Na vsebino
EN

018-136/2013 Mestna občina Velenje

Številka: 018-136/2013-5
Datum sprejema: 15. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata in Boruta Smrdela ter Vide Kostanjevec kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini " vodovodno omrežje", začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja CGP, družba za gradbeništvo, inženiring, proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o., Trdinova 7, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje (v nadaljevanju: naročnik) dne 15. 5. 2013

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila "Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini; vodovodno omrežje", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 28. 3. 2013, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je 15. 3. 2013 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila za operacijo "Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini; vodovodno omrežje", iz katere je razvidno, da je kot najugodnejšo ponudbo izbral ponudbo ponudnika KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, Idrija (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je vlagateljevo ponudbo, ki je bila najugodnejša, izločil kot neprimerno oziroma nepopolno.

Vlagatelj je 28. 3. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zaradi nezakonitega naročnikovega ravnanja pri pregledu njegove ponudbe in neenakopravno obravnavo v primerjavo s ponudbo izbranega ponudnika zahteva razveljavitev Odločitve o oddaji naročila z dne 15. 3. 2013.

Naročnik je 17. 4. 2013 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je 15. 5. 2013 prejela vlagateljevo vlogo z dne 13. 5. 2013, v kateri navaja, da odstopa od pritožbe v postopku oddaje javnega naročila "Celovita oskrba s pitno vodo v Šaleški dolini; vodovodno omrežje", o kateri odloča Državna revizijska komisija. Ker Državna revizijska komisija v predmetnem postopku oddaje javnega naročila odloča o zahtevku za revizijo vlagatelja in ne o pritožbi, je Državna revizijska komisija vlagateljev "odstop od pritožbe" smiselno štela za umik zahtevka za revizijo.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, dne 15. 5. 2013Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška pisarna Mirko Bandelj d.o.o., Trdinova 7, Ljubljana
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, Velenje
- KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova 43, Idrija
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu

Natisni stran