Na vsebino
EN

018-126/2013 Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Številka: 018-126/2013-5
Datum sprejema: 8. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Pedagoška oprema " Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ter Katedra za medicino in šport", v sklopu 9: "Sistem za ergospirometrijo", začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Veršič " Perčič, o.p., d.o.o., Štefanova ulica 13a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Slomškov trg 15, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 5. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Pedagoška oprema " Katedra za fizikalno in rehabilitacijsko medicino ter Katedra za medicino in šport", katerega obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 3. 12. 2012, pod št. objave JN13033/2012 in v Uradnem listu Evropske Unije, dne 8. 12. 2012, pod št. objave 2012/S 237-390224. Naročnik je ponudnike z Obvestilom o oddaji naročila, št. JN-16/2012 z dne 28. 2. 2013, obvestil, da se v sklopu 9: "Sistem za ergospirometrijo" kot najugodnejši izbere ponudnik Schiller d.o.o., Stepišnikova ulica 12a, Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 15. 3. 2013 vložil zahtevek za revizijo. Navaja, da ponujeni ergometer izbranega ponudnika v sklopu 9 ne ustreza vsem zahtevanim tehničnim lastnostim, saj se območje obremenitve razteza od 20 do 800 W (zahtevano je bilo od 0 do 800 W), od vrtljajev neodvisna obremenitev pa se nahaja v območju 30 " 130 vrtljajev/min (zahtevano območje je bilo 25 " 180 vrtljajev/min). Vlagatelj pojasni, da iz predračuna v ponudbi izbranega ponudnika sicer izhaja, da naj bi blago navedeni zahtevi izpolnjevalo, enako izhaja tudi iz prospekta v ponudbi, vendar ti podatki po prepričanju vlagatelja ne odražajo dejanskih specifikacij ponujenega blaga, saj so predrugačeni za potrebe konkretnega razpisa. Vlagatelj navedbe dokazuje s podatki iz javno dostopnega prospekta proizvajalca Schiller AG, Švica, ki po navedbah vlagatelja dokazujejo, da so v ponudbi izbranega ponudnika potvorjeni podatki pod postavko "Load range" (območje obremenitve), in sicer tako, da je številka "2" prikrita in se zdi, kot da ne obstaja in je spodnja meja območja obremenitve iz "20" spremenjena v "0". Prav tako v prospektu v ponudbi izbranega ponudnika manjkajo podatki pod postavko "Range of revolutions" (območje od vrtljajev neodvisne obremenitve), in sicer na način, da je nekdo prekril celotno vrstico specifikacije. Vlagatelj na podlagi navedenega zaključuje, da je naročnikova ocena popolnosti ponudbe izbranega ponudnika zmotna, ker je bila opravljena na podlagi potvorjene dokumentacije, ponudba izbranega ponudnika pa je zato neprimerna in nepopolna in bi jo bilo treba izločiti iz nadaljnjega postopka. Vlagatelj ob tem še predlaga, da kolikor bi naročnik opisane nepravilnosti želel dodatno preveriti, naj se v tej zvezi obrne neposredno na švicarskega dobavitelja Schiller AG.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 26. 3. 2013 izjasnil o navedbah vlagatelja. Poudarja, da vlagatelj svoje očitke utemeljuje izključno s podatki iz kataloga na spletni strani proizvajalca, vendar pa so zaključki vlagatelja napačni in ostajajo le na ravni domneve, ki ni z ničemer izkazana. Izbrani ponudnik prilaga izjavo proizvajalca Schiller AG, Švica z dne 25. 3. 2013, iz katere izhaja, da je bila ponudba in v njej predložena tehnična dokumentacija izstavljena s korektnimi podatki, proizvajalec pa jamči, da bo ponujeno blago izdelano in dobavljeno tako, da bo do popolnosti ustrezalo zahtevam iz razpisne dokumentacije in opisom, predloženim v ponudbi in tehnični specifikaciji. Izbrani ponudnik poudarja, da je navedeni proizvajalec mednarodno priznani proizvajalec medicinskih proizvodov, ki so izdelani skladno z zahtevami posameznega naročnika in so zato opremljeni s tehnično dokumentacijo, ki ustreza njihovim karakteristikam.

Naročnik je dne 8. 4. 2013, pod št. O 4/2013 JR, izdal odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo. Navaja, da je po ponovnem pregledu celotne dokumentacije ter proučitvi revizijskih očitkov, izjasnitve izbranega ponudnika in izjave proizvajalca ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika skladna s tehničnimi zahtevami ter je primerna in popolna. Poudarja, da izbrani ponudnik zagotavlja, da bo po ponudbeni ceni dobavil ponujeno blago v skladu s priloženimi tehničnimi specifikacijami, to pa podpira tudi izjava proizvajalca, ki v celoti potrjuje pravilnost tehničnih specifikacij, predloženih v ponudbi. Naročnik navaja, da je z navedeno izjavo pridobil zagotovilo dobavitelja, kot tudi mednarodnega proizvajalca opreme, da ni prišlo do predrugačenja listine, ampak bo izdelan in dobavljen takšen aparat, ki bo do popolnosti ustrezal zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik zato ne more slediti vlagateljevim očitkom in je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega.

Naročnik je dne 11. 4. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 11. 4. 2013 opredelil do navedb naročnika. Opozarja, da mu stališče izbranega ponudnika glede revizijskih navedb ni bilo posredovano, zaradi česar lahko o njem zgolj sklepa iz odločitve naročnika. Prav tako vlagatelj poudarja, da ker ne razpolaga z dokumentacijo, ki je odločilno vplivala na odločitev naročnika, se do nje ne more argumentirano opredeliti, kljub temu pa še naprej obstaja resen dvom v verodostojnost tehnične specifikacije, predložene v ponudbi izbranega ponudnika, saj je po prepričanju vlagatelja iz te specifikacije jasno razvidno, da je prišlo do njenega predrugačenja za potrebe konkretnega razpisa. Vlagatelj zato poziva Državno revizijsko komisijo, da preveri, ali ponujeno blago dejansko izpolnjuje izpostavljene tehnične zahteve.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je sporno vprašanje, ali je naročnik pravilno ugotovil, da ponujeno blago izbranega ponudnika v sklopu 9 izpolnjuje vse zahtevane tehnične lastnosti. Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 16. in 20. točke prvega odstavka 2. člena in prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2). V skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (78. člen ZJN-2) izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna, neprimerna ponudba pa je tista, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji (16. in 20. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolna ponudba mora torej izpolnjevati vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije, ki se nanašajo na vsebino predmeta javnega naročila, torej tudi vse (minimalne) tehnične specifikacije, ki opredeljujejo bistvene tehnične lastnosti predmeta javnega naročila in ki jih naročnik navede v razpisni dokumentaciji.

Naročnik je v zadevnem primeru, v razpisni dokumentaciji, v točki 2.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe navedel, katero dokumentacijo mora ponudnik predložiti za popolnost ponudbe, v okviru te je navedel tudi lastni predračun ponudnika, prospektni material v slovenskem ali angleškem jeziku ter izjavo o tehnični ustreznosti ponujenega blaga (za sklop 9 OBR-28). Tehnične specifikacije predmeta naročila je naročnik opisal v poglavju 3. Tehnične specifikacije. V sklopu 9 je pod zap. št. 3 zahteval tudi ergometer, ki ima območje obremenitve 0-800 W (prva alineja) in od vrtljajev neodvisno obremenitev v območju 25-180 vrtljajev/min (druga alineja).

Med strankama je nesporno, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil zahtevana dokazila za dokazovanje tehničnih lastnosti ponujenega ergometra, ERG 911 S Plus, proizvajalca Schiller AG, Švica. Tako je izbrani ponudnik predložil lastni predračun, izpolnjen in podpisan OBR-28 ter prospektni material proizvajalca. Vlagatelj tudi ne trdi, da navedena dokazila morebiti ne bi potrjevala, da ponujeni ergometer izpolnjuje zahtevo po območju obremenitve 0-800 W in od vrtljajev neodvisno obremenitev v območju 25-180 vrtljajev/min, ampak na podlagi javno dostopne tehnične specifikacije za ergometer proizvajalca Schiller AG, Švica (tudi za model ERG 911 S/L Plus), ki izkazuje drugačne podatke za navedene tehnične zahteve ("Load Range 20-800 W, Range of Revolutions: 30-130 rpm") trdi, da ponujeni ergometer ne izpolnjuje navedenih tehničnih zahtev, ker naj bi bili podatki v ponudbi izbranega ponudnika potvorjeni.

Državna revizijska komisija po vpogledu v navedene tehnične specifikacije ugotavlja, da so navedbe vlagatelja o tem, da se podatki iz navedenih specifikacij v izpostavljenih tehničnih zahtevah razlikujejo od podatkov v tehničnih specifikacijah, navedenih v dokazilih v ponudbi izbranega ponudnika, sicer utemeljene. Vendar pa zgolj dejstvo, da se ti podatki razlikujejo, še ne zadostuje za zaključek, da so podatki v ponudbi izbranega ponudnika neresnični in da zato ponujena oprema ne izpolnjuje tehničnih zahtev. Državna revizijska komisija je namreč po opravljeni oceni vsebine ponudbenih dokazil, dokazil vlagatelja in izjave proizvajalca z dne 25. 3. 2013, ki jo je v izvirniku priložil izbrani ponudnik v izjasnitvi, prišla do zaključka, da ni najti razlogov, ki bi potrjevali očitke oziroma dvome vlagatelja o neresničnih podatkih.

Vsebina ponudbene dokumentacije se tako povsem sklada z izjavo proizvajalca, ki je izrecno izjavil, da ga je izbrani ponudnik v zvezi s konkretnim razpisom, za sklop 9, v celoti seznanil z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije glede tehničnih zahtev in da je ponudba za naročnika in k temu predložena tehnična dokumentacija izstavljena s korektnimi podatki, proizvajalec pa se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbrani ponudnik izbran za dobavitelja opreme, ergometer 911 S Plus izdelan in dobavljen tako, da bo v popolnosti ustrezal zahtevam razpisne dokumentacije in opisom v predloženi ponudbi ter tehnični specifikaciji. Vlagatelj pa je v dokaz svojih navedb predložil zgolj podatke iz javno dostopne tehnične specifikacije, ki v zadevnem primeru ni bila namenjena dokazovanju tehničnih lastnosti konkretne ponujene opreme izbranega ponudnika. Četudi se podatki v tehničnih specifikacijah v ponudbi izbranega ponudnika razlikujejo od podatkov v tehničnih specifikacijah, ki so javno objavljene na spletnih straneh proizvajalca, pa to ni nedopustno in to še ne dokazuje, da so podatki neresnični, oziroma da jih je ponudnik predrugačil za potrebe konkretnega razpisa, saj ne gre izključiti možnosti, da se v posameznih primerih blago izdela in dobavi posebej za konkretnega naročnika in se zato v ta namen izdela tudi posebne kataloge (tehnične specifikacije).

Državna revizijska komisija zato zaključuje, da vlagatelj ni uspel dokazati, da so podatki v ponudbi izbranega ponudnika neresnični in da je zato naročnik zmotno ugotovil, da ponujena oprema ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev iz razpisne dokumentacije in je zato s tem povezane revizijske očitke kot neutemeljene zavrnila.

Ker vlagatelj v revizijskem postopku ni uspel izkazati, da je naročnik pri preverjanju primernosti in popolnosti ponudbe izbranega ponudnika ravnal v nasprotju z ZJN-2, v povezavi z zahtevami iz razpisne dokumentacije, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 8. 5. 2013

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta, Slomškov trg 15, Maribor
- Odvetniška družba Veršič " Perčič, o.p., d.o.o., Štefanova ulica 13a, Ljubljana
- Schiller d.o.o., Stepišnikova ulica 12a, Slovenska Bistrica
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran