Na vsebino
EN

018-347/2012 Elektro Gorenjska, d.d.

Številka: 018-347/2012-77
Datum sprejema: 28. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) ter na podlagi 249. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter Sonje Drozdek-Šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku odločanja o zakonitosti postopka oddaje javnega naročila "Dobava elektromateriala" (v sklopih številka 2, 3 in 13) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TELMA TRADE, d. o. o., Motnica 13, Trzin, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 3. 2013

odločila:

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 16. 10. 2012 se v delih, v katerih vlagatelj zatrjuje kršitve naročnika, ki naj bi jih ta storil v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ("Dobava elektromateriala") v sklopih številka 2, 3 in 13, zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

3. Vlagatelj je naročniku dolžan povrniti stroške v znesku 500,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek javnega naročanja, obvestilo o (javnem) naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku (s sklenitvijo okvirnega sporazuma) pa je bilo dne 14. 6. 2012 (pod številko objave JN6415/2012) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 19. 6. 2012 (pod številko dokumenta 190540) v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2012/S 115 (v nadaljevanju: javno naročilo).

Naročnik je
" dne 21. 9. 2012 sprejel "DELNO OBVESTILO o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 671095 (v nadaljevanju: delno obvestilo o oddaji javnega naročila),
" dne 28. 9. 2012 sprejel "POPRAVEK DELNEGA OBVESTILA o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 673819,
" dne 3. 10. 2012 sprejel "SPREMEMBO DELNEGA OBVESTILA o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 679781 (v nadaljevanju: sprememba delnega obvestila o oddaji javnega naročila z dne 3. 10. 2012), "DELNO OBVESTILO II. o oddaji javnega naročila" ["] "(2. in 3. sklop)", številka JN-7/2012 674339 (v nadaljevanju: delno obvestilo II. o oddaji javnega naročila), in "SPREMEMBO DELNEGA OBVESTILA o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 674340,
" dne 4. 10. 2012 sprejel "SPREMEMBO DELNEGA OBVESTILA o oddaji javnega naročila", številka JN-7/2012 674410 (v nadaljevanju: sprememba delnega obvestila o oddaji javnega naročila z dne 4. 10. 2012).

Izpodbijane odločitve je vlagatelj prejel dne 4. 10. 2012 oziroma dne 5. 10. 2012, dne 16. 10. 2012 pa je na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo z dne 16. 10. 2012 (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija odloči, da se razveljavi sprememba delnega obvestila o oddaji javnega naročila z dne 3. 10. 2012, sprememba delnega obvestila o oddaji javnega naročila z dne 4. 10. 2012 in delno obvestilo II. o oddaji javnega naročila, pa tudi, da je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka.

V zahtevku za revizijo vlagatelj zatrjuje, da je naročnikovo zahtevo po predložitvi listine, s katero se dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.1.9., v delu, ki se glasi "Ponudnik mora predložiti tudi dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah", razumeti na način, da je lahko predložil katerokoli od kombinacij vzorcev pod pogojem, da se nanaša na vzorec ponujenega tipa. Ob upoštevanju predstavljenega razumevanja citirane zahteve naročnika vlagatelj zatrjuje, da je v dopolnitvi svoje ponudbe, predložene v sklopu številka 2 in v sklopu številka 3, naročniku posredoval tipski test na vzorcu tipa TSC, skladen z zahtevami razpisne dokumentacije. Vsebinsko zelo primerljivo vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje tudi v navezavi na svojo ponudbo, predloženo v sklopu številka 13. Ob upoštevanju predstavljenega razumevanja citirane zahteve naročnika vlagatelj namreč v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo zatrjuje, da je tudi v dopolnitvi svoje ponudbe, predložene v sklopu številka 13, naročniku posredoval tipski test za kabel AXLJ-TT (ki ga v sklopu številka 13 ponuja v svoji ponudbi), skladen z zahtevami razpisne dokumentacije.

Naročnik je dne 7. 11. 2012 sprejel sklep številka JN-7/2012 682134 (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo), s katerim je vlagateljevemu zahtevku za revizijo glede sklopa številka 11 ugodil, glede sklopov številka 2, 3 in 13 ga je v celoti zavrnil, zahtevku vlagatelja za povračilo stroškov pa je ugodil v delu (ki se nanaša na sklop številka 11).

V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo naročnik v navezavi na zahtevo po predložitvi listine, s katero se dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.1.9., v delu, ki se glasi "Ponudnik mora predložiti tudi dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah", zatrjuje, da je jasno, da vlagatelj spreobrača besede in želi po svoje prikazati njegovo zahtevo, obenem pa dodaja, da je edina možna razlaga vsebine omenjenega pogoja, da je zahteval, da se (tipski) test nanaša na ponujeni transformator (ponujene transformatorje) oziroma na ponujen SN kabel za napetostni nivo 20 kV. Ob upoštevanju predstavljenega razumevanja citirane zahteve naročnik ugotavlja, da vlagatelj svoje ponudbe, predložene v sklopu številka 2, v sklopu številka 3 in v sklopu številka 13, na njegov poziv ni ustrezno dopolnil.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 12. 11. 2012.

Državna revizijska komisija je dne 16. 11. 2012 prejela vlagateljevo vlogo z dne 15. 11. 2012 (v nadaljevanju: vloga z dne 15. 11. 2012), ki po vsebini predstavlja opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pritožbo zoper odločitev o stroških postopka. V omenjeni vlogi se vlagatelj opredeljuje do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in "v celoti nasprotuje razlogom za zavrnitev zahtevka za revizijo za sklope 2, 3 in 13". O vlagateljevi pritožbi, kot izhaja iz VIII. točke vloge z dne 15. 11. 2012, je Državna revizijska komisija s svojim sklepom številka 018-347/2012-17 že odločila.

Naročnik je v prilogi spremnega dopisa številka JN-7/2012 677081, z dne 23. 10. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje in v prilogi spremnega dopisa številka JN-7/2012 685383, z dne 19. 11. 2012, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 21. 11. 2012, odstopil dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je v prilogi dopisa številka 018-347/2012-18, z dne 29. 11. 2012, vlagatelju posredovala študijo, na katero se v svoji odločitvi o zahtevku za revizijo sklicuje naročnik, dne 6. 12. 2012 pa je prejela vlagateljevo opredelitev do navedb naročnika iz študije, z dne 5. 12. 2012.

Državna revizijska komisija je naročnika, vlagatelja in ponudnike, v navezavi na katere je naročnik odločil, da bo z njimi v izpodbijanih sklopih sklenil okvirni sporazum, z dopisom številka 018-347/2012-31, z dne 2. 1. 2013, na podlagi prvega odstavka 37. člena ZPVPJN obvestila, da podaljšuje rok za odločitev v zadevi.

Naročnik je v prilogi dopisa številka JN-7/2012 695826, z dne 7. 1. 2013, Državni revizijski komisiji odstopil dodatno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je dne 18. 1. 2013 sprejela sklep številka 018-347/2012-43, s katerim je sklenila, da se strokovno delo in izdelava strokovnega mnenja zaupa strokovnjaku B. Ž.

Dne 25. 1. 2013 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 24. 1. 2013, v kateri vlagatelj med drugim predlaga izločitev strokovnjaka, ki mu je Državna revizijska komisija strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja zaupala s sklepom številka 018-347/2012-43.

Državna revizijska komisija je dne 25. 1. 2013 prejela tudi dokazili o plačilu predujma za stroške strokovnega dela in izdelave strokovnega mnenja.

Državna revizijska komisija je dne 30. 1. 2013 sprejela sklep številka 018-347/2012-51, s katerim je sklenila, da se strokovno delo in izdelava strokovnega mnenja zaupa strokovnjaku M. V. (v nadaljevanju: strokovnjak).

Dne 5. 2. 2013 je Državna revizijska komisija strokovnjaku odpremila prošnjo za izdelavo strokovnega mnenja, skupaj s prilogami.

Državna revizijska komisija je dne 14. 2. 2013 prejela strokovno mnenje z dne 13. 2. 2103 (pravilno: z dne 13. 2. 2013; v nadaljevanju: strokovno mnenje). Strokovno mnenje je Državna revizijska komisija istega dne posredovala v izjasnitev vlagatelju in naročniku.

Državna revizijska komisija je dne 21. 2. 2013 prejela naročnikovo vlogo številka JN-7/2012-707007, z dne 18. 2. 2013 (v nadaljevanju: vloga z dne 18. 2. 2013), v kateri se naročnik izjasnjuje o strokovnem mnenju, obenem pa zahteva tudi povrnitev stroškov. Dne 22. 2. 2013 je Državna revizijska komisija prejela tudi vlagateljevo vlogo z dne 21. 2. 2013, skupaj s prilogami, v kateri se vlagatelj opredeljuje do vsebine strokovnega mnenja (v nadaljevanju: vloga z dne 21. 2. 2013).

Po proučitvi vse odstopljene ji dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje zadevnega javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, proučitvi strokovnega mnenja v delih, v katerih strokovnjak predstavlja svoja stališča glede dejanskih (strokovnih) vprašanj, pa tudi po proučitvi izvedenih dokazov v predmetnem postopku, je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN, pa tudi skladno z 249. členom ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo v odločitvi o zahtevku za revizijo ugodil v delu, v katerem vlagatelj v navezavi na sklop številka 11 ("NN KABLI ZA NAPETOSTNI NIVO 1 kV") zahteva razveljavitev spremembe delnega obvestila o oddaji javnega naročila z dne 4. 10. 2012. V posledici ugoditve zahtevku za revizijo v omenjenem delu je naročnik (v navezavi na sklop številka 11) razveljavil spremembo delnega obvestila o oddaji javnega naročila z dne 4. 10. 2012, s čimer je delno razveljavil postopek zadevnega javnega naročanja v sklopu številka 11 (druga alinea prvega odstavka 28. člena ZPVPJN).

Kadar naročnik zahtevku za revizijo ugodi in le delno razveljavi postopek javnega naročanja, lahko vlagatelj v roku treh delovnih dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo pri naročniku vloži predlog za začetek revizijskega postopka (drugi odstavek 29. člena ZPVPJN). Ker
" iz spisa predmetne zadeve ne izhaja, da bi vlagatelj pri naročniku vložil predlog za začetek revizijskega postopka v delu zahtevka za revizijo, v katerem mu je naročnik ugodil,
" vlagatelj v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo (v vlogi z dne 15. 11. 2012) "v celoti nasprotuje razlogom za zavrnitev zahtevka za revizijo za sklope 2, 3 in 13" in "glede teh sklopov v celoti vztraja pri svojem zahtevku za revizijo oziroma pravovarstvenem predlogu, ki je v njem podan" (prvi odstavek točke IX.),
Državna revizijska komisija o zahtevku za revizijo v izpostavljenem delu, v katerem mu je naročnik ugodil, ni vsebinsko odločala (30. člen ZPVPJN).

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija pristopila k vsebinski obravnavi vlagateljevega zahtevka za revizijo v delu, v katerem ta zatrjuje nezakonitost izločitve njegove ponudbe v sklopu številka 2 ("DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI SN/NN"), pa tudi v sklopu številka 3 ("DISTRIBUCIJSKI TRANSFORMATORJI Z MANJŠIMI IZGUBAMI 21/0,42 kV").

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija v nadaljevanju sledila vlagateljevemu dokaznemu predlogu in izvedla dokaz "vpogled v Delno obvestilo II. o oddaji javnega naročila Dobava elektromateriala (2. in 3. sklop) z dne 3.10.2012", ki ga je vlagatelj v zahtevku za revizijo (I. točka v povezavi s IV. točko) podal v navezavi na "[d]okaz:" "kot doslej". Ob vpogledu v delno obvestilo II. o oddaji javnega naročila je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik z njim vlagateljevo ponudbo v sklopu številka 2 izločil kot neprimerno in nepopolno iz razloga, ker je vlagatelj svojo ponudbo po pozivu neustrezno dopolnil. Kot v delnem obvestilu II. o oddaji javnega naročila ugotavlja naročnik, je vlagatelj svojo ponudbo dopolnil s tipskim certifikatom, ki ne vsebuje tipskega testa oziroma dokumenta s tem nazivom, če bi zahtevi (teoretično) lahko ustrezal dokument brez naslova, z datumom 11. 3. 2011, pa
" v omenjenem dokumentu ni naveden tip transformatorja, kot je to normalno za tipske teste,
" iz omenjenega dokumenta izhaja, da so v njem navedene tehnične karakteristike za izgube v železu Pfe (za transformatorje moči 250 kVA) glede na tehnične zahteve naročnika neustrezne (naročnik je zahteval " 470 W, iz dokumenta pa izhaja 478 W).

Vlagatelj v zahtevku za revizijo (zlasti v točki IV.) zatrjuje, da bi moral naročnik njegovo ponudbo v sklopu številka 2 označiti za popolno.

Vlagateljev zahtevek za revizijo je potrebno presojati s stališča prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom ZJNVETPS) izločiti (vse) ponudbe, ki niso popolne. Popolna je tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna (17. točka 2. člena ZJNVETPS), nepravilna je med drugim tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev za ugotavljanje sposobnosti ponudnika ali kandidata iz ZJNVETPS (20. točka 2. člena ZJNVETPS), neprimerna pa je tista ponudba, ki ne izpolnjuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (21. točka 2. člena ZJNVETPS). Glede na navedeno mora naročnik nepravilno oziroma neprimerno ponudbo označiti za nepopolno ter jo izločiti iz postopka. Po drugi strani ponudbe, ki ji ni mogoče očitati neizpolnjevanja posameznih naročnikovih zahtev ali pogojev iz razpisne dokumentacije in ki tudi nima drugih pomanjkljivosti, naročnik ne sme označiti za nepravilno oziroma neprimerno (in v posledici nepopolno), pač pa jo mora uvrstiti v ocenjevanje in jo oceniti v skladu z vnaprej določenimi merili.

Naročnik je v razpisni dokumentaciji postopka oddaje zadevnega javnega naročila (v 1. točki Navodil ponudnikom), upoštevaje odgovor na vprašanje številka 2 (objavljen "dne 22.06.2012 ob 12:22"), ki na podlagi drugega odstavka 74. člena ZJNVETPS šteje kot del razpisne dokumentacije, določil, da bo (v kolikor bo prejel vsaj tri popolne ponudbe v sklopu) okvirne sporazume sklenil z vsemi ponudniki, ki bodo oddali popolno ponudbo za posamezen sklop. V 6., 8., 12. oziroma 13. alinei 4. točke Navodil ponudnikom je naročnik določil, da mora ponudba vsebovati vse "naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente", med drugim tudi izpolnjen in podpisan obrazec "P-5: Specifikacije" (za sklope, ki jih ponuja), listine iz točke 7.2 Navodil ponudnikom ter listine oziroma dokazila iz obrazcev "P-5: Specifikacije" (za sklope, ki jih ponuja). Ponudniki so morali v vseh zahtevanih obrazcih izpolniti prazna polja in vsebine, ki so bile predvidene za vnos podatkov s strani ponudnikov.

V 7. točki Navodil ponudnikom je naročnik določil, da bo priznal sposobnost ponudnikom, ki izpolnjujejo v Navodilih ponudnikom navedene pogoje, med drugim tudi pogoj, ki se glasi: "Ponujeni proizvodi morajo biti skladni z veljavnimi standardi in predpisi v EU, navedenimi v tehničnih specifikacijah materiala (obrazci P-5)" (v nadaljevanju: pogoj 7.1.9.). Vsebinsko enak pogoj izhaja tudi iz 9. alinee točke III.2.3) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil.

Kot dokazilo, s katerim ponudnik potrdi izpolnjevanje omenjenega pogoja 7.1.9., je naročnik v 7.2.9. točki Navodil ponudnikom določil podpis izjave v obrazcu P-2 "Prijava" ter predložitev "fotokopij certifikatov o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, ki jih izda organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU, ali izjav proizvajalca oz. dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050 " 1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehničnih specifikacijah". Naročnik je ob tem zahteval, da mora ponudnik predložiti tudi dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah, ponudbi pa priložiti prve strani tipskih preizkusov v tiskani obliki (predložitev vseh ostalih strani in vseh ostalih dokumentov je naročnik zahteval v elektronski obliki "na CD ali DVD mediju ali USB ključku"). Vsebinsko enako dokazilo je za izkazovanje izpolnjevanja pogoja 7.1.9. določeno tudi v 9. alinei točke III.2.3) obvestila o (javnem) naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil. Ker se omenjeno dokazilo zahteva v navezavi na 7.1.9. točko Navodil ponudnikom (obrazca N-1), ponudnikom "teh listin, v kolikor so le-te predložili že v svoji ponudbi pri JN-2/2012 objavljeno na portalu e-naročanje dne 13.3.2012 pod št. objave JN2746/2012 in v tem javnem naročilu ponujajo enako blago, kot v prej navedenem javnem naročilu", v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni bilo potrebno ponovno predložiti (v zvezi s tem pogledati odgovor naročnika na vprašanje številka 4, objavljen "dne 06.07.2012 ob 11:48", pa tudi odgovor naročnika na vprašanje številka 7, objavljen "dne 06.07.2012 ob 13:13"). Vsebinsko enako je veljalo glede "listin, ki so zahtevane v specifikacijah". V primeru pogoja 7. 1. 9. Navodil ponudnikom (obrazca N-1) ponudniki niso rabili predložiti "dokazil v elektronski obliki, v kolikor so le-te predložili že v svoji ponudbi pri JN-2/2012 objavljeno na portalu e-naročanje dne 13.3.2012 pod št. objave JN2746/2012 in v tem javnem naročilu ponujajo enako blago, kot v prej navedenem javnem naročilu" (v zvezi s tem pogledati odgovor naročnika na vprašanje številka 14, objavljen "dne 13.07.2012 ob 13:52"). Prav tako je naročnik določil, da bo veljavnost listin preverjal glede na prvotni rok za oddajo ponudb (odgovor naročnika na vprašanje številka 24, objavljen "dne 19.07.2012 ob 10:51", pa tudi odgovor naročnika na vprašanje številka 33, objavljen "dne 31.07.2012 ob 10:59").

Med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da je vlagatelj v svoji ponudbi, predloženi v sklopu številka 2, ponudil (distribucijske) transformatorje tipa TSC. V zahtevku za revizijo (na primer v četrtem odstavku na strani 9) tako vlagatelj navaja, da je "za sklop 2" ["] "ponudil transformatorje tipa TSC", ugotovitev naročnika, da je vlagatelj "za 2. sklop ponudil distribucijske transformatorje" ["] "tipa TSC", pa izhaja iz delnega obvestila II. o oddaji javnega naročila (prvi stavek rubrike "Telma trade d.o.o." na drugi strani). Omenjeno dejstvo je ob vpogledu v vlagateljevo ponudbo, predloženo v sklopu številka 2, ugotovila tudi Državna revizijska komisija.

Pač pa je med vlagateljem in naročnikom spor v tem, kako je potrebno razumeti naročnikovo zahtevo po predložitvi listine, s katero se dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.1.9., v delu, ki se glasi: "Ponudnik mora predložiti tudi dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah". Vlagatelj namreč zahtevo naročnika razume na način, da je lahko predložil katerokoli od kombinacij vzorcev pod pogojem, da se nanaša na vzorec ponujenega tipa (zlasti peti odstavek na strani 9 zahtevka za revizijo), naročnik pa zatrjuje, da je edina možna razlaga pogoja 7.1.9. ta, da "se test nanaša na ponujeni transformator oz. ponujene transformatorje" (peti odstavek na tretji strani odločitve o zahtevku za revizijo).

V navezavi na navedeno Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da kot neprepričljive in preširoke ni mogoče sprejeti vlagateljeve razlage, po kateri "zahteva naročnika po tipskem testu na vzorcih tipov transformatorjev " torej na predstavnikih skupine artiklov (v konkretnem primeru TSC)" ["] "pomeni, da lahko ponudnik predloži katerokoli od kombinacij vzorcev pod pogojem, da se nanaša na vzorec ponujenega tipa" (zadnji odstavek na strani 9 zahtevka za revizijo), niti vlagateljeve razlage, da "zadostuje test na kateremkoli proizvodu, ki je ponujenega tipa (v konkretnem primeru transformator tipa TSC)" (prvi odstavek na strani 10 zahtevka za revizijo). Izpostavljena razlaga s tako širokim pojmovanjem tipa, kot ga pojmuje vlagatelj (to je, da v konkretnem primeru zadostuje tipski preizkus na kateremkoli proizvodu, ki je ponujenega tipa), namreč ne sledi bistvenemu namenu tipskih preizkusov (dokazovanju, da naprava deluje oziroma izpolnjuje svoje predvidene funkcije), niti ne sledi bistvenemu namenu, zaradi katerega je naročnik v postopku oddaje zadevnega javnega naročila od ponudnikov zahteval, da tipske preizkuse predložijo v svoji ponudbi. Zahtevo naročnika po predložitvi listine, s katero se dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.1.9. v delu, ki se glasi "Ponudnik mora predložiti tudi dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah", je namreč potrebno razlagati v neločljivi povezavi s predmetom zadevnega javnega naročila (v posameznem sklopu) in sorazmerno. Glede na navedeno je v tem smislu naročniku pritrditi v njegovem zatrjevanju, da je logično, da ga "ne zanimajo testi in tehnične lastnosti transformatorjev, ki jih ponudnik ne bo dobavljal in jih naročnik ne bo plačal" (peti odstavek točke IV. na tretji strani odločitve o zahtevku za revizijo), v tem smislu pa je pritrditi naročniku tudi v njegovem zatrjevanju, da se na podlagi tipskih testov "ugotavlja, ali je nek material preizkušen po zahtevanem standardu ali ne, tako da se na ta način tudi ugotovi tehnična ustreznost ponujenega materiala (in ne kateregakoli materiala)" (osmi odstavek točke IV. na tretji strani odločitve o zahtevku za revizijo).

Naročnika je v doslej predstavljenem pomenu mogoče razumeti v njegovem zatrjevanju (peti odstavek na tretji strani odločitve o zahtevku za revizijo), da je logično, da ga "ne zanimajo testi in tehnične lastnosti transformatorjev, ki jih ponudnik ne bo dobavljal in jih naročnik ne bo plačal", gre pa v navezavi na navedeno vseeno izpostaviti vsaj dve bistveni okoliščini:
1. naročnik je v razpisni dokumentaciji od ponudnikov sam zahteval, da morajo predložiti dokumente o tipskih preizkusih "na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah";
2. ker ni razloga, da bi se naprave, ki so načrtovane oziroma izdelane na enak način in z enakimi materiali, obnašale različno (izvajanje tipskega preskušanja na vsaki dobavljeni napravi pa ni ekonomsko upravičeno), se določijo osnovne karakteristike, ki so enake za celo družino naprav istega tipa. Pri energetskem transformatorju je tako tipski test načeloma lahko prenosljiv na transformatorje z istim tipom navitij, istim številom navitij, istim tipom jedra, istimi izolacijskimi materiali, istim napetostnim nivojem in isto stopnjo izolacije (to je, da je predviden za obratovanje v omrežju z istim faktorjem prenapetosti), vendar pa mora omenjeno morebitno prenosljivost tipskega preizkušanja oziroma tipskih preizkusov potrditi pristojen (certifikacijski) organ.

Upoštevaje izpostavljene okoliščine je zato (poleg naročnikove) prav tako prepričljiva razlaga sporne zahteve (po kateri mora ponudnik predložiti dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah), da je ta v navezavi na ponujene transformatorje izpolnjena s predložitvijo dokumentov o tipskih preizkusih na vzorcih tipov, ki so ob upoštevanju 2. točke prejšnjega odstavka obrazložitve tega sklepa prenosljivi na druge transformatorje. Glede na navedeno bi bilo torej v konkretnem primeru potrebno vlagateljevo ponudbo, predloženo v sklopu številka 2 (in v sklopu številka 3), šteti za ustrezno določbam razpisne dokumentacije že v primeru, če bi se ugotovilo, da je vlagatelj naročniku predložil dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov ponujenih (distribucijskih) transformatorjev (torej na vzorcih tipov TSC), ki so ob upoštevanju 2. točke prejšnjega odstavka obrazložitve tega sklepa prenosljivi na druge transformatorje (na tiste, ki jih vlagatelj ponuja v svoji ponudbi, predloženi v sklopu številka 2 in v sklopu številka 3). V tem je tudi bistvena razlika med zahtevo naročnika, po kateri morajo ponudniki predložiti dokumente o tipskih preizkusih "na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah", in na primer zahtevo (naročnika Eles, d. o. o., ki jo v zahtevku za revizijo izpostavlja vlagatelj), po kateri morajo ponudniki predložiti dokumente o tipskih preizkusih za vsak konkreten artikel (po priloženih tehničnih specifikacijah), ki ga v ponudbi nudijo.

Upoštevaje
" pojasnjeni (mogoči) razumevanji Navodil ponudnikom v izpostavljenem delu naročnikove zahteve po predložitvi listine, s katero se dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.1.9.,
" dejstvo, da je v fazi pregledovanja ponudb potrebno kot ustrezno šteti vsako ponudbo, ki izpolnjuje naročnikove zahteve po katerikoli od njihovih možnih razlag,
Državna revizijska komisija ni odločala o tem, ali bi bila "zahteva naročnika, da morajo ponudniki predložiti tipski test za transformator s točno takimi karakteristikami, kot jih ima ponujeni v zadevnem razpisu", nesmiselna, saj "se transformatorji konstruirajo glede na raznolike potrebe naročnikov v vsakem primeru posebej" (četrti odstavek zahtevka za revizijo na strani 10). Odločitev o izpostavljenem vprašanju namreč v ničemer ne bi vplivala na predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

Vsebinsko smiselno enak zaključek je glede razumevanja izpostavljenega dela razpisne dokumentacije (tudi v smislu prenosljivosti tipskega preizkušanja oziroma tipskih preizkusov) Državna revizijska komisija napravila tudi glede sklopa številka 13 (SN enožilni in trižilni kabli za napetostni nivo 20 kV).

Upoštevaje dosedanje ugotovitve in zaključke je Državna revizijska komisija vpogledala v vlagateljevo ponudbo. V posledici omenjenega vpogleda je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik pri pregledu vlagateljeve ponudbe ni napravil napačnega zaključka, ko je ugotovil dejstva, kot izhajajo iz (obrazložitve) delnega obvestila II. o oddaji javnega naročila oziroma iz poziva vlagatelju (številka JN-7/2012 671063, z dne 20. 9. 2012; v nadaljevanju: poziv z dne 20. 9. 2012) k dopolnitvi njegove ponudbe. V omenjenih dokumentih je naročnik namreč ugotovil, da je vlagatelj (v) ponudbi (za sklop številka 2) predložil različne dokumente, ki naj bi izkazovali tehnične lastnosti ponujenih tipov transformatorjev, na podlagi katerih naj bi ugotovili skladnost z zahtevami naročnika, vendar pa ponudbi ni priložil tipskih preizkusov (Type tests), katere bi moral predložiti, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije oziroma kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji (obrazec N-1, Navodila ponudnikom, točka 7.1.9.). Predstavljenim ugotovitvam naročnika vlagatelj v svojem dokumentu z dne 26. 9. 2012, poimenovanem "ZADEVA: DOPOLNITEV PONUDBE" (v nadaljevanju: dopolnitev ponudbe z dne 26. 9. 2012), ne nasprotuje, pač pa naročniku sporoča, da mu "[s]kladno z zahtevo po dopolnitvi ponudbe" ["] v prilogi dostavlja "dokumentacijo, ki ste jo zahtevali".

Ob vpogledu v naročnikov poziv vlagatelju z dne 20. 9. 2012 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je z njim naročnik vlagatelja pozval, da ponudbo dopolni s tipskim preizkusom za tipe transformatorjev, kot jih v sklopu številka 2 (in sklopu številka 3) ponuja, ki bodo v skladu z navedenim v priloženih izjavah o skladnosti (izkazan tip transformatorja, za katerega je bil narejen tipski preizkus, in skladnost z zahtevanimi standardi). Upoštevaje navedeno bi bilo od vlagatelja upravičeno pričakovati, da bo, kot razumno obveščen in običajno skrben ponudnik, vsebino omenjenega poziva razumel na način, da mora na njegovi podlagi predložiti dokumente o tipskih preizkusih materiala po priloženih tehničnih specifikacijah (za vsak ponujeni transformator) ali pa (vsaj) dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov ponujenih (distribucijskih) transformatorjev (torej na vzorcih tipov TSC), ki so prenosljivi na druge transformatorje (na tiste, ki jih vlagatelj ponuja v svoji ponudbi, predloženi v sklopu številka 2 in v sklopu številka 3).

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v vlagateljevo dopolnitev ponudbe z dne 26. 9. 2012, pri tem pa je ugotovila, da je vlagatelj svojo ponudbo dopolnil z dokumentoma "TEST CERTIFICATE" številka 11111016119 in številka 1211015891. Omenjenima dokumentoma so priložene, kot to upravičeno v delnem obvestilu II. o oddaji javnega naročila oziroma v pozivu vlagatelju z dne 20. 9. 2012 ugotavlja že naročnik, priložene "razne tabele podatkov (brez naslova), merske skice idr.". Čeprav naročnik v delnem obvestilu II. o oddaji javnega naročila (drugi odstavek na zadnji strani) ugotavlja, da vlagatelj svoje ponudbe za sklop številka 3 ni dopolnil, je Državna revizijska komisija sledila vlagatelju, ki v zahtevku za revizijo (tretji odstavek na strani 12) upravičeno zatrjuje, da je z dokumenti, ki jih je naročniku posredoval v dopolnitvi ponudbe z dne 26. 9. 2012, svojo "ponudbo dopolnil tako v sklopu 2 kot sklopu 3".

Neodvisno od vprašanja, ali omenjeni dokumenti (priloge dokumentov "TEST CERTIFICATE" številka 11111016119 in številka 1211015891) po vsebini predstavljajo dokumente o tipskih preizkusih, katerih predložitev je v smislu dokazil naročnik zahteval v 7.2.9. točki Navodil ponudnikom, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 11) že sam zatrjuje, da "je jasno, da nekatere karakteristike iz tipskega testa, ki se sicer nedvomno nanaša na transformator tipa TSC, niso take, kot jih ima ponujeni artikel za sklop 2. Povsem enako velja za očitek naročnika za sklop 3". V tem smislu je razumeti tudi ugotovitev strokovnjaka, kot izhaja iz strokovnega mnenja (tretja alinea na strani 1), v kateri strokovnjak ugotavlja, da iz dokumentov v vlagateljevi ponudbi "ni jasno razvidno, če so ponujeni proizvodi istega tipa in imajo iste lastnosti kot tisti, na katerih so bili preizkusi izvedeni. Prej je razumeti, da temu ni tako". Ob vpogledu v dokumente vlagateljeve dopolnitve ponudbe z dne 26. 9. 2012 je vsebinsko enak zaključek napravila tudi Državna revizijska komisija.

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj v svoji ponudbi (vključno z njeno dopolnitvijo) ni predložil dokumentov o tipskih preizkusih materiala po priloženih tehničnih specifikacijah (s samimi takimi karakteristikami, kot "jih ima ponujeni artikel za sklop 2" oziroma za sklop številka 3), v posledici pa je v nadaljevanju preverila, ali je vlagatelj v svoji ponudbi (vključno z njeno dopolnitvijo) predložil (vsaj) dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov ponujenih (distribucijskih) transformatorjev (torej na vzorcih tipov TSC), ki so prenosljivi na druge transformatorje (na tiste, ki jih vlagatelj ponuja v svoji ponudbi, predloženi v sklopu številka 2 in v sklopu številka 3).

Neodvisno od vprašanja, ali dokumenti (priloge dokumentov "TEST CERTIFICATE" številka 11111016119 in številka 1211015891) po vsebini predstavljajo dokumente o tipskih preizkusih, katerih predložitev je v smislu dokazil naročnik zahteval v 7.2.9. točki Navodil ponudnikom, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svoji ponudbi (upoštevaje njeno dopolnitev z dne 26. 9. 2012) ni predložil dokumenta certifikacijskega organa, ki bi (nedvoumno) dokazoval, da so dokumenti, ki so priloga dokumentov "TEST CERTIFICATE" številka 11111016119 in številka 1211015891 (tudi v primeru, če bi jih bilo po vsebini šteti za tipski preizkus " kot izhaja iz drugega odstavka strokovnega mnenja na strani 1 strokovnjak sicer ugotavlja, da "ni možno potrditi, da predloženi dokumenti po vsebini predstavljajo dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala"), prenosljivi na druge transformatorje, v konkretnem primeru na transformatorje, ki jih v svoji ponudbi (v sklopu številka 2 in v sklopu številka 3) ponuja vlagatelj. Zaključek, da bi moral omenjeno dejstvo v konkretnem primeru potrditi certifikacijski organ, je tako napraviti tudi ob upoštevanju dokazne vrednosti predloženih dokazil (dokumenta "TEST CERTIFICATE" številka 11111016119 in številka 1211015891 je, kot v drugem odstavku na strani 12 zahtevka za revizijo ugotavlja že vlagatelj, izdal "laboratorij, ki je" ["] "priznan s strani EU", v navezavi na omenjeni laboratorij pa vlagatelj v dopolnitvi ponudbe z dne 26. 9. 2012 in v zahtevku za revizijo prilaga "Accreditation Certificate"). Zgolj (v postopku pravnega varstva podana) zatrjevanja vlagatelja, da so dokumenti, ki so priloga dokumentov "TEST CERTIFICATE" številka 11111016119 in številka 1211015891 (tudi v primeru, če bi jih bilo po vsebini šteti za tipski preizkus), prenosljivi na transformatorje, ki jih ponuja v svoji ponudbi, ne morejo nadomestiti dokumenta certifikacijskega organa, ki bi to (nedvoumno) dokazoval. Dokumenta certifikacijskega organa v konkretnem primeru ne more nadomestiti niti dokument "IZVEDENIŠKO MNENJE", z dne 19. 2. 2013 (v nadaljevanju: izvedeniško mnenje), ki je priloga vlagateljeve vloge z dne 21. 2. 2013, saj
" iz omenjenega izvedeniškega mnenja ne izhaja, da je ugotovitve glede prenosljivosti dokumentov o tipskih preizkusih na druge transformatorje (tiste, ki jih v svoji ponudbi ponuja vlagatelj) podal certifikacijski organ,
" je izvedeniško mnenje izdelano na podlagi izvedencu "predložene dokumentacije", pri čemer ni jasno niti, kaj je izvedencu predložena dokumentacija zajemala (vsebovala). Iz izvedeniškega mnenja tako kot "[u]poštevana literatura in viri:" izhaja zgolj "Zakon o graditvi objektov" ["] "Energetski zakon" in "Študija št.2091, Ljubljana april 2012, Elektroinštituta Milan Vidmar", ne izhaja pa, da bi izvedenec do zaključkov, ki jih je v njem napravil, prišel s pregledom vzorca ali morebitnimi dodatnimi preizkusi.

Upoštevaje vse doslej navedeno, zlasti pa ob upoštevanju
" vsebine naročnikove zahteve po predložitvi listine, s katero se dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.1.9. v delu, ki se glasi "Ponudnik mora predložiti tudi dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah",
" dejstva, da je ponudnik tisti, ki z ustrezno skrbnostjo pripravi svojo ponudbo in nosi morebitne posledice v primeru, če ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije,
" dejstva, da vlagatelj niti v svoji ponudbi niti v dopolnitvi svoje ponudbe z dne 26. 9. 2012 (niti v postopku pravnega varstva) ni predložil dokumenta certifikacijskega organa, ki bi (nedvoumno) dokazoval, da so dokumenti, ki so priloga dokumentov "TEST CERTIFICATE" številka 11111016119 in številka 1211015891 (tudi v primeru, če bi jih bilo po vsebini šteti za tipski preizkus), prenosljivi na transformatorje, ki jih v ponudbi (v sklopu številka 2 oziroma v sklopu številka 3) ponuja,
Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko je njegovo ponudbo v sklopu številka 2 in v sklopu številka 3 izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil katero od določb ZJNVETPS ali katero od določb razpisne dokumentacije. Od vlagatelja bi bilo namreč upravičeno pričakovati, da bo, kot razumno obveščen in običajno skrben ponudnik, vsebino naročnikovega poziva z dne 20. 9. 2012 razumel na način, da mora na njegovi podlagi predložiti dokumente o tipskih preizkusih materiala po priloženih tehničnih specifikacijah (za vsak ponujeni transformator) ali pa (vsaj) dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov ponujenih (distribucijskih) transformatorjev (torej na vzorcih tipov TSC), ki so prenosljivi na transformatorje, katere ponuja v svoji ponudbi, predloženi v sklopu številka 2 in v sklopu številka 3 (vključno z dokumentom certifikacijskega organa, ki bo slednje omenjeno dejstvo (nedvoumno) dokazoval). Ker dejstva, da je omenjenemu pozivu naročnika v predstavljenem smislu sledil, vlagatelj v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni izkazal, niti ga ni dokazal v postopku pravnega varstva, s čimer ni izkazal dejstva, da je v roku, ki mu ga je določil naročnik, svojo ponudbo (v sklopu številka 2 oziroma v sklopu številka 3) ustrezno dopolnil, je moral naročnik njegovo ponudbo (v sklopu številka 2 oziroma v sklopu številka 3) izločiti (prvi odstavek 82. člena ZJNVETPS).

Iz doslej predstavljenih razlogov, zlasti pa iz razloga, ker mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom ZJNVETPS), upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena ZJNVETPS, izločiti ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS), na dosedanje zaključke ne vpliva niti zatrjevanje vlagatelja v zahtevku za revizijo (četrti odstavek na strani 12), da naročnik zaradi "izločitve ponudbe vlagatelja v obeh sklopih" (to je v sklopu številka 2 in v sklopu številka 3) "omejuje konkurenco oziroma" se zavezuje, "da se bo za obdobje kar štirih let podredil monopolu" enega proizvajalca.

Vsebinsko zelo primerljivo Državna revizijska komisija ugotavlja tudi v navezavi na del vlagateljevega zahtevka za revizijo (v točki V.), v katerem vlagatelj zatrjuje nezakonitost izločitve njegove ponudbe, predložene v sklopu številka 13. Vlagatelj namreč upravičeno ugotavlja (drugi odstavek točke V. na strani 13), da gre tudi v tem delu zahtevka za revizijo za vprašanje razumevanja "zahteve iz zaporedne št. 9 točke 7.2.". Ob upoštevanju navedenega se Državna revizijska komisija v tem delu (obrazložitve) svoje odločitve v celoti smiselno sklicuje na razumevanje omenjene zahteve naročnika po predložitvi listine, s katero se dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.1.9. (v delu, ki se glasi "Ponudnik mora predložiti tudi dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah"), kot je bila v tem sklepu Državne revizijske komisije predstavljena že doslej (glej stran 7 in 8 obrazložitve tega sklepa), s pridržkom, da
" je namesto (distribucijskih) transformatorjev obrazložitev v omenjenem delu smiselno razumeti, kakor da velja za SN enožilne in trižilne kable za napetostni nivo 20 kV,
" se pri tem ne upošteva drugega stavka 2. točke na strani 7 tega sklepa, saj se ta nanaša neposredno na energetske transformatorje.

Kot izhaja iz omenjenega dela zahtevka za revizijo se vlagatelj v njem (drugi odstavek točke V. na strani 13), v navezavi na zatrjevano nezakonitost naročnikove odločitve, v celoti sklicuje na argumente, ki jih je (v točki IV. zahtevka za revizijo) podal "glede svoje ponudbe v sklopu 2 in 3".

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija vpogledala v vlagateljevo ponudbo. V posledici omenjenega vpogleda je Državna revizijska komisija ugotovila, da naročnik pri pregledu vlagateljeve ponudbe ni napravil napačnega zaključka, ko je ugotovil dejstva, kot izhajajo iz poziva vlagatelju (številka JN-7/2012 666922, z dne 5. 9. 2012; v nadaljevanju: poziv z dne 5. 9. 2012) k dopolnitvi njegove ponudbe. V omenjenem pozivu je naročnik med drugim namreč ugotovil, da vlagatelj v ponudbi (za sklop številka 13) ni predložil dokazil (tipskih testov), ki izkazujejo skladnost ponujenega kabla s standardom SIST HD 620 S2:2010 (naročnik je pri tem dodal, da vlagatelj ni predložil omenjenega dokazila, ki dokazuje izpolnjevanje tehničnih pogojev). Predstavljenim ugotovitvam naročnika vlagatelj v svojem dokumentu z dne 10. 9. 2012, poimenovanem "Dopolnitev ponudbe" (v nadaljevanju: dopolnitev ponudbe z dne 10. 9. 2012), ne nasprotuje. V posledici je naročnik vlagatelja v pozivu z dne 5. 9. 2012 pozval, da mu v postavljenem roku dostavi tudi "ustrezne tipske teste po standardu SIST HD 620 S2:2010 za tip kabla, ki ga ponujate (AXLJ-TT 14/24 kV)". Iz omenjenega poziva je jasno razbrati, da je naročnik vlagatelja pozval, da mu dostavi ustrezne tipske teste za kabel AXLJ-TT 14/24 kV, ki ga v sklopu številka 13 ponuja v svoji ponudbi (naročnik je očitno, sodeč po zapisu v oklepaju, kot tip kabla smatral AXLJ-TT 14/24 kV, ne pa kabla AXLJ-TT). Če bi naročnik vlagatelja dejansko pozval, da mu v postavljenem roku dostavi ustrezne tipske teste za kabel AXLJ-TT, bi moral zahtevo v omenjenem pozivu tako tudi zapisati ("pozivamo vas, da nam v postavljenem roku dostavite ustrezne tipske teste po standardu SIST HD 620 S2:2010 za tip kabla, ki ga ponujate (AXLJ-TT)"), pa je tako ni zapisal. Omenjenega dejstva ne spreminja niti dokument "potrdilo VDE Pruf und Zertifizierungsinstitut" (omenjeni dokument prav tako dokazuje le to, katero oznako ta institucija razume kot tip, ne pa, kaj kot tip razume institucija, ki je izdala dokument, ki ga je vlagatelj priložil svoji dopolnitvi ponudbe z dne 10. 9. 2012).

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v vlagateljevo dopolnitev ponudbe z dne 10. 9. 2012, v kateri je vlagatelj zapisal, da naročniku (vezano na njegov poziv) v prilogi posreduje dopolnitev svoje ponudbe. Vlagatelj kljub temu, da ga je naročnik v svojem pozivu z dne 5. 9. 2012 prosil, da ga v primeru "nejasnosti oz. posameznih vprašanj" pokliče na telefon (naročnik je pri tem zapisal tako kontaktno številko telefona kot ime in priimek kontaktne osebe), v dopolnitvi svoje ponudbe z dne 10. 9. 2012 vsebini omenjenega naročnikovega poziva ni nasprotoval v smislu, da naročnik v njem kot tipa kabla ne bi smel smatrati AXLJ-TT 14/24 kV, temveč bi moral kot tip kabla smatrati AXLJ-TT.

Ob vpogledu v vlagateljevo dopolnitev ponudbe z dne 10. 9. 2012 je Državna revizijska komisija ugotovila, da je vlagatelj svojo ponudbo med drugim dopolnil tudi z dokumentom "TEST REPORT" številka T-PP 12-003 (na treh straneh). Neodvisno od vprašanja, ali omenjeni dokument ("TEST REPORT" številka T-PP 12-003) po vsebini predstavlja dokument o tipskih preizkusih, katerega predložitev je v smislu dokazil naročnik zahteval v 7.2.9. točki Navodil ponudnikom, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo (drugi odstavek na strani 14) že sam zatrjuje, da drži naročnikov zaključek, po katerem "se predloženi test ne nanaša na ponujeni kabel, torej kabel 14/24 kV, temveč na kabel istega tipa (AXLJ-TT) vendar drugačnih tehničnih lastnosti, in sicer gre v testu za kabel 6/10 kV". V tem smislu je razumeti tudi ugotovitev strokovnjaka, kot izhaja iz strokovnega mnenja (tretja alinea na strani 1), v kateri strokovnjak ugotavlja, da iz dokumentov v vlagateljevi ponudbi "ni jasno razvidno, če so ponujeni proizvodi istega tipa in imajo iste lastnosti kot tisti, na katerih so bili preizkusi izvedeni. Prej je razumeti, da temu ni tako".

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija zaključila, da vlagatelj v svoji ponudbi (vključno z njeno dopolnitvijo) ni predložil dokumentov o tipskih preizkusih materiala po priloženih tehničnih specifikacijah za kabel, ki ga (med drugim) v sklopu številka 13 ponuja v svoji ponudbi (AXLJ-TT 14/24 kV), v posledici pa je v nadaljevanju preverila, ali je vlagatelj v svoji ponudbi (vključno z njeno dopolnitvijo) predložil (vsaj) dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov kabla, ki so prenosljivi na kabel, ki ga (med drugim) v sklopu številka 13 ponuja v svoji ponudbi (AXLJ-TT 14/24 kV).

Neodvisno od vprašanja, ali dokument "TEST REPORT" številka T-PP 12-003 po vsebini predstavlja dokument o tipskih preizkusih, katerega predložitev je v smislu dokazil naročnik zahteval v 7.2.9. točki Navodil ponudnikom, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v svoji ponudbi (upoštevaje njeno dopolnitev z dne 10. 9. 2012) ni predložil dokumenta certifikacijskega organa, ki bi (nedvoumno) dokazoval, da je dokument "TEST REPORT" številka T-PP 12-003 (tudi v primeru, če bi ga bilo po vsebini šteti za tipski preizkus " kot izhaja iz drugega odstavka strokovnega mnenja na strani 1 strokovnjak sicer ugotavlja, da "ni možno potrditi, da predloženi dokumenti po vsebini predstavljajo dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala") prenosljiv na kabel, ki ga (med drugim) v sklopu številka 13 vlagatelj ponuja v svoji ponudbi (AXLJ-TT 14/24 kV). Zgolj (v postopku pravnega varstva podana) zatrjevanja vlagatelja, da je dokument "TEST REPORT" številka T-PP 12-003 (tudi v primeru, če bi ga bilo po vsebini šteti za tipski preizkus) prenosljiv na kabel, ki ga (med drugim) v sklopu številka 13 vlagatelj ponuja v svoji ponudbi (AXLJ-TT 14/24 kV), ne morejo nadomestiti dokumenta certifikacijskega organa, ki bi to (nedvoumno) dokazoval. Dokumenta certifikacijskega organa v konkretnem primeru iz razlogov, ki so bili v tej odločitvi Državne revizijske komisije pojasnjeni že doslej, ne more nadomestiti niti izvedeniško mnenje (ki je priloga vlagateljeve vloge z dne 21. 2. 2013).

Upoštevaje vse doslej navedeno, zlasti pa ob upoštevanju
" vsebine naročnikove zahteve po predložitvi listine, s katero se dokazuje izpolnjevanje pogoja 7.1.9. v delu, ki se glasi "Ponudnik mora predložiti tudi dokumente o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupina artiklov) materiala po priloženih tehničnih specifikacijah",
" dejstva, da je ponudnik tisti, ki z ustrezno skrbnostjo pripravi svojo ponudbo in nosi morebitne posledice v primeru, če ponudba ni pripravljena skladno z zahtevami razpisne dokumentacije,
" dejstva, da vlagatelj niti v svoji ponudbi niti v dopolnitvi svoje ponudbe z dne 10. 9. 2012 (niti v postopku pravnega varstva) ni predložil dokumenta certifikacijskega organa, ki bi (nedvoumno) dokazoval, da je dokument "TEST REPORT" številka T-PP 12-003 prenosljiv na kabel, ki ga (med drugim) v sklopu številka 13 ponuja v svoji ponudbi (AXLJ-TT 14/24 kV),
Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj v izpostavljenem delu zahtevka za revizijo in v njegovih mejah (prvi odstavek 38. člena ZPVPJN) ni uspel dokazati, da je naročnik s tem, ko je njegovo ponudbo v sklopu številka 13 izločil iz postopka oddaje zadevnega javnega naročila, kršil katero od določb ZJNVETPS ali katero od določb razpisne dokumentacije. Ker dejstva, da je pozivu naročnika z dne 5. 9. 2012 v predstavljenem smislu sledil, vlagatelj v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ni izkazal, niti ga ni dokazal v postopku pravnega varstva, s čimer ni izkazal dejstva, da je v roku, ki mu ga je določil naročnik, svojo ponudbo (v sklopu številka 13) ustrezno dopolnil, je moral naročnik njegovo ponudbo (v sklopu številka 13) izločiti (prvi odstavek 82. člena ZJNVETPS).

Iz doslej predstavljenih razlogov, zlasti pa iz razloga, ker mora v postopku oddaje javnega naročila naročnik po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb (v skladu z 82. členom ZJNVETPS), upoštevaje sedmi in osmi odstavek 45. člena ZJNVETPS, izločiti ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 84. člena ZJNVETPS), na dosedanje zaključke ne vpliva niti zatrjevanje vlagatelja v zahtevku za revizijo (četrti odstavek na strani 14), da naročnik zaradi "izločitve ponudbe vlagatelja" (v sklopu številka 13) "omejuje konkurenco oziroma" se zavezuje, "da se bo za obdobje kar štirih let podredil monopolu enega proizvajalca".

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja (drugi odstavek na strani 14 zahtevka za revizijo), da ustreznost tehničnih karakteristik konkretnega ponujenega proizvoda izkazuje s certifikati o ustreznosti, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 7.2.9. točki Navodil ponudnikom zahteval tako predložitev "fotokopij certifikatov o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi", kakor tudi predložitev dokumentov o tipskih preizkusih. Zgolj predložitev "fotokopij certifikatov o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi" v konkretnem primeru torej ni zadostovala za ugotovitev popolnosti ponudbe (17. točka 2. člena ZJNVETPS).

Ob upoštevanju vsega doslej navedenega je Državna revizijska komisija na podlagi prve alinee prvega odstavka 39. člena ZJNVETPS vlagateljev zahtevek za revizijo v delih, v katerih vlagatelj zatrjuje kršitve naročnika, ki naj bi jih ta storil v postopku oddaje zadevnega javnega naročila ("Dobava elektromateriala") v sklopih številka 2, 3 in 13, kot neutemeljen zavrnila.

Upoštevaje doslej ugotovljeno dejansko stanje Državna revizijska komisija v nadaljevanju ni odločala o tem, ali je morebiti pritrditi nadaljnjim vlagateljevim zatrjevanjem (kršitev), ki se nanašajo na vprašanje zakonitosti naročnikovega ravnanja pri presoji popolnosti njegove ponudbe, predložene v sklopu številka 13 (v njih vlagatelj nasprotuje ugotovitvi naročnika, da ni predložil potrdila o skladnosti akreditiranega organa, oziroma, da je potrdilu, ki se je nahajalo pri naročniku, veljavnost potekla maja 2006), saj to ne bi več vplivalo na odločitev Državne revizijske komisije, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Upoštevaje doslej ugotovljeno dejansko stanje Državna revizijska komisija v nadaljevanju tudi ni sledila dokaznemu predlogu vlagatelja (tretji odstavek na strani 3 vloge z dne 21. 2. 2013), da "na podlagi lastne presoje v zadevi imenuje novega izvedenca ali strokovnjaka", niti (podrednemu) dokaznemu predlogu vlagatelja po zaslišanju strokovnjaka. Ne imenovanje "novega izvedenca ali strokovnjaka" ne zaslišanje strokovnjaka namreč ne bi spremenilo dejstva, da vlagatelj niti v svoji ponudbi niti v dopolnitvi svoje ponudbe (niti v postopku pravnega varstva) ni predložil dokumenta certifikacijskega organa, ki bi (nedvoumno) dokazoval, da
" so dokumenti, ki so priloga dokumentov "TEST CERTIFICATE" številka 11111016119 in številka 1211015891 (tudi v primeru, če bi jih bilo po vsebini šteti za tipski preizkus), prenosljivi na transformatorje, ki jih v ponudbi (v sklopu številka 2 oziroma v sklopu številka 3) ponuja,
" je dokument "TEST REPORT" številka T-PP 12-003 (tudi v primeru, če bi ga bilo po vsebini šteti za tipski preizkus) prenosljiv na kabel, ki ga (med drugim) v sklopu številka 13 v svoji ponudbi ponuja (AXLJ-TT 14/24 kV).

Državna revizijska komisija strokovnega mnenja v delih, v katerih strokovnjak predstavlja svoja stališča glede pravnih vprašanj, pri odločanju o vlagateljevem zahtevku za revizijo ni upoštevala, pač pa je
" pri odločanju o vlagateljevem zahtevku za revizijo strokovno mnenje upoštevala v delih, v katerih strokovnjak predstavlja svoja stališča glede dejanskih (strokovnih) vprašanj,
" smiselno sledila tudi vlagateljevemu predlogu, podanemu v vlogi z dne 21. 2. 2013 (tretji odstavek na strani 3), da "odloči o zahtevku za revizijo na podlagi dosedanjih navedb" in dokazov v spisu predmetne zadeve.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da potrebni stroški strokovnega dela in izdelave strokovnega mnenja v konkretnem primeru znašajo 1.000,00 EUR.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (prvi stavek tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo v delih, v katerih zatrjuje kršitve naročnika, ki naj bi jih ta storil v postopku oddaje zadevnega javnega naročila v sklopih številka 2, 3 in 13, ni uspel ne v predrevizijskem postopku in ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi 70. člena ZPVPJN zavrnila tudi vlagateljev predlog, da mu naročnik (v navezavi na zahtevek za revizijo, vložen zoper postopek oddaje zadevnega javnega naročila v sklopih številka 2, 3 in 13) povrne stroške, nastale z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Naročnik v svoji vlogi z dne 18. 2. 2013 zahteva tudi povrnitev stroškov izdelave strokovnega mnenja v znesku 500,00 EUR, oziroma v znesku, kot bo s sklepom Državne revizijske komisije priznan za potrebne stroške izvedenca, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Ker mora v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, vlagatelj naročniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija na podlagi četrtega, sedmega in osmega odstavka 70. člena ZPVPJN (ob upoštevanju drugega odstavka 70. člena ZPVPJN), pa tudi na podlagi 249. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, odločila, da mora vlagatelj naročniku povrniti potrebni strošek (založenega predujma v znesku 500,00 EUR) za strokovno delo in izdelavo strokovnega mnenja.

Vlagatelj je naročniku dolžan povrniti stroške v znesku 500,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa (313. člen ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva poteka roka za izpolnitev obveznosti do plačila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 28. 3. 2013


Predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
" ELEKTRO GORENJSKA, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj
" Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d. o. o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana
" ELEKTRONABAVA, d. o. o., Ljubljana, Cesta 24. junija 3, 1231 Ljubljana " Črnuče
" Odvetniška pisarna LMR, d. o. o., Dunajska cesta 151, 1000 Ljubljana
" ELTIMA, d. o. o., Ljubljana-Črnuče, Ljubljana, Šlandrova ulica 8C, 1231 Ljubljana " Črnuče
" C & G, d. o. o., Ljubljana, Riharjeva ulica 38, 1000 Ljubljana
" MR, d. o. o., Miklavčeva ulica 7, 2000 Maribor
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana
" v arhiv " tu
" finančna služba " tu

Natisni stran