Na vsebino
EN

018-055/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-55/2013-5
Datum sprejema: 8. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek Šinko kot predsednice senata in mag. Nataše Jeršič ter mag. Maja Bilbija kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila »Javno naročilo za dobavo okoljsko manj obremenjujoče laboratorijske opreme in druge laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-723/2012 – sklop 7: drugi mikroskopi in lupe« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik MIKRO+POLO, družba za inženiring, proizvodnjo in trgovino, d.o.o., Zagrebška cesta 22, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 4. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo z dne 21. 1. 2013 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila v sklopu 7, kot je razvidna iz dokumenta »SKLEP št. 430-723/2012-7« z dne 2. 1. 2013.

2. Zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške, nastale v zvezi z revizijo, v znesku 3.203,56 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva se zavrne kot neutemeljena.

3. Pritožba vlagatelja zoper odločitev naročnika o stroških, nastalih v predrevizijskem postopku, se zavrže.

4. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v roku 3 (treh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila »Javno naročilo za dobavo okoljsko manj obremenjujoče laboratorijske opreme in druge laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-723/2012 – sklop 7: drugi mikroskopi in lupe«, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 4. 10. 2012 objavil na portalu javnih naročil, in sicer pod številko objave JN10637/2012, dne 9. 10. 2012 pa še v Uradnem listu EU, pod številko objave 2012/S 194-319206. Dne 2. 1. 2013 je naročnik v dokumentu št. 430-723/2012/47 (15131-06) v posameznih sklopih izdal sklepe o izidu naročila. V sklopu 7 "drugi mikroskopi in lupe" je naročnik s sklepom št. 430-723/2012-7 naročilo dodelil ponudniku SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), in sicer z obrazložitvijo, da je v tem sklopu ponudil najugodnejšo in popolno ponudbo.

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji naročila pravočasno, z vlogo z dne 21. 1. 2013, vložil zahtevek za revizijo, s katerim zahteva razveljavitev odločitve o oddaji naročila v sklopu 7 ter povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, in sicer zato, ker ta ni ponudil tehnično ustrezne opreme. Izbrani ponudnik pod številkami 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 in 12 ni predložil točne specifikacije konfiguracij stereomikroskopov in pripadajoče opreme, da bi naročnik lahko preveril lastnosti, meni vlagatelj, in v nadaljevanju navaja pomanjkljivosti posameznih kosov opreme:

1. Pod številkami 3, 5, 8 in 10 je naročnik zahteval, da mora imeti mikroskop dodan merilni okular 10mm/100 delov. Izbrani ponudnik je v pojasnilih navedel, da pri številki 3 ponudba zajema tretji okular na vsakem od mikroskopov, v katerega je vgrajena merilna skala. Iz pojasnila tako izhaja, da je izbrani ponudnik ponudil po dva okularja za vsakega izmed šestih mikroskopov in po šest dodatnih okularjev, na katere bo lahko nameščen merilec 10mm/100, ki ga izbrani ponudnik ponuja v šestih kosih. Prav tako izhaja izpolnjevanje zahteve pri številki 5. Pri številkah 8 in 10 pa izbrani ponudnik ne ponuja merilnega okularja 10mm/100, saj iz njegovega pojasnila izhaja, da je v tem delu ponudil po dva okularja in 1 merilec, ki pa je že vgrajen v enega izmed okularjev, medtem ko merilnega okularja 10mm/100 izbrani ponudnik ni dodal.
2. Pod številko 9 je naročnik zahteval, da naj bo nosilec optike z opcijo zajema slike brez stranskega zamika. Izbrani ponudnik ni nikjer v ponudbi ali pojasnilu navedel takega nosilca optike.
3. Pod številko 9 je naročnik zahteval, da naj bo osvetlitev obročasta v LED tehnologiji z integrirano kontrolo segmentov. V pojasnilu izbrani ponudnik ni navedel podatka o osvetlitvi, iz katerega bi bilo razvidno, da ponuja zahtevano osvetlitev, to pa tudi ni razvidno iz njegove ponudbe. Iz ponudbe celo izhaja, da izbrani ponudnik v tem delu ponuja artikel, ki nima integrirane kontrole segmentov, temveč je kontroler posebej.
4. Pod številko 9 je naročnik zahteval, da mora biti kontrolna enota s kontrolo funkcij mikroskopa, mizice in osvetlitve, izbrani ponudnik pa je ponudil motorizirano mizico in kontrolno enoto posebej, dodatno kontrolno enoto za mikroskop ter ločeno kontrolno enoto za osvetlitev. To pomeni, da je ponudil tri ločene kontrolne enote.
5. Pod številko 9 je naročnik zahteval, da naj bo motorizirana objektna mizica s križnim pomikom, ki naj omogoča pregledovanje objektov tudi v presevni svetlobi. Iz dokumentacije izbranega ponudnika ni razvidno, ali je ponujena oprema kompatibilna in ali omogoča pregledovanje vzorcev z motorizirano mizico v presevni svetlobi, tega pa izbrani ponudnik tudi v dopolnitvi ponudbe ni pojasnil.
6. Pod številko 9 je naročnik zahteval, da naj bo razpon povečave vsaj 5 " 200 x. Izbrani ponudnik ponuja opremo, pri kateri je maksimalen razpon povečave 3,5 " 184 x. Kot dodatek je izbrani ponudnik ponudil vmesnik za koaksialno osvetlitev, s katerim je obseg povečave 5,25 do 276 x, kar še vedno ni ustrezno.
7. Pod številko 3 je naročnik zahteval objektiv planapokromat 1x. V odgovorih na vprašanja ponudnikov naročnik ni dopustil planakromatskega objektiva, temveč planakromatsko zoom optiko. Izbrani ponudnik ni ponudil planapokromatskega objektiva, temveč planakromatski objektiv.
8. Pod številko 3 je naročnik zahteval, da naj bo višina vertikalnega nosilca do 470 mm. Oprema izbranega ponudnika ima višino 503 mm.
9. Pod številko 4 je naročnik zahteval, da vertikalni nosilec ne sme biti višji od 470 mm, izbrani ponudnik pa je ponudil nosilec višine 503 mm.
10. Izbrani ponudnik ni dal pojasnila na naročnikovo vprašanje, katera od specifikacij, ki sta dvakrat navedeni kot pozicija 9, predstavlja pozicijo 12.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 31. 1. 2013 izjasnil o vlagateljevih revizijskih navedbah. V vlogi navaja, da je v dopolnitvi ponudbe predložil točne specifikacije konfiguracij stereomikroskopov za zaporedne številke 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 in 12 in da je s tem izkazal, da oprema izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve.

Naročnik je s sklepom z dne 13. 2. 2013 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik navaja, da je izbrani ponudnik predložil ponudbeni predračun na predpisanih obrazcih, ki vsebujejo tehnični opis opreme oz. minimalne tehnične zahteve. Dodatni tehnični opisi so bili le zaželeni, ne pa tudi zahtevani, pri čemer si je naročnik pridržal pravico, da zahteva pojasnila. Naročnik se je po pregledu pojasnil prepričal o ustreznosti opreme izbranega ponudnika. V nadaljevanju naročnik odgovarja na posamezne očitke v zvezi z opremo izbranega ponudnika:

1. Izbrani ponudnik je pod številkami 3, 5, 8 in 10 ponudil po dva okularja za vsakega izmed šestih mikroskopov (skupaj 12 okularjev) in po šest dodatnih okularjev, na katere bo lahko nameščen merilec 10mm/100, ki ga izbrani ponudnik tudi ponuja v šestih kosih. Glede postavk 8 in 10 pa je izbrani ponudnik pojasnil, da bo v obeh primerih v po enega od okularje vgrajena okularna ploščica Crossline micrometer 10:100, d=26mm, ter da dodatno ni ponujen ločen okular z vgrajenim merilcem, ker v tem primeru ni potreben, saj sta oba ponujena mikroskopa motorizirana, s programsko opremo, in sistem v vsakem trenutku ve, kakšna je trenutna povečava in s tem tudi kakšno je trenutno skaliranje na sliki. To pomeni, navaja naročnik, da so pod tema postavkama okularjem dodane ustrezne vgradne merilne ploščice, kar funkcionalno nadomešča merilne okularje in zato ti niso potrebni. Izbrani ponudnik je v tem delu ponudil tako različico opreme, ki dodatnih okularjev ne potrebuje, zato je ravnal smiselno in v korist naročnika, ko teh okularjev ni ponudil poleg že vgradnih merilnih ploščic, navaja naročnik, in dodaja, da je to tudi v skladu z razpisno dokumentacijo, ki je določala, da mora imeti ponujena oprema vsaj take lastnosti, navedene v obrazcu ponudbenega predračuna. To po mnenju naročnika pomeni, da ni nujno, da morajo biti ponujene točno iste karakteristike, saj so bile podane minimalne zahteve. S tem, ko je naročnik navedel, da mora imeti oprema vsaj lastnosti, navedene v obrazcu ponudbenega predračuna in tehničnem opisu, pa je dopustil več možnih rešitev.
2. Izbrani ponudnik je izpolnjevanje tehnične zahteve glede nosilca optike z opcijo zajema slike brez stranskega zamika potrdil v obrazcu ponudbenega predračuna, ki vsebuje tudi minimalne tehnične zahteve. V dodatnem pojasnilu je izbrani ponudnik posredoval specifikacijo konfiguracij stereomikroskopov in pripadajoče opreme. Tudi v izjasnitvi izbrani ponudnik navaja, da je ponudil nosilec optike, ki izpolnjuje tehnične karakteristike, kompenzacija zamika pri slikanju pa je izvedena v kombinaciji optike in programske opreme.
3. V razpisni dokumentaciji je zahtevana le integrirana kontrola segmentov, ni pa predpisano, na kakšen način naj bo to izvedeno. Naročnik je ugotovil, da je osvetlitev ustrezna, torej integrirana v sistem nadzora segmentov. Tudi izbrani ponudnik je potrdil, da ima ponujena LED osvetlitev integriran (v sistem) nadzor segmentov, nikjer pa ni eksplicitno napisano, da mora biti nadzor na obroču, v katerem so LED diode.
4. V razpisni dokumentaciji ni bila zahtevana skupna kontrolna enota, zato je dopuščena tudi ponudba ločenih kontrolnih enot, ki so ustrezno funkcionalno povezane. Izbrani ponudnik je pojasnil, da je kontrola funkcij mizice igralna palica, kar je ločeno od ostalih komponent, kontrolna enota za mizico pa je vgrajena v osebni računalnik in torej ni ločena. Kontrolna enota v izvedbi podjetja Olympus je sestavljena iz bistveno več bolj uporabnih ločenih enot, vseeno pa govorimo o sistemu, ki skupaj tvori celoto, kjer so zahtevane komponente upravljane preko posameznih kontrolnih enot, navaja naročnik.
5. Izbrani ponudnik je izpolnjevanje tehnične zahteve glede motorizirane objektne mizice s križnim pomikom potrdil v obrazcu ponudbenega predračuna, ki vsebuje tudi minimalne tehnične zahteve. Izbrani ponudnik je v dodatnem pojasnilu posredoval specifikacijo konfiguracij stereomikroskopov in pripadajoče opreme. Tudi v izjasnitvi izbrani ponudnik navaja, da ponujena mizica s križnim pomikom v kombinaciji s ponujenim virom svetlobe za presevno osvetlitev omogoča enostavno delo v presevni svetlobi, ker se vir položi pod vzorec na mizico s križnim pomikom.
6. V razpisni dokumentaciji je bilo določeno, da mora imeti oprema vsaj lastnosti, navedene v obrazcu ponudbenega predračuna in v tehničnem opisu opreme. Ponujena oprema ima večji razpon povečave od zahtevanega. Zahtevana povečava vsaj 5x " 200x je navedena v celih številkah, torej zajema tudi 5,25. Po stroki je to zanemarljivo odstopanje oz. ga glede na to, da je zahteva v celih številkah, sploh ni.
7. V odgovoru na vprašanje je naročnik pojasnil, da lahko ponudniki namesto apokromatske ponudijo tudi planakromatsko zoom optiko, kar se smiselno nanaša tudi na objektive. Na podlagi navedenega je izbrani ponudnik ponudil planakromatske objektive, za katere je naročnik ugotovil, da so tehnično ustrezni oz. skladni z zahtevo. Izbrani ponudnik navaja, da je dikcijo "planakromatska zoom optika mikroskopa" razumel kot kompletno optiko stereo mikroskopa, kar vključuje tudi objektiv. Tako je zahtevo razumel tudi tretji ponudnik, nejasne zahteve pa je treba razlagati v korist ponudnikov, navaja naročnik.
8. Zahteva glede višine se nanaša na vertikalni nosilec, ki je, skupaj z nogo oz. podstavkom, del stativa. Zahteva glede višine se ne nanaša na stativ. Vertikalni nosilec je posebna komponenta in je montiran na podstavek določene debeline, zato je skupna višina stojala (stativa) z vertikalnim nosilcem večja od višine vertikalnega nosilca.
9. Izbrani ponudnik je predložil dodatna pojasnila, in sicer specifikacije pozicij 9 in 12, na podlagi katerih je naročnik razbral, kateri prospekt se nanaša na pozicijo 9 in kateri na pozicijo 12. Izbrani ponudnik res ni eksplicitno pojasnil svoje napake, vendar pa iz predloženih specifikacij nedvoumno izhaja, na katero pozicijo se posamezen prospekt nanaša. Poleg tega naročnik navaja, da je bila dodatna dokumentacija zgolj zaželena, zato gre za dodatna pojasnila, ne pa za dopolnitev ponudbe.

Naročnik je z vlogo z dne 18. 2. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 19. 2. 2013 opredelil do navedb naročnika iz sklepa, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo. Vlagatelj vztraja pri svojih revizijskih navedbah in odgovarja na posamezne naročnikove trditve v zvezi s tehnično ustreznostjo ponudbe izbranega ponudnika. Z vlogo z dne 19. 2. 2013 je vlagatelj vložil tudi pritožbo zoper odločitev naročnika o povrnitvi stroškov. V obrazložitvi navaja, da pritožbo vlaga iz previdnosti, saj ga je naročnik v pravnem pouku poučil, da lahko v tem delu vloži pritožbo, pri čemer pa se zaveda, da je odločanje o stroških akcesorne narave in da Državna revizijska komisija ob tem, ko odloča o utemeljenosti zahtevka za revizijo, odloča tudi o povrnitvi stroškov.

Po pregledu odstopljene dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V predmetnem postopku pravnega varstva je spor glede vprašanja, ali blago, ki ga je v sklopu 7 ponudil izbrani ponudnik, izpolnjuje tehnične zahteve, določene v razpisni dokumentaciji. Ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila, in zato ne izpolnjuje v celoti zahtev naročnika, določenih v razpisni dokumentaciji, je neprimerna (20. točka prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2) in je posledično ni mogoče obravnavati kot popolno (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Ponudbe, ki je nepopolna, naročnik ne sme izbrati kot najugodnejše, temveč jo mora v skladu s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 izločiti.

Naročnik predmet javnega naročila oz. pogoje, vezane na vsebino javnega naročila, opredeli s tehničnimi specifikacijami, ki morajo biti oblikovane v skladu s 37. členom ZJN-2. Naročnik mora tehnične specifikacije opredeliti v razpisni dokumentaciji. Način in obseg opisa predmeta javnega naročila je odvisen od lastnosti in kompleksnosti samega predmeta. Ker je ponudnik tisti, ki mora v ponudbi dokazati, da ponuja blago z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi, mora naročnik v razpisni dokumentaciji določiti tudi način izkazovanja tehnične ustreznosti ponujenega blaga (npr. z opisom tehničnih lastnosti, predložitvijo skic, prospektov, izjav in druge tehnične dokumentacije itd.).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v 1. poglavju Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe zapisal, da je predmet javnega naročila in zahteve naročnika podrobneje opredelil v VI. delu razpisne dokumentacije ("Vrsta, tehnične značilnosti, kvaliteta in opis blaga ter ostale zahteve naročnika") ter v VII. delu razpisne dokumentacije ("Elementi za pripravo predračuna z navodilom o izpolnitvi"). V VI. delu razpisne dokumentacije je naročnik po posameznih sklopih natančneje opisal vrsto, tehnične značilnosti in kvaliteto blaga ter določil ostale zahteve v zvezi s predmetom. Ob tem je določil naslednje izhodišče:

"Tehnični opisi opreme, ki je predmet tega javnega naročila oz. minimalne zahtevane karakteristike opreme so podane v obrazcu ponudbenega predračuna iz VII. dela razpisne dokumentacije in v splošnem tehničnem opisu opreme v nadaljevanju tega dela razpisne dokumentacije.

Ponujena oprema mora v celoti ustrezati opisom in tehničnim lastnostim, kot je navedeno v obrazcu ponudbenega predračuna in v splošnem tehničnem opisu opreme ter mora imeti vsaj lastnosti, navedene v obrazcu ponudbenega predračuna in v tehničnem opisu."

V VII. delu razpisne dokumentacije je naročnik pripravil obrazce ponudbenega predračuna, v katerem je pod zaporednimi številkami opredelil vsakega izmed posameznih delov opreme. V stolpcu "Opis opreme" je naročnik povzel natančne tehnične zahteve za posamezne artikle, za stolpec "Tip in opis ponujene opreme" pa je predvidel, da ga izpolni ponudnik, in sicer tako, da v njem poda opis opreme, ki jo ponuja v posameznih postavkah.

V zvezi z načinom izkazovanja tehničnih zahtev je treba upoštevati določbe IV. dela razpisne dokumentacije (Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika), v katerem je naročnik določil, da bo pri ugotavljanju tehnične in kadrovske sposobnosti ponudnika za izvedbo javnega naročila med drugim preveril, ali ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Ob tem je zapisal, da bo sposobnost ugotavljal iz "izjave ponudnika (priloga št. II/2), da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, ter v primeru, da naročnik zahteva njihovo predložitev, iz predloženega tehničnega opisa, prospektnega materiala ali druge dokumentacije ter certifikatov ali druge dokumentacije, iz katere je razvidna ustreznost opreme". V točkah 7.9.2 in 7.9.3 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik še določil:

"7.9.2 Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi predloži tehnični opis, prospektni material ali drugo dokumentacijo, iz katere je razviden proizvajalec opreme, tehnične karakteristike in opisi ponujene opreme. Ponudnik v prospektnem materialu označi tehnične karakteristike ponujene opreme, s katerimi dokazuje tehnično ustreznost z zahtevami razpisne dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati predložitev oz. dopolnitev v tej točki navedenih dokazil, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.

7.9.3 Zaželeno je, da ponudnik predloži certifikate ali drugo dokumentacijo, za katero se skladno s VI. delom razpisne dokumentacije zahteva ustreznost opreme po določenih standardih.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika pred oddajo naročila zahtevati predložitev oz. dopolnitev v tej točki navedenih dokazil, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije."

Iz citiranih določb razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v VI. delu razpisne dokumentacije določil tehnične zahteve za razpisano opremo, pri čemer je določil, da mora ponujena oprema v celoti ustrezati opisom in tehničnim lastnostim, kot so določene v obrazcu ponudbenega predračuna in v splošnem tehničnem opisu opreme. Iz določbe, da mora imeti ponujena oprema vsaj lastnosti, navedene v obrazcu ponudbenega predračuna in v tehničnem opisu, je razvidno, da so morali ponudniki ponuditi vsaj takšno opremo, kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji, lahko pa so ponudili tudi boljšo opremo.

Glede na določbe razpisne dokumentacije so ponudniki tehnično ustreznost ponujenega blaga izkazali s podpisom obrazca na prilogi št. II/2, v katerem so med drugim izjavili, da ponujena oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Prav tako so bili dolžni v obrazcu ponudbenega predračuna podati tehnični opis ponujene opreme, ki je moral ustrezati naročnikovim zahtevam, lahko pa so predložili tudi tehnični opis, prospektni material ali drugo dokumentacijo, iz katere so morali biti razvidni proizvajalec opreme, tehnične karakteristike in opisi ponujene opreme. Čeprav je bila predložitev tehnične dokumentacije oz. prospektnega materiala fakultativna, si je naročnik pridržal pravico, da od ponudnika naknadno, v postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb, zahteva dodatna dokazila, iz katerih je razvidna tehnična ustreznost blaga.

Upoštevajoč navedena izhodišča se je z naročnikom sicer mogoče strinjati, da so bili ponudniki primarno v ponudbo dolžni predložiti le podpisano izjavo o ustreznosti ponujenega blaga in (s tehničnimi opisi) izpolnjene obrazce ponudbenega predračuna. Vendar pa se z naročnikom ni mogoče strinjati, da je vsak ponudnik s tem, ko je predložil izjavo in ponudbeni predračun, že izkazal primernost svoje ponudbe. Navsezadnje je sam naročnik predvidel možnost, da bo (očitno v primeru dvoma oz. nejasnosti) od ponudnikov zahteval dodatna dokazila v zvezi s tehnično ustreznostjo ponujene opreme. V primeru, če naročnik izkoristi pravico pozivanja k dodatni tehnični dokumentaciji, pa je seveda treba sprejeti stališče, da mora ponudnik v postopku dopolnjevanja oz. preverjanja ponudbe to dopolniti v skladu s pozivom naročnika ter, sledeč konkretnim naročnikovim navodilom, odpraviti morebitne dvome v ustreznost opreme.

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik izbranega ponudnika z dopisom z dne 12. 12. 2012 obvestil, da iz predložene dokumentacije v njegovi ponudbi za sklop 7 ni razvidno, ali oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik je izbranega ponudnika pri posameznih (izrecno navedenih) zaporednih številkah opreme opredeljeno pozval, katera konkretna pojasnila naj v dopolnitvi poda oz. v zvezi s katerimi lastnostmi se naročniku postavljajo vprašanja tehnične ustreznosti, hkrati pa ga je tudi pozval, naj pod zaporednimi številkami 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 in 12 predloži točno specifikacijo konfiguracij stereomikroskopov in pripadajoče opreme, da preveri karakteristike glede na zahteve iz razpisne dokumentacije, ker iz ponudbe ni razvidno, ali oprema ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije. Glede na navedeni dopis se ni mogoče strinjati z naročnikom, ki navaja, da je izbrani ponudnik ustreznost ponujene opreme že dokazal s predložitvijo ponudbenih predračunov, ki so bili sestavni del razpisne dokumentacije in vsebujejo tehnični opis opreme oz. zahtevane minimalne tehnične karakteristike, ter da je od izbranega ponudnika le na splošno zahteval predložitev specifikacij konfiguracij stereomikroskopov. Kot navaja sam naročnik v dopisu z dne 12. 12. 2012, je izbranega ponudnika pozval k predložitvi pojasnil zato, ker iz njegove ponudbe niso bile razvidne vse značilnosti ponujene opreme oz. ker ni bilo razvidno, ali ponudba izpolnjuje tehnične zahteve. Ob tem je treba tudi ugotoviti, da naročnikov poziv ni bil splošne narave, temveč je vseboval konkretna vprašanja glede posameznih delov opreme. Zato je v predmetnem postopku pravnega varstva (ob upoštevanju konkretnih revizijskih navedb) bistveno vprašanje, ali je izbrani ponudnik v ponudbi in dodatnih pojasnilih izkazal, da ponujena oprema izpolnjuje sporne tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije

Vlagatelj v zahtevku za revizijo glede vprašanja ustreznosti opreme, ki jo ponuja izbrani ponudnik, najprej navaja, da naj izbrani ponudnik pri postavkah 8 in 10 ne bi ponudil zahtevanega dodatnega merilnega okularja 10mm/100, temveč naj bi ponudil le merilno ploščico, ki je že vgrajena v po enega od okularjev.

Naročnik je zahteve za opremo v postavkah 8 in 10 določil v obrazcu ponudbenega predračuna, kjer je med drugim določil: "dodan naj bo ustrezen merilni okular 10x povečave z vgrajenim merilom 10mm/100 delov". Iz dopisa z dne 12. 12. 2012, s katerim je naročnik izbranega ponudnika pozval k pojasnilom v tehničnem delu ponudbe, je razvidno, da je naročnik izbranega ponudnika tako pri postavki 8 kot tudi pri postavki 10 pozval, naj pojasni, ali njegova ponudba zajema dodatne merilne okularje po specifikaciji v razpisnih pogojih. Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 17. 12. 2012 naročniku v tem delu odgovoril:

"Glede vprašanj za postavki 8 in 10, vam sporočamo, da bo v obeh primerih v po enega od okularjev vgrajena okularna ploščica: Crossline micrometer 10:100, d=26mm. Dodatno ni ponujen ločen okular z vgrajenim merilcem, saj smo mnenja, da gre za nepotreben strošek, saj sta oba ponujena mikroskopa motorizirana, s programsko opremo, in sistem v vsakem trenutku ve, kakšna je trenutna povečava (motoriziran Zoom), in s tem tudi kakšno je trenutno skaliranje na živi, oziroma zajeti sliki. Tako smo mnenja, da bo uporabnik prej ali kasneje samo odstranil okularno ploščico iz okularja, in bo uporabljal merjenja samo na programski opremi, ker je merjenje enostavnejše, in bolj natančno, saj ni uporabnikovega subjektivnega vpliva na meritev."

V vlogi z dne 31. 1. 2013, s katero se je izjasnil o revizijskih navedbah, izbrani ponudnik dodatno pojasnjuje, da "motoriziran zoom s programsko opremo nadomešča merilne okularje. Na željo naročnika, bomo merilne okularje dobavili kot sestavni del ponudbe."

V sklepu z dne 13. 2. 2013, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, naročnik povzema pojasnila izbranega ponudnika in navaja, da je izbrani ponudnik pod postavkama 8 in 10 "ponudil tako različico opreme, ki dodatnih okularjev ne potrebuje, zato je ravnal povsem smiselno in v korist naročnika, ko teh okularjev ni ponudil poleg že vgrajenih merilnih ploščic."

Iz navedenih pojasnil izbranega ponudnika in naročnika je razvidno, da izbrani ponudnik pod postavkama 8 in 10 v sklopu 7 ni ponudil dodatnega merilnega okularja 10x povečave z vgrajenim merilom 10mm/100 delov, temveč je namesto tega obstoječim okularjem dodal merilne ploščice. Na podlagi navedenega ter upoštevajoč pojasnilo naročnika, da je izbrani ponudnik s tem "ponudil tako različico opreme, ki dodatnih okularjev ne potrebuje", Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik pod postavkama 8 in 10 ni ponudil opreme v skladu z naročnikovimi zahtevami, temveč je kljub izrecni zahtevi po dodatnem merilnem okularju ponudil različico stereomikroskopa z merilno ploščico, vgrajeno v obstoječ okular. Strinjati se je mogoče z vlagateljem, da je izbrani ponudnik s tem ponudil variantno ponudbo, ki pa v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni dopustna. Variantna ponudba je namreč v skladu z 38. členom ZJN-2 dopustna v primeru, če je merilo za oddajo ekonomsko najugodnejša ponudba, če naročnik v obvestilu o javnem naročilu določi, da bo variantne ponudbe upošteval, in če pri tem navede minimalne zahteve, ki jih je treba upoštevati v variantnih ponudbah. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik v objavi javnega naročila variantne ponudbe prepovedal (točka II.1.9 obvestila o naročilu), zaradi česar seveda tudi v razpisni dokumentaciji ni mogel določiti minimalnih zahtev, poleg tega pa v sklopu 7 kot merilo ni določil ekonomsko najugodnejše ponudbe, temveč je bilo edino merilo najnižja cena.

V skladu z drugim odstavkom 38. člena ZJN-2 naročnik variantnih ponudb v primeru, če jih ne dopusti, ne sme upoštevati. Ker je izbrani ponudnik v sklopu 7 v postavkah 8 in 10 ponudil nedovoljeno variantno ponudbo, naročnik torej njegove ponudbe ne bi smel upoštevati. Po drugi strani je treba ugotoviti, da izbrani ponudnik s tem, ko kljub izrecni naročnikovi zahtevi ni ponudil dveh dodatnih merilnih okularjev, ni izpolnil tehničnih zahtev oz. pogojev, vezanih na predmet naročila, zaradi česar njegove ponudbe ni mogoče obravnavati kot primerne in posledično popolne. Naročnik sicer navaja, da je izbrani ponudnik s tem, ko je obstoječim okularjem dodal ustrezne merilne ploščice, funkcionalno nadomestil dodatne merilne okularje, s čimer naj bi zagotovil, da ima oprema lastnosti, navedene v obrazcu ponudbenega predračuna. Vendar pa je treba opozoriti, da naročnik tehničnih zahtev ni oblikoval v funkcionalnem smislu (npr. možnost izvajanja meritev), temveč je izrecno zahteval dodatni merilni okular. Ne gre torej za vprašanje, ali je izbrani ponudnik ponudil opremo, ki na enak ali boljši način zagotavlja zahtevano funkcionalnost, temveč za ugotovitev, da izbrani ponudnik ni ponudil izrecno zahtevanih dodatnih okularjev ter da je v tem primeru z merilno ploščico, ki je dodana obstoječemu okularju, ponudil nedopustno variantno ponudbo. Čeprav bi naročnik morda meritve lahko izvajal tudi z merilno ploščico, ostaja dejstvo, da je izbrani ponudnik na ta način ponudil različico oz. varianto in da ni ponudil dodatnega okularja, čeprav je bil ta izrecno zahtevan. Ob tem je treba tudi ugotoviti, da je izbrani ponudnik povsem samovoljno ugotovil, da predstavljajo dodatni okularji le nepotreben strošek, na podlagi česar se je odločil, da tega ne bo ponudil. Dopustiti ravnanje izbranega ponudnika bi pomenilo, da so ponudniki, ki so morda ob pregledu razpisne dokumentacije prišli do podobnih ugotovitev glede dodatnih okularjev, a so kljub temu spoštovali določila razpisne dokumentacije in jih zaradi izrecne naročnikove zahteve vključili v svojo ponudbo, v slabšem položaju kot ponudnik, ki se je na podlagi lastne presoje, ne da bi imel za to podlago v smislu dovoljenja za predložitev variantnih ponudb, odločil, da okularjev ne bo ponudil oz. da jih bo ponudil le, če bo naročnik res vztrajal pri svoji zahtevi (prim. izjasnitev izbranega ponudnika z dne 31. 1. 2013). Tudi zahteve v zvezi s tehničnimi specifikacijami so izključne narave " ponudnik mora ponuditi točno tak predmet, kot ga zahteva naročnik, sicer njegova ponudba ni primerna in posledično popolna. Določba, da mora oprema izpolnjevati vsaj tehnične zahteve iz razpisne dokumentacije, ne pomeni, da lahko ponudniki ponudijo kakršnekoli različice opreme: lahko sicer ponudijo boljšo opremo (npr. dodatne okularje z boljšimi lastnostmi od zahtevanih), ne pa tudi opreme, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev oz. ki kljub izrecnim določbam ne ponuja tistega, kar je naročnik zahteval.

Državna revizijska komisija je na podlagi navedenega v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila v sklopu 7, kot je razvidna iz dokumenta "SKLEP št. 430-723/2012-7" z dne 2. 1. 2013. Ob tem ni obravnavala nadaljnjih revizijskih navedb v zvezi z izpolnjevanjem ostalih tehničnih zahtev pri opremi v sklopu 7, saj njihova vsebinska presoja ne bi več vplivala na ugotovitev o neprimernosti ponudbe izbranega ponudnika. V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročniku nalaga, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. Če bo ob tem ponovil postopek ocenjevanja in vrednotenja ponudb, naj upošteva ugotovitev, da izbrani ponudnik ni izpolnil zahteve glede dodatnih merilnih okularjev oz. da je v tem delu ponudil nedopustno varianto.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj je v predmetnem revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V zahtevku za revizijo je vlagatelj zahteval stroške v zvezi s plačilom revizijske takse v višini 2.219,56 EUR, stroške v zvezi z odvetniškim zastopanjem v višini 1.500,00 EUR, izdatke po tar. št. 6002 Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 v višini 20,00 EUR, v nadaljevanju: ZOdvT) ter 20 % DDV. V vlogi z dne 19. 2. 2013, s katero se je opredelil do naročnikovih navedb in vložil pritožbo zoper odločitev o povrnitvi stroškov, je vlagatelj zahteval še 1.500,00 EUR za sestavo vloge, 1.500,00 EUR za sestavo pritožbe ter 20,00 EUR za izdatke, vse povečano za 20 % DDV.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena ZOdvT vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo:

- za zastopanje v revizijskem postopku " nagrado v višini 800,00 EUR in 20 % DDV,
- takso za revizijski zahtevek " stroške v višini 2.219,56 EUR,
- za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT " pavšalni znesek v višini 20,00 EUR in 20 % DDV.

Skupaj mora torej naročnik vlagatelju povrniti stroške v višini 3.203,56 EUR. Višjo stroškovno zahtevo je Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljeno, ker je kot nepotrebne ocenila stroške za odvetniško nagrado nad priznano višino.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je z vlogo z dne 19. 2. 2013, glede na naročnikov pravni pouk, vložil tudi pritožbo zoper odločitev naročnika o stroških, nastalih v predrevizijskem postopku. Skladno s prvim odstavkom 30. člena ZPVPJN se revizijski postopek začne, ko Državna revizijska komisija od naročnika prejme zahtevek za revizijo. Če se vlagatelj ne strinja z začetkom revizijskega postopka, Državni revizijski komisiji poda predlog za umik zahtevka. Državna revizijska komisija v revizijskem postopku odloča o utemeljenosti zahtevka za revizijo. Kot ugotavlja že sam vlagatelj, je povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku in revizijskem postopku, skladno s 70. členom ZPVPJN odvisna od (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo (načelo uspeha), iz česar izhaja, da je odločitev o stroških akcesorne narave, saj je odvisna od odločitve o glavni stvari (zahtevku za revizijo).

Kolikor se torej začne revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo, to, glede na akcesorno naravo stroškov, vključuje tudi odločanje o stroških, nastalih v predrevizijskem postopku in vlagatelj zoper odločitev naročnika o stroških predrevizijskega postopka ne vloži (posebne) pritožbe, oziroma je le-ta brezpredmetna. Državna revizijska komisija bo namreč v tem primeru odločala o zahtevku za revizijo in posledično tudi o stroških, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Pritožba zoper odločitev naročnika o stroških predrevizijskega postopka je dopustna v primerih, ko se revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo ne začne, vlagatelj pa se ne strinja (zgolj) s stroškovno odločitvijo naročnika. Ker se je v konkretnem primeru, skladno s prvim odstavkom 30. člena ZPVPJN, začel revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo, ki vključuje tudi odločanje o vseh stroških, ki so bili priglašeni v predrevizijskem postopku, je bilo potrebno pritožbo zavreči.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V skladu s prvim odstavkom 41. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija, kadar sprejme odločitev iz druge alineje prvega odstavka 39. člena tega zakona in se ta nanaša na postopek oddaje javnega naročila, v katerem je treba obvestila, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, objaviti v Uradnem listu Evropske unije, od naročnika zahtevati, da ji predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo.

Naročnik bo moral Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila "Javno naročilo za dobavo okoljsko manj obremenjujoče laboratorijske opreme in druge laboratorijske opreme za potrebe objekta Nacionalnega forenzičnega laboratorija, št. 430-723/2012 " sklop 7: drugi mikroskopi in lupe". Poročilo mora vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala in opis načina odprave nepravilnosti (tretji odstavek 41. člena ZPVPJN).

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije, ali naročnik odzivnega poročila Državni revizijski komisiji ne bo predložil, bo morala Državna revizijska komisija zoper naročnika začeti postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, dne 8. 4. 2013

predsednica senata:
Sonja Drozdek Šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, Ljubljana
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o.p., d.o.o., Šestova ulica 2, 1000 Ljubljana
- SANOLABOR, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- Arhiv tu (spis)

Natisni stran