Na vsebino
EN

018-053/2013 Onkološki inštitut Ljubljana

Številka: 018-053/2013-6
Datum sprejema: 27. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Vide Kostanjevec, kot predsednice senata ter Sonje Drozdek Šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, v postopku revizije oddaje javnega naročila »Okolju prijazne storitve čiščenja« in na podlagi zahtevkov za revizijo, ki sta ju vložila vlagatelj Aktiva čiščenje d.o.o., Ljubljanska cesta 12 F, Trzin, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana (v nadaljevanju: prvi vlagatelj) in Celovite storitve d.o.o., Puhova ulica 15, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor (v nadaljevanju: drugi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.03.2013

odločila:

1. Obravnavanje zahtevka za revizijo prvega vlagatelja in zahtevka za revizijo drugega vlagatelja se združi v en revizijski postopek.

2. Zahtevku za revizijo prvega vlagatelja in zahtevku za revizijo drugega vlagatelja se ugodi in se razveljavi naročnikova Odločitev o oddaji naročila št. JN-S-0042/2012-POG, z dne 04.01.2013.

3. Zahtevama prvega in drugega vlagatelja za povrnitev stroškov se delno ugodi. Naročnik je dolžan vsakemu izmed njiju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 9.557,39 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višji stroškovni zahtevi prvega in drugega vlagatelja se zavrneta.

4. Naročnik je dolžan Državni revizijski komisiji v roku 3 (treh) mesecev od prejema tega sklepa predložiti odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila.

Obrazložitev:

Naročnik je javno naročilo objavil na Portalu javnih naročil dne 09.10.2012, pod št. objave JN 10810/2012 in v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti dne 11.10.2012, pod št. objave 2012/S 196-322652.

Naročnik je dne 04.01.2013 sprejel Odločitev o oddaji naročila št. JN-S-0042/2012-POG, s katero je ponudnike obvestil, da je javno naročilo oddal v izvedbo družbi Sodexo d.o.o., Železna cesta 16, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je navedel, da je ponudba izbranega ponudnika pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna.

Prvi vlagatelj je dne 09.01.2013 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in drugega vlagatelja. Drugi vlagatelj je dne 11.01.2013 zahteval vpogled v ponudbo izbranega ponudnika in izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Vpogleda sta bila opravljena dne 11.01.2013 in 15.01.2013, o čemer sta sestavljena zapisnika. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve izdal dne 15.01.2013.

Prvi vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 21.01.2013). Prvi vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Prvi vlagatelj ugotavlja, da je izbrani ponudnik (družba Sodexo d.o.o.) ponudbo oddal brez partnerjev in podizvajalcev, kljub temu pa so v ponudbi tudi potrdila in izjave družbe Aspen SP. z.o.o., Poljska ter referenčni potrdili, ki sta bili izdani tej družbi. Ker so v ponudbi ključni dokumenti izpolnjeni in podpisani zgolj s strani družbe Sodexo d.o.o. in ker v ponudbi tudi ni akta o skupni izvedbi naročila, je nepopolna. Nepopolna pa je tudi v primeru, če se jo obravnava kot samostojno ponudbo, saj v tem primeru izbrani ponudnik ni izpolnil referenčnega pogoja. Prav tako je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi zato, ker niti v ponudbi niti v dopolnitvah ni predložil dokazila v slovenskem jeziku, da pravna oseba Aspen SP. z.o.o. ni storila kaznivih dejanj, ki so navedena v točki P1 poglavja 2 razpisne dokumentacije. Iz izpisa iz registra je razvidno, da družbo Aspen SP. z.o.o. zastopa direktor Krzysztof Andrzej Gorlich. Ta oseba bi morala, tudi v primeru, če bi se družba Aspen SP. z.o.o. štela kot partner, predložiti dokazilo, da niti pravna oseba niti njen zakoniti zastopnik nista storila kaznivih dejanj. Glede te zahteve je naročnik od izbranega ponudnika zahteval tudi dopolnitev, vendar izbrani ponudnik ustreznega potrdila ni predložil. Prav tako družba Aspen SP. z.o.o. z dokumenti, podanimi v ponudbi in v dopolnitvi ponudbe, ni uspela izkazati, da je izpolnila pogoj iz točke P7, v skladu s katerim ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih računov. Ker gre za družbo, registrirano v tujini, je bilo predloženo potrdilo banke BNP Paribas, z dne 13.12.2012, iz potrdila pa ne izhaja, da je pogoj izpolnjen. Izbrani ponudnik je tudi pojasnil, da institucije na Poljskem izpolnjevanje pogoja neblokiranega računa izkazujejo z besedno zvezo "Enforcement title", iz predloženega dokumenta pa izhaja, da je na računu družbe Aspen SP. z.o.o. od 01.01.2012 ena izvršba. Dokument torej ne potrjuje, da družba v zadnjih 6 mesecih ni imela blokiranega bančnega računa oziroma, da na bančnem računu ni bilo zahtevka za izvršbo.

Drugi vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 21.01.2013). Drugi vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi in zahteva povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Drugi vlagatelj navaja, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da je na Obrazcu št. 1 navedena zgolj družba Sodexo d.o.o. ter da so v ponudbo priložene tudi listine za tujo družbo Aspen SP. z.o.o. Čeprav ponudniki ob oddaji ponudbi niso bili dolžni predložiti akta o skupni izvedbi naročila, bi moral izbrani ponudnik vseeno izkazati, da je pooblaščen za oddajo skupne ponudbe. Ker je naročnik ponudbo izbranega ponudnika kljub temu izbral, je ravnal v nasprotju z določili prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-2). Drugi vlagatelj navaja, da so listine za družbo Aspen SP. z.o.o. priložene zgolj v fotokopijah, pri čemer se v ponudbi originali ne nahajajo, odsotnost originalnih listin pa predstavlja vsebinsko nepopolnost ponudbe izbranega ponudnika, ki je ni več mogoče sanirati. Potrdilo banke o neblokiranem računu, Obrazec št. 5 in k njemu predložene listine, Obrazec št. 9 in priložene listine ter Obrazca št. 12 in 13 so predloženi v barvni kopiji. Naročnik pa je v svojem odgovoru navedel, da mora družba iz tujine predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane Obrazce št. 5, 9 in 12, kar pomeni izvirnike. Res je, da je na posameznih listinah družba Sodexo d.o.o. označila, da je kopija enaka originalu ter dodala tudi svoj žig, vendar to ne potrjuje verodostojnosti listin. Drugi vlagatelj navaja, da se družba Sodexo d.o.o., tudi ob predpostavki, da nastopa z družbo Aspen SP. z.o.o., ne more sklicevati na reference te družbe. V konkretnem primeru je predmet javnega naročila izvajanje storitve čiščenja, kar pomeni, da je namen predložitve referenc v tem, da se preveri, ali je ponudnik usposobljen opraviti razpisano storitev. Družba Sodexo d.o.o. ne more usposobljenosti izkazovati z referencami družbe iz Poljske, saj je logično, da vsakodnevnega čiščenja ne more izvajati preko oddaljene tuje družbe, ki v Sloveniji (niti v njeni bližini) nima izpostave. Drugi vlagatelj je prepričan, da družba Sodexo d.o.o. ne more izkazati, da bo imela na volje reference (sredstva) družbe Aspen SP. z.o.o., saj ta družba ne bo izvajala posla in njene reference ne bodo izkoriščene pri konkretnem postopku javnega naročanja. Drugi vlagatelj tudi dvomi, da bo družba iz tujine prevzela večji del izvedbe, temveč bo večji del posla izvedla družba Sodexo d.o.o., ki je tujo družbo izkoristila zgolj za "posojo imena". Drugi vlagatelj tudi sicer dvomi v pristnost referenc, in sicer zato, ker je izbrani ponudnik v pojasnilu sam navedel, da naj bi v okviru holdinga Aspen storitve čiščenja izvajali dve družbi Aspen - Plus z.o.o. (za katero je v okviru predstavitve holdinga predložen certifikat) in Aspen ZPChr SP. z.o.o. (za katero certifikat ne obstoji), iz izpiska ministrstva pa ne izhaja, da je ta družba sploh registrirana. Drugi vlagatelj predlaga, da se preveri ustreznost referenc in obstoj navedene družbe. Drugi vlagatelj dvomi v pristnost referenc tudi zato, ker iz izpiska iz registra za družbo Aspen SP. z.o.o. ne izhaja, da ima registrirano dejavnost čiščenja. Drugi vlagatelj navaja, daj je naročnik za ponudnika iz tujine zahteval potrdilo banke o neblokiranem računu v zadnjih 6 mesecih. Izbrani ponudnik pa za družbo Aspen SP. z.o.o. v zvezi s tem ni predložil originala, poleg tega je predložil dokument v tujem jeziku. Tudi po naročnikovem pozivu izbrani ponudnik zahtevi ni zadostil, saj je tokrat predložil izjavo prokurista, da noben račun te družbe zadnjih osem mesecev ni bil blokiran, kar pa ne predstavlja izjave banke kot je to zahteval naročnik, pa tudi sicer izjava prokurista teh podatkov ne more veljavno potrditi. Iz predložene izjave banke BNP Paribas, z dne 26.12.2012, izhaja zgolj potrditev, da na dan izdaje tega potrdila na bančnem računu stranke ni izvršbe, ne izhaja torej potrditev naročnikove zahteve, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranih računov. Naročnik je tudi zahteval, da ponudnik predloži izjave vseh poslovnih bank, izbrani ponudnik pa je za tujo družbo predložil zgolj izjavo ene banke. Drugi vlagatelj zatrjuje, da ima družba Aspen SP. z.o.o. račune odprte pri več bankah ali pa da ima pri isti banki odprtih več računov. Navedeno je mogoče razbrati iz izjave prokurista, ki je zapisal, da noben bančni račun ni bil blokiran. Drugi vlagatelj tudi očita naročniku, da izbrani ponudnik ne zaposluje osebe, ki bi zadostovala zahtevi naročnika iz točke P15. Izbrani ponudnik kot nadzorno osebo navaja osebo, ki se bo pri njem zaposlila le v primeru izbire. Pri tem je pomembno, da je ta oseba že v času, ko je imela naziv višji sanitarni tehnik, pri naročniku opravljala dela vodenja in organizacije izvajanja čiščenja prostorov. Ker je naročnik pogoj iz točke P15 oblikoval tako, da mora nadzorna oseba kumulativno zadostiti pogoju izkušenj in izobrazbe, izbrani ponudnik zahteve ni izpolnil. Drugi vlagatelj še navaja, da je naročnik kršil ZJN-2 tudi s tem, ko je dopustil, da je ponudbo izbranega ponudnika dopolnila oseba, ki ni niti zakoniti zastopnik ponudnika niti oseba, ki je navedena kot kontaktna oseba. Takšno dopolnjevanje bi bilo dopustno, če bi se nanašalo na dokumente, ki se že nahajajo v ponudbi. Potrebno je upoštevati, da dopolnitev predstavlja dokumente, glede katerih še ni bila izražena volja izbranega ponudnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika in tako spreminja ponudbeno vsebino. Izbrani ponudnik tudi ni izpolnil alineje z navedbo skrbnika pogodbe pri izvajalcu, kar pomeni vsebinsko pomanjkljivost ponudbe. Iz predloženih potrdil za družbo Aspen SP. z.o.o., pa ne izhaja, da družba oz. njen zakoniti zastopnik nista bila kaznovana za kazniva dejanja, ki jih je naročnik navedel kot pogoj v okviru točke P1. Naročnik bi moral preveriti, za katera kazniva dejanja so bila potrdila glede tuje družbe predložena in nato ugotoviti, ali gre vsaj za podobna kazniva dejanja. Naročnik je tako preuranjeno zaključil, da je ponudba v tem delu popolna.

Izbrani ponudnik se je dne 30.01.2013 izjasnil do navedb prvega vlagatelja, dne 01.02.2013 pa še do navedb drugega vlagatelja. Izbrani ponudnik pojasnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije in v celoti zavrača očitke obeh vlagateljev. Izbrani ponudnik zaključuje z ugotovitvijo, da je njegova ponudba popolna in da je ravnal tudi v skladu z vsemi naročnikovimi pozivi k dopolnitvam in dodatnim pojasnilom ponudbe.

Naročnik je dne 12.02.2013 zahtevek za revizijo prvega vlagatelja zavrnil in posledično zavrnil tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik navaja, da je v skladu z drugim odstavkom 28. člena ZPVPJN, dne 30.01.2013 pozval izbranega ponudnika, naj mu predloži pooblastilo družbe Aspen SP. z.o.o., s katerim ga ta pooblašča za pripravo in podpis celotne ponudbe ter podpis Vzorca pogodbe. Izbrani ponudnik je predložil kopijo pooblastila družbe Aspen SP. z.o.o., z dne 13.12.2012 (v slovenskem in angleškem jeziku), s katerim pooblašča Sodexo d.o.o. za pripravo in podpis ponudbene dokumentacije, podpis Vzorca pogodbe in podpis pogodbe v primeru, če bosta izbrana kot najugodnejša. Naročnik navaja, da je ponovno preveril ponudbo izbranega ponudnika in ugotovil, da je popolna. Ugotovil je, da so za soponudnika iz tujine predloženi vsi zahtevani dokumenti, ki jih je naročnik navedel v odgovoru, ki je bil dne 06.11.2013 objavljen na Portalu javnih naročil, in sicer:
- da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v točki P1 poglavja 2 - izpolnjevanje pogoja je razvidno iz dokumenta Zapytanie o udzielenie infornaciji o podmiocie zbiorowym, z dne 23.11.2012, za zakonitega zastopnika pa iz dokumenta Zapytanie o udzielenie informaciji o osobie, z dne 23.11.2012,
- da družba Aspen SP. z.o.o., v Republiki Sloveniji nima neplačanih davčnih obveznosti, kar je razvidno iz dokumenta Podatki o izpolnjevanju davčnih obveznosti za potrebe vodenja postopkov javnega naročanja, št. DT 42900-74043/2012-2-08-122-06, z dne 13.12.2012,
- da je v ponudbo predložen izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 9,
- da je v ponudbi predložen podpisan in žigosan Obrazec št. 12 in
- da iz ponudbe izhaja, da tuja družba ni imela blokiranih računov v zadnjih šestih mesecih.
Naročnik navaja, da je izbranemu ponudniku dne 11.12.2012 poslal zahtevo, naj mu posreduje slovenski prevod dokumentov, ki se nanašajo na pogoj iz točke P4 poglavja 2. Naročnik pojasnjuje, da je pri tem storil napako in napisal točka P4 namesto točka P1 (ki se nanaša na Potrdilo o nekaznovanosti). Naročnik je nato naveden pogoj preveril sam, pri čemer je ugotovil, da je izpolnjevanje pogoja razvidno iz dokumenta "Zapytanie o udzielenie infornaciji o podmiocie zbiorowym", za zakonitega zastopnika pa iz dokumenta "Zapytanie o udzielenie informaciji o osobie". Oba dokumenta je izdalo "Ministerstwo sprawioedliwosci Krajowy Rejestr Karny" dne 23.11.2012, iz obeh pa izhaja, da ni(sta) na seznamu nacionalne kazenske evidence ("nie figuruje w podmiotow zbiorowych krajowego rejestru"). Naročnik tudi navaja, da je izbranemu ponudniku dne 11.12.2012 poslal zahtevo za dodatno pojasnilo ponudbe, v katerem ga je pozval naj odgovori na vprašanje, iz katerega dokumenta je razvidno, da partner iz tujine v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih računov. Izbrani ponudnik se je odzval s pojasnilom, da se na Poljskem izpolnjevanje tega pogoja dokazuje z besedno zvezo "Enforcement title", kar pomeni izvršba. Banke na Poljskem za njihova podjetja, ki sodelujejo na javnih razpisih v ta namen izdajajo takšna potrdila. Pojasnilu je bilo priloženo obvestilo banke BNP Paribas bank Polska SA, z dne 26.11.2012, v angleškem jeziku in njegov prevod, v katerem je navedeno, da na dan izdaje tega potrdila na bančnem računu družbe Aspen SP. z.o.o. (tekoči račun, odprt dne 27.04.2011 pri podružnici Krakow) ni izvršbe. V tem dokumentu je tudi navedeno, da se zaostale obveznosti niso nikoli pojavile. Priloženo je bilo tudi obvestilo banke BNP Paribas bank Polska SA, z dne 13.12.2012, v katerem je navedeno, da na bančnem računu ni nobenih zahtevkov za izvršbo. Navedeno je tudi, da je bila od 01.01.2012 na računu ena izvršba (v znesku 232,20 PLN) ter da je bil preostanek salda na računu sproščen in na voljo stranki, prav tako pa tudi, da se zaostale obveznosti niso nikoli pojavile. Naročnik še navaja, da je po pozivu prejel še izjavo prokurista družbe Aspen SP. z.o.o.., da na Poljskem ni inštitucije, ki bi ustrezala AJPES in izdajala uradna potrdila, da bančni račun ni blokiran in da je praksa, da banka, ki vodi tekoči račun, posreduje informacije o bančnem računu subjekta. Prokurist je tudi navedel, da noben račun družbe Aspen SP. z.o.o.. v zadnjih osmih mesecih ni bil blokiran, kar pomeni, da družba ni bila omejena glede naročil bančnih storitev in v tem obdobju nobeno naročilo družbe ni bilo zavrnjeno s strani banke zaradi pomanjkanja sredstev ali blokade računa.

Naročnik je zavrnil tudi zahtevek za revizijo drugega vlagatelja (dokument št. JN-S-0042/2012-POG), z dne 14.02.2013) in njegovo zahtevo za povrnitev stroškov. Glede očitka, ki se nanaša na oddajo samostojne ponudbe, naročnik navaja enake argumente kot pri prvem vlagatelju in zatrjuje, da gre za partnersko ponudbo dveh soponudnikov. Naročnik navaja, da v razpisni dokumentaciji ni navedel, da morajo biti dokumenti predloženi v originalu in pojasnjuje, da je pri zahtevah za dodatno pojasnilo upošteval prakso Državne revizijske komisije, ki se nanaša na pojem formalno nepopolne ponudbe. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na reference. Naročnik navaja, da je ponudbo izbranega ponudnika obravnaval kot skupno ponudbo in pri tem ugotovil, da je izbrani ponudnik referenčni pogoj v celoti izpolnil. Naročnik navaja, da je dne 11.02.2013 pozval oba referenčna naročnika, da potrdita referenci izbranega ponudnika (elektronska pošta, poslana obema naročnikoma je priložena v razpisni dokumentaciji). Naročnik je tudi preveril, ali je družba Aspen SP. z.o.o. registrirana za storitev čiščenja in ugotovil, da iz izpiska iz registra izhaja, da vključuje tudi dejavnost 81 (torej storitve čiščenja notranjih prostorov, vseh vrst čiščenja zunanjih površin in specialna čiščenja). Naročnik se tudi ne strinja z očitki, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogoja o neblokiranih računih. Naročnik v zvezi s tem podaja enako obrazložitev kot pri prvem vlagatelju. Naročnik še dodaja, da je pozval izbranega ponudnika k pojasnilu, koliko računov ima odprtih. Izbrani ponudnik mu je odgovoril, da ima odprta dva računa pri BNP Paribas bank Polska SA, glavnega (ki je namenjen finančnemu poslovanju) in posebnega, ki je namenjen posebnemu (socialnemu) skladu za invalide, ki ga je bila dolžan odpreti skladno s Statutom za invalide. Naročnik v nadaljevanju citira zahteve, ki jih je morala izpolnjevati nadzorna oseba in zatrjuje, da s strani izbranega ponudnika ponujena nadzorna oseba pogoje izpolnjuje. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na komunikacijo in navaja, da ni zahteval, da lahko z naročnikom komunicira le oseba, ki je navedena v ponudbi. Naročnik tudi navaja, da je neizpolnjeno alinejo v Vzorcu pogodbe smatral kot nebistveno pomanjkljivost ponudbe, te pa ni potrebno odpraviti. Naročnik na koncu še navaja, da mu je izbrani ponudnik za družbo Aspen SP. z.o.o., predložil dve potrdili poljskega Ministrstva za pravosodje, z dne 23.11.2012, in sicer, da niti družba niti njen zakoniti zastopnik nista na seznamu nacionalne kazenske evidence.

Prvi vlagatelj se je z vlogo, z dne 18.02.2013, opredelil do naročnikove odločitve. Prvi vlagatelj navaja, da iz naročnikovega poziva k dopolnitvi ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Namesto da bi naročnik zahtevku za revizijo ugodil, je znotraj predrevizijskega postopka izvedel dopolnitev ponudbe, kar po ustaljeni praksi Državne revizijske komisije ni dopustno. Prvi vlagatelj ponovno poudarja, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče razumeti kot skupne ponudbe dveh ponudnikov, saj v njej kot ponudnik in edini podpisnik dokumentov, nastopa zgolj družba Sodexo d.o.o. Vključitev ponudnika, ki do poteka roka za oddajo ponudb sploh ni izjavil volje, da ponuja ponudbo, pa ne pomeni zgolj dopolnitev ponudbe v nasprotju z 78. členom ZJN-2, temveč gre za oddajo ponudbe po izteku roka za oddajo ponudbe, takšno ponudbo pa mora naročnik, na podlagi tretjega odstavka 73. člena ZJN-2, kot prepozno, vrniti ponudniku. Prvi vlagatelj tudi navaja, da bi moral izbrani ponudnik (skladno s tretjim odstavkom 45. člena ZJN-2) predložiti dokazilo, da bo imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila. Ker izbrani ponudnik z nobenim dokumentom ni izkazal sodelovanja z družbo Aspen SP. z.o.o., tudi ni izkazal da bo imel na voljo kapacitete, kar pa reference tudi sicer ne morejo biti. Prvi vlagatelj še navaja, da je ponudnik (skladno s točko 1.4) v tujem jeziku lahko uporabil le uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe. Ker ponudba izbranega ponudnika dokazila za družbo Aspen SP. z.o.o., ni predložil v slovenskem jeziku je nepopolna tudi, če bi bilo mogoče to podjetje šteti kot partnerja. Poleg tega družba Aspen SP. z.o.o. tudi ne izpolnjuje pogoja P7. Naročnik je namreč prejel pojasnilo izbranega ponudnika, da gre pojem blokirani račun enačiti z zahtevkom za izvršbo in da je bil preostanek sproščen po tem, ko je bil dolg, zaradi katerega je prišlo do izvršbe, poplačan. Prav tako je nepomembna izjava prokurista, saj ZJN-2 ne dopušča dokazovanja ekonomskih pogojev z izjavo ponudnikov. Takšna izjava je dopustna le v okviru izkazovanja osnovne sposobnosti.

Drugi vlagatelj se je z vlogo, z dne 21.02.2013, opredelil do naročnikove odločitve. Drugi vlagatelj navaja, da je naročnik s tem, ko je izbranemu ponudniku omogočil naknadno predložitev pooblastila družbe Aspen SP. z.o.o. za pripravo in podpis ponudbe in pogodbe, ponovno kršil ZJN-2. Pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika v zvezi s tem namreč ni mogoče šteti kot formalno pomanjkljivost ponudbe in pomeni vsebinski poseg v ponudbo. Pooblastilo je pripravljeno naknadno in izbrani ponudnik z njim v trenutku oddaje ni razpolagal. Vlagatelj vztraja tudi pri očitku, da gre pri predložitvi fotokopij za vsebinsko pomanjkljivost ponudbe ter navaja, da žig in podpis družbe Sodexo d.o.o. ne more potrditi verodostojnosti fotokopiranih listin. Drugi vlagatelj tudi zatrjuje, da so navedbe izbranega ponudnika in naročnika v delu, ki se nanašajo na reference družbe Aspen SP. z.o.o. pavšalne. Neizpolnjevanje referenčnega pogoja se bo pokazalo v fazi izpolnjevanja pogodbe, kjer bo dela izvajala družba Sodexo d.o.o., za kar pa slednja ni predložila nobene reference. Naročnik pa se prav tako ni opredelil do očitkov o tem, da Aspen SP. z.o.o. v Sloveniji nima podružnice in da zato ne bo mogla izvesti razpisane storitve. Drugi vlagatelj vztraja tudi pri očitkih, ki se nanašajo na reference in na (ne)izpolnjevanja pogoja iz točke P7 in opozarja, da je izbrani ponudnik celo sam navedel, da lahko pojasnila glede bančnega računa pridobi tudi od banke. Drugi vlagatelj še navaja, da je očitno, da ima družba Aspen SP. z.o.o. odprtih več računov in dvomi, da "settlement račun" ne služi poslovanju, saj se tudi na njem izvajajo transakcije, ki služijo za izplačilo subvencij invalidom. Iz dodatnih pojasnil tudi izhaja, da storitve čiščenja (kot invalidsko podjetje) opravlja Aspen ZPChr SP. z.o.o., za to družbo pa ne obstoji certifikat, iz izpiska registra podjetnikov pa prav tako ne izhaja, da ta družba obstaja. Poleg tega pa je naročnik izbranega ponudnika v zvezi s tem večkrat pozval k odpravi iste pomanjkljivosti, česar pa ne bi smel storiti. Drugi vlagatelj vztraja tudi pri vseh očitkih, ki se nanašajo na (ne)izpolnjevanja pogoja iz točke P1.

Naročnik je dne 15.02.2013 in 26.02.2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Državna revizijska komisija je dne 18.03.2013 podaljšala rok za odločitev, o čemer je obvestila naročnika, oba vlagatelja in izbranega ponudnika.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb obeh vlagateljev, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami.; v nadaljevanju: ZPP), katerega določbe se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, uporabljajo v revizijskem postopku, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami, ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta vlagatelja vložila zahtevek za revizijo v istem postopku oddaje javnega naročila, zato je, zaradi pospešitve obravnavanja, obravnavanje zahtevkov za revizijo združila v en revizijski postopek in izdala skupno odločitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


V obravnavanem primeru prvi in drugi vlagatelj očitata naročniku, da je iz ponudbe izbranega ponudnika razvidno, da jo je oddala le družba Sodexo d.o.o. in da posledično izbrani ponudnik ni izpolnil referenčnega pogoja. Vlagatelja tudi zatrjujeta, da četudi bi se ponudba izbranega ponudnika štela kot skupna ponudba dveh soponudnikov, je nepopolna zato, ker so v ponudbi ključni dokumenti predloženi le za enega izmed njiju. Oba vlagatelja tudi navajata, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna tudi iz več drugih razlogov. Prvi vlagatelj navaja, da je nepopolna zato, ker potrdilo o nekaznovanosti ni predloženo v slovenskem jeziku (kar naj izbrani ponudnik ne bi saniral niti po naročnikovem pozivu) in iz razloga, ker izbrani ponudnik ni izkazal, da je izpolnil pogoj iz točke P7 (pogoj se nanaša na zahtevo po neblokiranih računih v zadnjih šestih mesecih poslovanja). Drugi vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna iz razloga, ker je za družbo Aspen SP. z.o.o. večina dokumentov predloženih v fotokopiji ter zato, ker ni izpolnil pogojev iz točk P1 (ki se nanaša na nekaznovanost ponudnika in njegovega zakonitega zastopnika), P7 in P15 (ta pogoj zahteva nadzorno osebo, ki bo vodila, organizirala in nadzirala opravljanje razpisanih storitev). Drugi vlagatelj tudi dvomi v predložene reference in navaja, da izbrani ponudnik vsakodnevnega čiščenja ne more izvajati preko oddaljene tuje družbe, ki v Sloveniji (niti v njeni bližini) nima svoje izpostave. Drugi vlagatelj prav tako tudi navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker v Vzorec pogodbe ni vpisal nadzornika pogodbe in ker dopolnitve ponudbe niso bile dane s strani kontaktne osebe ali zakonitega zastopnika

Naročnikova navodila v zvezi z oddajo skupne ponudbe izhajajo iz točke 1.6 (Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev) 1. točke Splošnih določb naročila:

"V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila".

V zvezi z oddajo skupne ponudbe je pomemben zlasti odgovor naročnika, ki ga je dne 16.11.2012 objavil na Portalu javnih naročil. Odgovor naročnika je skladno z določilom drugega odstavka 71. člena ZJN-2 postal del razpisne dokumentacije. Naročnik je na vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov, in sicer, katere dokumente morata skupna ponudnika predložiti v primeru, če je eden izmed njiju ponudnik iz tujine, odgovoril:

"Ponudnik iz Slovenije mora predložiti vse dokumente, ki so zahtevani v razpisni dokumentaciji (poglavje 3 Navodila za izdelavo ponudbe).

Ponudnik iz tujine mora posebej predložiti:

- dokazila, da niso storili kaznivih dejanj, ki so opredeljena v točki P1 poglavja 2 -Pogoji za udeležbo,
- potrdilo banke o neblokiranem računu v zadnjih 6 mesecih,
- soglasje za pridobitev podatkov iz davčne evidence (Obrazec št. 5), da lahko naročnik sam pridobi podatke, da je ponudnik (ki je iz tujine) v Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki jih mora poravnati,
- izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 12 - Tehnične zahteve in specifikacije,
- pravni akt o skupni izvedbi naročila (v primeru, da bo skupna ponudba izbrana na javnem razpisu).

Pogoje pod zaporednimi številkami P12, P14 in P15 lahko v primeru skupne ponudbe izpolnijo partnerji skupaj."

Drugih zahtev, ki bi se nanašale na oddajo skupne ponudbe v razpisni dokumentaciji ni.

Iz zgoraj citiranih zahtev je razvidno, da je naročnik v primeru, če bosta oddala skupno ponudbo dva ponudnika, od katerih je eden iz tujine, od domačega ponudnika zahteval predložitev vseh listin iz 3. poglavja razpisne dokumentacije (Navodilo za izdelavo ponudbe). Naročnik je v tej točki zahteval predložitev 20 različnih listin in vnaprej pripravljenih obrazcev (med njimi tudi Obrazec št. 1 - Ponudba, vse listine, ki se nanašajo na izpolnjevanje postavljenih pogojev, bančne garancije, zavarovalno polico itd.), tuji ponudnik pa je moral predložiti le štiri listine (pravni akt o skupni izvedbi je naročnik zahteval od skupnih ponudnikov šele in zgolj v primeru, če bo njihova ponudba izbrana kot najugodnejša). Iz citiranega odgovora je tudi razvidno, da so lahko tri naročnikove zahteve iz 2. poglavja (Pogoji za udeležbo) skupni ponudniki izpolnili skupaj (pogoj iz točke P12, P14 in P15). Le eden izmed skupnih ponudnikov je moral predložiti certifikat kakovosti - ISO 9001 s področja javnega naročila ali celotnega poslovanja ali drug dokument o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti (točka P12), prav tako so lahko skupni ponudniki skupno izpolnili referenčni pogoj (točka P14) in kadrovsko zahtevo, ki se nanaša na nadzorno osebo (točka P15). Naročnik je torej v primeru predložitve skupne ponudbe za ponudnika iz tujine postavil bistveno manj zahtev (oziroma je zahteval le štiri listine) kot za domačega ponudnika. Poleg tega je različno zahtevo postavil tudi v delu, ki se nanaša na neblokiran(e) račun(e). Medtem, ko je za od domačega ponudnika zahteval, da izkaže, da v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni imel blokiranega nobenega izmed računov (kar je moral ponudnik dokazati z ustreznim BON obrazcem ali s predložitvijo potrdil vseh poslovnih bank, kjer ima odprt račun, pri čemer noben izmed dokumentov ni smel biti starejši od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb), pa je v zvezi s tem od tujega ponudnika zahteval le "potrdilo banke o neblokiranem računu v zadnjih šestih mesecih". Naročnik je različna dokazila od domačega in tujega ponudnika zahteval tudi v točki P1, ki se nanaša na Potrdila o nekaznovanosti. Domači ponudnik je lahko v ta namen predložil bodisi Potrdilo o nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje (ta listina ni smela biti starejša od 30 dni pred rokom za predložitev ponudb) ali pooblastilo naročniku, da ta podatek lahko pridobi sam. Tuji ponudnik pa je moral predložiti (kakršnokoli) "dokazilo, da ni storil kaznivih dejanj iz točke P1".

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je predložil listine za dve različni pravni osebi. Prva je družba Sodexo d.o.o., Ljubljana, torej domači ponudnik, ki mu noben izmed vlagateljev ne očita, da ni predložil vseh zahtevanih listin (drugi vlagatelj v zvezi s tem zgolj zatrjuje, da nadzorna oseba, ki jo je ponudil, ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije - kar bo predmet nadaljnje obrazložitve tega sklepa). Druga družba, ki nastopa v ponudbi, je ponudnik iz Poljske - to je družba Aspen SP. z.o.o., Krakow, ki ji oba vlagatelja očitata, da je ni mogoče šteti kot partnerja v skupni ponudbi ter tudi, da listine, ki se nanašajo nanjo, niso skladne z vsemi zahtevami iz razpisne dokumentacije (tudi ti očitki bodo deležni posebne obravnave v nadaljnji obrazložitvi te odločitve).

Pregled ponudbe izbranega ponudnika tudi pokaže, da je za družbo iz Poljske predložil naslednje dokumente: dve potrdili o nekaznovanost (v poljščini), potrdilo banke BNP Paribas, z dne 02.11.2012 (v angleškem jeziku), Obrazec št. 5 - soglasje družbe Aspen SP. z.o.o., da lahko naročnik za družbo sam pridobi podatke iz davčne evidence ter s strani družbe Aspen SP. z.o.o., izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 12. Prav tako sta za navedeno družbo v ponudbo priložena tudi dva referenčna obrazca (Obrazca št. 13) v poljščini in slovenščini.

Naročnik je v fazi pregleda ponudb od izbranega ponudnika zahteval prevode za predložene dokumente v poljskem jeziku, kar je izbrani ponudnik tudi storil. Za vse dokumente, ki jih je navedel naročnik, se je izbrani ponudnik odzval s prevodi, ki so bili vsi opravljeni po sodnih tolmačih.

Ker je izbrani ponudnik tudi za tujega ponudnika predložil vse zahtevane dokumente (torej vse dokumente, ki jih je v primeru oddaje skupne ponudbe, od katerih je en ponudnik iz tujine, zahteval naročnik), ni mogoče slediti vlagateljema, da gre v konkretnem primeru za samostojno ponudbo, pač pa za skupno ponudbo, ki sta jo oddali dve družbi - ena domača (Sodexo d.o.o.) in ena tuja družba (poljska družba Aspen SP. z.o.o.). Ob opisanem dejanskem stanju sta imela vlagatelja sicer imel možnost, da bi od naročnika v zvezi s tem zahtevala dodatna pojasnila (na navedeno možnost sta bila opozorjena v točki 1.11 - Pojasnila razpisne dokumentacije) ali (v kolikor sta menila, da so naročnikove zahteve v delu, ki se nanašajo na oddajo skupne ponudbe pomanjkljive in nedorečene) vložiti zahtevek za revizijo, vendar sta bila to dolžna storiti v rokih, ki jih za vložitev zahtevka za revizijo (ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali na razpisno dokumentacijo) določa 25. člen ZPVPJN. Po poteku teh rokov namreč vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje naročnikove zahteve na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala še oba preostala očitka prvega vlagatelja. Prvi vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker potrdila o nekaznovanosti ni predložil v slovenskem jeziku, česar izbrani ponudnik ni saniral niti po naročnikovem pozivu ter iz razloga, ker izbrani ponudnik ni izkazal, da je izpolnil pogoj iz točke P7 (pogoj se nanaša na zahtevo po neblokiranih računih v zadnjih šestih mesecih poslovanja).

Naročnik je v točki 1.4 (Jezik) Splošnih določb naročila od ponudnikov izrecno zahteval, da mora biti ponudba predložena v slovenskem jeziku. Izjemi je dopustil v tehničnem delu ponudbe ("za že uveljavljene tehnične izraze") ter v delu, ki se nanaša na Potrdila o kakovosti in certifikate.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, je izbrani ponudnik obe potrdili o nekaznovanosti (za družbo Aspen SP. z.o.o.) predložil v poljščini. Ker pa naročnik v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb od izbranega ponudnika ni zahteval naj predloži (tudi) prevoda obeh spornih dokumentov, Državna revizijska vlagateljevemu očitku o tem, da se izbrani ponudnik na naročnikov poziv k dopolnitvi ponudbe ni odzval z zahtevanimi prevodi, ni mogla slediti. Naročnik namreč sam priznava (kar potrjuje tudi odstopljena dokumentacija), da je sprva res želel izbranega ponudnika pozvati tudi k predložitvi prevodov obeh navedenih listin. Naročnik je navedel "da je pri tem storil napako in napisal točka P4 namesto P1, zato se je odločil da bo prejeti listini preveril sam".

Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom v tem, da je izbrani ponudnik s predložitvijo obeh potrdil naročnikovo zahtevo naročnika po vsebini izpolnil. Ker pa ju ni predložil v slovenskem jeziku, je ravnal v nasprotju z navodili iz razpisne dokumentacije. Vendar pa navedena pomanjkljivost po oceni Državne revizijske komisije predstavlja zgolj formalno nepopolnost ponudbe (v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2), saj odprava slednje ne bi povzročila nedopustnih sprememb ponudbe. Ob navedenem Državna revizijska komisija tudi ne nasprotuje naročniku v tem, da je lahko navedeno pomanjkljivost odpravil sam, zaradi česar mu izbranega ponudnika v zvezi s tem ni bilo potrebno pozivati na dopolnitev ponudb. Skladno s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 namreč naročnik zahteva dopolnitev ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more preveriti sam. Zakon ne določa, katera dejstva lahko naročnik preveri sam, iz česar je mogoče sklepati, da lahko naročnik sam preveri tudi vsebino dokumenta, ki je predložen v tujem jeziku.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, je naročnik v primeru oddaje skupne ponudbe dveh ponudnikov, od katerih je en izmed njiju tuja družba zahteval le "potrdilo banke o neblokiranem računu v zadnjih šestih mesecih". Naročnik je zahteval od tujega soponudnika le potrdilo o (enem) neblokiranem računu od drugega partnerja pa v primeru, če je domača pravna oseba, potrdilo o tem, da ni imel blokiranega nobenega izmed računov. Izbrani ponudnik je za tujega partnerja v zvezi s tem v ponudbo predložil banke BNP Paribas, z dne 26.11.2012, v angleškem jeziku. Iz navedene listine je (med drugim) razvidno, da je lanskoletni promet na tekočem računu v PLN izražen v osem mestni številki, da na dan izdaje tega potrdila na bančnem računu stranke ni izvršbe ter da stranka uporablja kreditne produkte te banke, da se znesek skupne kreditne izpostavljenosti lahko izrazi v sedem mestni številki v PLN ter da se zaostale obveznosti niso nikoli pojavile. Tekom pregleda ponudb, je naročnik izbranega ponudnika pozval, naj mu predloži (še) slovenski prevod tega dokumenta ter ga zaprosil naj mu pojasni, kje v dokumentu je razvidno, da partner iz tujine v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa. Izbrani ponudnik je naročniku znotraj danega roka posredoval prevod dokumenta, poleg tega mu je tudi pojasnil, da se na Poljskem izpolnjevanje tega pogoja dokazuje z besedno zvezo "Enforcement title" (izvršba) ter da banke na Poljskem za njihova podjetja, ki sodelujejo na javnih razpisih, v ta namen izdajajo prav takšna potrdila. Izbrani ponudnik je še navedel, da v kolikor naročnik potrebuje dodatno dokazilo ali pojasnilo glede bančnega računa, ga lahko pridobi bodisi od banke ali od družbe Aspen SP. z.o.o. Izbrani ponudnik je predložil (še eno) potrdilo banke BNP Paribas, z dne 13.12.2012, s podobno vsebino kot jo ima potrdilo banke, z dne 26.11.2012, iz njega pa izhaja tudi, da je bila od 01.01.2012 na računu stranke ena izvršba.

Naročnik je po prejemu navedenega prevoda in pojasnila izbranega ponudnika pozval, da naj "priskrbi izjavo, da partner iz tujine v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa". Izbrani ponudnik se je tokrat odzval z izjavo prokurista, da noben bančni račun družbe Aspen SP. z.o.o. tekom zadnjih osmih mesecev ni bil blokiran.

Izbrani ponudnik se je v zvezi z izkazovanjem spornega pogoja sicer vsakič odzval v skladu z naročnikovim pozivom. Ker pa iz predloženih bančnih dokazil še vedno ni razvidno, ali je izbrani ponudnik pogoj izpolnil (iz njih namreč ni mogoče ugotoviti, ali račun v zahtevanem obdobju ni bil blokiran, prav tako pa tudi ni jasno, kako na izpolnitev pogoja vpliva dejstvo, "da je bila od 01.01.2012 na računu stranke ena izvršba"), je Državna revizijska komisija očitku prvega vlagatelja sledila. Poleg tega ZJN-2 dopušča (kot pravilno navaja oba vlagatelja) zapriseženo izjavo ponudnika le pri dokazovanju izpolnjevanja zahtev, ki se nanašajo na osnovno sposobnost (in torej ne tudi na izpolnjevanje pogojev, ki se nanašajo na ekonomsko in finančno sposobnost), iz naročnikove zahteve pa tudi izrecno izhaja, da mora tuji soponudnik (kot dokazilo o izpolnjevanju predmetnega pogoja) predložiti izjavo banke. Izbrani ponudnik pa je tudi sicer navedel, da lahko v zvezi z izpolnitvijo tega pogoja preskrbi izjavo banke.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala še vse preostale očitke drugega vlagatelja. Kot že izhaja iz te obrazložitve, drugi vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker je za družbo Aspen SP. z.o.o. večina dokumentov predloženih v fotokopiji, ker ni izpolnil pogojev iz točk P1 (ki se nanaša na nekaznovanost ponudnika in njegovega zakonitega zastopnika), P7 (pogoj se nanaša na zahtevo po neblokiranih računih v zadnjih šestih mesecih poslovanja) in P15 (ta pogoj zahteva nadzorno osebo, ki bo vodila, organizirala in nadzirala opravljanje razpisanih storitev). Drugi vlagatelj tudi dvomi v predložene reference in navaja, da izbrani ponudnik vsakodnevnega čiščenja ne more izvajati preko oddaljene tuje družbe, ki v Sloveniji (niti v njeni bližini) nima svoje izpostave. Drugi vlagatelj prav tako tudi navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna, ker v Vzorec pogodbe ni vpisal nadzornika pogodbe in ker dopolnitve ponudbe niso bile dane s strani kontaktne osebe ali zakonitega zastopnika.

Državna revizijska komisija se je že pri presoji zahtevka za revizijo, ki ga je vložil prvi vlagatelj, izrekla o očitkih, ki se nanašajo na potrdili o nekaznovanosti družbe Aspen SP. z.o.o. in njenega zakonitega zastopnika ter na (ne)izpolnjevanje pogoja o neblokiranem računu s strani tujega soponudnika. Državna revizijska komisija se v zvezi s temi očitki drugega vlagatelja (v izogib ponavljanju) v celoti sklicuje na svoje navedbe iz te obrazložitve, ki se nanašajo na podobne očitke prvega vlagatelja. Vse ostale očitke drugega vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila.

Državna revizijska komisija se ne strinja z drugim vlagateljem, da bi morali biti vsi dokumenti ponudnikov predloženi v izvirnikih ali v overjenih kopijah. Ker naročnik takšne zahteve v razpisni dokumentaciji ni postavil ter iz razloga, ker drugi vlagatelj tudi sicer ni izrazil nikakršnih dvomov v verodostojnost (s strani izbranega ponudnika) predloženih dokumentov v kopijah, Državna revizijska komisija očitku drugega vlagatelja v tem delu zahtevka za revizijo ni sledila.

Iz podobnih razlogov je Državna revizijska zavrnila tudi očitek, ki se nanaša na dopolnitev oziroma pojasnjevanje ponudbe izbranega ponudnika. Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni postavil nobenih zahtev o tem, kdo (in v kakšni funkciji) lahko posreduje dodatne dokumente in pojasnila posamezne ponudbe, je vlagateljev očitek, da bi navedeno lahko storila zgolj (v ponudbi) navedena kontaktna oseba ali ponudnikov zakoniti zastopnik, zavrnila.

Drugi vlagatelj tudi zatrjuje, da izbrani ponudnik ni izpolnil kadrovskega pogoja iz točke P15 poglavja 2 razpisne dokumentacije. Naročnik je v tej točki postavil naslednjo zahtevo:

"Nadzorna oseba, ki bo vodila, organizirala in nadzirala opravljanje storitev čiščenja pri naročniku, ima najmanj dvoletne izkušnje (neprekinjeno) z vodenjem in organizacijo storitev čiščenja prostorov v bolnišnici ali zdravstvenem domu, ter ima naslednjo zahtevano izobrazbo diplomirani sanitarni inženir ali diplomirana medicinska sestra oz. diplomirani zdravstvenik. Raven izobrazbe: 6/2:
- specializacija po višješolski izobrazbi (prejšnja),
- visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
- visoka strokovna izobrazba (1. bolonjska stopnja),
- visokošolska univerzitetna izobrazba (1. bolonjska stopnja).

Ponudnik izpolni in predloži Obrazec št. 14 - Nadzorna oseba."

Drugi vlagatelj zatrjuje, da s strani izbranega ponudnika ponujena oseba ni zaposlena pri izbranem ponudniku, zlasti pa očita naročniku, da ponujena oseba ni hkrati zadostila obema zahtevama iz te točke, in sicer, da bi morala imeti zahtevano izobrazbo že v času, ko je pri referenčnemu naročniku opravljala dela vodenja in organizacije izvajanja storitev čiščenja.

Z očitki drugega vlagatelja se ni mogoče strinjati. Naročnik namreč v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da mora biti ponujena nadzorna oseba zaposlena pri izbranem ponudniku. Poleg tega iz naročnikove zahteve tudi ne izhaja, da bi morala ponujena oseba imeti zahtevano izobrazbo že v času, ko je pri referenčnemu naročniku opravljala dela vodenja in organizacije izvajanja storitev čiščenja. Ker je iz predloženega referenčnega obrazca (Obrazec št. 14) razvidno, da ponujena oseba izpolnjuje obe navedeni zahtevi (ima najmanj dvoletne izkušnje z neprekinjenim vodenjem in organizacijo storitev čiščenja prostorov v bolnišnici ter zahtevano stopnjo izobrazbe), je Državna revizijska komisija očitek zavrnila.

Drugi vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik ni izpolnil referenčnega pogoja iz točke P14. Naročnik je v tej točki postavil naslednjo referenčno zahtevo:

"Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvajal dnevno čiščenje v trajanju najmanj 12 mesecev nepretrgoma na enem ali več objektov skupne kvadrature najmanj 25.000 m". Kot referenčni posel čiščenja se štejejo razpisane storitve čiščenja prostorov bolnišnice (hospitalni, ambulantni in operacijski prostori) in/ali prostorov zdravstvenega doma. Ponudnik izpolni in predloži obrazec št. 13 - Reference. Referenco mora podpisati končni naročnik referenčnega posla, s čimer se tak posel šteje za uspešno izvedenega."

Kot že izhaja iz te obrazložitve, so lahko skupni ponudniki zahteve pod zaporednimi številkami P12, P14 in P15 izpolnili skupaj (odgovor naročnika, ki je bil dne 16.11.2012 objavljen na Portalu javnih naročil). ). Le eden izmed skupnih ponudnikov je torej moral predložiti certifikat kakovosti - ISO 9001 s področja javnega naročila ali celotnega poslovanja ali drug dokument o enakovrednih ukrepih za zagotavljanje kakovosti (točka P12), prav tako so lahko skupni ponudniki skupno izpolnili referenčni pogoj (točka P14) in kadrovsko zahtevo, ki se nanaša na nadzorno osebo (točka P15).

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v ponudbo priložil dva izpolnjena referenčna obrazca (v poljskem jeziku in v overjenih prevodih). Iz njiju izhaja, da je izbrani ponudnik referenčni pogoj v celoti izpolnil. Iz referenčnih obrazcev (ki sta podpisana in žigosana s strani referenčnih naročnikov) je razvidno, da je eden izmed obeh skupnih ponudnikov - to je družba Aspen SP. z.o.o. izvedla dve referenčni storitvi (prva se nanaša na specialistično čiščenje in 24 - urno vzdrževanje čistoče v prostorih bolnišnice ter na sortiranje zdravstvenih in komunalnih odpadkov, druga pa na kompleksne usluge čiščenja in transporta v bolnišnici) v dveh različnih bolnišnicah (Szpital Miejski, Krakov in Szpital Wolski, Warszawa). Iz vpisanih podatkov tudi izhaja, da sta bili obe referenčni storitvi izvajani nepretrgoma dve leti (od 26.06.2010 - 25.06.2012) in da (skupaj) dosegata zahtevano kvadraturo (prva referenca se nanaša na 17.335,4 m", druga pa na 17.632,01 m"). Iz obeh referenčnih obrazcev so razvidni tudi podatki o skupni vrednosti posla in kontaktnih osebah, v njiju pa so prav tako vpisani prostori, ki so bili (o)čiščeni. Iz odstopljene dokumentacije prav tako izhaja, da je naročnik obe referenci preveril pri referenčnih naročnikih, ki sta mu jih dne 21.02.2013 v celoti potrdila.

Državna revizijska komisija je v zvezi s tem preverila tudi trditev drugega vlagatelja o tem, da družba Aspen SP. z.o.o. ni registrirana za razpisano dejavnost in ugotovila, da temu ni tako. Iz odstopljene dokumentacije (točneje iz Izpiska iz registra podjetnikov, ki ga je dne 25.09.2012 izdal Oddelek za centralne informacije državnega sodnega registra namreč izhaja, da je navedena družba registrirana tudi za razpisano dejavnost (v okviru dejavnosti iz točke 81).

Državna revizijska komisija je nevpis podatka o nadzorniku pogodbe štela za nebistveno formalno pomanjkljivost ponudbe - torej za napako, ki jo je mogoče (v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) spregledati oziroma je ni potrebno odpraviti.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevkoma prvega in drugega vlagatelja ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik bo moral v ponovljenem delu postopka, ki je bil razveljavljen, ponovno izvesti pregled ponudbe izbranega ponudnika, pri čemer mora upoštevati tudi ugotovitve Državne revizijske komisije iz tega sklepa. Naročnik bo tako moral v ponovljenem postopku pregledovanja in vrednotenja ponudb zlasti ugotoviti, ali je izbrani ponudnik izpolnil zahtevo, ki se nanaša na (ne)blokado računa. Šele na podlagi teh ugotovitev bo lahko presodil, ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna in popolna.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Prvi in drugi vlagatelj sta zahtevala povrnitev stroškov, nastalih z revizijo. V zahtevkih za revizijo sta zahtevala povrnitev vplačane revizijske takse v višini 8.573,39 EUR, odvetniško nagrado za zastopanje v višini 1.400,00 EUR, 20,00 EUR za izdatke (tar. št. 6002) ter 20 % DDV, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Določilo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, iz lastnih sredstev vlagatelju in izbranemu ponudniku povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso. Državna revizijska komisija je vlagateljema kot potrebne priznala stroške za takso v višini 8.573,39 EUR, odvetniško nagrado v višini 800,00 EUR, katere višino je določila skladno z 19. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) in 13. členom ZOdvT, po pravičnem preudarku, ob upoštevanju vseh okoliščin primera in 20 % DDV na odvetniško nagrado, pavšalni znesek v višini 20,00 EUR za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT in 20 % DDV, vse skupaj v znesku 9.557,39 EUR. Državna revizijska komisija je kot nepotrebne ocenila ostale priglašene stroške. Naročnik je prvemu vlagatelju in drugemu vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 9.557,39 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V skladu s prvim odstavkom 41. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija, kadar sprejme odločitev iz druge alineje prvega odstavka 39. člena tega zakona in se ta nanaša na postopek oddaje javnega naročila, v katerem je treba obvestila, upoštevaje zakon, ki ureja javno naročanje, objaviti v Uradnem listu Evropske unije, od naročnika zahtevati, da ji predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila, v katerem je bil vložen zahtevek za revizijo.

Naročnik bo moral Državni revizijski komisiji v roku treh mesecev od prejema tega sklepa predloži odzivno poročilo o izvedbi postopka oddaje javnega naročila za "Okolju prijazne storitve čiščenja", ki je bil razveljavljen v 2. točki izreka tega sklepa. Poročilo mora vsebovati: navedbo javnega naročila, za katero je bil izveden revizijski postopek, navedbo odločitve Državne revizijske komisije, opis nepravilnosti, ki jih je ugotovila Državna revizijska komisija, opis napotkov, ki jih je Državna revizijska komisija dala in opis načina odprave nepravilnosti (tretji odstavek 41. člena ZPVPJN).

Če bo Državna revizijska komisija ugotovila, da v odzivnem poročilu ni izkazana odprava nepravilnosti ali upoštevanje napotkov Državne revizijske komisije, ali naročnik odzivnega poročila Državni revizijski komisiji ne bo predložil, bo morala Državna revizijska komisija zoper naročnika začeti postopek za ugotavljanje prekrška po uradni dolžnosti (četrti odstavek 41. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


Drugi vlagatelj je v zahtevku za revizijo tudi predlagal, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila (prvi odstavek 19. člena ZPVPJN). Ker je konkretnem primeru naročnik že opravil izbiro (torej je že zaključil vsa postopkovna dejanja, ki jim sledi le še sklenitev pogodbe) je takšen predlog v obravnavanem primeru brezpredmeten, saj naročniku sklenitev pogodbe preprečuje že sam zakon (prvi odstavek 17. člena ZPVPJN). Državna revizijska komisija zato o predlogu drugega vlagatelja za zadržanje postopka oddaje javnega naročila ni odločala.

V Ljubljana dne 27.03.2013


predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- ONKOLOŠKI INŠTITUT LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Sodexo d.o.o., Železna cesta 16, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji d.o.o., Brdnikova 44, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Gorjup, Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 11, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Zupančičeva 3, Ljubljana
- Arhiv - tu

Natisni stran