Na vsebino
EN

018-398/2012 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-398/2012-25
Datum sprejema: 29. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39., 41. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Sonje Drozdek-Šinko, kot predsednice senata, ter mag. Nataše Jeršič in Vide Kostanjevec, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Izdelava in implementacija informacijskega sistema za namene elektronske napotitve in elektronskega naročanja na zdravstvene storitve " eNaročanje" (v nadaljevanju: javno naročilo) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj PARSEK, d. o. o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 3. 2013

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 16. 11. 2012 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 4300-9/2012-56, z dne 18. 10. 2012.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 4.674,00 EUR in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa.

3. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

4. Naročnik mora Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja javno naročilo, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku pa je bilo dne 17. 7. 2012 (pod številko objave JN7710/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 21. 7. 2012 (pod številko dokumenta 232607) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 139.

Naročnik je dne 18. 10. 2012 sprejel "ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", številka 4300-9/2012-56 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila). Iz odločitve o oddaji naročila med drugim izhaja, da se zadevno javno naročilo odda "skupini ponudnikov" ["] "IN2 d.o.o., Marohnićeva 1/1, 10000 Zagreb, Hrvaška in IN2 d.o.o. Koper, Šmarska cesta 7 c, 6000 Koper", katerih ponudbo je naročnik izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je vlagatelj prejel dne 7. 11. 2012, dne 19. 11. 2012 pa je na pošto oddal zahtevek za revizijo, z dne 16. 11. 2012, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga ugoditev zahtevku za revizijo tako, da se razveljavi odločitev o oddaji naročila, naročnik pa nadaljuje s postopkom pregleda in ocenjevanja ter izbere najugodnejšo ponudbo, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz razpisne dokumentacije in bo popolna, tako da bo odločitev naročnika o oddaji zadevnega javnega naročila skladna z določili ZJN-2. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva tudi povrnitev stroškov v višini plačane takse.

V zahtevku za revizijo vlagatelj
" zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja, določenega v točki 03.3.1. razpisne dokumentacije, saj je za "dva eksplicitno zahtevana referenčna projekta" v svoji ponudbi predložil eno samo referenco, katere predmet naročila je "en BIS", nato pa je "pod pretvezo pojasnila ponudbo dejansko nedopustno spremenil oziroma dopolnil",
" zatrjuje, da izbrani ponudnik "pogojev, vezanih na reference "eListe čekanja i naručivanja"", ne izpolnjuje, saj je bil referenčni sistem "pred objavo javnega naročila eNaročanje v pilotski produkciji, poleg tega projekt ni bil zaključen, kot jasno zahteva razpisna dokumentacija",
" zatrjuje, da referenčno potrdilo, ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, ne potrjuje (izpolnjevanja) pogoja, s katerim se izkazuje (dokazuje) izpolnjevanje tehnične sposobnosti, naročnik pa ga je določil v točki 03.3.1. razpisne dokumentacije. Po zatrjevanju vlagatelja iz omenjenega referenčnega potrdila v ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da se "le ta izreka le o izvedbi referenčnega projekta na področju načrtovanja in izvedbe integracijskega vmesnika med HZZO in bolnišnicami, ne pa tudi na področju oblikovanja in izvedbe spletnih strani",
" ugotavlja, da "referenčna potrdila, vezana na reference "vzpostavitev BIS v UKC Zagreb", niso podpisana s strani zakonitega zastopnika referenčnega naročnika", vsebinsko enako pa vlagatelj zatrjuje tudi "v primeru reference "Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje"".

Dne 27. 11. 2012 je izbrani ponudnik na pošto oddal vlogo z dne 27. 11. 2012, poimenovano "IZJASNITEV IZBRANEGA PONUDNIKA (vloga skladno z drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN" (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo). V omenjeni vlogi se izbrani ponudnik izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo in predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, pa tudi, da zavrne povračilo s strani vlagatelja priglašenih stroškov postopka. Izbrani ponudnik v omenjeni vlogi prav tako zahteva povrnitev stroškov (predrevizijskega) postopka.

Naročnik je dne 29. 11. 2012 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, številka 4300-9/2012-81, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, obenem pa je kot neutemeljeno zavrnil tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo).

V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik
" ugotavlja, da je pri vpisovanju podatkov v obrazec številka 21 (glede referenc) v ponudbi izbranega ponudnika prišlo do očitne tiskarske napake, izbrani ponudnik pa je dokazal izpolnjevanje pogoja referenc s področja načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov v zdravstvu v celoti. Po ugotovitvah naročnika je namreč nemogoče govoriti o eni referenci, saj iz predloženih listin izhaja, da gre za dva ločena pravna posla oziroma ločeni naročili, v različnih časovnih obdobjih in na dveh različnih lokacijah,
" glede očitka vlagatelja, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje referenčnega pogoja, ker naj bi projekt ne bil zaključen, odgovarja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil potrdilo o referencah, iz katerega izhaja, da je bila izvedba projekta končana dne 1. 8. 2012, obstoj in ustreznost dejstev iz omenjenega potrdila pa mu je dne 20. 9. 2012 potrdil tudi naročnik referenčnega projekta,
" glede očitka vlagatelja, da naj referenčni projekt ne bi vključeval grafičnega oblikovanja in izdelave spletnih strani, navaja, da je po "prejetju vlagateljevih očitkov" ponovno preveril spletne strani in ugotovil, da je izbrani ponudnik izdelal in popravljal spletno stran oziroma "portal eListe",
" glede očitkov vlagatelja, v katerih zatrjuje, da referenčna potrdila niso podpisana s strani zakonitega zastopnika referenčnega naročnika, ugotavlja, da je v razpisni dokumentaciji določil, da mora ponudnik kot dokaz o izpolnjevanju pogojev priložiti "podpisano referenčno potrdilo s strani kontaktne osebe naročnika referenčne rešitve", ter pripominja, da je od kontaktnih oseb referenčnih naročnikov prejel pojasnili, v katerih ti osebi potrjujeta, da sta pooblaščeni za podpisovanje referenčnih potrdil.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 3. 12. 2012.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka 4300-9/2012-84, z dne 3. 12. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je dne 5. 12. 2012 priporočeno na pošto oddal svojo vlogo z dne 5. 12. 2012, v kateri navaja, da v celoti vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo, obenem pa se opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom številka 018-398/2012-3, z dne 7. 12. 2012, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije. Omenjeni poziv je naročnik prejel dne 10. 12. 2012, dne 12. 12. 2012 pa je Državna revizijska komisija prejela naročnikov dopis z dne 11. 12. 2012, skupaj s prilogami.

Državna revizijska komisija je naročnika, vlagatelja in izbranega ponudnika z dopisom številka 018-398/2012-5, z dne 7. 1. 2013, na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN obvestila, da podaljšuje rok za odločitev v zadevi.

Državna revizijska komisija je dne 17. 1. 2013 izbranega ponudnika pozvala na posredovanje dokumentov, Klinični bolnišnični center Zagreb in Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje pa na posredovanje podatkov (vsak od slednje navedenih pozivov v nadaljevanju: poziv z dne 17. 1. 2013).

Dne 22. 1. 2013 je Državna revizijska komisija prejela vlogo izbranega ponudnika z dne 21. 1. 2013, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: vloga z dne 21. 1. 2013). Fotokopijo omenjene vloge je Državna revizijska komisija, skupaj s fotokopijami prilog, posredovala v izjasnitev izbranemu ponudniku.

Državna revizijska komisija je z dopisom z dne 4. 2. 2013 pri Kliničnem bolnišničnem centru Zagreb in Hrvaškem zavodu za zdravstveno zavarovanje urgirala na posredovanje podatkov, želenih v pozivu z dne 17. 1. 2013.

Dne 18. 2. 2013 je Državna revizijska komisija prejela dopis (klasa 3.2.1.-13/2-3, številka 01/006, z dne 15. 2. 2013) Kliničnega bolnišničnega centra Zagreb (v nadaljevanju: dopis številka 01/006), pa tudi dopis (klasa 650-01/12-01/6, številka 338-01-09-13-75, z dne 12. 2. 2013) Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: dopis številka 338-01-09-13-75).

Državna revizijska komisija je dne 21. 2. 2013 in dne 22. 2. 2013 prejela vlagateljevo vlogo z dne 20. 2. 2013 (v nadaljevanju: vloga z dne 20. 2. 2013), s katero se je ta opredelil do vsebine vloge izbranega ponudnika z dne 21. 1. 2013.

V prilogi dopisov z dne 25. 2. 2013 je Državna revizijska komisija vlagatelju, naročniku in izbranemu ponudniku v izjasnitev posredovala dopis številka 01/006 in dopis številka 338-01-09-13-75.

Državna revizijska komisija je dne 27. 2. 2013 oziroma dne 28. 2. 2013 prejela vlagateljevo vlogo z dne 27. 2. 2013 (v nadaljevanju: vloga z dne 27. 2. 2013), v kateri se vlagatelj opredeljuje do vsebine dopisa številka 01/006 in dopisa številka 338-01-09-13-75.

Dne 1. 3. 2013 je Državna revizijska komisija prejela tudi naročnikovo vlogo številka 4300-9/2012-84, z dne 1. 3. 2013, v kateri se naročnik opredeljuje do vsebine dopisa številka 01/006 in dopisa številka 338-01-09-13-75.

Po pregledu in proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi prejetih dodatnih pojasnil, navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, predlaganih in izvedenih dokazov v predmetnem postopku, pa tudi vse ostale dokumentacije, ki se nahaja v spisu zadeve, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39., 41. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje več kršitev, ki naj bi jih naročnik storil pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj v zahtevku za revizijo tako zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje nekaterih pogojev iz razpisne dokumentacije, v posledici pa zaključuje, da bi moral naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudbe skladno s prvim odstavkom 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) ugotoviti, da ponudba izbranega ponudnika ni popolna.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (na tretji strani) najprej zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja, določenega v točki 03.3.1. razpisne dokumentacije, saj je za "dva eksplicitno zahtevana referenčna projekta" v svoji ponudbi predložil eno samo referenco, katere predmet naročila je "en BIS", nato pa je "pod pretvezo pojasnila ponudbo dejansko nedopustno spremenil oziroma dopolnil".

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 5. Splošnih navodil ponudnikom določil, da mora ponudnik izpolnjevati pogoje, ki so opredeljeni v poglavju 02. razpisne dokumentacije. V točki 9. Splošnih navodil ponudnikom je naročnik nadalje določil, da morajo ponudniki izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih zahteva razpisna dokumentacija, za popolnost ponudbe pa mora ponudnik med drugim predložiti tudi reference ponudnika oziroma izvajalca v skupnem nastopu v zadnjih treh letih (21. alinea omenjene točke) in vsa zahtevana dokazila (25. alinea omenjene točke). Obrazci so morali biti izpolnjeni, podpisani in žigosani na izvirniku (razen, če na posameznem obrazcu ni bilo določeno drugače), če je bil iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače, pa je moralo besedilo v celoti ustrezati zahtevam naročnika, kar pomeni, da je moralo biti besedilo obrazca istovetno besedilu na predpisanem obrazcu (razen, če v obrazcu ni bilo drugače določeno). Naročnik je ob tem v 21. točki Splošnih navodil ponudnikom zapisal, da bo pred ocenjevanjem ponudb ugotovil, ali ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje za priznanje sposobnosti, ponudbe ponudnikov, ki ne bodo izpolnjevale vseh pogojev za priznanje sposobnosti iz razpisne dokumentacije, pa bo izločil iz nadaljnjega postopka ocenjevanja ponudb. Ocenjevale in primerjale se bodo le tiste ponudbe, ki bodo izpolnjevale z zakonom zahtevane pogoje, pa tudi pogoje ter zahteve razpisne dokumentacije (22. točka Splošnih navodil ponudnikom).

V točki "03.3.1. REFERENČNE REŠITVE" razpisne dokumentacije je naročnik zapisal:
"Ponudnik dokazuje ustrezno tehnično zmogljivost z ustreznim številom referenčnih projektov zaključenih v zadnjih treh letih pred datumom, določenim za javno odpiranje ponudb s posameznih področij:

" vsaj dva projekta s področja načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov v zdravstvu, katerih vsebina je bila informatizacija procesov zdravstvene obravnave ali nege in upravljanja z zdravstveno dokumentacijo
o katerih rezultati morajo biti vsaj že šest mesecev pred datumom, določenim za odpiranje ponudb, delujoči v produkciji,
o ki presegata vrednost 100.000 EUR,
" vsaj en projekt s področja načrtovanja in implementacije elektronskih čakalnih seznamov,
" vsaj en projekt izveden z uporabo spletnih tehnologij, ki dokazano omogoča sočasno delo vsaj 100 uporabnikom in katerega rezultati morajo biti delujoči v produkciji,
" vsaj en projekt, ki je vključeval grafično oblikovanje in izdelavo spletnih strani in katerega rezultati morajo biti delujoči v produkciji.

Kot dokaz o izpolnjevanju pogojev mora ponudnik za vsak pogoj (velja tudi za partnerja ali podizvajalca) priložiti podpisano referenčno potrdilo s strani kontaktne osebe naročnika referenčne rešitve. Reference ponudnika, partnerjev ali podizvajalcev se upoštevajo enakovredno.
Ponudnik izpolni pripravljena obrazca: obrazec: 21. Reference ponudnika oz. izvajalca v skupnem nastopu v zadnjih 3 (treh) letih,obrazec: 22. Referenčno potrdilo".

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da so morali ponudniki za to, da bo njihova ponudba štela za popolno, izpolnjevati pogoje, opredeljene v poglavju 02. razpisne dokumentacije, med drugim tudi pogoj, da so v zadnjih treh letih pred datumom, določenim za javno odpiranje ponudb, zaključili vsaj dva projekta s področja načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov v zdravstvu, katerih vsebina je bila informatizacija procesov zdravstvene obravnave ali nege in upravljanja z zdravstveno dokumentacijo (v nadaljevanju: pogoj glede načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov v zdravstvu). Rezultati projektov so morali biti tudi že vsaj šest mesecev pred datumom, določenim za odpiranje ponudb, delujoči v produkciji, prav tako pa so morali presegati vrednost 100.000,00 EUR. Z namenom dokazovanja izpolnjevanja pogojev so morali ponudniki izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih je zahtevala razpisna dokumentacija, med drugim tudi reference ponudnika oziroma izvajalca v skupnem nastopu v zadnjih treh letih in vsa (druga) zahtevana dokazila. Obrazec številka 21 je naročnik uvrstil med obrazce, za katere "ni potrebno, da so predloženi za vsakega ponudnika posebej" (v zvezi s tem pogledati "17. VPRAŠANJE IN ODGOVOR, Datum objave: 16.8.2012, 14:58", objavljena na Portalu javnih naročil), obenem pa je dopustil, da lahko isti referenčni projekt zadosti pogojem iz dveh zahtevanih področij, pri čemer je kot primer navedel, da "referenčni projekt hkrati zadošča pogojema o uporabi spletnih tehnologij, ki omogoča sočasno uporabo vsaj 100 uporabnikom in je vključeval grafično oblikovanje in izdelavo spletnih strani, ter deluje v produkciji" (v zvezi s tem pogledati "34. VPRAŠANJE IN ODGOVOR, Datum objave: 21.8.2012, 15:24", objavljena na Portalu javnih naročil).

V obrazcu številka 21 je naročnik v prvi in v drugi vrstici tretjega stolpca (poimenovanega "Področje referenčnega projekta") že sam vpisal besedilo "Projekt s področja načrtovanja in implementacije kompleksnih informacijskih sistemov v zdravstvu, katerih vsebina je bila informatizacija procesov zdravstvene obravnave ali nege, upravljanja z zdravstveno dokumentacijo", ponudniki pa so morali podatke vpisati v rubrikah (stolpcih), poimenovanih "Naročnik referenčnega projekta", "Predmet pogodbe/oznaka" in "Datum začetka uporabe v produkcijskem okolju". V opombi omenjenega obrazca je naročnik med drugim zapisal tudi, da morajo biti obrazcu priložena potrdila o referenčni izvedbi za vsako referenco posebej, sicer reference ne bodo priznane. Potrdilo je moral originalno potrditi naročnik referenčnega projekta. Vsebino omenjene opombe je potrebno v konkretnem primeru razlagati ob upoštevanju (kasnejšega) "34. VPRAŠANJ[A] IN ODGOVOR[A], Datum objave: 21.8.2012, 15:24", obeh objavljenih na Portalu javnih naročil, torej tako, da je bilo lahko v primeru, ko en referenčni projekt zadošča več zahtevanim vsebinam (segmentom) pogoja, določenega v točki "03.3.1. REFERENČNE REŠITVE" razpisne dokumentacije, predloženo za vse te vsebine eno(tno) potrdilo o referenčni izvedbi (v nadaljevanju: razlaga opombe obrazca številka 21). Razlaga, po kateri bi moral ponudnik kljub temu, da en referenčni projekt zadošča več zahtevanim vsebinam (segmentom) pogoja, določenega v točki "03.3.1. REFERENČNE REŠITVE" razpisne dokumentacije, predložiti potrdilo o referenčni izvedbi za vsako referenco posebej, bi bila ob upoštevanju "34. VPRAŠANJ[A] IN ODGOVOR[A], Datum objave: 21.8.2012, 15:24", obeh objavljenih na Portalu javnih naročil, v konkretnem primeru namreč pretirano formalna, preveč omejujoča, nerazumna in v nasprotju z bistvenim namenom dokazovanja izpolnjevanja pogojev (oziroma sposobnosti). Podrobnejša opredelitev elektronskih čakalnih seznamov je pri tem razvidna iz "26. VPRAŠANJ[A] IN ODGOVOR, Datum objave: 16.8.2012, 10:33".

V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri tem pa ugotovila, da je izbrani ponudnik z namenom dokazovanja izpolnjevanja pogoja glede načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov v zdravstvu
" v rubrikah (stolpcih) obrazca številka 21, poimenovanih "Naročnik referenčnega projekta", "Predmet pogodbe/oznaka" in "Datum začetka uporabe v produkcijskem okolju", vpisal podatke,
" v ponudbi predložil izpolnjen in potrjen (podpisan in žigosan) obrazec številka 22 (potrdilo o referencah naročnika kot investitorja).

V obrazcu številka 21 je izbrani ponudnik v navezavi na področje referenčnega projekta (načrtovanje in implementacija kompleksnih informacijskih sistemov v zdravstvu, katerih vsebina je bila informatizacija procesov zdravstvene obravnave ali nege, upravljanja z zdravstveno dokumentacijo) kot predmet pogodbe dvakrat navedel "Ugovor o nabavi integriranog Bolničkog i Poslovnog sustava od 17.12.2009".

Ob proučitvi vsebine obrazca številka 22, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, z njim pa izbrani ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja glede načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov v zdravstvu, je Državna revizijska komisija ugotovila, da z njim naročnik (kot investitor in izdajatelj referenčnega potrdila) potrjuje, da je z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo (prvi sklon ednine je zapisan že v obrazcu, ki ga je v razpisni dokumentaciji predvidel naročnik) za nabavo "integriranog Bolničkog i Poslovnog integriranog sustava".

V posledici dejstva, da je izbrani ponudnik v obrazcu številka 21 v navezavi na področje referenčnega projekta (načrtovanje in implementacija kompleksnih informacijskih sistemov v zdravstvu, katerih vsebina je bila informatizacija procesov zdravstvene obravnave ali nege, upravljanja z zdravstveno dokumentacijo) kot predmet pogodbe dvakrat navedel "Ugovor o nabavi integriranog Bolničkog i Poslovnog sustava od 17.12.2009", za omenjeni navedbi pa je predložil eno potrdilo o referencah (en obrazec številka 22), je naročnik izbranega ponudnika s pozivom številka 4300-9/2012-13, z dne 17. 9. 2012 (v nadaljevanju: poziv), pozval na pojasnilo njegove ponudbe v izpostavljeni vsebini (oziroma v izpostavljenem delu), ne pa na njeno dopolnitev (po 78. členu ZJN-2), kot to v zahtevku za revizijo (na tretji strani) ugotavlja vlagatelj. Iz omenjenega poziva namreč jasno izhaja zapis "Prosimo, da nam ustrezno pojasnite vaše navedbe", zapis "Prosimo vas, da zgoraj navedeno pojasnilo v pisni obliki posredujete" in zapis "Če ponudnik v navedenem roku ponudbe ne bo ustrezno pojasnil". Državna revizijska komisija je že v več svojih sklepih zapisala, da dodatnega pojasnjevanja obstoječe ponudbene vsebine ZJN-2 ne prepoveduje, ker v konkretnem primeru iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da izbrani ponudnik z namenom dokazovanja izpolnjevanja pogoja glede načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov v zdravstvu uveljavlja dva referenčna projekta z istim predmetom pogodbe, pa naročnik s tem, ko je izbranega ponudnika v izpostavljeni vsebini (oziroma v izpostavljenem delu) pozval na pojasnilo njegove ponudbe, ni ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2. Nasprotno. Upravičeno je namreč predpostavljati, da izbrani ponudnik svoje ponudbe v postopku oddaje zadevnega javnega naročila (že z vidika časa in stroškov, potrebnih za njeno pripravo) ne bi predložil, v kolikor bi vnaprej (pred predložitvijo ponudbe) vedel, da pogoja glede načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov v zdravstvu ne izpolnjuje. Ker v konkretnem primeru naročnik izbranega ponudnika torej ni pozival na dopolnitev njegove ponudbe, temveč na njeno pojasnilo, obenem pa je izbrani ponudnik v svoji vlogi z dne 18. 9. 2012, ki jo je naročnik prejel dne 19. 9. 2012 (v nadaljevanju: pojasnila), svojo ponudbo (vključno z dodatno predloženimi dokumenti) po vsebini zgolj pojasnil, naročnik v konkretnem primeru tudi ni kršil določbe 78. člena ZJN-2, kot to v svojem zahtevku za revizijo (zadnji odstavek na tretji strani in prvi odstavek na četrti strani) zatrjuje vlagatelj.

V posledici dosedanjih ugotovitev in zaključkov je Državna revizijska komisija vpogledala v pojasnila izbranega ponudnika. Ob vpogledu v omenjena pojasnila je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz njih izhaja, da referenca, v rubriki (stolpcu) "Predmet pogodbe/oznaka" ponudbe izbranega ponudnika (dvakrat) zapisana kot "Ugovor o nabavi integriranog Bolničkog i Poslovnog sustava od 17.12.2009", dejansko vključuje dva ločena projekta (z istim nazivom):
" prvi projekt je bil izveden za potrebe Kliničnega bolnišničnega centra Zagreb (pogodba z dne 17. 12. 2009),
" drugi projekt je bil izveden za potrebe lokacije Jordanovac (pogodba z dne 18. 3. 2011).
Dejstvo, da nabava "integriranog bolničkog i poslovnog informacijskog sustava" dejansko vključuje dva ločena projekta (z istim nazivom), prepričljivo izhaja tudi iz odgovora dr. M. M., ki je sestavni del pojasnila izbranega ponudnika. Kot v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (prvi odstavek na četrti strani) upravičeno poudarja že izbrani ponudnik, sta "sistema resda medsebojno povezana", vendar pa sta bila naročena na podlagi povsem ločenega naročila. Upoštevaje navedeno je smiselno pritrditi izbranemu ponudniku tudi v tem (prvi odstavek na četrti strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), da gre v konkretnem primeru "za dva projekta, izvedena na podlagi dveh ločenih naročil za dve različni lokaciji in v časovno različnih obdobjih, zaradi česar je potrebno ta dva projekta šteti za dve referenci v smislu zahtev naročnika". Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji ni podrobneje opredelil, kako v postopku oddaje zadevnega javnega naročila razumeti pojem projekt, iz razpisne dokumentacije pa ne izhaja, da omenjene razlage ne bi dopuščala. Upoštevaje navedeno
" ni mogoče pritrditi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (na tretji strani) zatrjuje, da je izbrani ponudnik "pod pretvezo pojasnila ponudbo dejansko nedopustno spremenil oziroma dopolnil in dostavil dodatno referenco (pogodba iz dne 18.03.2011)",
" je Državna revizijska komisija kot prepričljivo ocenila zatrjevanje izbranega ponudnika, da je "za oba referenčna projekta zaradi očitne pomote navedel pogodbo z istim datumom sklenitve" (tretja stran izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), oziroma, da "gre za očitno pomoto izbranega ponudnika" (zadnji odstavek na četrti strani izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo),
" je Državna revizijska komisija kot prepričljiv ocenila zaključek naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (na strani 4), da "je pri vpisovanju v obrazec št. 21" v ponudbi izbranega ponudnika "prišlo do očitne tiskarske napake".
Res je sicer, kot v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (predzadnji odstavek na drugi strani) zatrjuje vlagatelj, da ZJN-2 izraza "očitna tiskarska napaka" ne pozna, vendar pa je v konkretnem primeru iz utemeljitve naročnika mogoče jasno razbrati, kaj je ta pod omenjeno besedno zvezo razumel.

Ker je navedbo vlagatelja (alinea b) na tretji strani zahtevka za revizijo), da dostavljena dokazila ne navajajo pogodbene vrednosti oziroma števila uporabnikov, razumeti na način, da vlagatelj z njo zgolj utemeljuje dejstvo, da sta "ponudnik in referenčni naročnik sistem obravnavala kot enoten integriran sistem", je Državna revizijska komisija omenjeno navedbo tako tudi obravnavala (in zaključila, da ta iz razlogov, ki so bili predstavljeni že doslej, ne spreminja dosedanjih zaključkov Državne revizijske komisije), ni pa je obravnavala v smislu, da vlagatelj v njej (v navezavi na pogoj glede načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov v zdravstvu) zatrjuje samostojni kršitvi naročnika.

Ob upoštevanju razlage opombe obrazca številka 21 izbrani ponudnik ni ravnal v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije samo zaradi dejstva, ker je za dve referenci predložil eno(tno) potrdilo (obrazec številka 22).

V posledici vsega doslej navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika (iz doslej obravnavanega razloga) ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil katero od določb ZJN-2 ali katero od določb razpisne dokumentacije. Vlagatelj namreč v svojem zahtevku za revizijo in v njegovih mejah ni uspel dokazati, da v postopku oddaje zadevnega javnega naročila izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja glede načrtovanja in implementacije informacijskih sistemov v zdravstvu.

V zahtevku za revizijo (alinea a) na četrti strani) vlagatelj kot naslednje zatrjuje, da izbrani ponudnik "pogojev, vezanih na reference "eListe čekanja i naručivanja"", ne izpolnjuje, saj je bil referenčni sistem "pred objavo javnega naročila eNaročanje v pilotski produkciji, poleg tega projekt ni bil zaključen, kot jasno zahteva razpisna dokumentacija".

V navezavi na izpostavljena zatrjevanja vlagatelja je Državna revizijska komisija, upoštevaje v tem sklepu že predstavljeno vsebino točke "03.3.1. REFERENČNE REŠITVE" razpisne dokumentacije, v nadaljevanju vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, v posledici pa je ugotovila, da v njej iz izpolnjenega in potrjenega (podpisanega in žigosanega) obrazca številka 21 (v tretji, četrti in peti vrstici četrtega stolpca tabele) kot datum začetka uporabe referenčnega projekta (pri katerem je bil predmet pogodbe "Razvoj in izvajanje sistema eListe čekanja") v produkcijskem okolju izhaja datum 1. 8. 2012, iz izpolnjenega in potrjenega (podpisanega in žigosanega) obrazca številka 22 (potrdilo o referencah naročnika kot investitorja), na katerem sta v vlogi naročnika kot investitorja navedena Ministrstvo za zdravje Republike Hrvaške in Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje, pa, da je bila izvedba referenčnega projekta "Razvoj in izvajanje sistema eListe čekanja" končana dne 1. 8. 2012. Glede na navedeno naročnik v konkretnem primeru ni ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2 oziroma v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije, ko je na podlagi izpostavljenih dejstev ugotovil, da se je predmetni projekt v produkcijskem okolju začel uporabljati dne 1. 8. 2012.

Ker pa vlagatelj v zahtevku za revizijo omenjenim podatkom nasprotuje, saj zatrjuje in dokazuje, da je bil referenčni sistem "pred objavo javnega naročila eNaročanje v pilotski produkciji, poleg tega projekt ni bil zaključen, kot jasno zahteva razpisna dokumentacija", je Državna revizijska komisija v nadaljevanju pristopila k vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo v izpostavljenem delu.

V navezavi na navedeno je Državna revizijska komisija za podatek o tem, od katerega dne, meseca in leta dalje so bili rezultati sistema "eListe čekanja" delujoči v produkciji, zaprosila Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje. Iz dopisa številka 338-01-09-13-75 Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje jasno izhaja podatek, da aplikacijski sistem "eListe čekanja" v produkciji deluje od 1. 8. 2012, oziroma, da je sistem "eListe čekanja" z vsemi funkcionalnostmi (točno) z dnem 1. 8. 2012 v funkciji. Omenjeni podatek torej potrjuje podatek, kot izhaja iz obrazca številka 21 (v tretji, četrti in peti vrstici četrtega stolpca tabele).

V navezavi na navedeno je Državna revizijska komisija Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje zaprosila tudi za podatek o tem, od katerega dne, meseca in leta dalje so bili rezultati sistema "eListe čekanja" delujoči v testni produkciji. Iz dopisa številka 338-01-09-13-75 Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje jasno izhaja podatek, da je bil aplikacijski sistem "eListe čekanja" (skladno s planom) v testni produkciji od dne 23. 7. 2012 do dne 31. 7. 2012.

Res je sicer, da je bil omenjeni projekt (sistem "eListe čekanja") v polni funkciji v treh bolnišnicah v "Karlovačkoj i Ličko "Senjskoj županiji", ne pa v vseh hrvaških bolnišnicah, vendar to ne spreminja dejstva, da je bil omenjeni sistem "eListe čekanja" dostavljen, testiran in dne 1. 8. 2012 v treh bolnišnicah dan v polno funkcijo. Obveza izbranega ponudnika je bila namreč, kot izhaja iz dopisa številka 338-01-09-13-75, razvoj in dostava sistema "eListe čekanja" ter podpora pri delu pri uvedbi omenjenega sistema v "Karlovačkoj i Ličko "Senjskoj županiji", kar je bilo izvršeno v obsegu, roku in dogovorjeni kvaliteti, ista verzija pa funkcionira tudi na dan izdaje omenjenega dopisa. Na podlagi predstavljenih dejstev in drugih dejstev, ki izhajajo iz dopisa številka 338-01-09-13-75, je Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje potrdilo o referencah (obrazec številka 22) izbranemu ponudniku tudi potrdil.

Omenjenih zaključkov ne spreminjata niti dokaza z vpogledom na spletni strani http://www.cezih.hr/dokumenti/e-Lista_i_e-Narucivanje.pdf oziroma http://www.cezih.hr/ dokumenti/20120824_Status_projekta.pdf. Kot izhaja iz dopisa številka 338-01-09-13-75 je namreč zaradi postopne dinamike uvajanja sistema (na nacionalni ravni) in njegove neobvezne uporabe s strani osnovnega zdravstva (primarne zdravstvene nege) projekt poimenovan "Pilot-eListe čekanja i eNaručivanje". V omenjeni vsebini je zato potrebno razlagati tudi podatke, ki so navedeni na spletnih povezavah, na katere vlagatelj v zahtevku za revizijo v dokaz svojih navedb predlaga vpogled. Glede na dejstvo, da
" je Državna revizijska komisija Hrvaškemu zavodu za zdravstveno zavarovanje v svojem pozivu zastavila konkretna vprašanja, na svoja vprašanja pa je prejela konkretne odgovore, ki so že na podlagi datuma njihovega posredovanja aktualnejši od vsebine, objavljene na spletnih povezavah, na katere vlagatelj v zahtevku za revizijo v dokaz svojih navedb predlaga vpogled,
" je Hrvaški zavod za zdravstveno zavarovanje v konkretnem primeru (kot referenčni naročnik) najbolj pristojen za predstavitev podatkov, ki so potrebni za odločitev v predmetni zadevi,
" vlagatelj ne v zahtevku za revizijo in ne v svojih kasnejših vlogah v posledici predloženih dokazov ni uspel dokazati svojih zatrjevanj, podanih v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo, niti podatkov, kot izhajajo iz dopisa številka 338-01-09-13-75 (ki mu je bil posredovan v izjasnitev), ni uspel prepričljivo ovreči, pač pa v svoji vlogi z dne 27. 2. 2013 (v alinei A. točke II.) sam ugotavlja, da je sistem "v času, ko ga je ponudnik uporabil za potrebe referenčnega projekta", ["] "deloval samo v treh bolnišnicah ene regije",
" podatek, da je sistem namenjen "63. bolnišnicam v celotni državi", deloval pa je "samo v treh bolnišnicah ene regije" (v zvezi s tem pogledati alineo A. točke II. vloge z dne 27. 2. 2013), sam po sebi ne pomeni, da je bil sistem (že) zaradi razloga, ker je deloval "samo v treh bolnišnicah ene regije", v pilotni fazi (v omenjenih treh bolnišnicah so namreč kljub temu sistem oziroma njegovi rezultati (lahko) delujoči v produkciji oziroma je sistem v polni funkciji),
Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika (iz obravnavanega razloga) ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil katero od določb ZJN-2 ali katero od določb razpisne dokumentacije. Vlagatelj namreč v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah ni uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko je na podlagi podatkov, kot izhajajo iz dokumentacije v vlagateljevi ponudbi in dokumentacije postopka oddaje zadevnega javnega naročila, iz razlogov, ki jih navaja vlagatelj, kot ustrezno upošteval potrdilo o referencah Ministrstva za zdravje Republike Hrvaške in Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje, ravnal v nasprotju z določbami ZJN-2 oziroma v nasprotju z določbami razpisne dokumentacije. Prav tako vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo ni uspel dokazati, da je bil referenčni sistem "pred objavo javnega naročila eNaročanje v pilotski produkciji", niti, da "projekt ni bil zaključen". Obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila je bilo namreč na Portalu javnih naročil (pod številko objave JN7710/2012) objavljeno dne 17. 7. 2012, v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 139, (pod številko dokumenta 232607) dne 21. 7. 2012, aplikacijski sistem "eListe čekanja" pa je bil v testni produkciji od dne 23. 7. 2012 do dne 31. 7. 2012 in dne 1. 8. 2012 v treh bolnišnicah dan v polno funkcijo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (alinea b) na četrti strani) kot naslednje ugotavlja, da referenčno potrdilo, ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, ne potrjuje (izpolnjevanja) pogoja, s katerim se izkazuje (dokazuje) izpolnjevanje tehnične sposobnosti, naročnik pa ga je določil v točki 03.3.1. razpisne dokumentacije. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je naročnik izbranemu ponudniku priznal referenco v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, saj iz predloženega referenčnega potrdila v ponudbi izbranega ponudnika izhaja, da se "le ta izreka le o izvedbi referenčnega projekta na področju načrtovanja in izvedbe integracijskega vmesnika med HZZO in bolnišnicami, ne pa tudi na področju oblikovanja in izvedbe spletnih strani".

Državna revizijska komisija (ob upoštevanju doslej že predstavljene vsebine točke "03.3.1. REFERENČNE REŠITVE" razpisne dokumentacije in ob upoštevanju ostale doslej že predstavljene vsebine razpisne dokumentacije) ugotavlja, da so morali ponudniki za to, da bo njihova ponudba štela za popolno, izpolnjevati pogoje, opredeljene v poglavju 02. razpisne dokumentacije, med drugim tudi pogoj z vsaj enim referenčnim projektom (zaključenim v zadnjih treh letih pred datumom, določenim za javno odpiranje ponudb), ki je vključeval "grafično oblikovanje in izdelavo spletnih strani in katerega rezultati morajo biti delujoči v produkciji" (v nadaljevanju: pogoj glede grafičnega oblikovanja in izdelave spletnih strani). Z namenom dokazovanja izpolnjevanja pogojev so morali ponudniki izpolniti in predložiti vse zahtevane obrazce, dokazila in potrdila, ki jih je zahtevala razpisna dokumentacija, med drugim tudi reference ponudnika oziroma izvajalca v skupnem nastopu v zadnjih treh letih in vsa (druga) zahtevana dokazila. Obrazec številka 21 je naročnik uvrstil med obrazce, za katere "ni potrebno, da so predloženi za vsakega ponudnika posebej" (v zvezi s tem pogledati "17. VPRAŠANJE IN ODGOVOR, Datum objave: 16.8.2012, 14:58", objavljena na Portalu javnih naročil), obenem pa je dopustil, da lahko isti referenčni projekt zadosti pogojem iz dveh zahtevanih področij, pri čemer je kot primer navedel, da "referenčni projekt hkrati zadošča pogojema o uporabi spletnih tehnologij, ki omogoča sočasno uporabo vsaj 100 uporabnikom in je vključeval grafično oblikovanje in izdelavo spletnih strani, ter deluje v produkciji" (v zvezi s tem pogledati "34. VPRAŠANJE IN ODGOVOR, Datum objave: 21.8.2012, 15:24", objavljena na Portalu javnih naročil).

V obrazcu številka 21 je naročnik v peti vrstici tretjega stolpca (poimenovanega "Področje referenčnega projekta") že sam vpisal besedilo "Projekt, ki vključuje grafično oblikovanje in izdelavo spletnih strani in katerega rezultati so delujoči v produkciji", ponudniki pa so morali podatke vpisati v rubrikah (stolpcih), poimenovanih "Naročnik referenčnega projekta", "Predmet pogodbe/oznaka" in "Datum začetka uporabe v produkcijskem okolju". V opombi omenjenega obrazca je naročnik med drugim zapisal tudi, da morajo biti obrazcu priložena potrdila o referenčni izvedbi za vsako referenco posebej, sicer reference ne bodo priznane. Potrdilo je moral originalno potrditi naročnik referenčnega projekta. Vsebino omenjene opombe je potrebno v konkretnem primeru razlagati na način, kot je predstavljen že v drugem odstavku na strani 6 obrazložitve tega sklepa.

V posledici doslej navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri tem pa ugotovila, da je izbrani ponudnik z namenom dokazovanja izvedenega zaključenega referenčnega projekta s področja načrtovanja in implementacije elektronskih čakalnih seznamov, referenčnega projekta, izvedenega z uporabo spletnih tehnologij, ki dokazano omogoča sočasno delo vsaj 100 uporabnikom in katerega rezultati so delujoči v produkciji, pa tudi z namenom dokazovanja izpolnjevanja pogoja glede grafičnega oblikovanja in izdelave spletnih strani,
" v rubrikah (stolpcih) obrazca številka 21, poimenovanih "Naročnik referenčnega projekta", "Predmet pogodbe/oznaka" in "Datum začetka uporabe v produkcijskem okolju", vpisal podatke,
" v ponudbi predložil izpolnjen in potrjen (podpisan in žigosan) obrazec številka 22 (potrdilo o referencah naročnika kot investitorja).

V obrazcu številka 21 je izbrani ponudnik v navezavi na področje referenčnega projekta v segmentu, ki se nanaša na pogoj glede grafičnega oblikovanja in izdelave spletnih strani, kot predmet pogodbe navedel "Razvoj in izvajanje sistema eListe čekanja".

Ob proučitvi vsebine obrazca številka 22, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika, z njim pa izbrani ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogoja glede grafičnega oblikovanja in izdelave spletnih strani, je Državna revizijska komisija ugotovila, da kljub izrecni zahtevi naročnika, da naj bodo v opisu aktivnosti izpostavljeni "zahtevani pogoji referenčnega projekta", iz njega ne izhaja, da bi z njim referenčni naročnik izbranemu ponudniku potrdil, da projekt "Razvoj in izvajanje sistema eListe čekanja" vključuje grafično oblikovanje in izdelavo spletnih strani (njegovi rezultati pa so delujoči v produkciji), niti, da je izbrani ponudnik v okviru projekta "Razvoj in izvajanje sistema eListe čekanja" morebiti izvedel grafično oblikovanje in izdelavo spletnih strani. V tem smislu je pritrditi tudi vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (alinea b) na četrti strani) med drugim ugotavlja, da referenčno potrdilo, ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, ne potrjuje (izpolnjevanja) pogoja glede grafičnega oblikovanja in izdelave spletnih strani, pritrditi pa mu gre tudi v njegovem zatrjevanju, da v referenčnem potrdilu, ki ga je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi, ni omenjeno grafično oblikovanje (zadnji odstavek na tretji strani opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). Za drugačen zaključek pri tem ne zadostuje zgolj zapis "vsa komunikacija realizirana preko HL7 protokola", saj gre v tem primeru zgolj za navedbo uporabljenega protokola (razvitega z namenom elektronske izmenjave medicinskih podatkov med več različnimi softverskimi (programskimi) rešitvami v medicinskih ustanovah), ne pa tudi za podatek o tem, ali projekt "Razvoj in izvajanje sistema eListe čekanja" vključuje grafično oblikovanje in izdelavo spletnih strani (njegovi rezultati pa so delujoči v produkciji), niti za podatek o tem, ali je izbrani ponudnik v okviru projekta "Razvoj in izvajanje sistema eListe čekanja" morebiti izvedel grafično oblikovanje in izdelavo spletnih strani.

V odstopljeni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila tudi ni najti morebitnih drugih ustreznih podatkov, ki bi dokazovali, da je naročnik na podlagi njihove vsebine v odločitvi o oddaji naročila upravičeno zaključil, da izbrani ponudnik v konkretnem primeru izpolnjuje pogoj glede grafičnega oblikovanja in izdelave spletnih strani.

V posledici doslej navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik z izpolnjenim in potrjenim (podpisanim in žigosanim) obrazcem številka 22, ki se nahaja v njegovi ponudbi, ni dokazal izpolnjevanja pogoja glede grafičnega oblikovanja in izdelave spletnih strani. Glede na navedeno je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo uspel izkazati, da je naročnik vsaj preuranjeno zaključil, da je ponudba izbranega ponudnika v izpostavljenem delu pravilna in popolna. Naročnik je tako s svojo ugotovitvijo, kot izhaja iz odločitve o oddaji naročila, po kateri je izbrani ponudnik z izpolnjenim in potrjenim (podpisanim in žigosanim) obrazcem številka 22, ki se nahaja v njegovi ponudbi, dokazal (tudi) izpolnjevanje pogoja glede grafičnega oblikovanja in izdelave spletnih strani, kršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s 16. in 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 in alineo a) drugega odstavka 45. člena ZJN-2, prav tako pa je kršil tudi točko 5., prvi odstavek točke 9., 21. alineo drugega odstavka točke 9. (v povezavi z uvodno povedjo), alineo a) točke 21. (v povezavi z uvodno povedjo) in zadnji odstavek točke 22. Splošnih navodil ponudnikom, vse v povezavi s četrto alineo točke "03.3.1. REFERENČNE REŠITVE" razpisne dokumentacije. V postopku oddaje javnega naročila mora namreč naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 78. členom ZJN-2), upoštevaje drugi in tretji odstavek 41. člena ZJN-2, izločiti ponudbe, ki niso popolne, popolna pa je le tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Ostalih podatkov, ki so bili navedeni (predstavljeni) šele v postopku pravnega varstva (zlasti v izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo ter odločitvi o zahtevku za revizijo) in naj bi potrjevali dejstvo, da je izbrani ponudnik v okviru projekta "Razvoj in izvajanje sistema eListe čekanja" izvedel grafično oblikovanje in izdelavo spletnih strani, Državna revizijska komisija pri presoji zakonitosti naročnikovega ravnanja pri sprejemu odločitve o oddaji naročila ni mogla upoštevati, saj naročnik v konkretnem primeru ni dokazal, da je s temi podatki razpolagal še pred sprejemom odločitve o oddaji naročila. Smiselno enak zaključek je Državna revizijska komisija napravila glede dokazov izbranega ponudnika in naročnika, predloženih oziroma navedenih v postopku pravnega varstva.

V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj (v točki II. na peti strani) ugotavlja, da "referenčna potrdila, vezana na reference "vzpostavitev BIS v UKC Zagreb", niso podpisana s strani zakonitega zastopnika referenčnega naročnika", vsebinsko enako pa vlagatelj zatrjuje tudi "v primeru reference "Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje"".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 9. Splošnih navodil ponudnikom določil, da morajo biti obrazci iz razpisne dokumentacije izpolnjeni, podpisani in žigosani na izvirniku razen, če ni na posameznem obrazcu določeno drugače. Ob tem je naročnik zahteval tudi, da mora ponudnik predložiti en original in eno kopijo ponudbe, za original pa je zahteval, da je žigosan in podpisan "od zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, ki ima pooblastilo zakonitega zastopnika". V točki "03.3.1. REFERENČNE REŠITVE" razpisne dokumentacije je naročnik, kot to upravičeno izpostavlja v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo (prvi odstavek poglavja "Odločitev naročnika glede navedbe C./:" na strani 8), določil, da mora ponudnik kot dokaz o izpolnjevanju pogojev priložiti "podpisano referenčno potrdilo s strani kontaktne osebe naročnika referenčne rešitve".

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila dopustil, da je lahko original ponudbe podpisan tudi po osebi, ki ima pooblastilo zakonitega zastopnika (ne pa le po osebi, ki je zakoniti zastopnik). Naročnik pri tem ni določil, da bi morala v primeru, ko je original ponudbe podpisan po osebi, ki ima pooblastilo zakonitega zastopnika, ta oseba v ponudbo predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika. Pri tem je naročnik določil tudi, da (lahko) referenčno potrdilo podpiše kontaktna oseba naročnika referenčne rešitve. Upoštevaje navedeno in upoštevaje dejstvo, da
" je naročnik v opombi obrazca številka 21 zapisal, da mora potrdilo o referenčni izvedbi originalno potrditi naročnik referenčnega projekta (ne pa na primer, da mora potrdilo o referenčni izvedbi originalno potrditi zakoniti zastopnik naročnika referenčnega projekta),
" je naročnik v opombi obrazca številka 22 zapisal, da je veljavno "samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom naročnika" (ne pa na primer, da je veljavno "samo potrdilo z originalnim žigom in podpisom zakonitega zastopnika naročnika"),
Državna revizijska komisija zaključuje, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila zahteve naročnika izpolnila tudi tista ponudba, v kateri se nahajajo referenčna potrdila, ki jih je podpisala kontaktna oseba naročnika referenčne rešitve. Naročnik pri tem ni določil, da bi morala v primeru, ko je referenčna potrdila podpisala kontaktna oseba naročnika referenčne rešitve, ta oseba v ponudbo predložiti pooblastilo zakonitega zastopnika. Izpostavljenih zaključkov ne spreminja dejstvo, da je na obrazcu številka 21 in na obrazcu številka 22 naročnik zapisal "Žig in podpis zakonitega zastopnika:", saj naročnikovih pravil glede podpisovanja ni mogoče razlagati v škodo ponudnikov, ki so sledili določbi točke "03.3.1. REFERENČNE REŠITVE" razpisne dokumentacije.

Ob upoštevanju dosedanjih ugotovitev je Državna revizijska komisija vpogledala na
" potrdilo o referencah (obrazec številka 22) Kliničnega bolnišničnega centra Zagreb, predloženo v ponudbi izbranega ponudnika, pri tem pa je ugotovila, da je, sodeč po podpisu (inicialkah), omenjeno potrdilo po vsej verjetnosti podpisala kontaktna oseba naročnika referenčne rešitve,
" potrdilo o referencah (obrazec številka 22) Ministrstva za zdravje Republike Hrvaške in Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje, predloženo v ponudbi izbranega ponudnika, pri tem pa je ugotovila, da je, sodeč po podpisu, omenjeno potrdilo po vsej verjetnosti podpisala kontaktna oseba naročnika referenčne rešitve.
Dejstvo, da je potrdilo o referencah (obrazec številka 22) Kliničnega bolnišničnega centra Zagreb oziroma potrdilo o referencah (obrazec številka 22) Ministrstva za zdravje Republike Hrvaške in Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje, obe predloženi v ponudbi izbranega ponudnika, podpisala kontaktna oseba naročnika referenčne rešitve, potrjuje vsebina elektronske pošte (elektronskih pojasnil), ki jo je naročnik pridobil od kontaktnih oseb referenčnih naročnikov dne 21. 9. 2012 oziroma dne 23. 9. 2012 (v zvezi s tem pogledati tretji odstavek poglavja "Odločitev naročnika glede navedbe C./:" odločitve o zahtevku za revizijo na strani 8), pa tudi vsebina dopisa številka 01/006 (točka 4 in odstavek pod njo) in vsebina dopisa številka 338-01-09-13-75 (točka 4). Iz izjav kontaktnih oseb vsakega od referenčnih naročnikov tudi izhaja, da izjavljata, da sta pooblaščeni za podpisovanje potrdil o referencah, dejstvo, da je kontaktna oseba vsakega od referenčnih naročnikov v konkretnem primeru pooblaščena za podpisovanje izpostavljenih potrdil o referencah, pa izhaja tudi iz vsebine že omenjenih dopisov številka 01/006 (točka 4 in odstavek pod njo) in številka 338-01-09-13-75 (točka 4). Vlagatelj v postopku pravnega varstva dejstev, ki bi dokazovala, da v konkretnem primeru katerega od omenjenih potrdil o referencah morebiti ni podpisala kontaktna oseba naročnika referenčne rešitve, oziroma, da osebi, ki sta podpisali omenjeni referenčni potrdili, morebiti za njun podpis nista imeli pooblastila referenčnega naročnika, ni dokazal. Omenjenih zaključkov Državne revizijske komisije v izpostavljenem delu (iz razlogov, ki so bili predstavljeni že doslej) ne spreminjajo niti zatrjevanja vlagatelja, kot izhajajo iz njegove vloge z dne 20. 2. 2013 oziroma iz njegove vloge z dne 27. 2. 2013.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko ponudbe izbranega ponudnika (iz obravnavanega razloga) ni izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil katero od določb ZJN-2 ali katero od določb razpisne dokumentacije. Vlagatelj namreč v svojem zahtevku za revizijo in v njegovih mejah ni uspel dokazati, da naročnik potrdila o referencah (obrazec številka 22) Kliničnega bolnišničnega centra Zagreb oziroma potrdila o referencah (obrazec številka 22) Ministrstva za zdravje Republike Hrvaške in Hrvaškega zavoda za zdravstveno zavarovanje ne bi smel upoštevati iz razlogov, ker sta ju podpisali osebi, ki sta ju podpisali.

Ker je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo uspel izkazati, da izbrani ponudnik z izpolnjenim in potrjenim (podpisanim in žigosanim) obrazcem številka 22, ki se nahaja v njegovi ponudbi, ni dokazal izpolnjevanja pogoja glede grafičnega oblikovanja in izdelave spletnih strani, s čimer je uspel izkazati tudi, da je naročnik vsaj preuranjeno zaključil, da je ponudba izbranega ponudnika v izpostavljenem delu pravilna in popolna, je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji naročila.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje zadevnega javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2, v povezavi z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje zadevnega javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih dopušča ZJN-2. V primeru sprejema nove odločitve o oddaji javnega naročila mora naročnik upoštevati ugotovitve, kot izhajajo iz predmetnega sklepa Državne revizijske komisije.

V povezavi s pravovarstvenim predlogom vlagatelja, v katerem ta predlaga, da naročnik "nadaljuje s postopkom pregleda in ocenjevanja ter izbere najugodnejšo ponudbo, ki bo izpolnjevala vse pogoje iz razpisne dokumentacije in bo popolna, tako da bo odločitev naročnika o oddaji zadevnega javnega naročila skladna z določili ZJN-2", Državna revizijska komisija ugotavlja, da je ta (po vsebini) postavljen naročniku, ne pa Državni revizijski komisiji. V posledici se Državna revizijska komisija do navedenega pravovarstvenega predloga ni opredeljevala. Postopek oddaje zadevnega javnega naročila namreč izvaja in v njem odloča naročnik, kar pomeni, da pregled in ocenjevanje ponudb ter izbiro najugodnejše ponudbe, ki "bo izpolnjevala vse pogoje iz razpisne dokumentacije in bo popolna", v postopku oddaje javnega naročila opravi naročnik (v zvezi s tem pogledati zlasti prvi odstavek 80. člena ZJN-2, v povezavi s prvim odstavkom 1. člena ZJN-2 in 7. oziroma 8. točko prvega odstavka 70. člena ZJN-2).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

V zahtevku za revizijo vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov v višini plačane takse.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju (na podlagi tretjega in osmega odstavka 70. člen ZPVPJN, v povezavi s prvim odstavkom 70. člena ZPVPJN in v povezavi s tretjo alineo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN) kot potreben in opredeljeno naveden strošek priznala strošek plačane takse za predrevizijski in revizijski postopek v znesku 4.674,00 EUR.

Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške v znesku 4.674,00 EUR in sicer v roku 15 dni po vročitvi tega sklepa (313. člen Zakona o pravdnem postopku " Uradni list RS, št. 26/1999, s sprem. " v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik v svoji izjasnitvi o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo zahteva tudi povrnitev stroškov (predrevizijskega) postopka.

Izbrani ponudnik se ima, skladno z 11. členom ZPVPJN in drugim odstavkom 27. člena ZPVPJN, pravico izjasniti o navedbah vlagatelja tudi s pomočjo pooblaščenca (v zvezi s tem primerjati drugi odstavek 70. člena ZPVPJN), priglasi pa lahko tudi povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva (šesti odstavek 70. člena ZPVPJN). Povrnitev stroškov je odvisna od vprašanja utemeljenosti zahtevka za revizijo, saj mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, izbranemu ponudniku potrebne stroške povrniti naročnik (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN), v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen (razen v primeru iz tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN), pa vlagatelj (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN). Vendar je v obeh primerih izbrani ponudnik upravičen le do povrnitve potrebnih stroškov.

Državna revizijska komisija je (upoštevaje tretji odstavek 70. člena ZPVPJN) zahtevo izbranega ponudnika za povrnitev stroškov, kot izhaja iz njegove izjasnitve o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo, zavrnila, saj je ocenila, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Posledično temu stroški v konkretnem primeru niso bili potrebni.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija na podlagi 41. člena ZPVPJN naročniku nalaga, da ji mora v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Odzivno poročilo o izvedbi postopka javnega naročanja mora vsebovati: 1. navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, 2. navedbo odločitve Državne revizijske komisije, 3. opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, 4. opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala, ter 5. opis načina odprave nepravilnosti.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da je rok treh mesecev za predložitev odzivnega poročila, upoštevaje vse okoliščine konkretnega primera, primeren in dovolj dolg.

Če bo Državna revizijska komisija po predložitvi odzivnega poročila ugotovila, da v njem ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje njenih napotkov, oziroma, če ji naročnik odzivnega poročila (v postavljenem zakonitem roku) ne bo predložil, bo ravnala v skladu s četrtim odstavkom 41. člena ZPVPJN, upoštevaje pri tem določbe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 in sprem.).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 29. 3. 2013


Predsednica senata
Sonja Drozdek-Šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
" PARSEK, d. o. o., Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana
" ODVETNIŠKA PISARNA MUŽINA, ŽVIPELJ IN PARTNERJI, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu

Natisni stran