Na vsebino
EN

018-113/2013 Občina Radenci

Številka: 018-113/2013-2
Datum sprejema: 15. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Maje Bilbija in Vide Kostanjevec kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »izgradnjo nizkoenergetskega vrtca Radenci« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Markomark, d. o. o., Pobrežje 6a, Videm pri Ptuju, ki ga zastopa Janez Verk, odvetnik v Celju (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci (v nadaljevanju: naročnik), 15. 4. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 7. 12. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN13258/2012) z dokumentom "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb" št. 430-15/2012 z dne 8. 3. 2013 sodelujoče ponudnike obvestil, da zavrne vse ponudbe.

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 21. 3. 2013 in predlagal njeno razveljavitev, uveljavljal pa je tudi povrnitev takse. Vlagatelj je navedel, da:
" ne drži naročnikova trditev, da je z odgovorom, objavljenim 12. 12. 2012, ob 9.52, na portalu javnih naročil, povzročil neprimerljivost ponudb, saj je razvidno, da je spremenil le razpisno dokumentacijo, ne pa tudi popisa del,
" bi naročnik moral upoštevati prvi odstavek 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) in izločiti ponudbe, ki jih ponudniki niso pripravili skladno z razpisno dokumentacijo,
" bi naročnik v primeru pregleda ponudb in ocenjevanja ugotovil, da je vlagatelj predložil popolno ponudbo, ponudbe ponudnikov, ki niso upoštevali izpostavljenega pojasnila, pa bi moral izločiti kot nepopolne, ker so neprimerne,
" "kako lahko naročnik ponudbo, ki izpolnjuje vse razpisane pogoje in je torej popolna ter hkrati najugodnejša, enači in primerja s ponudbami, ki razpisnih pogojev in pojasnil niso upoštevala", zato bi "s tako nesmiselnim in nezakonitim ravnanjem" "potem res lahko govorili o neenakopravni obravnavi ponudnikov, saj je z ravnanjem naročnika vlagatelju bila povzročena osebna diskriminacija",
" so bila pravila postopka jasna, zato se naročnik neutemeljeno sklicuje na prakso Državne revizijske komisije,
" je seznanjen z naročnikovo pravico, da zavrne vse ponudbe, vendar je treba upoštevati tudi četrti odstavek 80. člena ZJN-2, "zgolj izgovor na neprimerljivost ponudb pa ne predstavlja bistveno spremembo okoliščin", saj "gre zgolj za nepopolne ponudbe preostalih prispelih ponudb, ki niso bile pripravljene v skladu z jasnimi navodili in nesposobnost naročnika opraviti zakonito izbiro".

Naročnik je s sklepom št. 430-15/2012 z dne 2. 4. 2013 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je opisal dosedanji potek postopka oddaje javnega naročila in navedel, da:
" je postopek oddaje javnega naročila, kjer je bila objava št. JN11985/2012, ustavil in objavil novo obvestilo (št. JN13258/2012), pri čemer je zamenjal tudi popis materiala in del za Vrtec, ambulanta Radenci, vendar tega ni označil z navedbo "novo", kar je storil pri razpisni dokumentaciji, s tem pa je ustvaril nejasnosti v postopku,
" je na portalu javnih naročil (12. 12. 2012, ob 9.52) odgovoril, da se je spremenila zgolj razpisna dokumentacija, vendar je do tega prišlo, ker je odgovorila oseba, ki ni bila seznanjena s spremembo popisov del,
" popisi del so se medsebojno razlikovali, "stari" popisi pa tudi več niso bili na voljo,
" iz spornega odgovora ni mogoče izpeljati zahteve, da ponudniki morajo uporabiti "stare" popise del, ki so bili objavljeni na naročnikovem portalu do 7. 12. 2012,
" je vlagatelj spremenil očitke glede na prejšnji zahtevek za revizijo, ko je vlagateljevo ponudbo izločil,
" je storil napako, zaradi katere ponudb ni mogoče primerjati, ponudnikov pa enakopravno obravnavati,
" v ponovljenem postopku bo odpravil okoliščine, zaradi katerih je prejel neprimerljive ponudbe,
" vlagatelj ne navaja, da ni upošteval formalnih zahtev iz tretjega odstavka 80. člena ZJN-2.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 430-15/2012 z dne 5. 4. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela opredelitev do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik upravičeno zaključil postopek oddaje javnega naročila brez izbire najugodnejše ponudbe. Vlagatelj zavrača naročnikovo utemeljitev iz dokumenta "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb" št. 430-15/2012 z dne 8. 3. 2013, da je s svojimi ravnanji povzročil neprimerljivost ponudb, vendar se Državna revizijska komisija z vlagateljem ne strinja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da že vlagatelj priznava naročniku pravico, da javnega naročila ne odda v izvedbo, saj navaja, da "je seznanjen s pravico naročnika, da lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe" (str. 4 zahtevka za revizijo). Državna revizijska komisija to vlagateljevo stališče potrjuje, saj ZJN-2 " glede na to, da (med drugim) ureja institut zavrnitve vseh ponudb (tretji odstavek 80. člena ZJN-2) " naročniku ne nalaga dolžnosti izbire najugodnejše ponudbe. Vlagateljevo opozarjanje na četrti odstavek 80. člena ZJN-2, ki določa, da kadar naročnik v skladu s tretjim odstavkom 80. člena ZJN-2 zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe (tudi če zanemarimo odgovor na vprašanje, ali bi bil vlagatelj glede na 14. člen ZPVPJN aktivno legitimiran uveljavljati kršitev četrtega odstavka 80. člena ZJN-2), ni utemeljeno, ker do izvedbe postopka oddaje javnega naročila, ki bi bil posledica odločitve, ki jo je naročnik predstavil v dokumentu "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb" št. 430-15/2012 z dne 8. 3. 2013, še ni prišlo in zato tudi do kršitve, ki je v tem trenutku le hipotetična, ni prišlo.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik 7. 11. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN11985/2012, objavil obvestilo o naročilu, že v razpisni fazi pa je prejel zahtevek za revizijo, ki mu je, kot je to razvidno iz objave na portalu javnih naročil št. JN13175/2012 z dne 6. 12. 2012, ugodil, saj je razveljavil razpisno dokumentacijo, zato se je odločil, da pripravi novo razpisno dokumentacijo in določi nov rok za predložitev ponudb. Naročnik je postopek oddaje javnega naročila, za katerega je 7. 11. 2012 na portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu, pod št. objave JN11985/2012, ustavil. Po objavi obvestila o naročilu na portalu javnih naročil 7. 12. 2012, pod št. objave JN13258/2012, je naročnik, kot pravilno navaja vlagatelj, prek portala javnih naročil prejel vprašanje: "Ali je v ponovljenem razpisu popravljena samo razpisna dokumentacija ali tudi popis del", na katerega je 12. 12. 2012, ob 9.52, odgovoril: "Popravljena je zgolj razpisna dokumentacija." Citirani odgovor je skladno z drugim odstavkom 71. člena ZJN-2 postal del razpisne dokumentacije. Čeprav glede na prvi in drugi odstavek 71. člena ZJN-2 sestavlja razpisno dokumentacijo tudi popis del, je razvidno, da je spraševalec očitno razlikoval med pojmoma razpisna dokumentacija in popis del, to spraševalčevo razliko pa je očitno upošteval tudi naročnik pri odgovarjanju. Zaradi takega razlikovanja bi se sicer razumelo, da naročnik v postopku oddaje javnega naročila na podlagi objave št. JN13258/2012 ni posegel v popis del iz postopka oddaje javnega naročila na podlagi objave št. JN11985/2012 in da je zato popis del ostal enak. Vendar naročnik v dokumentu "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb" št. 430-15/2012 z dne 8. 3. 2013 pojasnjuje, da je v resnici spremenil tudi popis del, česar pa ni označil na svojem portalu (www.radenci.si), saj je kot novo pomotoma označil zgolj "razpisno dokumentacijo". Vlagatelj dejstvu, da je bil spremenjen tudi popis del, sploh ne oporeka, temveč odgovor, objavljen 12. 12. 2012, ob 9.52, na portalu javnih naročil, tolmači na način, da je jasno sporočal, kako je treba pripraviti ponudbo. Državna revizijska komisija najprej pojasnjuje, da je postopek oddaje javnega naročila, za katerega je bilo objavljeno obvestilo o naročilu št. JN13258/2012, samostojen postopek oddaje javnega naročila in je neodvisen od postopka oddaje javnega naročila, za katerega je bilo objavljeno obvestilo o naročilu št. JN11985/2012. To med drugim pomeni, da se samostojno izvedejo faze postopka oddaje javnega naročila (70. člen ZJN-2), in je zato naročnikova dolžnost upoštevati tudi 72. člen ZJN-2, ki mu nalaga objavo razpisne dokumentacije na ali prek portala javnih naročil, ponudnikom pa mora (razen izjemoma v primeru tehničnih razlogov) omogočiti njen prevzem v elektronski obliki. Tisti ponudniki, ki so pripravili ponudbo na podlagi razpisne dokumentacije (torej "razpisne dokumentacije" in popisa del), ki so jo prevzeli po objavi št. JN13258/2012, niso ravnali v nasprotju z ZJN-2. Hkrati tudi ponudniki, ki so pripravili ponudbo na podlagi popisa del, ki so ga prevzeli v času pred objavo št. JN13258/2012 (torej v času objave št. JN11985/2012), niso ravnali v nasprotju z ZJN-2, saj so se upravičeno zanašali na naročnikov odgovor, objavljen 12. 12. 2012, ob 9.52, na portalu javnih naročil, ki je sporočal, da je popis del nespremenjen. Vendar se zaradi spremembe popisa del ponudbe razlikujejo, ker so ponudniki pripravili ponudbe na podlagi različnih vhodnih podatkov in to ravno v delu, ki se nanaša na ključni del pogodbe o izvedbi javnega naročila (v tem primeru predmet in obseg). Državna revizijska komisija dodaja, da vlagatelj napačno navaja, da so drugi ponudniki storili napako, če niso pripravili ponudbe na podlagi popisa del, ki je veljal v času objave št. JN11985/2012, saj so jo lahko upravičeno pripravili na podlagi popisa del, ki je veljal v času objave št. JN13258/2012, njihove ponudbe pa zaradi tega niso neprimerne in nepopolne. Državna revizijska komisija nadalje pojasnjuje, da tolmačenje odgovora, objavljenega 12. 12. 2012, ob 9.52, na portalu javnih naročil, ki bi kot kriterij popolnosti ponudbe utemeljeval na trenutku prevzema popisa del le v času pred objavo št. JN13258/2012 (torej v času objave št. JN11985/2012), ne da bi pri tem upošteval dejstva, da je bil popis del spremenjen v času objave št. JN13258/2012, ne bi bil razumen, saj bi odvzel možnost sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila vsem gospodarskim subjektom, ki so se s postopkom oddaje javnega naročila seznanili le v času objave št. JN13258/2012.

Naročnik mora v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila zagotoviti enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2) in torej tudi v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). V danem primeru pa naročnik tega, kot to pravilno navaja v dokumentu "Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb" št. 430-15/2012 z dne 8. 3. 2013, ni mogel zagotoviti, saj je zaradi lastnih ravnanj povzročil, da ponudb ni bilo mogoče primerjati, ne da bi nekatere ponudnike nedopustno privilegiral, nekatere pa oškodoval. Zato Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel utemeljiti in dokazati, da je naročnik kršil tretji odstavek 80. člena ZJN-2, ko je odločil, da vse prejete ponudbe zavrne, oziroma da je s svojim ravnanjem ravnal neenakopravno do ponudnikov in s tem do vlagatelja.

Upoštevajoč navedeno je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo skladno s prvo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 15. 4. 2013

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
" Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci,
" odvetnik Janez Verk, Hrašovčeva 3, 3000 Celje,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran