Na vsebino
EN

018-079/2013 Aerodrom Ljubljana d.d.

Številka: 018-079/2013-6
Datum sprejema: 16. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko, kot predsednice senata ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila "Nabava vozila za meritev drsnosti" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj D.C. Spezialfahrzeuge GmbH, Pregelstraße 15, Bonn (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Aerodrom Ljubljana d.d., Zg. Brnik 130 A, Brnik (v nadaljevanju: naročnik), dne 16.04.2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem javnem naročilu objavil na Portalu javnih naročil dne 22.11.2012, pod št. objave JN 12674/2012.

Naročnik je dne 28.01.2013 z Obvestilom o pregledu ponudb oba sodelujoča ponudnika obvestil, da je vlagateljeva ponudba neprimerna in nepopolna zato, ker ne izpolnjuje tehničnih zahtev, v skladu s katerimi je bil zahtevan aktivni sistem, ki meri točko ledišča mešanice neodvisno od uporabljenega sredstva za razledenitev oziroma za preprečevanje zaledenitve na merjeni površini (VPS), temveč ponuja sistem, ki se uporablja za odkrivanje morebitnih temperatur blizu ledišča na cestišču. Naročnik je zato sklenil, da bo javno naročilo oddal v izvedbo ponudniku ASFT Industries AB, Piledalswägen 51, Köpingebro, Švedska (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 12.02.2013 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da se postopek oddaje predmetnega javnega naročila v celoti razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj zatrjuje, da je razpisna dokumenta prilagojena izbranemu ponudniku zlasti v naslednjih točkah: 1.1 Vozilo - splošne zahteve: Škoda Octavia, 1.3: vgrajena naj bo GPS naprava in 1.3: Aktivni merilni sistem (npr. Frensor). Pri slednjem, poudarja vlagatelj, gre za izdelek izbranega ponudnika. Kljub navedenim zahtevam, zatrjuje vlagatelj, je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo (nižja cena in daljša garancija), s katero zagotavlja tehnično ustreznost merilnega sistema Surface Patrol. Vlagatelj navaja, da je naročniku na podlagi poziva posredoval še tehnično specifikacijo konkurenčnega sistema prenosa podatkov FreeWave, ki ga je naročnik sprejel, potem pa se je odločil, da merilni sistem Surface Patrol ne izpolnjuje tehničnih zahtev. Vlagatelj zatrjuje, da ponujen merilni sistem zagotavlja merjenje temperature tal in ozračja, kar zagotavlja uspešno pridobitev podatkov, sistem pa se tudi sicer uspešno uporablja v državah z mrzlo klimo (Kanada, Švedska). Vlagatelj zatrjuje, da njegova ponudba zagotavlja uspešno uporabo vozila za merjenje drsnosti ter pojasnjuje, da razpolaga z referencami z vseh večjih letališč. Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da v kolikor želi naročnik le enega, točno določenega ponudnika, bi moral uporabiti drug postopek oddaje javnega naročila.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 20.02.2013, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da se nekateri vlagateljevi očitki nanašajo na razpisno dokumentacijo, ti očitki pa so prepozni in jih ni več mogoče obravnavati. Iz tehničnih zahtev pa je tudi sicer razvidno, da je lahko ponujeno vozilo katerikoli karavan oziroma enoprostorec srednjega razreda serijske izdelave priznanega evropskega proizvajalca ter da je blagovna znamka "Škoda Octavia" navedena zgolj kot primer. Izbrani ponudnik navaja, da iz navedbe, ki se nanaša na zahtevano GPS napravo, ne izhaja kaj vlagatelj pravzaprav očita naročniku. Izbrani ponudnik pojasnjuje, da so lahko ponudniki ponudili aktivni merilni sistem kateregakoli proizvajalca, tip Frensor pa je bil zapisan le kot primer. Vlagatelj tudi v tem delu svoje trditve podaja zgolj pavšalno, zato je potrebno zahtevek za revizijo zavrniti. Izbrani ponudnik zahteva povrnitev stroškov za sestavo izjasnitve v višini 1.200,00 EUR ter 20 % DDV.

Naročnik je dne 04.03.2013 zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik je zavrnil tudi zahtevo izbranega ponudnika za povrnitev stroškov, saj je ocenil, da njegov prispevek k rešitvi zadeve ni bil bistven. Naročnik uvodoma ugotavlja, da je vlagateljev zahtevek za revizijo vložen tudi zoper razpisno dokumentacijo, kar pa po poteku roka za oddajo ponudb, skladno s prvim odstavkom 25. člena ZPVPJN, ni več mogoče storiti.
Naročnik navaja, da je v Obvestilo o pregledu ponudb, z dne 28.01.2013, zapisal, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje tehničnih zahtev, v skladu s katerimi je bil zahtevan aktivni merilni sistem, ki meri točko ledišča mešanice neodvisno od uporabljenega sredstva za razledenitev oziroma za preprečevanje zaledenitve na merjeni površini (VPS), temveč ponuja sistem, ki se uporablja za odkrivanje morebitnih temperatur blizu ledišča. Naročnik pojasnjuje, da vlagatelj z navedbami, ki se nanašajo na merilni sistem Surface Patrol, v ničemer ne dokazuje, da je bil nezakonito izločen. Razpisna dokumentacija je zahtevala, da mora biti v vozilo vgrajen merilni sistem (kot npr. Frensor), ki meri točko ledišča mešanice neodvisno od uporabljenega sredstva za razledenitev oziroma za preprečevanje zaledenitve na merjeni površini (VPS). Sistem mora delovati kot integralni del merilnika drsnosti, rezultat pa mora biti predstavljen na vgrajenem računalniku za prikaz podatkov merilnika drsnosti. S strani vlagatelja ponujeni merilni sistem (Surface Patrol) pa ne meri točke ledišča mešanice, temveč je vlagatelj v pojasnilu, z dne 21.01.2013, pojasnil, da se ta sistem uporablja za odkrivanje morebitnih temperatur blizu ledišča na cestišču, kar pa ni merjenje točke ledišča mešanice. Dejstvo, da sistem Surface Patrol zagotavlja merjenje temperature tal in ozračja, kar zagotavlja uspešno pridobitev podatkov, pa ne zadostuje zahtevi iz razpisne dokumentacije. Naročnik je v njej zahteval merjenje točke ledišča mešanice neodvisno od uporabljenega sredstva za razledenitev oziroma za preprečevanje zaledenitve na merjeni površini (VPS). Zahtevan sistem meri, kdaj bo mešanica zamrznila, medtem, ko vlagateljeva naprava meri zgolj temperaturo tal in ozračja in ne meri tega, kdaj bo mešanica zamrznila, torej ne meri točke ledišča mešanice. Naročnik tudi zatrjuje, da vlagatelj svojih navedb ni konkretiziral, temveč je v zvezi s tem zgolj posplošeno navedel, da ponujena naprava meri temperaturo tal in ozračja, da se uspešno uporablja na tržiščih z mrzlo klimo, da ponudba zagotavlja uspešno uporabo vozila za merjenje drsnosti, da je preizkušena na vseh večjih letališčih in da proizvajalec Sarsys razpolaga s certifikati.

Naročnik je dne 06.03.2013 in 15.03.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je dne 08.04.2013 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavani zadevi vlagatelj oporeka naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije, v delih, ki se nanašajo na navedbo vozila, na GPS napravo in na zahtevo po aktivnem merilnim sistemu. Med vlagateljem in naročnikom pa je spor zlasti glede vprašanja, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo, s katero med drugim zagotavlja tudi tehnično ustreznost merilnega sistema Surface Patrol.

ZPVPJN v četrtem odstavku 25. člena določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Vlagatelj se je z zahtevami, ki se nanašajo na predmet javnega naročila, seznanil že z dnem objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil, to je dne 22.11.2012. V kolikor je vlagatelj menil, da so naročnikove zahteve, ki se nanašajo na predmet javnega naročila (na navedbo vozila iz točke 1.1 poglavja B. 01 ter na zahtevi iz točke 1.3 poglavja B. 01, ki se nanašata na GPS napravo in na aktivni merilni sistem) postavljene v nasprotju s pravili javnega naročanja, bi moral zahtevek za revizijo vložiti pravočasno oziroma še pred potekom roka za predložitev ponudb. Ker tega ni storil, Državna revizijska komisija vlagateljevih očitkov v tem delu zahtevka za revizijo, v skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN, ni vsebinsko obravnavala.

Jedro spora med naročnikom in vlagateljem je v tem, ali je vlagateljeva ponudba primerna in popolna v smislu 17. in 21. točke 2. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list, št. 128/06 s spremembami; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Iz obrazložitve Obvestila o pregledu ponudb, z dne 28.01.2013, namreč izhaja da je bila vlagateljeva ponudba izločena kot neprimerna iz razloga, ker ne izpolnjuje tehničnih zahtev, v skladu s katerimi je bil zahtevan aktivni sistem, ki meri točko ledišča mešanice neodvisno od uporabljenega sredstva za razledenitev oziroma za preprečevanje zaledenitve na merjeni površini (VPS). Naročnik je v točki 1.3 (Dodatna oprema) poglavja B. 01 (Tehnične karakteristike) med drugim zahteval: "Vgrajen naj bo aktivni merilni sistem (kot npr. Frensor), ki meri točko ledišča mešanice neodvisno od uporabljenega sredstva za razledenitev oziroma za preprečevanje zaledenitve na merjeni površini (VPS). Sistem naj deluje kot integralni del merilnika drsnosti in rezultat naj bo predstavljen na vgrajenem računalniku za prikaz podatkov merilnika drsnosti. Merilno temperaturno območje naj bo med 20° C in 0° C pri natančnosti večji od +/- 1° C. Sistem naj deluje pri temperaturah okolice od -25° C do 10° C".

Vlagatelj mora, skladno z določili 5. in 6. točke prvega odstavka 15. člena ZPVPJN, v zahtevku za revizijo navesti tako očitane kršitve, kot tudi dejstva in dokaze, s katerimi se zatrjevane kršitve dokazujejo. Zahtevek za revizijo je namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, v ta namen pa ZPVPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju dejstev in predlaganju dokazov - zavezuje ga, da v svojem zahtevku za revizijo navede pravno relevantna dejstva, ki substancirajo njegov zahtevek in da za trditve o teh dejstvih (če niso priznana ali splošno znana) ponudi tudi ustrezne dokaze. Ker so v ZPVPJN taksativno naštete le obvezne sestavine zahtevka za revizijo, je potrebno zahteve glede vsebine zatrjevanja kršitev in dejstev ter dokazovanja le-teh poiskati v Zakonu o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi 13. člena ZPVPJN v predrevizijskem, revizijskem in pritožbenem postopku smiselno uporabljajo glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja. Razpravno načelo, urejeno v 7. in 212. členu ZPP, od strank zahteva, da navedejo vsa dejstva, na katera opirajo svoje zahtevke, ter predlagajo dokaze, s katerimi se ta dejstva dokazujejo. Trditveno breme pomeni dolžnost tožnika, da v tožbi navede dejstva, na katera opira tožbeni zahtevek, dejstva pa mora navesti tako, da se na njihovi podlagi izkaže utemeljenost tožbenega zahtevka. Tožnik mora zatrjevati dejstva določno in konkretizirano, predlagani dokazi pa služijo potrditvi (izkazovanju) teh dejstev.

Vlagatelj v zvezi s citiranimi tehničnimi zahtevami zgolj pavšalno zatrjuje, da jih izpolnjuje ter da je bil zato nezakonito izločen iz postopka. Vlagatelj s tem v zvezi ni navedel nobenih pravno pomembnih dejstev (vse tisto, kar predstavlja elemente konkretnega dejanskega stanja), ki bi njegova zatrjevanja utemeljevala, niti ni predlagal nikakršnih dokazov (dokaznega gradiva), s katerimi bi bilo mogoče njegove trditve v postopku revizije preizkusiti. V zahtevku za revizijo namreč splošno in pavšalno zatrjuje, da ponujeni merilni sistem zagotavlja merjenje temperature tal in ozračja ter da zagotavlja uspešno uporabo vozila za merjenje drsnosti, da se sistem uspešno uporablja v državah z mrzlo klimo, da ima reference z vseh večjih letališč in da proizvajalec Sarsys razpolaga s certifikati. Z ničemer pa ni odgovoril na jasne in konkretne naročnikove ugotovitve (s katerimi je bil seznanjen z Obvestilom o pregledu ponudb, z dne 28.01.2013), "da ne izpolnjuje tehničnih zahtev, v skladu s katerimi je bil zahtevan aktivni sistem, ki meri točko ledišča mešanice neodvisno od uporabljenega sredstva za razledenitev oziroma za preprečevanje zaledenitve na merjeni površini (VPS), saj je ponudil sistem, ki se uporablja za odkrivanje morebitnih temperatur blizu ledišča na cestišču". Glede na dejstvo, da so lahko ponudniki ponudili aktivni merilni sistem kateregakoli proizvajalca, ki ustreza postavljenim tehničnim zahtevam, bi torej moral vlagatelj v konkretnem primeru vsaj zatrjevati (in s tem v zvezi predlagati izvedbo konkretnih dokazov), da tudi sistem, ki ga je ponudil sam (sistem Surface Patrol), meri točko ledišča mešanice neodvisno od uporabljenega sredstva za razledenitev. Nasprotno, naročnik je dovolj jasno navedel razliko med zahtevanim in (s strani vlagatelja) ponujenim merilnim sistemom - pojasnil je, da zahtevan sistem meri, kdaj bo mešanica zamrznila, medtem, ko vlagateljeva naprava meri temperaturo tal in ozračja in ne meri, kdaj bo mešanica zamrznila, torej ne meri točke ledišča mešanice.

Vlagateljevi očitki v tem delu zahtevka za revizijo pa so tudi nejasni in kontradiktorni. Vlagatelj namreč po eni strani zatrjuje, da je zahtevan merilni sistem izdelek izbranega ponudnika, ki ga posledično lahko ponudi le izbrani ponudnik ter da bi moral naročnik, v kolikor želi le enega, vnaprej izbranega ponudnika, uporabiti drug postopek oddaje javnega naročila, hkrati pa (splošno in pavšalno) zatrjuje, da je tudi njegova, sicer ekonomsko najugodnejša ponudba, primerna in popolna.

Na podlagi določil prvega odstavka 7. člena ter 212. in 215. člena ZPP, v povezavi s 13. členom ZPVPJN, je Državna revizijska komisija zato upoštevala pravilo trditvenega in dokaznega bremena, na podlagi slednjega pa je zgoraj opredeljene revizijske navedbe vlagatelja zaradi njihove pavšalnosti in neobrazloženosti zavrnila kot neutemeljene.

Ob vsem navedenem je morala Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je zahteval povračilo odvetniških stroškov za sestavo izjasnitve in DDV. Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povračilo stroškov zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru njegov prispevek k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve ter da posledično stroški niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 16.04.2013

predsednica senata: Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Aerodrom Ljubljana d.d., Zg. Brnik 130 A, Brnik,
- D.C. Spezialfahrzeuge GmbH, Pregelstraße 15, Bonn,
- Odvetniška družba Sibinčič o.p. d.o.o., Dalmatinova 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana,
- arhiv - tu

Natisni stran