Na vsebino
EN

018-140/2013 Vrhovno sodišče Republike Slovenije

Številka: 018-140/2013-2
Datum sprejema: 25. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Maji Bilbija v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "vročanje sodnih pošiljk" in v zvezi s pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj detektiv Jože Perko, Ulica Slavka Gruma 54, Novo mesto (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 25. 4. 2013

odločila:

1. Pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep z dne 8. 4. 2013.

2. Naročnik mora, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik je 22. 2. 2013 objavil obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil, pod št. objave JN2012/2013, in 26. 2. 2013 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2013/S 040-064463, v njiju pa je med drugim označil, da oddaja javno naročilo storitev, kategorija št. 27 (točka II.1.2 objav), s CPV kodama 64112000 in 64100000 (točka II.1.6 objav), v 11 sklopih (točka II.1.8 objav v povezavi s prilogami B), z uporabo odprtega postopka (točka IV.1.1 objav), rok za predložitev ponudb pa je 4. 4. 2013, do 11. ure (točka IV.3.4 objav).

Še pred potekom roka za predložitev ponudb je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 2. 4. 2013 in med drugim predlagal, da naročnik "v postopku revizije javno naročilo prekliče in v ponovljenem naročilu upošteva dejansko stanje in potrebe sodišč ter med pogoje za izbiro najboljšega ponudnika zapiše tudi vse zgornje predloge, predvsem pa osnovni vstopni pogoj, da ima ponudnik licenco detektiva, ki edina po ZDD omogoča iskanje oseb, ki se izogibajo vročitvi". Naročnik je zahtevek za revizijo prejel 3. 4. 2013.

Naročnik je s sklepom z dne 8. 4. 2013, sklicujoč se na tretji odstavek 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrgel, ker "ne vsebuje potrdila o plačilu takse iz drugega odstavka 71. člena ZPVPJN".

Vlagatelj je vložil pritožbo z dne 13. 4. 2013 (in popravek z dne 15. 4. 2013), citiral drugi in tretji odstavek 71. člena ZPVPJN ter navedel, da "v objavljenem javnem naročilu ni ne podatkov o vrednosti naročila ne podatkov o višini takse, ki jo je potrebno plačati", zato "bi utemeljeno pričakoval od naročnika, da me obvesti o višini takse, ki sem jo dolžan plačati ter mi posreduje podračun in rok do katerega sem dolžan plačati takso", zato je predlagal, da naročnik "pritožbi ugodi, m[u] določi višino takse (pri tem naj upošteva, da [je] zainteresiran predvsem za prijavo na LOT 6 in 7), sporoči številko podračuna in banko ter določi rok, v katerem mora["] tako plačati".

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo kot prilogo dopisu z dne 17. 4. 2013.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o pritožbi odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, h kateremu ni predložil potrdila o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, zato ga je naročnik zavrgel.

Taksa je eden izmed stroškov postopka pravnega varstva (prva alinea prvega odstavka 70. člena ZPVPJN v povezavi z 2. členom ZPVPJN).

V 15. členu ZPVPJN ("obvezne sestavine zahtevka za revizijo"), ki je vključen v (drugo) poglavje ZPVPJN "skupne določbe v predrevizijskem in revizijskem postopku", je določeno, katerih osem sestavin mora vsebovati zahtevek za revizijo (prvi odstavek 15. člena ZPVPJN), določeno pa je tudi, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Te sestavine so obvezne (gl. druga alinea prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in druga alinea prvega odstavka 31. člena ZPVPJN).

Če naročnik (med drugim) ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alinee prvega odstavka 70. člena ZPVPJN ali da ni bila plačana ustrezna taksa, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). Zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo lahko vlagatelj vloži pritožbo v skladu s šestim poglavjem ZPVPJN (peti odstavek 26. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo še pred potekom roka za predložitev ponudb, ta pa se (že glede na trenutek vložitve) nanaša na vsebino objave in razpisno dokumentacijo. V obravnavanem primeru se zato višina takse ne ugotavlja na podlagi drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (ki je pravna podlaga, ki jo je naročnik navedel v izpodbijanem sklepu), temveč na podlagi prve oziroma druge alinee prvega odstavka 71. člena ZPVPJN.

V tretjem odstavku 71. člena ZPVPJN je določeno, da v posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi in drugi odstavek 71. člena ZPVPJN. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. Ne iz objave ne iz razpisne dokumentacije ni mogoče ugotoviti, da bi naročnik določil višino takse v obravnavanem primeru, niso pa sicer razvidni niti podatki o (pod)računu, na katerega jo je treba plačati.

V ZPVPJN ni določeno, da naročnik pozove vlagatelja na predložitev potrdila o plačilu takse, če ga vlagatelj ne predloži k zahtevku za revizijo, saj se četrti odstavek 26. člena ZPVPJN nanaša na sestavine iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in ne tudi drugega odstavka 15. člena ZPVPJN. Vendar Državna revizijska komisija ocenjuje, da bi bilo zavrženje zahtevka za revizijo zaradi nepredložitve potrdila o plačilu takse upravičeno, če bi tudi naročnik izpolnil dolžnost, ki jo ima na podlagi tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN in bi določil višino takse (upoštevaje bodisi prvo bodisi drugo alineo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN). Dolžnost vlagatelja predložiti potrdilo o plačilu takse je namreč odvisna od njegove seznanjenosti z višino takse, slednjo pa določi naročnik (tretji odstavek 71. člena ZPVPJN). Naročnik je pri sprejemu odločitve po tretjem odstavku 26. člena ZPVPJN zanemaril to, da je opustil svojo dolžnost iz tretjega odstavka 71. člena ZPVPJN. Že tako strogo ureditev po ZPVPJN glede nezmožnosti dopolnjevanja zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o plačilu takse je naročnik zaostril še s tem, da je pri ravnanju po tretjem odstavku 26. člena ZPVPJN spregledal, da je kršil tretji odstavek 71. člena ZPVPJN in s tem vplival na vlagateljevo možnost uveljavljati pravno varstvo. Naročnik bi moral pred ravnanjem po tretjem odstavku 26. člena ZPVPJN storiti vse, kar je potrebno, da bi bil vlagatelj v primerljivem pravnem položaju, kot bi bil, če bi naročnik upošteval tretji odstavek 71. člena ZPVPJN.

Upoštevajoč vse navedeno je Državna revizijska komisija pritožbi skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikov sklep z dne 8. 4. 2013.

Ker je Državna revizijska komisija ugodila pritožbi, je odločila tudi, da mora naročnik, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, o zahtevku za revizijo odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN (drugi odstavek 55. člena ZPVPJN).

S tem sta odločitvi Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljeni.


V Ljubljani, 25. 4. 2013

mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva ulica 9, 1000 Ljubljana,
" detektiv Jože Perko, Ulica Slavka Gruma 54, 8000 Novo mesto,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran