Na vsebino
EN

018-092/2013 Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o.

Številka: 018-092/2013-3
Datum sprejema: 5. 4. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici Sonji Drozdek Šinko v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »izbiro izvajalca fasaderskih del na poslovnem objektu na lokaciji Ulica Mirka Vadnova 1 v Kranju« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Building Zukić, d. o. o., Slovenčeva ulica 97, Ljubljana, ki ga zastopa Križanec & Potočnik, odvetniška družba, o. p., d. o. o., Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), 5. 4. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 21. 1. 2013.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.502,25 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 12. 11. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV2767/2012) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 21. 1. 2013 sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika ZI-TI Zoran Ilić, s. p., Pot na Rakovo Jelšo 114, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper to odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 27. 2. 2013, predlagal njeno razveljavitev, uveljavljal pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
" ni nikoli prejel naročnikovega poziva za predložitev dokazil o izpolnjevanju osnovnih pogojev in referencah, temveč se je s tem pozivom prvič seznanil 21. 2. 2013, ko je prejel odločitev o oddaji javnega naročila, vendar pa ne ve, kdaj naj bi rok začel teči in kdaj se je iztekel, saj iz obrazložitve odločitve tega ni mogoče razbrati,
" v primeru, če naročnik vztraja, da je bil vlagatelj s pozivom obveščen, naj v dokaz svojih trditev predloži podpisano povratnico,
" naročnik ni preveril, ali je bil vlagatelj seznanjen s pozivom, z izločitvijo ponudbe pa ga je omejil pri sodelovanju v postopku oddaje javnega naročila,
" v tem primeru ne gre za dopolnjevanje formalno nepopolne ponudbe, temveč za preveritev ponudbe v smislu 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2),
" je naročnik nezakonito širil razpisno dokumentacijo po poteku roka za predložitev ponudb s tem, ko je zahteval dodatna dokazila, za katera se je zavezal, da jih bo pridobil sam, s tem pa je tudi kršil enakopravno obravnavo ponudnikov.

Naročnik je s sklepom z dne 18. 3. 2013 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da.
" je v skladu s 77. členom ZJN-2 vlagatelja z dvema dopisoma priporočeno s povratnico pozval k predložitvi dokazil o izpolnjevanju osnovnih pogojev in referencah, vlagatelj pa pošte ni dvignil in ta se je vrnila naročniku,
" je upošteval fikcijo vročitve po 87. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZUP) in štel, da je bil poziv vlagatelju vročen 15. 12. 2012,
" ni širil razpisne dokumentacije, saj ima naročnik skladno s 77. členom ZJN-2 možnost preveriti predložene ponudbe,
" je v razpisni dokumentaciji določil, da bo v primeru dvoma v resničnost podatkov, te preveril, zato je zahteval pisna dokazila, da so bila referenčna dela, ki jih je vlagatelj navedel v ponudbi, resnično izvedena,
" je vlagatelja pozval na predložitev le tistih dokazil glede osnovne sposobnosti, ki jih pri pristojnih organih ni mogel sam preveriti,
" ni kršil enakopravne obravnave ponudnikov, saj je skladno s 77. členom ZJN-2 dolžan preveriti obstoj in vsebino podatkov ter navedb le iz najugodnejše ponudbe, naročnik pa skladno z ZJN-2 ni zavezan preverjati vseh predloženih ponudb.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. KPSS-NS-7614/13 z dne 19. 3. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 22. 3. 2013 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo in jih zavrnil.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik oddaja naročilo male vrednosti gradenj in da je bilo zanj 12. 11. 2012 na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti, št. objave NMV2767/2012. Objava ni bila hkrati razpisna dokumentacija, temveč so jo ponudniki lahko prevzeli na spletnem naslovu, navedenem v točki I.7 objave. Naročnik je v 9. točki razpisne dokumentacije (str. 4) določil, kaj morajo ponudniki predložiti v ponudbo, med drugim sta to obrazec št. 2, v katerega so morali vpisati podatke o referenčnih delih (razdelki "naziv referenčnega dela", "naslov naročnika referenčnega dela", "leto izvedbe referenčnega dela" in "vrednost referenčnega dela") in kontaktih referenčnega naročnika (razdelka "predstavnik naročnika referenčnega dela" in "telefonska številka naročnika referenčnega dela"), in obrazec št. 3 "Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev za sodelovanje", v katerem se nahajajo izjavi o nepravnomočni obsojenosti za določena kazniva dejanja tako ponudnika kot njegovega zakonitega zastopnika (1. in 2. točka) in izjava o poravnanih obveznostih v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost (5. točka).

Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 22. 11. 2012 je razvidno, da je naročnik prejel 13 ponudb, vlagateljeva ponudba pa je (bila) najcenejša.

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo ponudbo, pri tem pa je ugotovila, da je vlagatelj predložil izpolnjena in potrjena (podpis in žig) obrazca št. 2 in 3. Vlagatelj je torej v ponudbi predložil tista dokazila, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik z dopisom z dne 27. 11. 2012 vlagatelja "na podlagi 77. člena" ZJN-2 pozval, naj mu "v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema tega dopisa posreduje["] dokazila iz uradnih evidenc in sicer" v zvezi z izjavama iz 1. in 5. točke iz obrazca št. 2. Naročnik je vlagatelja s še enim pozivom z dne 27. 11. 2012 "na podlagi 77. člena" ZJN-2 pozval, naj mu "v roku 7 (sedmih) delovnih dni od prejema tega dopisa posreduje["] dokazila o izvedbi navedenih referenčnih del za" naročnika, ki ga je navedel v obrazcu št. 3. Ta dopisa je naročnik 27. 11. 2012 vlagatelju v eni ovojnici poslal "priporočeno s povratnico", kar je razvidno iz poštnih nalepk, nalepljenih na povratnici in ovojnici, ki ju je naročnik odstopil Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je na ovojnici odtisnjen poštni pečat "Vrniti Return", v katerem je označeno besedilo "Ni dvignil Unclaimed", poleg njega se nahaja podpis, odtisnjen pa je tudi poštni žig z datumom 14. 12. 2012. Iz dokumentacije je še razvidno, da je naročnik to pošiljko evidentiral 17. 12. 2012 kot prejeto pri naročniku.

Naročnik je v dokumentu "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 21. 1. 2013 navedel, da je "po opravljenem postopku pregleda in ocenjevanja ponudb" "v skladu z 77. členom ZJN-2 pozval tri ponudnike, ki so predložili po vrstnem redu cenovno najugodnejše ponudbe, k predložitvi dokazil o izpolnjevanju osnovnih pogojev za sodelovanje ter dokazil o izvedenih referenčnih delih, ki so jih ponudniki navedli v ponudbah", "edini ponudnik, ki dokazil do roka ni predložil," pa "je ponudnik BUILDING ZUKIČ d.o.o., Slovenčeva cesta 97, 1000 Ljubljana. Naročnik je v skladu z navedenim pozivom k predložitvi dokazil, ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja."

Iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 21. 1. 2013 je razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo preverjal (torej je uporabil prvi odstavek 77. člena ZJN-2), ker pa vlagatelj ni predložil zahtevanih dokazil, jo je izločil. Naročnik se v utemeljitev odločitve, da izloči vlagateljevo ponudbo, ne sklicuje na nobeno pravno podlago iz ZJN-2.

Ker je vlagatelj predložil v ponudbo dokazila, ki jih je naročnik določil vnaprej, ponudba ni bila formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), zato pozivov z dne 21. 3. 2013 ne gre šteti za poziva na dopolnitev formalno nepopolne ponudbe po 78. členu ZJN-2, pač pa se je naročnik odločil, da bo ponudbo preveril (prvi odstavek 77. člena ZJN-2).

V drugem odstavku 41. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/2009 s sprem.; v nadaljevanju: ZPSto-2) je med drugim določeno, da se priporočene poštne pošiljke vročajo naslovniku osebno na naslovu, če pa to ni mogoče, se priporočena pošiljka vroči enemu od odraslih članov gospodinjstva ali osebi, pooblaščeni za prevzem poštnih pošiljk. V tretjem odstavku 41. člena ZPSto-2 je določeno, da če priporočene poštne pošiljke zaradi odsotnosti ni mogoče vročiti osebam iz drugega odstavka 41. člena ZPoSt-2, pusti dostavljavec v hišnem predalčniku obvestilo, v katerem navede kraj prevzema in rok, v katerem se lahko prevzame poštna pošiljka. Če naslovnik poštne pošiljke ne prevzame v roku, določenem v obvestilu iz tretjega odstavka 41. člena ZPSto-2, se poštna pošiljka skladno s četrtim odstavkom 41. člena ZPSto-2 vrne pošiljatelju.

Če poseben zakon ureja vročanje določenih poštnih pošiljk drugače, kakor je določeno v ZPSto-2, mora izvajalec poštnih storitev tako poštno pošiljko vročiti na način in pod pogoji, ki jih določa poseben zakon (drugi odstavek 42. člena ZPSto-2). Posebna ureditev vročanja je določena npr. v ZUP.

V prvem odstavku 87. člena ZUP je določeno, da se morajo določeni dokumenti vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni, drugi dokumenti pa se vročajo v skladu z zakonom, ki ureja poštne storitve (torej ZPSto-2). Skladno z drugim odstavkom 87. člena ZUP je treba o vročitvi obvestiti organ, ki je vročitev odredil, z vročilnico. V tretjem odstavku 87. člena ZUP je določeno, da če se vročitev ne da opraviti tako, kot je določeno v prvem odstavku 87. člena ZUP, pusti vročevalec v hišnem predalčniku, na vratih stanovanja, poslovnega prostora ali delavnice pisno sporočilo. Če sporočila ni mogoče pustiti na prej določenih mestih, ga lahko pusti tudi v poštnem predalu ali na drugem primernem mestu. V sporočilu navede, kje se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Na sporočilu in na samem dokumentu, ki bi ga moral vročiti, vročevalec navede vzrok take vročitve, datum in kraj, kjer je sporočilo pustil, ter se podpiše. Skladno s četrtim odstavkom 87. člena ZUP vročitev po tretjem odstavku 87. člena ZUP velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument. Če dokumenta ne prevzame v 15 dneh, velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Po preteku tega roka vročevalec pusti dokument iz prvega odstavka 87. člena ZUP v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika. Če stranka nima predalčnika ali je ta neuporaben, vročevalec vrne pošiljko pošiljatelju. Pisno sporočilo iz tretjega odstavka 87. člena ZUP mora vsebovati obvestilo o posledicah takega vročanja.

Oblika ovojnice za vročanje po pravilih ZUP je določena v 172. členu Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/2005 s sprem.; v nadaljevanju: Uredba) in upoštevajoč 14. odstavek 12. člena Uredbe še v 28."34. členu Pravilnika o izvrševanju uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 75/2005 s sprem.; v nadaljevanju: Pravilnik).

V prvem odstavku 172. člena Uredbe je določeno, da mora biti ovojnica izdelana kot večslojna tiskovina. Del leve polovice zgornjega sloja služi kot vročilnica. V smeri izpisa mora imeti zgornji sloj podaljšek, na katerem vročevalec izpiše sporočili naslovniku o prispelem pismu. Na zadnji strani obvestila sta pojasnjeni določili prvega in četrtega odstavka 87. člena ZUP, ki opozarjata naslovnika na posledice, če pisma ne bo prevzel v določenem roku. Eno od sicer dveh vsebinsko enakih sporočil ostane na ovojnici. V 10. in 11. odstavku 172. člena Uredbe so določene sestavine sporočila o prispelem pismu.

V 32. členu Pravilnika je določeno, da osnovna barva ovojnice mora biti modre barve (barvna skala Pantone 277 U), barva predtiskanih podatkov na ovojnici modre barve (barvna skala Pantone 2995 U), razen oznake "AR", ki mora biti rdeče barve (barvna skala Pantone red 32 u), barva izpisanih variabilnih podatkov pa je črna.

Ovojnica, v kateri je naročnik vlagatelju vročal poziva z dne 27. 11. 2012, je bela amerikanka z levim oknom, na kateri so odtisnjeni podatki o naročniku in njegov slogan, vsekakor pa ne vsebuje podaljška z obvestilom o prispelem pismu, ki bi vseboval obvestilo o fikciji vročitve iz četrtega odstavka 87. člena ZUP. Ta ovojnica torej že po obliki ni ovojnica za vročanje v skladu z ZUP.

V prvem odstavku 65. člena ZJN-2 je med drugim določeno, da naročnik lahko v postopku javnega naročanja vsa sporočila in informacije pošilja po pošti, telefaksu ali z elektronskimi sredstvi. Vročanje po pošti priporočeno s povratnico in po pošti v skladu z ZUP (z vročilnico) sta načina vročanja, ki se ju opravi po pošti (in sta skladna s prvim odstavkom 65. člena ZJN-2), vendar ZJN-2 zahteva vročanje v skladu z ZUP le za obvestila, s katerimi naročnik obvešča gospodarske subjekte o odločitvi o oddaji javnega naročila (drugi odstavek 79. člena ZJN-2 v zvezi s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2), odločitvi o izločitvi ponudb (prvi odstavek 80. člena v zvezi s šestim odstavkom 80. člena ZJN-2), odločitvi o ustavitvi postopka javnega naročanja (drugi odstavek 80. člena ZJN-2 v zvezi s šestim odstavkom 80. člena ZJN-2) in odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb (tretji odstavek 80. člena ZJNVETPS v zvezi s šestim odstavkom 80. člena ZJN-2). V ZJN-2 torej ni določeno, da mora naročnik tudi pozive na preveritev ponudbe (77. člen ZJN-2) vročati v skladu z ZUP. Zato ni v nasprotju z ZJN-2 naročnikovo ravnanje, ko je poziva z dne 27. 11. 2012 vlagatelju vročal (le) priporočeno s povratnico in ne v skladu z ZUP. Naročnik sicer v odločitvi o zahtevku za revizijo navaja, da je pri vročanju pozivov z dne 27. 11. 2012 ravnal skladno s 87. členom ZUP in upošteval fikcijo vročitve (četrti odstavek 87. člena ZUP), vendar je treba upoštevati, da teh pozivov ni vročal po pravilih ZUP in zato ne more pripisati uporabljeni vrsti vročanja pravnih posledic, ki jih ta nima.

Ker je naročnik poziva z dne 27. 11. 2012 vročal priporočeno s povratnico, ju je vročal v smislu 41. člena ZPSto-2, ki pa fikcije vročitve ne ureja, kot jo ureja četrti odstavek 87. člena ZUP. Obvestilo (obrazec P-75), ki se uporabi za obveščanje o prispeli (tudi priporočeni) pošiljki, tudi nima obvestila o fikciji vročitve. Obvestilo o fikciji vročitve mora biti sestavni del pisnega sporočila o vročanju po 87. členu ZUP (gl. četrti odstavek 87. člena ZUP ter prvi, 10. in 11. odstavek 172. člena Uredbe in četrti odstavek 31. člena Pravilnika).

Ker glede na predstavljene pravne podlage zaradi načina vročanja pozivov z dne 27. 11. 2012 ni mogla nastopiti fikcija vročitve iz četrtega odstavka 87. člena ZUP in je iz dokumentacije razvidno, da sta se ta poziva naročniku vrnila kot nedvignjena, je treba zaključiti, da vlagatelj teh pozivov ni prejel, zato rok za posredovanje zahtevanih dokazil, kot ga je naročnik določil v teh pozivih, za vlagatelja tudi ni mogel začeti teči in se zato tudi ni mogel izteči. Naročnik je zato napačno zaključil, da vlagatelj "dokazil do roka ni predložil". Že glede na navedeno, ker je naročnik napačno štel rok, ki ga je določil vlagatelju, in je na tej podlagi napačno zaključil, da ga je vlagatelj kršil, je Državna revizijska komisija, ne da bi obravnavala še druge vlagateljeve očitke, ker ti niso v neposredni zvezi z razlogom za izločitev ponudbe (do njih se je opredelila posredno pri napotkih naročniku; tretji odstavek 39. člena ZPVPJN), ugotovila, da naročnik ni ravnal skladno z ZJN-2, ko je vlagateljevo ponudbo izločil. Glede na ugotovljeno dejansko stanje je naročnik vlagatelja tudi neenakopravno obravnaval (kršitev 9. člena ZJN-2) glede na ponudnika, pri katerih je rok pravilno štel (in sicer v odvisnosti od dejstva prejema poziva). Državna revizijska komisija je na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz "Odločitev o oddaji javnega naročila" z dne 21. 1. 2013.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Če se naročnik odloči, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora v zvezi z vprašanjem vročanja pozivov z dne 27. 11. 2012 upoštevati ugotovitve iz tega sklepa. Naročnik mora pri svojih ravnanjih upoštevati, da mora spoštovati načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2). Poleg tega Državna revizijska komisija dodaja, da je naročnik v postopku oddaje naročila male vrednosti upravičen preveriti ponudbe (prvi odstavek 77. člen ZJN-2) in ZJN-2 ne zahteva, da bi moral preveriti ponudbe vseh ponudnikov (prim. že z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2, ki določa potek izbire ponudbe v primeru oddaje naročila male vrednosti), vendar mora naročnik pri tem, tako kot pri drugih ravnanjih v postopku javnega naročanja, upoštevati tudi načelo sorazmernosti (10. člen ZJN-2). Iz npr. odgovora, objavljenega na portalu javnih naročil 14. 11. 2012, ob 7.58, s čimer je postal sestavni del razpisne dokumentacije (drugi odstavek 71. člena ZJN-2), izhaja, da "ponudnik naj reference samo vpiše v obrazec št. 2, saj bo naročnik v postopku pregleda in ocenjevanja sam preveril", iz šestega odstavka 41. člena ZJN-2 (ki sicer ureja vprašanja v zvezi z ugotavljanjem sposobnosti ponudnikov, vendar je mogoče razbrati določene težnje v ZJN-2) pa je razvidno, kako so urejena vprašanja pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, če se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo oddal, mora prav tako ravnati v skladu z ZJN-2, zlasti pa upoštevati obveznosti iz 80. člena ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009), s 13. členom Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008; v nadaljevanju: ZOdvT) in s 6. delom tarife po ZOdvT, ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v priglašeni višini 518,25 eurov, stroške za nagrado za postopek pravnega varstva v višini 800 eurov, povečane za 20 % DDV, kar znese 960 eurov, in izdatke po tarifni številki 6002 v višini 20 eurov, povečani za 20 % DDV, kar znese 24 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 1.502,25 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 5. 4. 2013

Sonja Drozdek Šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" Komunala Kranj, javno podjetje, d. o. o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj,
" Križanec & Potočnik, odvetniška družba, o. p., d. o. o., Dalmatinova ulica 2, 1000 Ljubljana,
" ZI-TI Zoran Ilić, s. p., Pot na Rakovo Jelšo 114, 1000 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran