Na vsebino
EN

018-152/2013 Javni holding Ljubljana, d.o.o.

Številka: 018-152/2013-2
Datum sprejema: 7. 5. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18., 70. in 72. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Gradnja čistilne naprave Brezje" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj G.P. Komgrad, d.o.o., Devova 18, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa pooblaščenec odvetnik Dušan Kecman, Vurnikova 2, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik),
7. 5. 2013

odločila:

1. Revizijski postopek oddaje javnega naročila "Gradnja čistilne naprave Brezje", ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 16. 4. 2013, se ustavi.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 26. 3. 2013 na Portalu javnih naročil dne, pod št. objave JN3432/2013 objavil javno naročilo "Gradnja čistilne naprave Brezje", dne 9. 4. 2013 pa še popravek razpisne dokumentacije.

Vlagatelj je 16. 4. 2013 vložil zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo in predlagal razveljavitev razpisne dokumentacije v izpodbijanih delih ter zahteval povrnitev stroškov po stroškovniku.

Naročnik je zahtevek za revizijo z dokumentom pod št. 14-1000-I-028539/2013 z dne 26. 4. 2013 zavrnil kot neutemeljen in še istega dne Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj je z vlogo z dne 26. 4. 2013 zahtevek za revizijo umaknil in zahteval povrnitev plačane takse v znesku 1.500,00 EUR.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.
Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, revizijski postopek oddaje predmetnega javnega naročila ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz prve točke tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povrnitev stroškov, to zahtevo pa je naročnik s sklepom št. 14-1000-I-028539/2013 z dne 26. 4. 2013 zavrnil. Vlagatelj je nato skupaj z umikom zahtevka za revizijo z dne 26. 4. 2013 zahteval vrnitev vplačane takse v znesku 1.500,00 EUR.

Iz določil tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN med drugim izhaja, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Iz določil prvega odstavka 72. člena ZPVPJN pa izhaja, da je vlagatelj upravičen do vračila takse v primeru, če ne vloži zahtevka za revizijo, čeprav je plačal takso za predrevizijski in revizijski postopek, ter v primeru, če se zahtevek za revizijo nanaša na postopek, ki nima narave postopka oddaje javnega naročila.

V konkretnem primeru je vlagatelj dne 16. 4. 2013 vložil zahtevek za revizijo, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila "Gradnja čistilne naprave Brezje". Ker tako ni izpolnjen noben od pogojev po prvem odstavku 72. člena ZPVPJN, vlagatelj na tej pravni podlagi ni upravičen do vračila takse.

Dne 16. 4. 2013 vloženi revizijski zahtevek je vlagatelj z vlogo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 30. 4. 2013, umaknil. Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom tako ni uspel, pa do povračila stroškov postopka (takse za postopek) ni upravičen niti na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN.

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi osmega odstavka 70. člena ZPVPJN, vlagateljevo zahtevo po povračilu takse za postopek pravnega varstva zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke tega sklepa.


V Ljubljani, 7. 5. 2013

Predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Dušan Kecman " odvetnik, Vurnikova 2, 1000 Ljubljana
- Javni holding Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv, tu.

Natisni stran