Na vsebino
EN

018-124/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-124/2013-4
Datum sprejema: 13. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Sonje Drozdek-Šinko, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Dobava in montaža medicinske, računalniške in komunikacijske ter tipske serijske opreme za Klinični oddelek za hematologijo v UKC Ljubljana" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MEDICOTEHNA, d. o. o., Ljubljana, Zadobrovška cesta 42A, Ljubljana " Polje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 5. 2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 21. 3. 2013 se v delu, v katerem vlagatelj kot kršitev naročnika zatrjuje spremembo tehničnih specifikacij po preteku roka za oddajo vprašanj brez podaljšanja roka za oddajo vprašanj, zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov v znesku nad zneskom, ki mu ga je v odločitvi o zahtevku za revizijo številka 4110-4/2012-342, z dne 4. 4. 2013, priznal že naročnik, zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 4. 1. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo medicinske, računalniške in komunikacijske ter tipske serijske opreme za Klinični oddelek za hematologijo v UKC Ljubljana. Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 12. 2. 2013 (pod številko objave JN1574/2013) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 14. 2. 2013 pa (pod številko dokumenta 050396) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2013/S 032 (v nadaljevanju: javno naročilo).

Vlagatelj je dne 22. 3. 2013, to je pred rokom za prejem ponudb (ki je bil določen na dan 26. 3. 2013 ob 12.00 uri), priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo z dne 21. 3. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje dve kršitvi naročnika, ki naj bi ju ta storil v postopku oddaje zadevnega javnega naročila, podaja predlog za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, prav tako pa zahteva, da mu v primeru utemeljenega zahtevka za revizijo naročnik povrne stroške, nastale z revizijo, v višini 1.500,00 EUR.

Naročnik je dne 4. 4. 2013 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 4110-4/2012-342, s katero je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delih, ki izhajajo iz 1. točke njenega izreka, ugodil, v preostalem delu je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, pa je ugodil delno in sicer glede na uspeh v predrevizijskem postopku (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V navezavi na del vlagateljevega zahtevka za revizijo, ki predstavlja prvo zatrjevano kršitev, je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo zapisal, da je bil odgovor na vprašanje številka 65 posredovan v roku, v katerem mu ni potrebno podaljševati roka za oddajo vprašanj.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 8. 4. 2013, naročnik pa je v prilogi spremnega dopisa številka 4110-4/2012-345, z dne 10. 4. 2013, ki ga je Državna revizijska komisija prejela istega dne, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Dne 10. 4. 2013 je vlagatelj priporočeno na pošto oddal vlogo "PRITOŽBA NA ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO", z dne 9. 4. 2013 (v nadaljevanju: vloga z dne 9. 4. 2013), ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 11. 4. 2013.

Dne 18. 4. 2013 je Državna revizijska komisija prejela naročnikovo vlogo številka 4110-4/2012-347, z dne 15. 4. 2013 (v nadaljevanju: vloga z dne 15. 4. 2013).

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz sklepa o začetku postopka oddaje zadevnega javnega naročila izhaja, da se predmetno javno naročilo izvaja po odprtem postopku. Ker se javno naročilo izvaja po odprtem postopku, obvestilo o javnem naročilu pa je bilo v objavo na Portal javnih naročil poslano dne 12. 2. 2013, torej po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 90/2012 " ZJN-2D; v nadaljevanju: ZJN-2D), ki je začel veljati dne 30. 12. 2012, se postopek oddaje tega javnega naročila na podlagi prvega odstavka 27. člena ZJN-2D izvede po določbah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), upoštevaje novelo ZJN-2D.

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo zatrjuje dve kršitvi naročnika in sicer: a) sprememba tehničnih specifikacij po preteku roka za oddajo vprašanj brez podaljšanja roka za oddajo vprašanj (v nadaljevanju: prvo zatrjevana kršitev); b) izločitev ostalih ponudnikov, ker spremenjeni tehnični specifikaciji ustreza samo oprema enega proizvajalca (v nadaljevanju: drugo zatrjevana kršitev).

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik z odločitvijo o zahtevku za revizijo (v 1. točki izreka) vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na drugo zatrjevano kršitev, ugodil tako, da je delno razveljavil razpisno dokumentacijo postopka zadevnega javnega naročanja
" v vsebini "Odgovor[a] na vprašanje št. 65, Datum objave: 18.3.2013, 09:04" v zvezi s tehničnimi specifikacijami za napravo 37.03.01.01 Ventilator " respirator, točka 15,
" v vsebini "Odgovor[a] na vprašanje št. 65, Datum objave: 18.3.2013, 09:04" v zvezi s tehničnimi specifikacijami za napravo 37.03.01.01 Ventilator " respirator, točka 16,
" v vseh tistih delih, ki se na omenjeni določbi sklicujejo ali ponavljajo njihovo vsebino.
Na podlagi drugega odstavka 71. člena ZJN-2 se namreč kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila.

Ker je vlagatelj v navezavi na drugo zatrjevano kršitev v zahtevku za revizijo zahteval, da se iz tehničnih zahtev izloči zahtevo po obveznem upoštevanju zahteve pod točko 15 in 16 odgovora na vprašanje številka 65, naročnik pa je v (prejšnjem odstavku) izpostavljenem delu odločitve o zahtevku za revizijo omenjeni zahtevi vlagatelja sledil in zahtevku za revizijo v tem delu ugodil tako, da je (v predstavljeni vsebini) delno razveljavil razpisno dokumentacijo postopka zadevnega javnega naročanja, Državna revizijska komisija o delu zahtevka za revizijo, ki predstavlja drugo zatrjevano kršitev, v revizijskem postopku ni vsebinsko odločala.

Upoštevaje dosedanje ugotovitve in zaključke je Državna revizijska komisija v nadaljevanju odločala o delu zahtevka za revizijo, ki predstavlja prvo zatrjevano kršitev. Naročnik je namreč vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki predstavlja prvo zatrjevano kršitev, zavrnil (kot neutemeljen).

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je vlagatelj vlogo z dne 9. 4. 2013 poimenoval "PRITOŽBA NA ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO". Ker v konkretnem primeru pravne podlage za vložitev pritožbe v določbah ZPVPJN ni najti (naročnik vlagateljevega zahtevka za revizijo ni zavrgel, temveč mu je, kot je bilo to predstavljeno že doslej, v delih, ki izhajajo iz 1. točke izreka odločitve o zahtevku za revizijo, ugodil, v preostalem delu pa ga je zavrnil), je Državna revizijska komisija omenjeno vlogo, upoštevaje njeno vsebino, štela za predlog za začetek revizijskega postopka (drugi odstavek 29. člena ZPVPJN), zlasti pa za opredelitev vlagatelja do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (peti odstavek 29. člena ZPVPJN). Vlagatelj se namreč v pretežnem delu vloge z dne 9. 4. 2013 opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, ki se nanašajo na prvo zatrjevano kršitev.

Iz razloga, ker v vlogi, s katero se opredeli do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, vlagatelj (na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN) ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija dejstev in dokaza (priloge številka 1 " seznam opreme po prostorih za predmetno javno naročilo), ki jih vlagatelj podaja v svoji vlogi z dne 9. 4. 2013, po vsebini pa predstavljajo nova dejstva oziroma nov dokaz v smislu (prekluzije iz) petega odstavka 29. člena ZPVPJN, pri odločanju o zahtevku za revizijo ni upoštevala (velja za nova dejstva) oziroma ni izvedla (velja za nov dokaz). Vlagatelj v konkretnem primeru namreč ni dokazal, da novih dejstev oziroma novega dokaza brez svoje krivde ni mogel navesti oziroma predložiti (že) v predrevizijskem postopku (v zahtevku za revizijo).

V posledici doslej predstavljenih zaključkov je Državna revizijska komisija vpogledala v vlagateljev zahtevek za revizijo v delih, ki predstavljajo prvo zatrjevano kršitev. Ob vpogledu v zahtevek za revizijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj v navezavi na omenjeno prvo zatrjevano kršitev podal zgolj naslednja dejstva: "Iztek roka za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.03.2013 ob 11:00.", "Objava odgovora na vprašanja in s tem sprememba specifikacije: 18.03.2013 ob 09:04" ter "Rok za oddajo vprašanj ni podaljšan". Vsebinsko enaka dejstva vlagatelj navaja tudi v obrazložitvi zahtevka za revizijo (v rubriki "

Natisni stran