Na vsebino
EN

018-098/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-098/2013-3
Datum sprejema: 24. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Maje Bilbija in Boruta Smrdela kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Izdelava PGD in PZI projektne dokumentacije: Ureditev pešpoti in glavne državne kolesarske povezave G17 Celje - Brežice, odsek Celje - Laško", na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik VGP, vzdrževanje, gradbeništvo, projektiranje, d.o.o., Topolšica 199/b, Šoštanj, ki ga zastopa odvetnica mag. Anita Dolinšek, Šmihelska cesta 2, Mozirje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 4. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 6. 3. 2013 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po postopku zbiranja ponudb, dne 29. 10. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN11649/2012. Dne 15. 2. 2013 je naročnik izdal dokument "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-121/2012/23 412, iz katerega je razvidno, da je naročilo dodelil ponudniku LINEAL, d.o.o., Jezdarska ulica 3, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper odločitev naročnika o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 6. 3. 2013, vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da ga je naročnik pozval k predložitvi pisnih dokazil, ki so se nanašala na opravljena referenčna dela v skladu s točko 3.1.5 Navodil, ter dokazil o opravljenem referenčnem delu podizvajalca Blan, d.o.o. Navedeno je vlagatelj lahko dokazoval s predložitvijo pogodb ali potrjenimi referencami ali na kakršenkoli drug način. Vlagatelj navaja, da je naročniku predložil potrjene reference s strani investitorjem, s čimer je ustrezno dopolnil svojo ponudbo. Vlagatelj meni, da je naročnik neupravičeno izločil njegovo ponudbo, ki je ugodnejša od ponudbe izbranega ponudnika. Po mnenju naročnika vlagatelj ni predložil reference za podizvajalca Blan, d.o.o., ki bi dosegala vsaj 50 % vrednosti posla, kot je bil prevzet v ponudbi, prav tako pa naj tudi predložene reference ne bi zajemale vseh postavk na nivoju rekapitulacije. Vlagatelj temu ugovarja in navaja, da je pod rubriko "kadrovske zmogljivosti" med drugim navedel tri reference podizvajalca Blan, d.o.o., med njimi tudi referenco za objekt "PZI " Izdelava geološko geotehničnih poročil s predlogom sanacije za sanacijo plazov poplave 2010". V obrazcih, ki dokazujejo kadrovsko zmogljivost, sta navedena tako naziv posla kot tudi njegova vrednost, in sicer 34.322,00 EUR. To pomeni, da je bil za ta posel v ponudbi že podan opis in njegova vrednost, res pa je, da pod rubriko "kadrovske zmogljivosti", ne pa pod rubriko "podatki o referenčnem delu". V rubriki "podatki o referenčnem delu" je vlagatelj izpolnil obrazec le za en objekt, ni pa izpolnil obrazca tudi za druga dva objekta. Ko je bil pozvan k dopolnitvi, je vlagatelj dodatno predložil tudi potrdilo investitorja za ta posel. Res je, da na tej referenci ni navedena vrednost posla, so pa podatki o tem poslu vsebovani v drugi rubriki. Vlagatelj je prepričan, da je že v ponudbi podal vse potrebne dokaze o obstoju reference za podizvajalca Blan, d.o.o., in da so že v ponudbi podatki, ki dokazujejo, da je posel "PZI " Izdelava geološko geotehničnih poročil s predlogom sanacije za sanacijo plazov poplave 2010" istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden kot posel, ki ga prevzema v ponudbi. Res je, da vlagatelj ni izpolnil obrazca, ki ga je predpisal naročnik, a pomembna je vsebina podatkov, vsi podatki pa so bili naročniku že predstavljeni v ponudbi, zato ni mogoče govoriti o spreminjanju ponudbe. Naročnik tudi ni izkoristil možnosti, da bi podatke preveril sam. Specifikacija za vse zahtevane postavke rekapitulacije je predložena in izkazuje, da gre za istovrstne posle pri vseh treh referenčnih potrdilih. Pomanjkljivost, da vlagatelj ni predložil pravega obrazca, je pa predložil vsa dokazila o obstoju referenc, je po mnenju vlagatelja nebistvena, zaradi česar naročnik njegove ponudbe ne bi smel izločiti.

Naročnik je dne 19. 3. 2013 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je med njim in vlagateljem spor glede vprašanja, ali je bila vlagateljeva dopolnitev ponudbe z dodatnimi referencami in dokazili dopustna formalna dopolnitev ter ali je njegova ponudba po opravljeni dopolnitvi popolna. Navodila v točki 3.1.4 določajo, kakšne kadre mora ponudnik zagotoviti. Med drugim mora imenovani kader izpolnjevati tudi pogoj referenc. Ta pogoj se nanaša izključno na kader, ne pa na gospodarski subjekt. V točki 3.1.5 Navodil pa je naročnik določil, kakšne reference morajo izkazovati gospodarski subjekti. Gre za dva različna pogoja, ki se nanašata na kader in gospodarski subjekt. Ob preverjanju ponudbe je naročnik ugotavljal izpolnjevanje vsakega pogoja posebej, pri čemer je ugotovil, da vlagatelj izpolnjuje kadrovski pogoj iz točke 3.1.4 Navodil. Glede izpolnjevanja referenc za gospodarske subjekte je naročnik ugotovil, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz točke 3.1.5 Navodil, saj referenca podizvajalca Blan, d.o.o., po vrednosti ne dosega vsaj 50 % vrednosti posla, kot ga gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Ta subjekt v ponudbi prevzema dela v vrednosti 15.816,00 EUR, zato bi morala biti vrednost referenčnih del vsaj 7.908,00 EUR. Iz obrazca "Podatki o referenčnih delih" je razvidno, da je vrednost referenčnih del 3.861,60 EUR, kar ne zadošča zahtevam. Poleg tega je naročnik ugotovil, da predložene reference in naknadno posredovana dokazila ne zajemajo vseh postavk na nivoju rekapitulacije (npr. načrt podpornih in opornih konstrukcij, načrt zavarovanja brežin struge pred erozijo), zato jih ni mogel upoštevati kot istovrstne. Naročnik navaja, da je vlagatelja pozval k dodatnim dokazilom za ponudnika VGP, d.o.o., in podizvajalca Blan, d.o.o., pri čemer je izrecno navedel, da to predstavlja pogodbe z investitorjem ali potrjene reference s strani investitorja in popise del, obračun izvedenih del ali drug dokument, na podlagi katerega bi se bilo mogoče opredeljevati do istovrstnosti referenčnih del. Vlagatelj je posredoval dodatna dokazila za podizvajalca Blan, d.o.o., in sicer je zanj predložil nov, dodaten obrazec "Podatki o referenčnem delu", v katerem je navedel nov referenčni posel v višini 34.322,00 EUR. Pri tem je vlagatelj spregledal, da je bil pozvan k dopolnitvi le za že navedeno referenčno delo iz obrazca "Podatki o referenčnem delu". Njegovo dopolnitev je naročnik zato ocenil kot nedopustno, saj je šlo za spremembo vsebine ponudbe in ne le za formalno dopolnitev. Naročnik ni mogel slediti vlagateljevim navedbam, da bi moral za gospodarski subjekt upoštevati tudi reference iz obrazca "Podatki o kadrih", saj bi s tem kršil pravila enakopravne obravnave.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 22. 3. 2013 odstopil zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 2. 4. 2013 opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj vztraja pri svojih revizijskih navedbah in odgovarja na naročnikove navedbe iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je ugotovil, da vlagatelj ni predložil ustreznih referenc in mu zato ni priznal tehnične usposobljenosti. Naročnikovo ravnanje v zvezi s presojo referenc, ki jih je predložil vlagatelj, je treba obravnavati z vidika 45. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2), ki predstavlja izhodišče za določanje pogojev za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti. Drugi odstavek 45. člena ZJN-2 določa, da lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične in kadrovske sposobnosti med drugim tudi:

- s seznamom najpomembnejših opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov (2. alineja točke a) drugega odstavka 45. člena ZJN-2),
- z navedbo tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, zlasti tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti (točka b) drugega odstavka 45. člena ZJN-2),
- z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb, odgovornih za vodenje projektov, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradnje (točka e) drugega odstavka 45. člena ZJN-2).

Iz 45. člena ZJN-2 je razvidno razlikovanje med tehnično in kadrovsko usposobljenostjo ponudnika. Naročnik s seznamom najpomembnejših opravljenih storitev, ki se nanaša na ponudnika kot gospodarski subjekt, preverja njegovo tehnično usposobljenost. Z navedbo tehničnega osebja oz. izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb, ki bodo sodelovale pri izvedbi naročila, naročnik preverja kadrovsko usposobljenost oz. postavi zahteve, ki se nanašajo na ključne kadre. Pri ugotavljanju kadrovske usposobljenosti lahko naročnik zahteva tudi predložitev referenc, torej dokazil o projektih, pri katerih je sodelovala posamezna oseba iz kadrovske strukture ponudnika. Reference ponudnika kot gospodarskega subjekta in kadrovske reference je treba razlikovati. Prve se nanašajo na ponudnika in izkazujejo stopnjo tehnične usposobljenosti v smislu zmožnosti izvajanja primerljivih poslov. Druge se nanašajo na kadre in izkazujejo znanje ter strokovno usposobljenost ključnega osebja. Naročnik mora v razpisni dokumentaciji, ob upoštevanju narave, količine ali pomembnosti predmeta javnega naročila, zahtevane reference vsebinsko opredeliti in določiti, katere referenčne posle bo upošteval pri ugotavljanju tehnične usposobljenosti ponudnika in katere pri ugotavljanju kadrovske usposobljenosti ključnega osebja. V primeru, kadar ponudnik nastopa s podizvajalci, morajo ti izpolnjevati pogoje iz četrtega odstavka 42. člena ZJN-2 (osnovna sposobnost), naročnik pa lahko v razpisni dokumentaciji zahteva, da podizvajalci izpolnjujejo tudi druge pogoje za priznanje sposobnosti. Ponudba, ki ne izpolnjuje naročnikovih pogojev, določenih na podlagi 41. do 47. člena ZJN-2, ni pravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in posledično tudi ne popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), naročnik pa jo mora na podlagi prvega odstavka 80. člena ZJN-2 izločiti iz postopka.

Naročnik je zahteve glede kadrovske sposobnosti določil v točki 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe, kjer je med drugim zapisal:

"3.1.4.1 Ponudnik mora zagotoviti odgovornega vodjo projekta, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- strokovni izpit za odgovornega projektanta s področja gradbene stroke
- vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir gradbene stroke " odgovorni projektant
- v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja projekta pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 50 % toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo.

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja projekta), navedeni skladno s predlogo.

opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice in referenčnem poslu.

Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela navedena v specifikaciji naročila. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV..

3.1.4.2 Poleg odgovornega vodje projekta mora ponudnik za posamezna strokovna področja iz specifikacije naročila zagotoviti odgovorne osebe za izvedbo, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

- najmanj visoka strokovna izobrazba s področja, ki ga prevzema v ponudbi
- predpisana strokovna usposobljenost (strokovni izpit) in naziv (odgovorni projektant ali temu ekvivalenten naziv) s področja, ki ga prevzema v ponudbi
- vpis v imeniku pristojne poklicne zbornice kot pooblaščena oseba
- v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorna oseba pri najmanj enem istovrstnem in po obsegu primerljivem poslu, kot ga prevzema v ponudbi

dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni projektant ali ekvivalenten naziv), navedeni skladno s predlogo.

opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o ustrezni strokovni usposobljenosti, vpisu v imenik poklicne zbornice, referenčnem poslu ... . Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten in po obsegu primerljiv posel, kot so dela iz specifikacije naročila, ki jih odgovorna oseba prevzema v ponudbi."

Zahteve glede referenc gospodarskega subjekta je naročnik določil v točki 3.1.5 Navodil za pripravo ponudbe:

"Gospodarski subjekt je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj en istovrsten in vsaj 50 % toliko vreden posel, kot ga prevzema v ponudbi.

dokazilo: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.

opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

V primeru nastopanja s podizvajalci je naročnik v točki 2.5.3 Navodil za pripravo ponudbe med drugim določil:

"2.5.3 Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
V ponudbi mora biti navedeno kaj prevzema sam ponudnik in kaj posamezni podizvajalec. Vsak mora navesti vrsto posla, ki ga prevzema, količino, vrednost ter kraj in predvideni rok izvedbe. Vrednost posla posameznega podizvajalca ne sme presegati vrednosti posla, ki ga prevzema ponudnik oziroma posamezni partner v skupni ponudbi."

Glede izpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti je naročnik za podizvajalce v točki 3.1 Navodil za pripravo ponudbe postavil naslednjo zahtevo:

"Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko-finančne pogoje ter pogoje glede referenc in solidnosti."

Kot je razvidno iz citiranih določil razpisne dokumentacije, je naročnik, ob upoštevanju 45. člena ZJN-2, ločil ugotavljanje kadrovske in tehnične sposobnosti. Kadrovska sposobnost je določena v točki 3.1.4 Navodil, kot dokazilo za izpolnjevanje kadrovskih zahtev pa je naročnik predvidel obrazec "Podatki o kadrovskih zmogljivostih". V okviru izkazovanja kadrovske usposobljenosti so morali ponudniki v obrazcu "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" za ključno osebje predložiti tudi seznam referenčnih poslov, v katerih je oseba sodelovala v funkciji, za katero je predvidena v okviru izvedbe predmetnega naročila. Referenčni pogoj, ki se nanaša na ponudnika kot gospodarski subjekt in na podlagi katerega je naročnik ugotavljal tehnično usposobljenost ponudnika, je bil določen v točki 3.1.5 Navodil, kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja pa so morali ponudniki na obrazcu "Podatki o referenčnem delu" navesti referenčne projekte, pri katerih je sodeloval gospodarski subjekt.

Kot je razvidno iz dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila z dne 25. 2. 2013, je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil zaradi dveh razlogov, in sicer zato, ker naj predložena referenca gospodarskega subjekta Blan, d.o.o., po vrednosti ne bi dosegala vsaj 50 % vrednosti posla, kot ga gospodarski subjekt prevzema v ponudbi, ter zato, ker naj predložene reference ponudnika ne bi zajemale vseh postavk na nivoju rekapitulacije.

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v tisti del vlagateljeve ponudbe, ki se nanaša na podizvajalca Blan, d.o.o. Vlagatelj je v obrazcu "Podatki o gospodarskem subjektu" navedel, da je gospodarski subjekt Blan, d.o.o., njegov podizvajalec, ki bo prevzel geološko " geomehanske raziskave skladno s projektno nalogo in popisom del ter elaborat dimenzioniranja voziščne konstrukcije v vrednosti 15.816,00 EUR. V obrazcu "Podatki o referenčnem delu", ki ga je naročnik predvidel za izkazovanje referenčnega pogoja iz točke 3.1.5 Navodil, je vlagatelj za svojega podizvajalca Blan, d.o.o., predložil eno referenčno potrdilo, ki se nanaša na projekt "Ureditev regionalne ceste R3-696/7912 Velenje " Škale, od km 3+546 do km 5+000" v vrednosti 3.861,6 EUR. Glede na navedeno in ob upoštevanju citiranih zahtev razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj za svojega podizvajalca Blan, d.o.o., ni predložil reference v skladu z zahtevami iz točke 3.1.5 Navodil, saj vrednost referenčnega posla ne dosega vsaj 50 % vrednosti posla, ki ga ta podizvajalec prevzema v ponudbi.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da bi moral naročnik v okviru ugotavljanja izpolnjevanja referenčnega pogoja iz točke 3.1.5 Navodil upoštevati tudi reference, ki so bile že navedene v obrazcu "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" za kadre, ki jih je vlagatelj predlagal v okviru izpolnjevanja kadrovskih zahtev iz točke 3.1.4 Navodil, pri čemer naj bi bile te reference ustrezno dopolnjene v postopku dopolnjevanja formalno nepopolne ponudbe. Vlagateljevim navedbam ni mogoče slediti. Kot je bilo že navedeno, ZJN-2 razlikuje kadrovsko in tehnično sposobnost, v tem smislu pa je treba razlikovati tudi reference, ki se nanašajo na ključno osebje, in reference, ki se nanašajo na ponudnika oz. podizvajalca kot gospodarski subjekt. To razlikovanje je v razpisni dokumentaciji jasno vzpostavil tudi naročnik, ko je ločeno določil kadrovske zahteve in referenčni pogoj ter predvidel tudi različna dokazila. Ponudniki so bili v skladu s temi naročnikovimi navodili v obrazcu "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" dolžni jasno predstaviti reference, ki se nanašajo na ključne kadre oz. sodelovanje ključnih kadrov v funkciji, za katero so predvideni v okviru predmetnega naročila, v obrazcu "Podatki o referenčnem delu" pa tiste reference, ki se nanašajo na gospodarske subjekte, ki sodelujejo v ponudbi. Ni sicer nedopustno, da ponudnik tako pri kadrovski kot tudi pri tehnični sposobnosti predloži iste referenčne posle, vendar je, upoštevajoč 45. člen ZJN-2 in Navodila v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, njegova dolžnost, da to v ponudbi jasno navede in reference predstavi na za to predvidenih obrazcih. Slediti vlagatelju bi pomenilo, da bi bil naročnik dolžan v primeru, če v tistem ponudbenem delu, ki ga je predvidel za izpolnjevanje določenega pogoja, ta pogoj ne bi bil izkazan, pregledati še ostale dele ponudbe in ugotoviti, ali izpolnjevanje pogoja morebiti ne izhaja iz kakšnega drugega dela ponudbe oz. kakšnega drugega ponudbenega dokumenta. Zato se je mogoče strinjati z naročnikom, da je vlagatelj svojo ponudbo nedopustno dopolnil z novimi obrazci "Podatki o referenčnem delu", v katerih je navedel nove referenčne posle, ki jih v ponudbi v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje pogoja iz točke 3.1.5 Navodil, ni navedel.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati kršitev določb ZJN-2 in Navodil, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot nepopolno na podlagi ugotovitve, da podizvajalec Blan, d.o.o., ni izkazal izvajanja referenčnega posla, ki bi dosegal vsaj 50 % vrednosti posla, ki ga prevzema v ponudbi. Državna revizijska komisija je zato v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen. Ob tem Državna revizijska komisija ni presojala vprašanja istovrstnosti referenc, saj je ugotovila nepravilnost oz. nepopolnost vlagateljeve ponudbe že na podlagi vrednostnega kriterija, ki je bil določen v točki 3.1.5 Navodil.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, ki so mu nastali v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagatelju ni priznala povrnitve v stroškovniku navedenih stroškov.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 24. 4. 2013


predsednica senata
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
- Odvetnica mag. Anita Dolinšek, Šmihelska cesta 2, 3330 Mozirje
- LINEAL, d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv

Natisni stran