Na vsebino
EN

018-023/2013 Elektro Maribor d.d.

Številka: 018-023/2013-15
Datum sprejema: 22. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Maje Bilbija, kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Impregnirani drogovi" - sklop A in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SES d.o.o., Opekarska ulica 22, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Godič & Selaković o.p., d.o.o., Partizanska cesta 30, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.04.2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 13.11.2012, pod št. objave JN 12251/2012.

Naročnik je dne 11.12.2012 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je predmetno javno naročilo v sklopu A (impregnirani drogovi - smrekovi) oddal v izvedbo družbi Telma Trade d.o.o., Motnica 13, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), v sklopu B (impregnirani drogovi - borovi) pa vlagatelju. Naročnik je navedel, da sta obe ponudbi popolni in da ju je izbral ob upoštevanju edinega merila najnižja cena.

Vlagatelj je dne 19.12.2012 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Vpogled je bil opravljen dne 21.12.2012, o čemer je sestavljen zapisnik.

Zoper naročnikovo odločitev v sklopu A je vlagatelj dne 27.12.2012 (pravočasno) vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik pri referencah navedel neresnične podatke o kakovosti impregniranih smrekovih drogov. Vlagatelj navaja, da je v zvezi s tem pridobil poročilo certifikacijske hiše Bureau Veritas, ki opravlja kontrolo drogov v družbi Elektro Celje d.d., iz katerega izhaja, da je izbrani ponudnik dobavljal drogove neustrezne kvalitete. Iz laboratorijskega poročila navedene certifikacijske hiše št. 133/12, z dne 08.05.2012, je razvidno, da pregledani drogovi niso ustrezno impregnirani, saj je globinska impregnacija dobavljenih drogov za polovico odstopala od tiste, ki je bila zahtevana. Ponujeni smrekovi drogovi zato niso primerni za vgradnjo v elektroenergetsko omrežje v Republiki Sloveniji, saj ne ustrezajo zahtevani kvaliteti in tehničnim zahtevam, izbrani ponudnik pa za to blago prilaga neresnične izjave, s čimer zavaja naročnika. Enake ali celo strožje zahteve imajo tudi druga elektrodistribucijska podjetja v Republiki Sloveniji, o tem pa je seznanjen tudi izbrani ponudnik, saj jim takšnih drogov, kot jih je ponudil v tem postopku, ne ponuja. Vlagatelj tudi navaja, da so morali ponudniki na koncu ponudbenega predračuna podpisati izjavo, da vsi proizvodi v ponudbi ustrezajo tehničnim opisom in ostalim tehničnim pogojem, med drugim tudi, da leseni drogovi ustrezajo standardom SIST EN 338, SIST EN 350-1, SIST EN 350-2, SIST EN 351-1, SIST EN 351-2 in SIST EN 14229 oz. enakovrednim. Izbrani ponudnik pa ni priložil ustrezne proizvajalčeve izjave o skladnosti proizvodov z navedenimi standardi (ES izjava) in tudi ne ustreznega poročila o preizkusu upogibne trdnosti, saj so navedeni dokumenti kopije dokumentacije proizvajalca blaga, ki ni predmet konkretne ponudbe. Prav tako bi moral izbrani ponudnik predložiti izjavo, da je uporabljeno impregnacijsko sredstvo (biocidni pripravek) skladno s SIST EN 599-2, Uredbo ES 2032/2003 in dopolnitvijo ES 1048/2005 ter Direktivo o biocidnih proizvodih 98/8/SE, kar pomeni, da biocidni pripravek ne vsebuje kroma, ampak sta glavni sestavini baker in bor. Izbrani ponudnik bi moral v zvezi s tem priložiti tudi Potrdilo Ministrstva za zdravje o vpisu biocidnega pripravka v register biocidnih pripravkov in Navodila za skladiščenje in rokovanje z drogovi ter za ravnanje z odpadnimi deli in dotrajanimi drogovi. Izbrani ponudnik pa je tudi v zvezi s tem priložil dokumentacijo drugega proizvajalca drogov. Naročnik je prav tako zahteval, da morajo ponudniki pri ponujenih drogovih doseči 6 mm minimalno globino impregnacije in priložiti tudi izjavo o tem.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 07.01.2013, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbam nasprotuje in zatrjuje, da vlagatelj navaja le eno izmed poročil o kontroli drogov, ki ga je izdala družba Bureau Veritas. Potrebno je pogledati še drugo poročilo o kontroli (št. 258/12), ki se je izvedlo kasneje in kjer so bili zelo podobni rezultati kot pri prvi kontroli sprejeti kot ustrezni (izbrani ponudnik navedeno poročilo prilaga). Tedanji naročnik (Elektro Celje d.d.) namreč ni podal zahteve po minimalni globini impregnacije, temveč le standard, kateremu so drogovi v celoti ustrezali. Tako je bila celotna pogodbena količina drogov uspešno dobavljena v pogodbenih rokih, za kar je bilo izdano referenčno potrdilo. Izbrani ponudnik tudi navaja, da je na vseh dokumentih naveden isti proizvajalec, to je družba Gasparik s.r.o. Ta proizvajalec se je prej imenoval K TEN Drevosklad s.r.o., kar pa nima vpliva na ponudbo. Izbrani ponudnik tudi navaja, da naročnik ni zahteval izjave, da je uporabljeno impregnacijsko sredstvo (biocidni pripravek) skladno s SIST EN 599-2, Uredbo ES 2032/2003 in dopolnitvijo ES 1048/2005 ter Direktivo o biocidnih proizvodih 98/8/SE. Potrdilo Ministrstva za zdravje o vpisu biocidnega pripravka v register biocidnih pripravkov in Navodila za skladiščenje in rokovanje z drogovi ter za ravnanje z odpadnimi deli in dotrajanimi drogovi pa je izbrani ponudnik priložil, prav tako je priložil tudi Izjavo o minimalni globini impregnacije.

Naročnik je s sklepom št. 12-DS/N-29/13, z dne 18.01.2013, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev revizijskih stroškov. Naročnik navaja, da je referenčne zahteve postavil z namenom, da se prepriča o tem, ali je ponudnik že izvedel podobno naročilo oziroma ali je sposoben izvesti predmetno javno naročilo. Naročnik navaja, da je izbrani ponudnik priložil referenco, ki se nanaša na dobavo 303 kosov impregniranih drogov, ki jo je kot uspešno potrdila družba Elektro Ljubljana d.d., ter referenco, ki se nanaša na dobavo 4194 kosov impregniranih drogov, ki jo je kot uspešno potrdila družba Elektro Celje d.d. Naročnik je ocenil, da gre za verodostojni potrdili in je referenci preveril zgolj po telefonu. Tekom predrevizijskega postopka pa je obe referenci preveril pri naročnikih še pisno, pri čemer je dne 09.01.2013 od Elektro Ljubljana d.d. dobil potrdilo, da je referenca verodostojna, istega dne pa je enak odgovor prejel tudi od Elektro Celje d.d., Celje. Slednji sicer ne zanika, da sta imela z izbranim ponudnikom določene pogodbene težave, vendar tudi zatrjuje, da je bila navedena količina impregniranih drogov uspešno dobavljena. Naročnik zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika v tem segmentu skladna z razpisno dokumentacijo. Iz predloženih listih izhaja njegova sposobnost, da lahko dobavi večjo količino blaga, pri čemer je pomembno, da je blago, ne glede na proizvajalca, tehnično ustrezno, za kar je izbrani ponudnik predložil ustrezna dokazila. Naročnik tudi navaja, da je izbrani ponudnik ponudil impregnirane drogove proizvajalca Gasparik s.r.o. in da je med drugim priložil proizvajalčevo Izjavo o skladnosti (ES Conformity Certifikate) in Poročilo o preizkusu upogibne trdnosti (Test Report No 20-11-1552). Iz obeh dokumentov je razvidno, da se nanašata na impregnirane drogove podjetja Gasparik s.r.o. Naročnik zavrača tudi vlagateljev zadnji očitek in navaja, da je izbrani ponudnik v sklopu A ponudil drogove, impregnirane z impregnacijskim sredstvom Impralit KDS-10 in v ponudbo priložil tudi Potrdilo o vpisu biocidnega proizvoda Impralit KDS v register biocidnih proizvodov, ki je bil izdan dne 15.01.2007, s strani Urada Republike Slovenije za kemikalije (RS, Ministrstvo za zdravje), Navodilo za varno skladiščenje in požarno zaščito, Navodila za rokovanje (varno delo) in Navodila za ravnanje z odpadnimi deli (ostanki lesa) in dotrajanimi drogovi.

Naročnik je z vlogo št. 12-DS/N-30/13, z dne 21.01.2013, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je dne 07.02.2013 od vlagatelja prejela vlogo, s katero se je opredelil do navedb naročnika. Vlagatelj predlaga, da naj se njegov odgovor upošteva pri odločitvi in pojasnjuje, da je naročnikovo odločitev prejel šele dne 28.01.2013. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik zamolčal drugi del odgovora referenčnega naročnika Elektro Celje d.d., z dne 09.01.2013, iz katerega izhaja, da drogovi slovaškega proizvajalca K TEN Drevosklad s.r.o., niso ustrezali zahtevam standardov za vgradnjo v elektroenergetsko omrežje za distribucijo električne energije v Republiki Sloveniji, zaradi česar je prekinil naročilo navedenih drogov. Referenčni naročnik v dopisu tudi potrjuje, da je v letih 2011 in 2012 prevzemal impregnirane drogove slovaškega proizvajalca K TEN Drevosklad s.r.o. in ne drogov proizvajalca Gasparik s.r.o. Še dodaten dvom pa vzbuja dejstvo, da se naročnik sploh ne ukvarja z vsebino referenčnega potrdila, ki pod vrsto blaga navaja kar oba proizvajalca za isto količino. Naročnik bi moral ugotoviti čigave reference bo upošteval in ali gre za blago po katerem povprašuje. Dodatna spornost je razvidna tudi iz naročnikovih navedb, da se tako proizvajalčeva Izjava o skladnosti kot tudi Poročilo o preizkusu upogibne trdnosti nanašata na impregnirane drogove proizvajalca Gasparik s.r.o. Vlagatelj še poudarja, da proizvajalec Gasparik s.r.o. preko izbranega ponudnika (ali katerega koli drugega) ni nikoli dobavljal drogov družbi Elektro Celje d.d. (torej družbi, ki je sporne reference potrdila). Vlagatelj zatrjuje, da gre ob navedenem za očitno manipulacijo z listinami, vse z namenom, da bi bil izbran izbrani ponudnik. Z navedenim pa naročnik vztraja pri naročilu blaga, ki bo zaradi slabe kvalitete povečalo stroške vzdrževanja in imelo tudi vpliv na zanesljivost dobave električne energije. Vlagatelj še navaja, da naj bi družbi Gasparik s.r.o. potrdila izdala institucija Lignotesting, a.s., Bratislava, Slovaška, ta pa ni vpisana v evropskem registru akreditiranih institucij s področja lesa, lesenih drogov in podobno. Vlagatelj navaja, da dvomi v sprejemljivost njihovih testov, zato bi bilo to neskladje potrebno preveriti.

Državna revizijska komisija je dne 28.02.2013 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je z dopisoma št. 018-023/2013-4 in 018-023/2013-10 (z dne 08.03.2013 in z dne 09.04.2013) referenčnega naročnika - to je družbo Elektro Celje d.d., Celje pozvala k pojasnilu referenčnega potrdila, ki se nanaša na s strani izbranega ponudnika dobavljenih 4194 kosov impregniranih smrekovih drogov. Državna revizijska komisija je zahtevani pojasnili prejela dne 15.03.2013 in dne 09.04.2013. Državna revizijska komisija je obe prejeti pojasnili posredovala naročniku, vlagatelju in izbranemu ponudniku. V pojasnilu, z dne 08.03.2013, je referenčni naročnik navedel, da je izbrani ponudnik 4194 kosov impregniranih smrekovih drogov dejansko dobavil, da pa je bilo s strani akreditirane zunanje inštitucije ugotovljeno, da pregledani drogovi niso ustrezno globinsko impregnirani in ne ustrezajo zahtevan standarda SIST EN 351-1:2007 in SIST EN 351-2:2007. Dejanska kakovost globinske impregnacije tako ni ustrezala zahtevam standarda iz takratne razpisne dokumentacije. Iz pojasnila, z dne 09.04.2013, pa izhaja, da so dobavljeni drogovi vgrajeni v omrežje in da referenčni naročnik zoper izbranega ponudnika ni uveljavljal niti plačila pogodbene kazni, prav tako pa tudi ni unovčil bančne garancije.

Državna revizijska komisija je dne 26.03. 2013 od izbranega ponudnika prejela vlogo, v kateri je izrazil svoje nestrinjanje s prvim pojasnilom referenčnega naročnika (s pojasnilom, z dne 15.03.2013). Izbrani ponudnik je navedel, da so bili impregnirani drogovi uspešno dobavljeni, referenčni naročnik pa mu je referenčno potrdilo tudi potrdil in ga ni nikoli označil za neveljavnega ali zavajajočega. V kolikor je referenčni naročnik pripravljen izdati referenco in navesti, da je bilo referenčno naročilo uspešno izvedeno, taki referenci ni mogoče nasprotovati. Uspešno izvedeno pa pomeni, da je referenčni naročnik izpolnitev sprejel in da posel ocenjuje kot uspešno izveden. Slednje je bilo v zadevnem primeru izpolnjeno, kar potrjuje izdano potrdilo ter dejstvo, da referenčni naročnik dobavljene drogove uporablja in jih ni reklamiral ali uveljavljal kakršnekoli druge zahtevke iz tega pogodbenega razmerja. Dodaten dokaz, da je izbrani ponudnik referenčno naročilo uspešno izvedel, je tudi dejstvo, da je v okviru medsebojne pogodbe referenčnemu naročniku dobavil večjo količino impregniranih smrekovih drogov, kot jih je prvotno naročil, saj je pogodba določala odstopanje od naročenih količin +/- 30 %.

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med strankama spor v tem, ali je vlagateljeva ponudba popolna v smislu 17. točke 2. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 128/06 s spremembami.; v nadaljevanju: ZJNVETPS). Vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna zato, ker ni izpolnil naročnikove referenčne zahteve, in iz razloga, ker se s strani izbranega ponudnika predloženi dokumenti ne nanašajo na ponujene proizvode.

Naročnik je v 16. točki Navodila ponudnikom za izdelavo ponudb (Splošni del) zapisal:

"Ponudnik mora predložiti dokazilo (A/6) - referenčno potrdilo, potrjeno s strani naročnikov, da je od 01.01.2009 naprej uspešno dobavil blago (impregnirani drogovi), ki je predmet javnega naročila. Pogoj so uspešno izvedene dobave končnim naročnikom znotraj EU v skupni vrednosti najmanj 50 % razpisanih količin. Za končnega naročnika ustreza naročnik, ki je blago vgradil v lastno omrežje".

Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil referenčni obrazec (Reference - Priloga A/6), ki so ga morali ponudniki izpolniti s podatki o referenčnem naročniku, z oznako in imenom referenčnega posla ter v tabelo vpisati vrsto, tip in proizvajalca materiala ter (dobavljeno) količino. Referenčni obrazec je moral podpisati izbrani ponudnik, podpisati in žigosati pa ga je moral tudi referenčni naročnik.

Iz ponudbe izbranega ponudnika je razvidno, da je predložil dve referenčni potrdili. Prvo referenčno potrdilo se nanaša na dobavo 303 kosov impregniranih borovih drogov. Ker je naročnik v sklopu B (impregnirani drogovi - borovi) javno naročilo oddal v izvedbo vlagatelju, Državna revizijska komisija te reference ni preverjala. Drugo, sporno referenčno potrdilo, se nanaša na sklop A (impregnirani drogovi - smrekovi). Izpolnjeno je z vsemi podatki, ki jih je zahteval naročnik - z navedbo ponudnika in referenčnega posla, z oznako in imenom referenčnega naročnika ter s podatki, ki se nanašajo na vrsto materiala, s tipom in proizvajalcem materiala in s količino dobavljenih kosov (4194 kosov impregniranih smrekovih drogov). Referenčni obrazec sta dne 23.11.2012 podpisala izbrani ponudnik in referenčni naročnik (družba Elektro Celje, d.d., Celje), slednji pa ga je tudi žigosal. Referenčni naročnik je s tem potrdil s strani naročnika vnaprej pripravljen tekst, in sicer, da je izbrani ponudnik "od 01.01.2009 naprej uspešno dobavil blago (impregnirani drogovi), ki je predmet javnega naročila". Ker je v sklopu A razpisanih 1065 kosov impregniranih smrekovih drogov (v različnih dolžinah in z različnimi premeri), naročnik pa je zahteval referenco "v skupni vrednosti najmanj 50 % razpisanih količin", je torej izbrani ponudnik referenčni pogoj količinsko v celoti izpolnil. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo.

Med naročnikom in vlagateljem pa je spor v tem, ali je bila referenčen posel uspešno izveden tudi po vsebini oziroma ali so bili impregnirani smrekovi drogovi dobavljeni tudi v zahtevani kvaliteti. Vlagatelj namreč očita naročniku, da je izbrani ponudnik pri navedeni referenci navedel neresnične podatke o kakovosti impregniranih smrekovih drogov. Vlagatelj v zvezi s tem prilaga poročilo družbe Bureau Veritas d.o.o., ki opravlja kontrolo drogov pri referenčnem naročniku (Poročilo št. 133/12, z dne 08.05.2012). Naročnik je v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, navedel, da je izbrani ponudnik priložil referenčno potrdilo, ki se nanaša na dobavo 4194 kosov impregniranih drogov in da je dobavo kot uspešno izvedeno potrdil referenčni naročnik. Naročnik je tako ocenil, da gre za verodostojno potrdilo in je referenco pred sprejemom izpodbijane odločitve preveril le po telefonu, tekom predrevizijskega postopka pa jo je pri referenčnemu naročniku preveril še pisno. Naročnik zatrjuje, da mu je referenčni naročnik pisno potrdil, da je sporna referenca verodostojna, pri čemer pa je navedel tudi, da sta imela z izbranim ponudnikom določene pogodbene težave, vendar je bila kljub temu (v referenci) navedena količina smrekovih drogov uspešno dobavljena.

V obravnavanem primeru je torej referenčni naročnik izbranemu ponudniku potrdil, da je od leta 01.01.2009 naprej uspešno dobavil 4194 kosov impregniranih smrekovih drogov. Med strankama v tem postopku ni spora o tem, da pojem "uspešno dobavljeni" ne pomeni le, da so bili smrekovi drogovi dobavljeni, pač pa tudi, da je referenčni naročnik izpolnitev sprejel oziroma, da opravljen posel ocenjuje kot uspešno izveden. Na izrecno vprašanje Državne revizijske komisije, in sicer naj ji (med drugim) odgovori tudi na vprašanje, ali je zoper izbranega ponudnika v zvezi s sklenjeno pogodbo uveljavljal kakršnekoli zahtevke (in ga hkrati pozvala, naj ji v tem primeru odstopi tudi to dokumentacijo), je referenčni naročnik navedel le, da zoper izbranega ponudnika ni uveljavil plačila pogodbene kazni in ni unovčil bančne garancije.

Na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila naročnik in izbrani izvajalec podpišeta pogodbo o izvedbi javnega naročila, ki v bistvenih delih ne sme odstopati od osnutka pogodbe iz razpisne dokumentacije (četrti odstavek 74. člena ZJNVETPS). Podpisana pogodba zavezuje obe stranki, kar pomeni tudi, da mora izbrani izvajalec (v pogodbi) dogovorjeni posel opraviti na način in v rokih, kot so določeni v pogodbi. V nasprotnem primeru krši pogodbo, na podlagi česar ima naročnik pravico uveljavljati določene obligacijsko pravne zahtevke. Kljub temu, da naj bi imel referenčni naročnik z izbranim ponudnikom (kot je navedel) "določene pogodbene težave", pa v zvezi s tem (kljub izrecni zahtevi Državne revizijske komisije) ni predložil nobene dokumentacije (reklamacije, ugovori, odškodninski zahtevki, korespondenca, dogovori itd), na podlagi katere bi bilo mogoče ugotavljati, da izbrani ponudnik zaradi kakršnikoli razlogov referenčnega posla ni izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Referenčni naročnik je v zvezi s tem le pavšalno navedel, "da so se v teku posamičnih dobav v letu 2012 pojavile težave, povezane z zahtevano kakovostjo, predvsem v zvezi z zagotavljanjem priporočene globine impregnacije in količine navzema Impralita v impregniranem drogu in da je na tej osnovi z izbranim ponudnikom prekinil dobavo teh drogov"", pri čemer pa tudi v zvezi s "prekinjeno dobavo" (do katere je očitno prišlo šele po dobavi celotne količine drogov, ki so predmet referenčnega potrdila) ni priložil nikakršnih dokazil. V obravnavanem primeru torej referenčni naročnik v zvezi s sklenjeno pogodbo očitno ni uveljavljal nikakršnih obligacijsko pravnih zahtevkov oziroma je v zvezi s tem izrecno navedel le, da ni uveljavljal niti plačila pogodbene kazni niti ni unovčil nobene izmed obeh zahtevanih garancij. Iz odstopljene Prodajne pogodb št. 59632/2010, ki sta jo dne 03.01.2011 sklenila referenčni naročnik in izbrani ponudnik, je v 6. členu natančno navedeno v kakšni kvaliteti morajo biti dobavljeni impregnirani smrekovi drogovi, prav tako so določeni tudi roki za uveljavljanje skritih napak, določena pa je tudi odgovornost prodajalca za skrite napake, ki velja toliko časa, kot traja garancija proizvajalca za konkretno blago, pogodbena kazen je dogovorjena v 7. členu pogodbe, iz 12. člena je razvidno, da je moral prodajalec, najkasneje ob podpisu pogodbe, kupcu izročiti brezpogojno, na prvi poziv plačljivo bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV kot zavarovanje za dobro izvedbo posla, ki mora veljati še 30 dni po zadnji dobavi blaga, v 13. členu pa je navedena obveznost prodajalca, da mora po zadnji dobavi blaga kupcu izročiti še brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo ali garancijo zavarovalne družbe v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Navedena bančna garancija mora veljati še 30 dni po poteku garancije za kvaliteto blaga, ki znaša šestdeset mesecev. Čeprav je referenčni naročnik v pogodbo vnesel veliko varovalk, ki naj bi ga varovale tudi pred morebitnimi napakami dobavljenega blaga, pa proti izbranemu ponudnikov s tem v zvezi ni uveljavljal nobenih zahtevkov. Poleg tega iz odstopljene dokumentacije tudi izhaja, da so impregnirani smrekovi drogovi, ki so predmet referenčnega potrdila, vgrajeni v omrežje referenčnega naročnika.

Ker je referenčni naročnik sporno referenco potrdil kot uspešno izvedeno in zlasti tudi zato, ker zoper izbranega ponudnika v zvezi s podpisano pogodbo očitno ni uveljavljal nikakršnih zahtevkov, Državna revizijska komisija vlagateljevemu očitku ni mogla slediti. Vlagatelj je k zahtevku za revizijo sicer priložil poročilo družbe Bureau Veritas d.o.o. (Poročilo o kakovosti impregniranih drogov št. 133/12, z dne 08.05.2012), iz katerega med drugim izhaja, da je bilo po pregledu vzorcev ugotovljeno, da pregledana drogova nista ustrezno impregnirana, saj znaša povprečna globina navzema Impralita KDS od 3 do 4 mm ter povprečni navzem Impralita KDS od 7,3 do 7,8 kg na kubični meter. Iz poročila iste družbe, ki ga je predložil izbrani ponudnik (Poročilo o kakovosti impregniranih drogov št. 258/12, z dne 23.07.2012) pa med drugim izhaja, da analizirane vzorce lahko razvrstijo v NP2 razred impregnacije (min 3 mm globoka penetracija skladno s standardom SIST EN -351:2007). V tem smislu se je potrebno strinjati z izbranim ponudnikom v tem, da so bili pri drugi kontroli (vsaj v delu, ki se nanaša na globino penetracije oziroma navzema Impralita KDS in kar je tudi temeljni očitek vlagatelja) zelo podobni rezultati, kot pri prvi kontroli, sprejeti kot ustrezni.

Državna revizijska komisija tudi ni mogla slediti vlagateljevemu očitku o tem, da se s strani izbranega ponudnika predloženi dokumenti ne nanašajo na ponujene proizvode. Državna revizijska komisija je namreč v zvezi s tem pridobila izpis iz poslovnega registra Ministrstva za pravosodje Republike Slovaške, iz katerega je razvidno, da se je družba K-TEN Drevosklad, s.r.o. (ki je bila ustanovljena dne 28.04.2004) dne 06.11.2010 preimenovala v družbo Gasparik, s.r.o. Vse listine ponujenih impregniranih smrekovih drogov, ki se nahajajo v ponudbi izbranega ponudnika, se zato (pravilno) nanašajo na (preimenovano) družbo Gasparik, s.r.o.

Naročnik je v točki Ostali tehnični pogoji - sklop A: Impregnirani drogovi (smrekovi) postavil naslednje tehnične zahteve:

"1A) Leseni drogovi v ponudbi morajo ustrezati standardom SIST EN I338, SIST EN 350-1, SIST EN 350-2, SIST EN 351-1, SIST EN 351-2 in SIST EN 14229 oz. enakovrednim.

Ponudnik mora priložiti:
- proizvajalčevo izjavo o skladnosti proizvodov (ES izjava) z navedenimi standardi (oz. z enakovrednimi) in
- poročilo o preizkusu upogibne trdnosti (izdano s strani neodvisne organizacije).

2A) Uporabljeno impregnacijsko sredstvo (biocidni pripravek) mora biti v skladu s:
- SIST EN 559-2
- Uredbo ES 2032/2003 in dopolnitvijo ES 1048/2005 ter
- Direktivo o biocidnih proizvodih 98/8/SE,
kar pomeni, da biocidni pripravek ne vsebuje kroma, ampak sta glavni sestavini baker in bor.

Ponudnik mora kot dokazilo zahtevanega v ponudbi priložiti:
- kopijo potrdila Ministrstva za zdravje o vpisu biocidnega pripravka v register biocidnih pripravkov in
- navodila za skladiščenje in rokovanje drogov ter za ravnanje z odpadnimi deli in dotrajanimi drogovi.

3A) Pri drogovih (smrekovih) mora biti dosežena naslednja minimalna globina impregnacije 6 mm. Ponudnik mora priložiti poročilo ali izjavo o doseženih minimalnih globinah impregnacije.

4A) Leseni drogovi morajo biti ravni. Zagotovljen mora biti zahtevan minimalni zgornji premer droga (merjeno 30 cm pod vrhom droga).
Ponudnik mora priložiti ustrezne tehnične podatke lesenih drogov, iz katerih je razvidno izpolnjevanje zahtevanih tehničnih pogojev.

5A) Drogovi morajo biti vidno označeni (višina droga, letnica impregnacije, oznaka proizvajalca)."

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je ravnal v skladu z vsemi citiranimi zahtevami naročnika iz točke Ostali tehnični pogoji. Izbrani ponudnik je v ponudbo predložil Proizvajalčevo izjavo o skladnosti proizvodov s standardi EN 14229:2011, STN EN 351-1:2008, STN EN 351-2: 2008-01, STN EN 599-1:2009, EN 338:2010, EN 350-1:1997 in STN EN 350-2, z dne 28.09.2012, Poročilo o preizkusu upogibne trdnosti, ki ga je dne 09.12.2011 izdal Technicky a skušobny ustav stavebny n.o., Test laboratory, Bratislava (dokument št. 20-11-1552), "Potrdilo Ministrstva za zdravje o vpisu biocidnega pripravka v register biocidnih pripravkov (št. 5406-268/2006-UK-2-UK, z dne 15.01.2007), Navodila za varno skladiščenje in požarno zaščito, z dne 26.11.2012, Navodila za rokovanje (varno delo) in Navodilo za ravnanje z odpadnimi deli (ostanki lesa) in dotrajanimi drogovi, z dne 28.11.2012, Izjavo o globini impregnacije (ki znaša 6-9 mm v skladu s standardom EN 351-1:2004, klasa penetracije P7), z dne 28.11.2012, skico droga, dimenzije ponujenih drogov in Izjavo, da bodo drogovi označeni v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, z dne 28.11.2012. Izbrani ponudnik je priložil tudi Certifikat SIST EN ISO 9001:2009, ki mu ga je dne 01.12.2010 izdal Lignotesting a.s, Bratislava in Varnostni list št. 91/155 EGS, z dne 15.01.2007 (torej tudi dva dokumenta, ki ju naročnik sploh ni zahteval).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, je morala Državna revizijska komisija na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN odločiti tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je zahteval povračilo odvetniških stroškov za sestavo izjasnitve in DDV. Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povračilo stroškov zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru njegov prispevek k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve ter da posledično stroški niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.04.2013


predsednik senata:
Borut Smrdel, univ.dipl.prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
- Odvetniška pisarna Godič & Selaković o.p., d.o.o., Partizanska cesta 30, Maribor
- Telma Trade d.o.o., Motnica 13, Trzin
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran