Na vsebino
EN

018-131/2013 Gozdarski inštitut Slovenije

Številka: 018-131/2013-2
Datum sprejema: 25. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Vide Kostanjevec in Sonje Drozdek-Šinko kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila "Dobava in montaža osnovne raziskovalne opreme laboratorijev Gozdarskega inštituta Slovenije", v sklopu 2, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Medico tehnika d.o.o., Trpinčeva ulica 108, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 25. 4. 2013

odločila:

Zahtevku za revizijo z dne 28. 3. 2013 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 2, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev", pod št. 21/29-2013 z dne 18. 3. 2013.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12. 12. 2012 sprejel Sklep št. JNV-B-0004/2012 POG o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v 12 sklopih v skupni ocenjeni vrednosti 89.024,88 EUR (brez DDV). Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 12. 12. 2012, pod št. objave JN13403/2012, dne 21. 12. 2012 pa je bilo na Portalu objavljeno še obvestilo o popravku.

Naročnik je dne 18. 3. 2013 izdal dokument "Odločitev", št. 21/29-2013, iz katerega med drugim izhaja, da je iz odločanja za sklop 2 kot neprimerno izločil ponudbo vlagatelja, saj naj ne bi vsebovala s strani naročnika zahtevane bančne garancije za resnost ponudbe. Za sklop 2 je naročnik tako skladno z merili iz razpisne dokumentacije izbral ponudbo ponudnika Kemomed d.o.o., Kališka ulica 9, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Obvestilo o izbiri je vlagatelj prejel 19. 3. 2013.

Po vpogledu v ponudbe 25. 3. 2013 je vlagatelj 28. 3. 2013 vložil zahtevek za revizijo. Iz zahtevka izhaja, da nasprotuje izločitvi njegove ponudbe iz razloga domnevne nepredložitve bančne garancije za resnost ponudbe.

Izbrani ponudnik se je o navedbah vlagatelja izjasnil z dopisom z dne 8. 4. 2013. V vlogi je navedel, da vlagatelj ni dostavil vseh na razpisu zahtevanih dokumentov (izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, potrdilo referenčnega naročnika), izpostavil pa je tudi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih sestavin, saj naj vlagatelj v njem ne bi navedel dejstev in dokazov.

Naročnik je 15. 4. 2013 sprejel Sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik ugotavlja, da je pri obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila prišlo do pomote, ko je bilo v zvezi s sklopom 2 navedeno, da se ponudba vlagatelja izloči kot nepravilna, ker ni vsebovala zahtevane bančne garancije za resnost ponudbe. Naročnik ugotavlja, da je vlagatelj predložil bančno garancijo za resnost ponudbe, ni pa predložil izjave banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjave banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, kot bi to moral storiti skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in kar predstavlja vsebinsko pomanjkljivost v ponudbi vlagatelja. Dodatno naročnik še ugotavlja, da je ponudbo vlagatelja podpisala M. S., ki je v ponudbi vseskozi navedena tudi kot zakonita zastopnica oz. oseba, pooblaščena za podpis pogodbe. Iz zgodovinskega izpisa sodnega/poslovnega registra nasprotno izhaja, da M. S. nastopa kot edina družbenica vlagatelja, da pa nikoli ni bila imenovana za direktorja vlagatelja in da sta za zastopnika vlagatelja B. S., kot direktor, in S. M., kot prokurist. Naročnik ugotavlja, da je potrebno ponudbo vlagatelja tudi zaradi neresnične izjavo o zakonitem zastopniku in iz razloga, ker ponudbe ni podpisal zakoniti zastopnik, skladno z opozorilom iz točke 9, Priloge 2 razpisne dokumentacije, izločiti iz ocenjevanja ponudb.

Naročnik je z vlogo z dne 17. 4. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja,naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V skladu s prvim odstavkom 38. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija odloča v mejah zahtevka za revizijo, in sicer o vseh očitanih kršitvah v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljevo navedbo iz zahtevka za revizijo, iz katere smiselno izhaja njegovo nestrinjanje z razlogom za izločitev njegove ponudbe, kot izhaja iz odločitve o oddaji javnega naročila. Naročnik je vlagateljevo ponudbo izločil kot neprimerno, saj naj ne bi vsebovala s strani naročnika zahtevane bančne garancije za resnost ponudbe.

Iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila izhaja, da je vlagatelj v svoji ponudbi kot Prilogo 5 predložil s strani Factor banke d.d. podpisano Garancijo za resnost ponudbe št. GD " 10139/13 z dne 11. 1. 2013. Da je vlagatelj v svoji ponudbi predložil zahtevano garancijo za resnost ponudbe, v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, priznava tudi naročnik, zato to dejstvo med strankama ni več sporno.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeve ponudbe iz razloga, ki ga v odločitvi o oddaji javnega naročila navaja naročnik, ni mogoče označiti za nepopolno, s tem povezane revizijske navedbe pa so utemeljene.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da naročnik v sklepu o zavrnitvi zahtevka navaja nove oziroma drugačne argumente za svojo odločitev o izločitvi vlagateljeve ponudbe, katerih v postopku oddaje javnega naročila (tj. v odločitvi o oddaji javnega naročila) ni navedel. Naročnik tako v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo na novo navaja, da je pravilni razlog za izločitev ponudbe to, da vlagatelj ni predložil izjave banke o izdaji bančne garancije bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in izjave banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, kot dodaten razlog za izločitev pa navaja še nepravilno podpisano ponudbo in neresnično izjavo vlagatelja glede zakonitega zastopnika.

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) v prvem odstavku 80. člena določa, da mora naročnik, ko v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izloči ponudbe, ki niso popolne, izločenega ponudnika opozoriti na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navesti podatke iz prvega odstavka 79. člena ZJN-2, vključno z razlogi za izločitev. Naročnik mora vse razloge, s katerimi utemeljuje svojo odločitev o oddaji naročila, vključno z vsemi razlogi za zavrnitev ponudb, ki niso bil izbrane, in prednostmi sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe neizbranega ponudnika, navesti že v odločitvi o oddaji naročila oziroma najkasneje v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila. Učinkovito pravno varstvo (9. člen ZPVPJN) je namreč lahko v postopkih oddaje javnih naročil zagotovljeno le, če ima ponudnik v postopku pravnega varstva možnost izpodbijati vse naročnikove ugotovitve, ki se nanašajo na izločitev njegove ponudbe.

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala (prim. npr. odločitve v zadevah št. 018-71/2010, 018-284/2011, 018-054/2012 itd.), je namen odločitve o oddaji naročila predvsem seznanitev ponudnikov z zadostnimi informacijami, potrebnimi za učinkovito uveljavljanje pravnega varstva.. Ni tako nujno, da je obrazložitev vseobsežna, mora pa vsebovati jasne in nedvoumne razloge naročnika do te mere, da se ponudniki lahko seznanijo z utemeljitvijo odločitve, da lahko zaščitijo svoje pravice in preverijo, ali je odločitev o oddaji naročila zakonita ali ne.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnikovi argumenti, navedeni šele v okviru predrevizijskega postopka, ne predstavljajo dopustnih argumentov v prid izločitvi vlagateljeve ponudbe. Ker v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo praviloma ni dopustno navajati novih kršitev (peti odstavek 29. člena ZPVPJN), tudi naročnik v sklepu, s katerim odloči o zahtevku za revizijo, ne sme navajati novih razlogov za nepopolnost ponudbe določenega ponudnika, ki jih ni navedel že v obvestilu o izbiri ali dodatni obrazložitvi svoje odločitve; s tem bi bil tak ponudnik namreč onemogočen v možnosti učinkovitega pravnega varstva.

Ob upoštevanju navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel izkazati, da je naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ravnal v neskladju z določili prvega odstavka 80. člena ZJN-2 " vlagateljevo ponudbo je namreč izločil kot nepopolno, kljub temu da njena nepolnost iz edinega razloga, ki ga navaja v odločitvi o oddaji javnega naročila, ni bila izkazana.

Državna revizijska komisija je zato, skladno z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in je razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 2, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev", št. 21/29-2013. z dne 18. 3. 2013.

Z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN naročnika napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2.

Ker vlagatelj ni zahteval povračila stroškov, slednji tudi niso bili predmet odločanja Državne revizijske komisije.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.V Ljubljani, 25. 4. 2013

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Medico tehnika d.o.o., Trpinčeva ulica 108, 1000 Ljubljana
- Gozdarski inštitut Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana
- Kemomed d.o.o., Kališka ulica 9, 4000 Kranj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv, tu.

Natisni stran