Na vsebino
EN

018-121/2013 Šolski center Novo mesto

Številka: 018-121/2013-2
Datum sprejema: 23. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za "sanacijo elektroinštalacij in razsvetljave" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Elektra, d. o. o., Kočevarjeva ulica 11, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, Novo mesto (v nadaljevanju: naročnik), 23. 4. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 27. 12. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN13899/2012) z dokumentom "Sklep o izbiri izvajalca za javno naročilo št. JN13899/2012" št. 3508-9 z dne 19. 2. 2013 sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral vlagateljevo ponudbo, nato jih je z dokumentom "Sklep o razveljavitvi sklepa o izbiri izvajalca št. 3508-9 z dne 19. 2. 2013 za izvedbo javnega naročila JN13899/2012 sanacija elektroinštalacij in razsvetljave" št. 3522-9 z dne 1. 3. 2013 obvestil, da razveljavlja odločitev o izbiri vlagateljeve ponudbe, nato pa jih je z dokumentom "Sklep o izbiri izvajalca za javno naročilo št. JN13899/2012 sanacija elektroinštalacij in razsvetljave" št. 3523-9 z dne 1. 3. 2013 še obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Elektrosignal, d. o. o., Lava 6a, Celje. Naročnik je slednjo odločitev razveljavil z dokumentom "Sklep o razveljavitvi sklepa o izbiri izvajalca št. 3523-9 z dne 1. 3. 2013 za izvedbo javnega naročila JN13899/2012 sanacija elektroinštalacij in razsvetljave" št. 3529-9 z dne 12. 3. 2013 in sodelujoče ponudnike z dokumentom "Sklep o izbiri izvajalca za javno naročilo št. JN13899/2012 sanacija elektroinštalacij in razsvetljave" št. 3530-9 z dne 12. 3. 2013 obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika Elektrosignal, d. o. o., Lava 6a, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 26. 3. 2013 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
" naročnik ni imel pravne podlage, da na predlog izbranega ponudnika (v času izdaje dokumenta "Sklep o izbiri izvajalca za javno naročilo št. JN13899/2012" št. 3508-9 z dne 19. 2. 2013 drugouvrščenega ponudnika) odločitev o oddaji javnega naročila vlagatelju spremeni, saj ZJN-2 omogoča naročniku, da spremeni odločitev o oddaji javnega naročila le na lastno pobudo, ne pa tudi na podlagi predloga drugih ponudnikov,
" je na naročnika 1. 3. 2013 naslovil dokument, ki dokazuje, da je Deželna banka Slovenije, d. d., Ljubljana pomotoma navedla, da je imel vlagatelj blokiran transakcijski račun 6 dni,
" dejstvo, da ni imel blokiranega transakcijskega računa potrjuje tudi obrazec BON-2, ki ga je izdala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
" je naročniku še pred sprejemom odločitve, ki jo je sodelujočim ponudnikom sporočil z dokumentom "Sklep o izbiri izvajalca za javno naročilo št. JN13899/2012 sanacija elektroinštalacij in razsvetljave" št. 3523-9 z dne 1. 3. 2013, posredoval dokazila, da so bili "objavljeni" podatki nepravilni, vendar naročnik odločitve, "iz vlagatelju neznanega razloga", ni spremenil,
" "tudi če tokrat ni ravnal po neveljavni zakonodaji, pa bi lahko ravnal v skladu z aktualno zakonodajo, torej v skladu s 5. odstavkom 79. člena ZJN-2D",
" je naročnik "prejeti dopis povsem ignoriral kar je razvidno iz novega, že četrto izdanega sklepa o izbiri izvajalca z dne 12. 3. 2013, v katerem je (na predhodno pisno opozorilo vlagatelja) zgolj popravil napačni pravni pouk",
" naročnik bi moral predložena dokazila preučiti, dejstva pa preveriti in upoštevati, saj bi moral javno naročilo oddati vlagatelju.

Izbrani ponudnik se je z dopisom z dne 4. 4. 2013 izjasnil o zahtevku za revizijo in navedel, da ni utemeljen.

Naročnik je s sklepom št. 3552-9 z dne 8. 4. 2013 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
" je pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, odločitev o oddaji javnega naročila na lastno pobudo spremenil, za kar ima podlago v petem odstavku 79. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2),
" je popolnost vlagateljeve ponudbe ugotavljal na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj predložil v ponudbi, to pa je vlagatelj oddal do poteka roka za predložitev ponudb,
" v oddani ponudbi je predloženo dokazilo Deželne banke Slovenije, d. d., Ljubljana z dne 21. 1. 2013, iz katerega je razvidno, da je imel vlagatelj blokiran transakcijski račun, zato naročnik nima pravne podlage, po kateri bi lahko vlagatelj naknadno, po poteku roka za predložitev ponudb, dopolnjeval oziroma spreminjal prvotno ponudbo z novimi dejstvi ali dokazi,
" je vlagatelj sam odgovoren za pripravo ponudbe, naročnik pa presoja popolnost ponudbe glede na vsebino ponudbe, ki je bila oddana, njeno spreminjanje po poteku roka za predložitev ponudb pa bi bilo v nasprotju z načeloma transparentnosti in enakopravne obravnave ponudnikov,
" ni ugotavljal, ali je naknadno predloženo bančno potrdilo datirano na enak datum, kot je potrdilo v ponudbi, saj vsebina navedb v zahtevku za revizijo ni skladna z dokazili, ki jih je k zahtevku za revizijo predložil vlagatelj,
" je bilo "novo" bančno potrdilo verjetno izdano za nazaj.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 3553-9 z dne 9. 4. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela opredelitev do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila prejel 12 ponudb, ki jih je ocenil po merilu ekonomsko najugodnejša ponudba (točka IV.1.1 objave) in ugotovil, da je vlagatelj predložil najugodnejšo ponudbo. Naročnik je sprva (dokument "Sklep o izbiri izvajalca za javno naročilo št. JN13899/2012" št. 3508-9 z dne 19. 2. 2013) ugotovil, da je vlagatelj predložil popolno ponudbo (v pomenu, kot ga določa 16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), saj je med drugim ugotovil, da vlagatelj izkazuje tudi osnovno, ekonomsko in finančno sposobnost, zato jo je izbral, vendar je kasneje to odločitev spremenil [najprej je razveljavil odločitev o izbiri vlagateljeve ponudbe (dokument "Sklep o razveljavitvi sklepa o izbiri izvajalca št. 3508-9 z dne 19. 2. 2013 za izvedbo javnega naročila JN13899/2012 sanacija elektroinštalacij in razsvetljave" št. 3522-9 z dne 1. 3. 2013) in nato izbral ponudbo, ki jo je predložil izbrani ponudnik (dokument "Sklep o izbiri izvajalca za javno naročilo št. JN13899/2012 sanacija elektroinštalacij in razsvetljave" št. 3523-9 z dne 1. 3. 2013)], saj je ugotovil, da vlagatelj ne izpolnjuje pogoja (za ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti), ki ga je določil v prvi alinei točke 4d3 razpisne dokumentacije (str. 16;
"v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa (OBVEZNA PRILOGA: potrdilo banke, ki vodi račun podjetja, iz katerega izhaja, da le-ta v zadnjih šestih (6) mesecih ni imel blokiranega računa. V kolikor ima podjetje odprtih več računov, mora dostaviti za vsakega svoje potrdilo. Ponudniki s sedežem v tujini morajo predložiti tej zahtevi ustrezna dokazila. Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb.)"), ker je imel ta v obdobju, ki ga določa pogoj, šest dni blokiran transakcijski račun, odprt pri Deželni banki Slovenije, d. d., Ljubljana.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik tudi odločitev o oddaji javnega naročila izbranemu ponudniku razveljavil (dokument "Sklep o razveljavitvi sklepa o izbiri izvajalca št. 3523-9 z dne 1. 3. 2013 za izvedbo javnega naročila JN13899/2012 sanacija elektroinštalacij in razsvetljave" št. 3529-9 z dne 12. 3. 2013), vendar je ponudbo izbranega ponudnika znova izbral kot najugodnejšo (dokument "Sklep o izbiri izvajalca za javno naročilo št. JN13899/2012 sanacija elektroinštalacij in razsvetljave" št. 3530-9 z dne 12. 3. 2013). Kot izhaja iz dokumenta "Sklep o razveljavitvi sklepa o izbiri izvajalca št. 3523-9 z dne 1. 3. 2013 za izvedbo javnega naročila JN13899/2012 sanacija elektroinštalacij in razsvetljave" št. 3529-9 z dne 12. 3. 2013, je naročnik tako ravnal zaradi napake v pravnem pouku dokumenta "Sklep o izbiri izvajalca za javno naročilo št. JN13899/2012 sanacija elektroinštalacij in razsvetljave" št. 3523-9 z dne 1. 3. 2013 in sodelujoče ponudnike seznanil, da je izbral ponudbo izbranega ponudnika, vlagatelja pa je znova seznanil, da je njegovo ponudbo izločil zaradi neizpolnjevanja pogoja (za ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti), ki ga je določil v prvi alinei točke 4d3 razpisne dokumentacije (str. 16), ker je imel vlagatelj blokiran transakcijski račun, odprt pri deželni banki Slovenije, d. d., Ljubljana, s čimer mu je omogočil, da to naročnikovo odločitev izpodbija v postopku pravnega varstva po ZPVPJN.

V petem odstavku 79. člena ZJN-2 je med drugim določeno, da "naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo". Taka rešitev velja v ZJN-2 od 30. 3. 2011, ko je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 18/2011; v nadaljevanju: ZJN-2C) (41. člen ZJN-2C). Iz veljavne določbe petega odstavka 79. člena ZJN-2, ki jo je treba uporabiti za rešitev konkretne zadeve, je razvidno, da ne ureja več pisnega opozorila ponudnika, ki je bil institut, ki ga je urejal drugi odstavek 79. člena ZJN-2 do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010; v nadaljevanju: ZJN-2B) 11. 4. 2010 (61. člen ZJN-2B), vendar to za rešitev konkretne zadeve ni ključno. Ključna je namreč možnost, da lahko naročnik sam pred pravnomočnostjo odločitve o oddaji javnega naročila (gl. peti odstavek 79.a člena ZJN-2) sanira nezakonitosti pri izbiri ponudbe, zato po oceni Državne revizijske komisije pojma "lastna pobuda" ni primerno razlagati v smislu, da naročnik ne sme spremeniti odločitve, če je prejel "pisni predlog ponudnika", temveč je primernejša razlaga, da ZJN-2 naročniku ne nalaga, da mora spremeniti svojo odločitev, če mu to predlaga sodelujoči ponudnik, temveč se za spremembo odločitve odloči sam na podlagi ugotovitve, da je tisto, s čimer se je seznanil (npr. tudi od sodelujočega ponudnika) po sprejemu sporne odločitve (in pred njeno pravnomočnostjo), takšnega pomena, da narekuje spremembo že sprejete odločitve in sprejem nove.

Državna revizijska komisija zato ne more pritrditi vlagatelju, da je naročnik v nasprotju z ZJN-2 spremenil odločitev o izbiri vlagateljeve ponudbe in nato izbral ponudbo izbranega ponudnika. Podlago za spremembo odločitve in sprejem nove, s katero je nadomestil prejšnjo, je naročnik imel v petem odstavku 79. člena ZJN-2, to odločitev pa je sprejel sam in ne neka tretja oseba (prim. tudi št. 018-402/2012).

Državna revizijska komisija zato tudi ni posebej ugotavljala, ali se je naročnik seznanil s tem, da je v potrdilu Deželne banke Slovenije, d. d., Ljubljana, ki je bilo vloženo v vlagateljevi ponudbi, naveden podatek o blokadi transakcijskega računa, že pred prejemom vloge "Zahteva za spremembo odločitve o izbiri izvajalca" z dne 1. 3. 2013 (po vsebini jo je mogoče šteti za pisno opozorilo ponudnika, kot ga je določal drugi odstavek 79. člena ZJN-2 do uveljavitve ZJN-2B), ki jo je vložil izbrani ponudnik po tem, ko je vpogledal v vlagateljevo ponudbo (gl. zapisnik z dne 26. 2. 2013), ali šele po prejemu te vloge izbranega ponudnika in ga je šele izbrani ponudnik opozoril na blokado transakcijskega računa, odprtega pri Deželni banki Slovenije, d. d., Ljubljana, saj to za rešitev konkretne zadeve ni bistveno.

Nadalje je treba še odgovoriti, ali je naročnik upravičeno zaključil, da vlagatelj ne izpolnjuje pogoja, ki ga je določil v prvi alinei točke 4d3 razpisne dokumentacije (str. 16).

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2), pri čemer mora upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2.

Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna ponudba med drugim tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2.

Skladno z osmim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko naročnik med drugim od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa (44. člen ZJN-2), količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo pa mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ne oporeka naročnikovim ugotovitvam, da je imel v obdobju, ki ga določa pogoj v prvi alinei točke 4d3 razpisne dokumentacije (str. 16), odprte tri transakcijske račune, med njimi transakcijski račun pri Deželni banki Slovenije, d. d., Ljubljana. Vlagatelj tudi ne oporeka naročnikovi ugotovitvi, da je vlagatelj v ponudbo predložil potrdilo te banke z dne 21. 1. 2013, v njem pa je navedeno, da je imel vlagatelj šest dni "blokade TRR v obdobju od 05.10.2012 do datuma zajema podatkov". Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo in, tako kot naročnik, ugotovila dejstva, ki jih je ugotovil že ta na podlagi potrdila Deželne banke Slovenije, d. d., Ljubljana z dne 21. 1. 2013. Glede na pogoj iz prve alinee točke 4d3 razpisne dokumentacije (str. 16) je zato naročnik upravičeno zaključil, da ga vlagatelj ne izpolnjuje, saj so iz tega potrdila razvidni podatki o tem, da je imel vlagatelj v obdobju, ki ga določa ta pogoj, blokiran transakcijski račun, in sicer šest dni, čeprav bi po tem pogoju tudi ta transakcijski račun moral biti brez blokad. Naročnik je zato upravičeno štel, da je vlagateljeva ponudba nepravilna (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2) in da ni popolna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zaradi česar jo je upravičeno izločil (prvi odstavek 80. člena ZJN-2).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer navaja, da je prišlo v potrdilu Deželne banke Slovenije, d. d., Ljubljana z dne 21. 1. 2013, ki ga je vložil v ponudbo, do napake in da ni imel blokiranega transakcijskega računa, kar dokazuje s pojasnilom Deželne banke Slovenije, d. d., Ljubljana z dne 22. 2. 2013, še enim potrdilom te banke z dne 21. 1. 2013 in obrazcem BON-2 z dne 28. 2. 2013, vendar je treba opozoriti na to, da je vlagatelj sam odgovoren za pripravo ponudbe in je vanjo, čeprav naj bi podatek o blokadi transakcijskega računa pri tej banki v trajanju šest dni ne bil pravilen, sam vložil sporno potrdilo, zato mora posledice tega nezadostno skrbnega ravnanja pri pripravi ponudbe nositi sam. Na podlagi dokazil, ki jih je vlagatelj predložil v ponudbo, in je na njihovi podlagi naročnik bil upravičen ugotavljati sposobnost vlagatelja glede na postavljene pogoje (prim. peti odstavek 44. člena ZJN-2), naročnik ni mogel priti do zaključka, za katerega si je vlagatelj prizadeval v postopku oddaje javnega naročila (dopis z dne 1. 3. 2013 skupaj s prilogami, ki jih je predložil tudi zahtevku za revizijo) in si prizadeva še v postopku pravnega varstva, saj ta pojasnila in dokazila spreminjajo jasno vsebino dokazila, ki ga je vlagatelj predložil v ponudbo. Državna revizijska komisija sicer lahko razume vlagateljevo pojasnilo, da naj bi pri komunikaciji med bankami prišlo do napake (Državna revizijska komisija resničnosti te vlagateljeve trditve ni preverjala, ker to ni bistveno za rešitev zadeve), vendar je to napaka izven naročnikove sfere in ne daje podlage, da bi Državna revizijska komisija lahko ugotovila, da je naročnik kršil ZJN-2, ko je izločil vlagateljevo ponudbo.

Upoštevajoč vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 23. 4. 2013

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
" Šolski center Novo mesto, Šegova ulica 112, 8000 Novo mesto,
" Elektra, d. o. o., Kočevarjeva ulica 11, 2000 Maribor,
" Elektrosignal, d. o. o., Lava 6a, 3000 Celje,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran