Na vsebino
EN

018-144/2013 Občina Bled

Številka: 018-144/2013-11
Datum sprejema: 8. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Sonje Drozdek-Šinko, kot članov senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (IDP, PGD, PZI) IN OPPN ZA SEVERNO RAZBREMENILNO CESTO NA BLEDU TER IZDELAVA ŠIRŠE STRATEŠKO URBANISTIČNE ZASNOVE ZA NJENO VPLIVNO OBMOČJE" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PNZ, d. o. o., Vojkova cesta 65, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA BLED, Cesta svobode 13, Bled (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 5. 2013

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, znak vlagatelja 370/13-TK, z dne 4. 4. 2013, se v vseh delih, v katerih ga je naročnik z odločitvijo o zahtevku za revizijo (v 2. točki izreka) zavrnil, to je
" v delu, v katerem vlagatelj zahteva "razveljavitev referenc pod točko 2 (a) "odgovornega projektanta člana projektne skupine"" (točka II.2.2 zahtevka za revizijo),
" v delu, v katerem vlagatelj zahteva "razveljavitev določila, da sklicevanje na reference podizvajalca ni mogoče" (točka II.3. zahtevka za revizijo),
" v delu, v katerem vlagatelj zahteva "razveljavitev pogojev določenih za odgovornega koordinatorja projekta" (točka II.4.1. in točka II.4.2 zahtevka za revizijo),
ugodi in se razveljavi razpisna dokumentacija postopka oddaje zadevnega javnega naročila
" v točki 2 a) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki je vključena v poglavje meril za izbor (ponudb) in se glasi: "reference odgovornega projektanta člana projektne skupine",
" v celotni vsebini prve alinee Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, vključene v poglavje meril za izbor (ponudb), kot je zapisana neposredno pod besedilom "do 30 točk za reference ponudnika, in sicer:",
" v 7. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v delu vsebine 15. pogoja, ki se glasi: "Pogoja ni mogoče izpolniti s podizvajalcem.",
" v vseh delih (zlasti še v poglavju "C. CELOSTNO VODENJE IN KOORDINACIJA CELOTNEGA PROJEKTA" na strani 103), v katerih določa naloge odgovornega koordinatorja projekta na način, da te sovpadajo z nalogami odgovornega vodje projekta,
" v 7. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v delu vsebine 14. pogoja, ki se glasi: ", odgovorni recenzent za vsaj 2 recenziji prostorskih aktov in odgovorni projektant za vsaj 5 projektov PGD in PZI za zahtevne objekte v javni rabi",
" v vsebini OBRAZCA številka 13, ki se glasi: "" odgovorni recenzent za vsaj 2 recenziji prostorskih aktov,",
" v vsebini OBRAZCA številka 13, ki se glasi: "" odgovorni projektant za vsaj 5 projektov PGD in PZI za zahtevne objekte v javni rabi",
" v vseh ostalih delih, v katerih se od odgovornega koordinatorja projekta zahteva izkušnje s področja revidiranja prostorskih aktov in projektiranja.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 1.500,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

3. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 8. 1. 2013 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izdelavo projektne dokumentacije (IDP, PGD, PZI) in OPPN za severno razbremenilno cesto na Bledu ter izdelavo širše strateško urbanistične zasnove za njeno vplivno območje. Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 13. 3. 2013 (pod številko objave JN2897/2013) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 15. 3. 2013 pa (pod številko dokumenta 087162) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2013/S 053 (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je dne 5. 4. 2013, to je na dan, določen za prejem ponudb (slednji je bil določen na dan 5. 4. 2013 ob 9. uri), prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, znak vlagatelja 370/13-TK, z dne 4. 4. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). Vlagatelj v zahtevku za revizijo naročniku oziroma Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevku za revizijo v celoti ugodi, v izpodbijanih delih razveljavi razpisno dokumentacijo in odloči, da mu mora naročnik povrniti stroške postopka.

Naročnik je dne 17. 4. 2013 sprejel sklep številka 430-5/2013-11 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v nekaterih delih ugodil, v preostalih delih pa ga je kot neutemeljenega zavrnil. Naročnik je z omenjenim sklepom zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka.

Vlagatelj je dne 18. 4. 2013 priporočeno na pošto oddal vlogo "PREDLOG ZA ZAČETEK REVIZIJSKEGA POSTOPKA", z dne 18. 4. 2013, znak vlagatelja 438/2013-TK.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 430-5/2013, z dne 22. 4. 2013, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 23. 4. 2013 prejela vlagateljevo vlogo z dne 22. 4. 2013, znak vlagatelja 448/2013-TK, v kateri se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. V omenjeni vlogi vlagatelj odločitvi o zahtevku za revizijo nasprotuje v delih, v katerih naročnik vsebinsko ni ugodil njegovim predlogom, kot izhajajo iz zahtevka za revizijo, Državni revizijski komisiji pa predlaga, da zahtevku za revizijo v celoti ugodi in "v skladu s tem odloči tudi o stroških".

Dne 30. 4. 2013 je Državna revizijska komisija prejela naročnikov sklep številka 430-5/2013-15, z dne 29. 4. 2013, v katerem je naročnik sklenil, da se njegova odločitev o zahtevku za revizijo odpravi, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodi v celoti, pa tudi, da se zahtevi vlagatelja po povrnitvi stroškov postopka v višini 1.500 EUR ugodi (v nadaljevanju: sklep številka 430-5/2013-15).

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, pa tudi po pregledu in proučitvi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39., 41. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz sklepa številka 430-5/2013-15 po vsebini izhaja odločitev naročnika, da je potrebno po "pogledih, pomislekih, argumentih in razmišljanjih predstavnikov obeh zbornic" (Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije ter Inženirske zbornice Slovenije), predstavljenih na sestanku, vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugoditi. V omenjenem sklepu je naročnik sklenil:
"1. Sklep naročnika št.: 430-5/2013-11 z dne 17.4.2013 se odpravi.
2. Zahtevku vlagatelja z dne 4.4.2013 se ugodi v celoti.
3. Zahteva vlagatelja po povrnitvi stroškov postopka v višini 1.500 EUR se ugodi".

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da v določbah ZPVPJN ni najti pravne podlage za ravnanje naročnika, po katerem bi, ko že odloči o zahtevku za revizijo, omenjeno odločitev odpravil in jo nadomestil z novo odločitvijo o zahtevku za revizijo (gl. peti oziroma šesti odstavek 28. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija je zato zahtevek za revizijo v tistih delih, v katerih ga je naročnik z odločitvijo o zahtevku za revizijo kot neutemeljenega zavrnil, obravnavala kot spornega v revizijskem postopku.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da v sklepu številka 430-5/2013-15 naročnik ugotavlja, da je potrebno vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugoditi "v vseh točkah zahtevka". Glede na navedeno je naročnikov sklep številka 430-5/2013-15 po vsebini razumeti na način, da je naročnik z njim v celoti pripoznal zahtevke, kot izhajajo iz vlagateljevega zahtevka za revizijo, kar pomeni tudi tiste, ki so kot sporni ostali pri odločitvi o zahtevku za revizijo. Iz Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP), kateri se glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporablja tudi v revizijskem postopku (prvi odstavek 13. člena ZPVPJN), izhaja, da sodišče v primeru, če tožena stranka do konca glavne obravnave pripozna tožbeni zahtevek, brez nadaljnjega obravnavanja izda sodbo, s katero tožbenemu zahtevku ugodi (sodba na podlagi pripoznave).

Upoštevaje navedeno med vlagateljem in naročnikom ni več spora o utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, odločila, da se vlagateljevemu zahtevku za revizijo v vseh preostalih delih, v katerih ga je naročnik z odločitvijo o zahtevku za revizijo (v 2. točki izreka) zavrnil, to je
" v delu, v katerem vlagatelj zahteva "razveljavitev referenc pod točko 2 (a) "odgovornega projektanta člana projektne skupine"" (točka II.2.2 zahtevka za revizijo),
" v delu, v katerem vlagatelj zahteva "razveljavitev določila, da sklicevanje na reference podizvajalca ni mogoče" (točka II.3. zahtevka za revizijo),
" v delu, v katerem vlagatelj zahteva "razveljavitev pogojev določenih za odgovornega koordinatorja projekta" (točka II.4.1. in točka II.4.2 zahtevka za revizijo),
ugodi in se razveljavi razpisna dokumentacija postopka oddaje zadevnega javnega naročila
" v točki 2 a) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, ki je vključena v poglavje meril za izbor (ponudb) in se glasi: "reference odgovornega projektanta člana projektne skupine",
" v celotni vsebini prve alinee Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, vključene v poglavje meril za izbor (ponudb), kot je zapisana neposredno pod besedilom "do 30 točk za reference ponudnika, in sicer:",
" v 7. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v delu vsebine 15. pogoja, ki se glasi: "Pogoja ni mogoče izpolniti s podizvajalcem.",
" v vseh delih (zlasti še v poglavju "C. CELOSTNO VODENJE IN KOORDINACIJA CELOTNEGA PROJEKTA" na strani 103), v katerih določa naloge odgovornega koordinatorja projekta na način, da te sovpadajo z nalogami odgovornega vodje projekta,
" v 7. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v delu vsebine 14. pogoja, ki se glasi: ", odgovorni recenzent za vsaj 2 recenziji prostorskih aktov in odgovorni projektant za vsaj 5 projektov PGD in PZI za zahtevne objekte v javni rabi",
" v vsebini OBRAZCA številka 13, ki se glasi: "" odgovorni recenzent za vsaj 2 recenziji prostorskih aktov,",
" v vsebini OBRAZCA številka 13, ki se glasi: "" odgovorni projektant za vsaj 5 projektov PGD in PZI za zahtevne objekte v javni rabi",
" v vseh ostalih delih, v katerih se od odgovornega koordinatorja projekta zahteva izkušnje s področja revidiranja prostorskih aktov in projektiranja.

Z razveljavitvijo posameznih delov razpisne dokumentacije se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo priprave razpisne dokumentacije (4. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v primeru, če bo s postopkom oddaje zadevnega javnega naročila nadaljeval, razpisno dokumentacijo pripravi tako, da bo ta skladna z določbami ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija odloči, da mu mora naročnik povrniti stroške postopka (in sicer po poteku roka za povrnitev stroškov, določenega v odločitvi o zahtevku za revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki začnejo teči naslednji dan po izteku roka).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila v obsegu, ki izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa, v preostalem delu pa je vlagateljevemu zahtevku za revizijo z odločitvijo o zahtevku za revizijo ugodil že naročnik, je Državna revizijska komisija vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v postopku pravnega varstva (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim in petim odstavkom istega člena), priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 1.500,00 EUR.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo predlaga, naj se mu povrnejo tudi vsi stroški, ki "jih je imel ali mu bodo nastali z vložitvijo revizijskega zahtevka". Ker vlagatelj omenjenih stroškov, glede katerih zahteva povrnitev (razen stroška dolžne plačane takse), v rokih, ki izhajajo iz petega odstavka 70. člena ZPVPJN, niti v svojih kasnejših vlogah ni opredeljeno navedel, je Državna revizijska komisija vlagateljev predlog za povrnitev stroškov v izpostavljenem delu na podlagi petega odstavka 70. člena ZPVPJN zavrnila.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 1.500,00 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa (313. člen ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji mora v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja mora vsebovati: 1. navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, 2. navedbo odločitve Državne revizijske komisije, 3. opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, 4. opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, ter 5. opis načina odprave nepravilnosti.

Če bo Državna revizijska komisija po predložitvi odzivnega poročila ugotovila, da v njem ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov, oziroma, če ji naročnik odzivnega poročila (v postavljenem zakonitem roku) ne bo predložil, bo ravnala v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZPVPJN, upoštevaje pri tem določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in sprem.).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 8. 5. 2013


Predsednica senata
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" OBČINA BLED, Cesta svobode 13, 4260 Bled
" PNZ, d. o. o., Vojkova cesta 65, 1000 Ljubljana
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran