Na vsebino
EN

018-088/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste

Številka: 018-088/2013-3
Datum sprejema: 27. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in Sonje Drozdek Šinko kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »zunanjo kontrolo kvalitete nad izvajanjem del: Rekonstrukcija glavne ceste G2-102/1038 Bača–Dolenja Trebuša od km 0+100 do km 6+500« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 27. 3. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-138/2012/15 412 z dne 28. 1. 2013.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 274,48 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 7. 12. 2012 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN13238/2012) z dokumentom "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-138/2012/15 412 z dne 28. 1. 2013 sodelujoče ponudnike obvestil, da je izbral ponudbo ponudnika PMA, preiskave, meritve, analize in inženiring, d. o. o., Tbilisijska ulica 61, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 2. 2013 in predlagal razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti, ker:
" podizvajalec Irma, d. o. o., Ljubljana v izjavi o izpolnjevanju ekonomsko-finančnega pogoja ni navedel zahtevanega podatka o povprečnem čistem letnem prihodku v obdobju zadnjih treh let,
" iz akreditacijske listine ne izhaja izpolnjevanje pogoja 3.1.3 v točki 6 jekla za armiranje in prednapenjanje iz Programa povprečne pogostosti in zunanje kontrole za državno cestno omrežje ter ponudba izvajalca zunanje kontrole kvalitete (ZKK),
" je izbrani ponudnik za odgovorno osebo za izvedbo javnega naročila imenoval A. P., zanj pa je navedel nepopolne podatke, saj ni navedel podatka o vrsti in številki izkaza, izdajatelju, datumu in pooblastilu pristojne zbornice, na nedopusten poziv za dopolnitev ponudbe pa ponudbe ni dopolnil.
Vlagatelj naročnika opozarja na 49. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), saj že hiter pregled ponudbe izbranega ponudnika glede na čas trajanja javnega naročila (27 mesecev) pokaže, da izbrani ponudnik ne bo mogel pokriti ne stroškov odgovorne osebe projekta ne drugih materialnih stroškov in stroškov dela.

Naročnik je s sklepom št. 43001-138/2012/23 z dne 6. 3. 2013 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
" čeprav podizvajalec Irma, d. o. o., Ljubljana ni vpisal zahtevanega podatka v izjavo o izpolnjevanju ekonomsko-finančnega pogoja, ta pogoj izpolnjuje, kar je naročnik preveril v evidenci Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
" podizvajalec Irma, d. o. o., Ljubljana prevzema "preiskave cestnega betona", ne pa tudi jekla za armiranje in prednapenjanje, zato je vlagateljev očitek brezpredmeten,
" za izvajanje zunanje kontrole kvalitete nad izvajanjem del strokovni izpit in vpis v pristojno zbornico ni predpisan, zato izbrani ponudnik z A. P. izpolnjuje kadrovski pogoj,
" ponudbe izbranega ponudnika ni ocenil kot neobičajno nizke.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 43001-138/2012/24 z dne 11. 3. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Do sprejema odločitve o zahtevku za revizijo Državna revizijska komisija od vlagatelja ni prejela opredelitve do naročnikovih navedb v odločitvi o zahtevku za revizijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, ali je naročnik ravnal skladno z ZJN-2, ko je ponudbo izbranega ponudnika izbral kot popolno, čeprav naj bi bila nepopolna in neobičajno nizka.

Popolna ponudba je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (16. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2). Popolnost ponudbe torej sestavlja pet elementov, ki morajo biti podani kumulativno. Če eden izmed teh elementov ni podan, ponudba ni popolna, zato jo mora naročnik izločiti (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Vendar pa mora naročnik pred izločitvijo katere izmed ponudb upoštevati še pravila o dopolnitvi ponudb iz 78. člena ZJN-2. Iz teh pravil izhaja, da vsaka pomanjkljivost ponudbe še ne predstavlja podlage za njeno neposredno izločitev. Če je ponudba le formalno nepopolna, mora naročnik dopustiti in omogočiti njeno dopolnitev (prvi odstavek 78. člena ZJN-2). Pri tem mora naročnik upoštevati omejitve iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2 (česa ponudnik ne sme spreminjati) in tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 (poprava očitnih računskih napak).

Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna ponudba med drugim tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2.

Skladno z osmim odstavkom 41. člena ZJN-2 lahko naročnik med drugim od ponudnikov zahteva, da izpolnjujejo minimalno stopnjo sposobnosti glede ekonomskega in finančnega statusa (44. člen ZJN-2) ter tehnične sposobnosti (45. člen ZJN-2), količina informacij za ugotavljanje minimalne stopnje sposobnosti ponudnika za posamezno naročilo pa mora biti povezana in sorazmerna s predmetom naročila.

Izbrani ponudnik je predložil ponudbo s podizvajalcem Irma, d. o. o., Ljubljana, ki glede na izpolnjen in potrjen (podpis in žig) obrazec "Podatki o gospodarskem subjektu" kot "vrsto posla" prevzema "preiskave cementnega betona" v vrednosti 3.804 eurov z DDV oziroma 14 % "vrednosti posla, izražene v % ponudbene cene". Vrednost ponudbe izbranega ponudnika znaša 27.448,08 eurov z DDV (gl. podatek iz obrazca "Ponudba", ki je enak podatku, ki ga je naročnik navedel v dokumentu "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-138/2012/15 412 z dne 28. 1. 2013).

Vlagatelj najprej navaja, da za podizvajalca Irma, d. o. o., Ljubljana ni v celoti izpolnjena izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, točka 3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti, določil:
"Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti. Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne pogoje, pogoje glede solidnosti ter ekonomsko-finančne pogoje iz točk 3.1.2.2, 3.1.2.3 in 3.1.2.4. Gospodarski subjekt se lahko pri zagotavljanju ekonomsko-finančnih sposobnostih iz točke 3.1.2.1 teh Navodil ter pri zagotavljanju kadrovskih zmogljivosti sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora naročniku predložiti dokazilo skladno s (3) odstavkom 44. člena ZJN-2 s spremembami."

Naročnik je nadalje v razpisni dokumentaciji, točka 3.1.2.1, ki je vključena pod naslov 3.1.2 Ekonomsko-finančna sposobnost, določil:
"Gospodarski subjekt je imel v zadnjih treh poslovnih letih (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni čisti letni prihodek vsaj v višini 70 % ponudbene vrednosti (z DDV) za posel, ki ga prevzema.
dokazilo: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev, skladna s predlogo.
opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (S.BON-1 ali
drugo enakovredno dokazilo), iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja."

Naročnik je v obrazcu "Izjava o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev" določil več izjav, kot prva pa je navedena:
"Naš povprečni čisti letni prihodek v obdobju zadnjih treh poslovnih let je znašal: EUR.
Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo (S.BON-1 ali drugo enakovredno dokazilo) o izpolnjevanju pogoja."

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, točka 4.1.3 Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti, določil:
"Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora za prevzeti posel predložiti dokazila o izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev. Tehnične in kadrovske zmogljivosti lahko zagotovi ponudnik oziroma katerikoli gospodarski subjekt sam, ali skupaj z drugimi, ki nastopajo v ponudbi.
Dokazila se zloži po vrsti kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti, in sicer najprej za ponudnika oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce."

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da si točki 3.1 in 4.1.3 razpisne dokumentacije glede izpolnjevanja ekonomsko-finančnih pogojev deloma nasprotujeta. Točka 3.1 razpisne dokumentacije razlikuje položaje pri dokazovanju teh pogojev, saj skladno z njo mora vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, dokazati le nekatere izmed teh pogojev, v točki 4.1 razpisne dokumentacije pa tega razlikovanja ni. Pri ugotavljanju, katere ekonomsko-finančne pogoje morajo dokazovati vsi gospodarski subjekti, je Državna revizijska komisija izhajala iz dejstva, da je naročnik v točki 3.1 razpisne dokumentacije to vprašanje uredil konkretno in izrecno po posameznih (pod)točkah.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika, pri čemer je, tako kot vlagatelj, ugotovila, da v obrazcu "Izjava o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev" za podizvajalca Irma, d. o. o., Ljubljana ni naveden podatek o povprečnem letnem prihodku v zadnjih treh poslovnih letih. V obrazcu, ki ga je predložil izbrani ponudnik zase, je ta podatek naveden " 523.000 eurov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v točki 3.1 Pogoji za priznanje sposobnosti določil, katere pogoje mora izpolnjevati "vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec)", med njimi pa ni pogoja iz točke 3.1.2.1. Glede na podatek za izbranega ponudnika o povprečnem letnem prihodku v zadnjih treh poslovnih letih, kot je razviden iz obrazca "Izjava o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev" (in mu vlagatelj niti ne oporeka), je razvidno, da je izbrani ponudnik (ne glede na manjkajoči enak podatek v obrazcu "Izjava o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev" podizvajalca Irma, d. o. o., Ljubljana) dokazal izpolnjevanje ekonomsko-finančnega pogoja v mejah, ki jih določa razpisna dokumentacija, saj že vrednost finančnega podatka, ki se nanaša na njegov položaj, znaša večkratnik vrednosti celotne ponudbe in se mu na kapacitete ali sposobnost podizvajalca Irma, d. o. o., Ljubljana ni treba sklicevati za priznanje sposobnosti, zato ni bistveno, da v obrazcu "Izjava o izpolnjevanju ekonomsko - finančnih pogojev" podizvajalca Irma, d. o. o., Ljubljana ta podatek manjka. Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija dodaja, da (če pa bi bilo treba izhajati iz točke 4.1.3 razpisne dokumentacije) je manjkajoči podatek take narave, da bi bila zaradi njegove odsotnosti ponudba le formalno nepopolna, zato bi naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 sam vpogledal na portal AJPES (v evidenco JOLP (Javna objava letnih poročil): http://www.ajpes.si/jolp/ Default.asp"mdres=1) in ugotovi potreben podatek. Naročnik je v odločitvi o zahtevku za revizijo pojasnil, da je vpogledal na portal AJPES in ugotovil, da podizvajalec Irma, d. o. o., Ljubljana minimalni vrednostni prag finančnega pogoja dosega in (bistveno) presega.

Vlagatelj se nadalje sklicuje na pogoj iz točke 3.1.3 razpisne dokumentacije in delno točke 3.1.5 razpisne dokumentacije, navaja, kateri akreditacijski listini se nahajata v ponudbi izbranega ponudnika, in ugotavlja, da ne izhaja izpolnjevanje pogoja glede jekla za armiranje in prednapenjanje.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, točka 3.1.3 Tehnične zmogljivosti, določil:
"Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (prostori, računalniška in vsa ostala oprema, ki je potrebna za izvedbo akreditiranih postopkov in meritev) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
dokazilo: Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila, skladna s
predlogo
opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila zahteva dokazilo o
lastništvu, pogodbo o najemu ali drugo dokazilo o zagotovitvi tehničnih
zmogljivosti."

Naročnik je v obrazcu "Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila" določil izjavo:
"Izjavljamo, da bomo zagotovili vse potrebne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (Specifikacija naročila), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila."

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, točka 3.1.5 Reference, določil:
"Gospodarski subjekt je akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025. Gospodarski subjekt je v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila uspešno izvedel najmanj dva istovrstna in skupaj vsaj dvakrat toliko vredna posla, kot je posel, ki ga prevzema v ponudbi.
dokazila: Podatki o referenčnem delu, vsebinsko skladni s predlogo.
Akreditacijske listine in priloge k tem listinam.
opombe: Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila, ki jih gospodarski subjekt
prevzema v ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za
istovrstna dela, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla
pomeni vrednost skupaj z DDV.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer:
pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu,
akreditacijske listine in priloge k tem listina,..... ) o izvedbi navedenega referenčnega
dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu."

Naročnik je v prilogi razpisne dokumentacije "Program povprečne pogostosti notranje in zunanje kontroli za državno cestno omrežje ter ponudba izvajalca zunanje kontrole kvalitete (ZKK)" (str. 4) določil "6 jekla za armiranje in prednapenjanje", pri čemer je postavka 6.1 "Armaturna jekla RA Č.0551, GA Č.0300 " preiskave po JUS C.K6.020 in JUS C.K6.120 (Rm, Re, A10, upogib, povratni upogib in kemijska analiza)", postavka 6.2 pa "Armaturne mreže" preiskave po JUS U.M1.091 in JUS C.B6.013 (Rm, Rp0.2, upogib, strižne sile)".

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil dva obrazca "Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila", pri čemer je enega potrdil (podpis in žig) sam, drugega pa podizvajalec Irma, d. o. o., Ljubljana. Izbrani ponudnik je nadalje zase predložil akreditacijsko listino št. LP-066, ki jo je izdala Slovenska akreditacija, iz nje pa izhaja, da se izbranemu ponudniku priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za dejavnosti, opisane v njeni prilogi. Izbrani ponudnik je predložil še priloge k akreditacijski listini št. LP-066. Izbrani ponudnik je za podizvajalca Irma, d. o. o., Ljubljana predložil akreditacijsko listino št. L-019 (skenirana prva stran) in akreditacijsko listino št. LP-008 s prilogami, ki ju je izdala Slovenska akreditacija, iz njiju pa izhaja, da se družbi Irma, d. o. o., Preskusni laboratorij, Špruhe 18, Trzin (akreditacijska listina št. L-019) oziroma družbi Irma, d. o. o., Ljubljana, Slovenčeva ulica 95, Ljubljana (akreditacijska listina št. LP-008) priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za dejavnosti, opisane v njunih prilogah. Priloge so predložene za akreditacijsko listino št. LP-008.

Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom, da "za dela, ki jih izvajalec ne prevzema v ponudbi ni potrebno izpolnjevati pogojev, niti predložiti dokazil". Podizvajalec Irma, d. o. o., Ljubljana je prevzel "preiskave cementnega betona", zato mu za dela iz točke 6 jekla za armiranje in prednapenjanje ni treba dokazovati izpolnjevanja pogojev (in s tem predložiti dokazila). Zato tudi ni bistveno, da iz akreditacijskih listin št. L-019 in LP-008 s prilogami ni razvidno, da podizvajalec Irma, d. o. o., Ljubljana izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za dela iz točke 6 jekla za armiranje in prednapenjanje. Vendar po drugi strani Državna revizijska komisija ni mogla iz akreditacijske listine št. LP-066 in prilog k njej ugotoviti, da izbrani ponudnik (torej družba PMA, preiskave, meritve, analize in inženiring, d. o. o., Ljubljana) izpolnjuje zahteve standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2005 za dela iz "6 jekla za armiranje in prednapenjanje". V točki 3.1 priloge k akreditacijski listini št. LP-066, ki ima naslov "Skrajšan opis obsega akreditacije", je navedeno, da "področje preskušanja glede na vrsto preskušanja" so "kemija, mehansko preskušanje, fizikalno preskušanje in vzorčenje", "področje preskušanja glede na vrsto preskušanca" pa so "gradbeni proizvodi materiali in konstrukcije (kamen in agregati, kamnine in zemljine, asfalt in bitumen, konstrukcija)", nič pa ni razvidno glede armaturnega jekla in armaturnih mrež, ki sta navedena v popisu del. Do drugačnih zaključkov ni mogoče priti niti na podlagi podatkov iz točke 3.2 Podroben opis obsega akreditacij[e]. Akreditacijska listina št. LP-066 in priloge k njej torej ne omogočajo ugotovitve, da je izbrani ponudnik akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025(:2005) tudi za izvedbo del iz "6 jekla za armiranje in prednapenjanje".

Državna revizijska komisija sicer ugotavlja, da je vlagateljev očitek, ki se glasi "izbrani ponudnik je v ponudbi predložil akreditacijsko listino Slovenske akreditacije št. LP-066 z dne 04.10.2012 in akreditacijsko listino podizvajalca IRMA d.o.o. št. LP-008 z dne 27.01.2012, iz katere pa glede na stanje ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ne izhaja, da izpolnjuje zahtevani pogoj tudi v točki 6 Jekla za armiranje in prednapenjanje iz Programa povprečne pogostosti notranje in znanje kontrole za državno cestno omrežje ter ponudba izvajalca znanje kontrole kvalitete (ZKK)", nekoliko dvoumno napisan, vendar pa je drugače kot naročnik štela, da vlagatelj ne izpostavlja le dejstva, da iz akreditacijske listine št. LP-008 podizvajalca Irma, d. o. o., Ljubljana ne izhaja potreben podatek, temveč, da potreben podatek ne izhaja niti iz akreditacijske listine št. LP-066, ki se nanaša na izbranega ponudnika. Res je tudi, da je naročnik zahtevo po akreditaciji umestil v referenčni pogoj in torej točko 3.1.5 razpisne dokumentacije (Državna revizijska komisija v tej odločitvi ni ugotavljala, ali je naročnik to zahtevo sicer pravilno umestil), v točki 3.1. razpisne dokumentacije pa ni določil, kdo mora pogoj iz točke 3.1.5 razpisne dokumentacije dokazati (ali vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, ali le kateri izmed njih), to pa ni (vsaj glede na naslove točk, v katerih so določeni pogoji) razvidno niti iz točke 4.1.3 razpisne dokumentacije, vendar je Državna revizijska komisija štela, da je naročnik to zahtevo očitno določil, ker je predmet javnega naročila ravno izvedba storitev, ki jih mora opraviti akreditiran subjekt, kar potrjuje pogoj iz točke 3.1.3 razpisne dokumentacije glede ustreznosti tehničnih zmogljivosti ponudnika, saj naročnik zahteva, da mora ponudnik zagotoviti tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega (in ne le dela) predmeta javnega naročila. Državna revizijska komisija sicer še ugotavlja, da naročnik v točki 3.1 razpisne dokumentacije tudi za pogoj iz točke 3.1.5 razpisne dokumentacije ni določil, kdo ga mora dokazati (ali vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, ali le kateri izmed njih), vendar je na podlagi točke 4.1.3 razpisne dokumentacije mogoče sklepati, da ga lahko dokaže bodisi ponudnik sam bodisi skupaj z drugimi osebami, ki nastopajo v ponudbi. Ker iz ponudbe izbranega ponudnika ni razvidno, da podizvajalec Irma, d. o. o., Ljubljana prevzema dela iz točke 6 jekla za armiranje in prednapenjanje, je logično, da jih prevzema izbrani ponudnik in da se zato pričakuje njegova akreditacija.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija ocenila, da vlagatelj utemeljeno opozarja, da iz ponudbe izbranega ponudnika ni razvidno, da je izbrani ponudnik (glede na predloženo dokumentacijo) akreditiran po standardu SIST EN ISO/IEC 17025(:2005) tudi za izvedbo del "6 jekla za armiranje in prednapenjanje".

Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni navedel vseh podatkov za odgovorno osebo za izvedbo naročila A. P., teh podatkov pa ni dal niti na poziv, sicer pa bi bila dopolnitev ponudbe s takimi podatki nedopustna.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji, točka 3.1.4 Kadrovske zmogljivosti, določil:
"Ponudnik mora zagotoviti odgovorno osebo, za izvedbo naročila, ki je usposobljena skladno s pravili stroke in predpisi, ki se nanašajo na predmet naročila in je bila v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila odgovorna oseba pri najmanj enem istovrstnem in vsaj 70 % toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo.
dokazilo: Podatki o kadrovskih zmogljivostih, navedeni skladno s predlogo.
opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva izkaze o opravljenem
strokovnem izpitu, vpisu v imenik poklicne zbornice in referenčnem poslu.
Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela
navedena v specifikaciji naročila. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z DDV."

Naročnik je v obrazcu "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" določil več razdelkov, ki jih je bilo treba izpolniti, med drugim so predvideni razdelki:
" "Funkcija: (odgovorni vodja projekta, odgovorni projektant, ")",
" "Vrsta, izdajatelj, številka in datum izdaje izkaza o ustrezni usposobljenosti za navedeno funkcijo: vrsta izkaza: (strokovni izpit, licenca, ") št.: _ izdajatelj: _ datum: _",
" "Pooblastilo pristojne poklicne zbornice: _ (žig ali identifikacijska številka in vrsta storitve, za katero ima pooblastilo)".

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je predložil tri potrjene (podpis in žig) obrazce "Podatki o kadrovskih zmogljivostih", pri čemer je za A. P. kot funkcija navedena "vodja del, vodja laboratorija", za J. Š. "odgovorni vodja projekta", za J. K. pa "vodja laboratorija".

Vlagatelj ne očita nobene pomanjkljivosti obrazcema, predloženima za J. Š. in J. K., očita pa pomanjlkljivosti obrazcu, predloženem za A. P.

Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju, da za A. P. niso navedeni podatki za vrsto izkaza, številko, izdajatelja in datum ter pooblastilo pristojne poklicne zbornice.

Vlagatelj pravilno navaja, da je naročnik izbranega ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe (poziv št. 43001-138/2012/13-1600 z dne 16. 1. 2013), vendar v delu, ki se nanaša na A. P., je naročnik izbranega ponudnika pozval na predložitev dokazila, da je bila A. P. odgovorna oseba pri referenčnem delu, na katerega se je izbrani ponudnik skliceval v ponudbi, ne pa na navedbo podatkov v obrazcu "Podatki o kadrovskih zmogljivostih", za katere vlagatelj navaja, da so nepopolno navedeni. Naročnik torej v razmerju do izbranega ponudnika za sporni del ponudbe izbranega ponudnika ni ravnal po prvem odstavku 78. členu ZJN-2 in zato ne bi bilo podlage za izločitev ponudbe zaradi neustreznosti dopolnitve na poziv. Državna revizijska komisija sicer pripominja, da je napačno vlagateljevo stališče, da ne bi bilo dopustno, da bi ponudbo dopolnili s podatki o vrsti izkaza, številki, izdajatelju in datumu ter pooblastilu pristojne poklicne zbornice. Ti podatki se nanašajo na konkretno navedeno osebo in ponudbo, ki takih podatkov ne vsebuje, bi bilo dopustno dopolniti po postopku iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2, saj bi bila taka ponudba le formalno nepopolna, kot to določa 17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2. S takimi podatki se ponudba ne bi spremenila v elementih, ki jih ponudnik ne sme spreminjati (prim. drugi odstavek 78. člena ZJN-2).

V obravnavani zadevi pa je ključno ugotoviti, ali bi bilo treba ponudbo izbranega ponudnika v spornem delu zaradi manjkajočih podatkov res dopolniti po postopku iz prvega odstavka 78. člena ZJN-2 ali pa tega ni treba storiti, ker gre za take podatke, ki niso relevantni za konkretno javno naročilo in ponudba ni formalno nepopolna.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz točke 3.1.4 razpisne dokumentacije niso razvidne nobene konkretne zahteve glede npr. izobrazbe, strokovnih izpitov ali pooblastil osebe, ki jo je treba navesti v ponudbi skladno s kadrovskim pogojem, opomba o pravici do preveritve dokazil k pogoju iz točke 3.1.4 razpisne dokumentacije pa je opomba v standardnih razpisnih dokumentacijah naročnika (gl. http://www.dc.gov.si/si/o_direkciji_rs_za_ceste/javna_narocila /tipska_dokumentacija/). Da razpisna dokumentacija za obravnavano javno naročilo temelji na standardni razpisni dokumentaciji, je očitno tudi iz oblike obrazca "Podatki o kadrovskih zmogljivostih", saj k razdelku "Funkcija" naročnik le primeroma našteva funkcije (naročnik namreč uporablja tri pike), izvedba javnega naročila pa niso storitve projektiranja (naročnik je pri funkciji dal kot primer odgovornega projektanta, čeprav tega profila glede na postavke iz popisa del ni pri izvedbi tega javnega naročila). Iz navedenega zato sledi, da je treba podatke, za katere vlagatelj zatrjuje, da v ponudbi izbranega ponudnika manjkajo za A. P., navesti kvečjemu, če je funkcija tega kadra taka, da je za njeno opravljanje potrebna usposobljenost skladno s "predpisi, ki se nanašajo na predmet naročila". Če predpisi za opravljanje funkcije odgovorne osebe za izvedbo naročila ne zahtevajo, da mora oseba imeti npr. strokovni izpit ali licenco ali pa da mora biti vpisana v določeno poklicno zbornico, potem taka oseba že objektivno gledano ne more vpisati podatkov, ki se ne nanašajo na njen položaj pri izvedbi javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj zatrjuje le očitno dejstvo, in sicer da za A. P. niso v obrazcu "Podatki o kadrovskih zmogljivostih" napisani določeni podatki, vendar to še ne pomeni, da so nepopolni. Vlagatelj ne navaja niti, da bi obstajala kakršnakoli zahteva, da bi funkcija, za katero je bila priglašena A. P., zahtevala razpolaganje s strokovnim izpitom, licenco ali drugim izkazom, da bi morala biti A. P. vpisana v kakšno poklicno zbornico (vlagatelj ni navedel niti, katera poklicna zbornica bi to bila) ipd. Zato Državna revizijska komisija le na podlagi očitnega dejstva, da za A. P. niso v obrazcu "Podatki o kadrovskih zmogljivostih", ne more ugotoviti že, da je ponudba izbranega ponudnika v tem delu formalno nepopolna, kaj šele nepopolna, kot to zatrjuje vlagatelj. Dopolnitev formalno nepopolne ponudbe je logično mogoča le v primeru, če ta vsebuje "nepopolne podatke" za A. P. Če pa podatki za A. P. niso nepopolni, potem izvedba postopka po prvem odstavku 78. člena ZJN-2 ni potrebna. Ker vlagatelj ne navaja pravnorelevantnega dejanskega stanja (prim. 6. točka prvega odstavka 15. člena ZPVPJN), Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da bi naročnik ravnal v nasprotju z ZJN-2, ko je štel, da je ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na A. P., popolna.

Državna revizijska komisija dodaja, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo navedel, da strokovni izpit in vpis v pristojno zbornico ni predpisan za izvajanje zunanje kontrole nad izvajanjem del, pri čemer se je oprl tudi na elektronsko sporočilo z dne 25. 2. 2013, ki ga je prejel z Inženirske zbornice Slovenije, v njem pa je navedeno, da "strokovni izpit in vpis v imenik pri IZS sta v Zakonu o graditvi objektov predpisana za odgovornega projektanta, odgovornega revidenta, odgovornega vodjo gradbišča za zahtevne objekte, odgovornega vodjo del za zahtevne objekte in odgovornega nadzornika za zahtevne objekte. Te določbe ZGO ne veljajo za odgovorne osebe, ki izvajajo zunanjo kontrolo kakovosti pri gradnji cestne infrastrukture."

Vlagatelj še opozarja, da je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka.

V zvezi z institutom neobičajno nizke ponudbe iz 49. člena ZJN-2 je treba pojasniti, da se nanaša na tiste procesne položaje, v katerih želi naročnik ponudbo, ki vsebuje najnižjo ceno, zavrniti. Varstvo ponudnikov, ki so predložili takšno ponudbo, je uveljavljeno z vnaprejšnjim zagotovilom, da lahko dokažejo, da njihova ponudba kljub nizki ceni (še vedno) zagotavlja uspešno izvedbo naročila. Določba 49. člena ZJN-2 je torej namenjena varstvu ponudnika, ki je predložil ponudbo z najnižjo ceno in za katero je naročnik ocenil, da je "neobičajno nizka oziroma v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila glede na blago, gradnje ali storitve" in jo zato želi zavrniti. V skladu z ZJN-2 ima naročnik pravico, da takšno ponudbo zavrne, vendar šele potem, ko se je z uporabo postopka, ki je predpisan v 49. členu ZJN-2 na podlagi naknadnih pojasnil prizadetega ponudnika (podrobnih podatkov o elementih ponudbe) prepričal, da je njegov sum o neobičajno nizki ponudbi utemeljen.

Državna revizijska komisija je že večkrat pojasnila (npr. zadeve št. 018-080/2010, 018-238/2011, 018-422/2011), da je odločitev o tem, ali bo naročnik pričel postopek ugotavljanja neobičajne nizke ponudbe, predmet njegove avtonomne presoje.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz naročnikove dokumentacije postopka oddaje javnega naročila ne izhaja naročnikova odločitev o tem, da je ponudba izbranega ponudnika neobičajno nizka in da jo želi kot takšno zavrniti. Nasprotno. Iz naročnikove dokumentacije (odločitve o oddaji naročila) je nedvomno razvidno, da želi naročnik ponudbo izbranega ponudnika sprejeti kot najugodnejšo ponudbo. Ocena o tem, da ponudba izbranega ponudnika ni neobičajno nizka, je naročnikova poslovna odločitev, ki sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje in takšne odločitve Državna revizijska komisija s svojo presojo ne more nadomestiti.

Na predhodno navedeno ne more vplivati niti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 90/2012; v nadaljevanju: ZJN-2D), saj se postopek oddaje konkretnega naročila izvede po dosedanjih predpisih (prvi odstavek 27. člena ZJN-2). Naročnik je namreč obvestilo o naročilu poslal v objavo 7. 12. 2012 (končno besedilo za točko V.2 objave), ZJN-2D pa je začel veljati 30. 12. 2012. Zato Državna revizijska komisija tudi ni ugotavljala, ali bi v primeru veljavnosti ZJN-2D naročnik moral s ponudbo izbranega ponudnika ravnati kako drugače.

Glede na vse navedeno je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila, saj je ugotovila, da je naročnik z izbiro ponudbe izbranega ponudnika prekršil prvi odstavek 80. člena ZJN-2, zato je razveljavila odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta "Odločitev o oddaji javnega naročila" št. 43001-138/2012/15 412 z dne 28. 1. 2013.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji javnega naročila se postopek oddaje javnega naročila pri naročniku vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb (gl. 7. točka prvega odstavka 70. člena ZJN-2). Če se naročnik odloči, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ponudbe pregledati na način, ki ga kot dopustnega določa ZJN-2, pri čemer mora upoštevati tudi omejitve iz drugega odstavka 78. člena ZJN-2. Naročnik mora pri svojih ravnanjih upoštevati, da mora spoštovati načelo transparentnosti javnega naročanja (8. člen ZJN-2), zagotoviti pa mora tudi enakopravno obravnavo ponudnikov (9. člen ZJN-2). V primeru, če se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo oddal, mora prav tako ravnati v skladu z ZJN-2, zlasti pa upoštevati obveznosti iz 80. člena ZJN-2.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj uspel z zahtevkom za revizijo, mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v višini 274,48 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 274,48 eurov, v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 27. 3. 2013

Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
" Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana,
" Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana,
" PMA, preiskave, meritve, analize in inženiring, d. o. o., Tbilisijska ulica 61, 1000 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran