potrebuje posebno dovoljenje za trženje oz. prodajo. Družba Semesadike Mengeš, d.d. v vlagateljevi ponudbi nastopa kot podizvajalec, ki v razmerju do naročnika ne bo prevzel obveznosti ter z njim tudi ne bo v pogodbenem razmerju. Z vidika pogodbenega razmerja, ki bo nastalo med naročnikom in najugodnejšim ponudnikom, je zato nepomembno, ali ima zahtevana dovoljenja za prodajo gozdnega reprodukcijskega materiala ponudnikov podizvajalec, saj ta v razmerju do naročnika ne bo imel statusa dobavitelja.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določb ZJN-2 in razpisne dokumentacije, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno na podlagi ugotovitve, da vlagatelj ni vpisan v register dobaviteljev gozdno reprodukcijskega materiala oz. da nima dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. Državna revizijska komisija je zato v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.


V Ljubljani, dne 17. 5. 2013

predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Večna pot 2, p.p. 29 71, 1001 Ljubljana
- PROSEME, d.o.o., Prešernova cesta 35, 1234 Mengeš
- DREVESNICA OMORIKA, d.o.o., Koroška cesta 44, 2366 Muta
- DREVESNICA ŠTIVAN, d.o.o., Matenja vas b. š., 6258 Prestranek
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran