Na vsebino
EN

018-081/2013 Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije

Številka: 018-081/2013-3
Datum sprejema: 27. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter Vide Kostanjevec in mag. Maje Bilbija kot članic senata, v revizijskem postopku oddaje javnega naročila »Tehnična ekspertiza za Ljubljansko železniško vozlišče v okviru projekta RAILHUC«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Tehnološki park 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27. 3. 2013

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila "Tehnična ekspertiza za Ljubljansko železniško vozlišče v okviru projekta RAILHUC", katerega obvestilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil, dne 28. 12. 2012, pod št. objave JN13922/2012. Naročnik je z Odločitvijo o oddaji naročila, izdano dne 4. 2. 2013, pod št. 148/13-lm, ponudnike obvestil, da se kot najugodnejši izbere ponudnik PNZ d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev z vlogo z dne 18. 2. 2013 vložil zahtevek za revizijo. Navaja, da mu je naročnik dne 14. 2. 2013 omogočil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, pri čemer se je izkazalo, da so vsi obrazci, ki jih je izbrani ponudnik predložil za dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti ter obrazci, ki so služili ocenjevanju po podmerilu Dodatna strokovna usposobljenost, označeni kot zaupni, tudi sicer so bili po zatrjevanju naročnika podatki, katerih vpogled je bil zahtevan, določeni kot poslovna skrivnost po sklepu izbranega ponudnika. Na zahtevo vlagatelja, da se mu pokaže vsebina tega sklepa, mu je bilo pojasnjeno, da je tudi ta sklep poslovna skrivnost in je bil vpogled zavrnjen. Vlagatelj je tako opravil vpogled v navedenih omejitvah, kar je po njegovem mnenju v nasprotju z 22. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), saj ponudnik ne more preprosto označiti tistih delov ponudbe, ki dokazujejo njegovo sposobnost in tistih delov, ki se upoštevajo pri ocenjevanju ponudbe kot poslovno skrivnost, saj ne gre za naročilo zaupne narave. Ne glede na navedeno vlagatelj v nadaljevanju navaja razloge, zaradi katerih meni, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja tehnične in kadrovske sposobnosti, pri čemer izpostavlja, da tudi naročnik dvomi v sposobnost izbranega ponudnika, kar izhaja iz njegovega poziva za pojasnilo ponudbe izbranega ponudnika z dne 28. 1. 2013. Vlagatelj trdi, da oseba (univ. dipl. inž. grad.), ki jo je izbrani ponudnik navedel kot strokovnjaka s področja načrtovanja železniške infrastrukture (pogoj pod točko 7.b), ni strokovnjak s področja železniške infrastrukture, kar po mnenju vlagatelja priznava tudi izbrani ponudnik, ko v pojasnilu z dne 1. 2. 2013 navaja, da je to strokovnjak, ki ima več kot 5-letne izkušnje z načrtovanjem prometne infrastrukture in da je železniško infrastrukturo razumeti kot cestno, železniško in drugo (pristaniško, letališko) prometno infrastrukturo. Navedena definicija železniške infrastrukture je po mnenju vlagatelja napačna, saj železniška infrastruktura omogoča izvajanje posebne, po svoji tehnologiji specifične, veje prometa, to je železniški promet (v Sloveniji je javna železniška infrastruktura urejena s posebnim zakonom o železniškem prometu). Vlagatelj izpostavlja, da mu naročnik za navedenega strokovnjaka ni omogočil vpogleda v obrazec 1.5 Posebne izkušnje na področjih povezanih s tem poslom, kar je nerazumljivo glede na pojasnilo izbranega ponudnika, pri vlagatelju pa tak način vzbuja resen dvom v resničnost izpolnitve pogoja. Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da prav tako dvomi, da je oseba (univ. dipl. inž. grad., mag. " prometna smer), ki jo je izbrani ponudnik navajal kot strokovnjaka s področja tehnologije železniškega prometa (pogoj pod točko 7.c), strokovnjak s področja tehnologije železniškega prometa. Vlagatelj pojasni tehnologijo železniškega prometa kot specifično, glede na metode postopka oziroma procese proizvodnje prometne storitve in bistveno drugačno od ostalih vej prometa, iz navedb v obrazcu 1.5 Posebne izkušnje na področjih povezanih s tem poslom, pa po ugotovitvah vlagatelja izhaja, da je oseba leta 2012 pridobila eno osebno referenco (Študija izvedljivosti vzpostavitve železniške infrastrukture do novega V. koridorja na relaciji Bad Radkersburg " Murska Sobota " vključuje mikroskopsko modeliranje železniškega prometa), kot pogoj pa so bile zahtevane najmanj 5-letne delovne izkušnje s področja prometno-tehnoloških elaboratov železniškega prometa (v ostale osebne reference vlagatelj ni mogel vpogledati). Vlagatelj trdi, da je že iz tega, kar je bilo mogoče videti in ob upoštevanju neustreznega pojasnila izbranega ponudnika z dne 1. 2. 2013, mogoče zaključiti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja tehnične in kadrovske sposobnosti. Vlagatelj zaključuje, da bi naročnik ponudbo izbranega ponudnika glede na navedeno moral izločiti iz postopka javnega naročanja, ker tega ni storil, pa je kršil 45. člen ZJN-2 ter temeljna načela javnega naročanja, prav tako je mimo vsebine lastne razpisne dokumentacije upošteval reference, zatrjevane v pojasnilu izbranega ponudnika, čeprav je vedel, da jih izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 25. 2. 2013 izjasnil o navedbah vlagatelja. Glede kršitve pravice do vpogleda opozarja, da vlagatelj v zahtevku nikjer določno ne navaja, v kateri obrazec ali podatek bi še želel in imel pravico vpogledati, pa mu to neupravičeno ni bilo omogočeno. Iz zapisnika o opravljenem vpogledu z dne 14. 2. 2013 izhaja, v kaj je vlagatelj vpogledal, prav tako iz kopij, ki jih je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo, izhaja, da je izbrani ponudnik soglašal z umikom oznake "zaupno" iz vseh listin, ki se nanašajo na kadre, zakriti pa so ostali izključno osebni podatki in reference oziroma referenčna potrdila, ki jih niso potrdili javni naročniki. Izbrani ponudnik še poudarja, da je bil vlagatelju omogočen vpogled v večjem obsegu od tistega, do katerega je bil upravičen, saj je vpogledal v vse dodatno predložene reference (za vseh 11 imenovanih kadrov bi zadoščalo 11 referenc, predloženih je bilo skoraj trikrat več, kot poslovna skrivnost sta bili zakriti le dve referenci), ki so jih potrdili javni naročniki, v kopije diplom in pooblastil ter v kopijo korespondence med naročnikom in izbranim ponudnikom, ki ni bila predmet zahteve za vpogled. Izbrani ponudnik meni, da je naročnik ravnal ob spoštovanju 22. člena ZJN-2, vlagatelju pa je omogočil vpogled v vse podatke, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru meril, tudi podatke, ki se nanašajo na dodatno nominirane kadre (v enakem obsegu, kot to izhaja iz prilog k zahtevku za revizijo), pri čemer je bil vlagatelju omogočen vpogled v vse dodatno predložene reference (prekrita je bila le ena, ki jo je potrdil zasebni subjekt, pa še v tem primeru gre za eno izmed dveh referenc za kader, za katero naročnik ni jasno določil, ali in s koliko ter katerimi referenčnimi deli se mora izkazati). Izbrani ponudnik še navaja, da je vlagatelj vpogledal tudi v naslovni del prve strani in v drugo stran sklepa o poslovni skrivnosti in se je lahko prepričal, da gre za sklep o poslovni skrivnosti, ki je bil sprejet pred datum oddaje ponudbe. Glede očitkov vlagatelja, da strokovnjak, naveden za dokazovanje pogoja pod točko 7.b, ni strokovnjak s področja železniške infrastrukture, izbrani ponudnik opozarja, da vlagatelj ne izpodbija določno izpolnjevanja nobenega izmed pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji, temveč le domneva, da imenovani kader ni strokovnjak z zahtevanega področja, pri čemer tudi napačno povzema pojasnila izbranega ponudnika. Izbrani ponudnik v pojasnilu z dne 1. 2. 2013 nikakor ni trdil, da je treba železniško infrastrukturo razumeti kot cestno, železniško in drugo prometno infrastrukturo, temveč je pojasnil, da je treba navedbo "načrtovanje/projektiranje prometne infrastrukture" iz rubrike "Opis delovnih nalog" v obrazcu 1.5 Življenjepis " CV razumeti v smislu, da obsega načrtovanje/projektiranje različnih vrst prometne infrastrukture, to je cestne, železniške, pristaniške, letališče infrastrukture, pri čemer je še pojasnil, na katerih področjih ima imenovani kader izkušnje in da so njegove izkušnje na področju železniške infrastrukture več kot 5-letne. Izbrani ponudnik tudi poudarja, da naročnik glede zahtevanih delovnih izkušenj ni jasno določil, kako se dokazujejo, niti ni podrobneje določil njihovega obsega in vsebine, izbrani ponudnik pa je obrazec v navedeni rubriki izpolnil tako, da je povzel opis delovnih nalog iz svoje sistemizacije. Izbrani ponudnik dalje pojasni, da je železniška infrastruktura del prometne infrastrukture, kar je splošno znano dejstvo, njene sestavne dele pa opredeljuje zakon o železniškem prometu (tudi iz navedb vlagatelja izhaja, da je železniška infrastruktura/promet ena izmed vej prometa). Zato po mnenju izbranega ponudnika trditev, da ima strokovnjak več kot 5-letne izkušnje z načrtovanjem prometne infrastrukture, ni v nasprotju s trditvijo, da ima strokovnjak več kot 5-letne izkušnje tudi na področju železniške infrastrukture. Izbrani ponudnik še navaja, da vlagatelju v natančne podatke o predloženih referencah vpogled ni bil omogočen, ker jih ni potrdil javni naročnik, sicer pa vlagatelj temu ne oporeka določno, ampak zgolj izpostavlja dvom v resničnost izpolnjevanja pogoja. Izbrani ponudnik tudi na tem mestu opozarja, da naročnik ni jasno določil, ali, koliko in kakšne reference je treba predložiti za ta kader, vlagatelj pa se je lahko o vsebini vsaj ene reference seznanil z vpogledom v pojasnilo izbranega ponudnika z dne 1. 2. 2013, saj navedba, iz katere izhaja vsebina referenčnega dela, ni bila prekrita. Da strokovnjak, ki je sodeloval pri ureditvi objekta železniške infrastrukture kot odgovorni projektant za izvedbene načrte tirov in tirnih naprav, ni strokovnjak s področja načrtovanja oziroma projektiranja železniške infrastrukture, pa je po prepričanju izbranega ponudnik nemogoče trditi. Glede navedb vlagatelja, da imenovani strokovnjak za dokazovanje pogoja pod točko 7.c ni strokovnjak s področja tehnologije železniškega prometa, izbrani ponudnik ponovno poudarja, da vlagatelj samo dvomi, iz njegovih navedb pa ni jasno, katerega izmed zahtevanih pogojev nominirana oseba naj ne bi izpolnjevala, saj vlagatelj le pavšalno navaja, da je mogoče že iz tega, kar je bilo mogoče videti, in ob upoštevanju neustreznega pojasnila izbranega ponudnika, zaključiti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja. Vlagatelj z ničemer ne pojasni, kako tak sklep izhaja iz videnega (iz reference, v katero je vlagatelj vpogledal izhaja prav nasprotno, saj bi lahko za strokovnjaka, ki ima referenco s področja mikroskopskega modeliranja železniškega prometa in z drugih področij načrtovanja železniške infrastrukture, ugotovil kvečjemu, da je strokovnjak s področja tehnologije železniškega prometa) in kako tak sklep izhaja iz neustreznega pojasnila izbranega ponudnika (izbrani ponudnik je prepričan, da iz pojasnila, za katerega vlagatelj ne pojasni, zakaj naj bi bilo neustrezno, izhaja nasprotno). Izbrani ponudnik meni, da naročniku ni mogoče očitati kršitev, saj se je naročnik o popolnosti njegove ponudbe želel še dodatno prepričati in je zato zahteval pojasnila. Glede referenčnih potrdil izbrani ponudnik pojasni, da ni nobenega dvoma, da so bila predložena v več kot zadostni količini in so vsebinsko ustrezna, čemur vlagatelj tudi ne oporeka, ampak zgolj dvomi o potrdilih, izključno iz razloga, ker ju ni videl. Izbrani ponudnik še navaja, da je naročnik pri presoji izpolnjevanja pogojev upošteval le že v ponudbi predložena dokazila, v zvezi z referencami, navedenimi v pojasnilu, pa poudarja, da so bile te reference navedene in upoštevane kvečjemu v smislu pojasnila o podrobneje opredeljeni vsebini delovnih izkušenj.

Naročnik je s sklepom, izdanim dne 6. 3. 2013, pod št. 463/13-mu, zahtevek za revizijo zavrnil. Očitke vlagatelja o kršitvah 22. člena ZJN-2 pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika zavrača in pojasni, da je bil vpogled skladen s sedmim odstavkom 22. člena ZJN-2 in prakso Državne revizijske komisije, saj so bili razkriti deli ponudbene dokumentacije, ki izkazujejo izpolnjevanje pogojev, prekriti pa so bili osebni podatki kadrov ter podatki, ki jih je izbrani ponudnik s sklepom z dne 21. 2. 2013 označil za poslovno skrivnost. Naročnik pojasni, da je bila glede podizvajalcev vsa dokumentacija javna, razen vrednosti poslov in sklenjenih medsebojnih sporazumov, pri projektni skupini so bila zakrita imena kadrov, razkriti pa deli ponudbe, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev in ponudbe v okviru meril (potrdila o ustreznosti izobrazbe, predložene licence, reference, pridobljene na javnih poslih ter delovna doba in vsebina dela, ne pa tudi delodajalec in konkretna pozicija). Naročnik dalje navaja, da s tem, ko je od izbranega ponudnika zahteval pojasnila, ni dvomil v njegovo sposobnost, pač pa ima pri javnih naročilih prakso, da preveri, če ponudba izpolnjuje razpisne pogoje. V zvezi z očitki vlagatelja, da strokovnjak, naveden za dokazovanje pogoja pod točko 7.b, ni strokovnjak s področja železniške infrastrukture, naročnik odgovarja, da v tem delu razpisne dokumentacije namenoma ni jasno določil načina dokazovanja pogoja več kot 5 let delovnih izkušenj na področju železniške infrastrukture in je dokazovanje prepustil ponudnikom. Že iz obrazca ter opisa del, ki ga je priložil izbrani ponudnik, izhaja, da ima imenovani strokovnjak več kot 5-letne delovne izkušnje z vodenjem oddelka, načrtovanjem/projektiranjem prometne infrastrukture ter vodenjem najzahtevnejših projektov in nalog, naročnik pa je z namenom odprave vsakršnih dvomov izbranega ponudnika zaprosil za dokazilo ali pojasnilo s podrobnejšim opisom vsebine del, kako navedeni strokovnjak izpolnjuje pogoj najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javne železniške infrastrukture v Republiki Sloveniji. Izbrani ponudnik je pojasnil, da ima strokovnjak več kot 5-letne delovne izkušnje pri vodenju, načrtovanju in projektiranju objektov železniške infrastrukture, zlasti v zvezi s projekti ureditve oziroma preureditve nivojskih prehodov, ki štejejo za javno železniško infrastrukturo v Republiki Sloveniji skladno z 10. členom Zakona o železniškem prometu. Naročnik zato meni, da so predložene izkušnje ustrezne in zadostne glede na zahteve iz razpisne dokumentacije, kakršnokoli strožje tolmačenje pogojev pa bi povzročilo njihovo nesorazmernost in bi dodatno omejilo konkurenco med ponudniki. Naročnik še navaja, da je bil vlagatelju v tem delu omogočen vpogled skladno z zakonodajo ter zadostno za uveljavljanje pravnega varstva. Glede očitkov vlagatelja, da imenovani strokovnjak za dokazovanje pogoja pod točko 7.c ni strokovnjak s področja tehnologije železniškega prometa, naročnik navaja, da je izbrani ponudnik za oba predlagana strokovnjaka pri poklicnih izkušnjah v opisu del navedel načrtovanje/projektiranje prometne infrastrukture " vodenje zahtevnih projektov oziroma najzahtevnejših nalog oziroma načrtovanje/projektiranje prometne infrastrukture " sodelavec, naročnik pa ga je tudi v tem delu zaprosil za dokazilo ali pojasnilo s podrobnejšim opisom vsebine del, kako strokovnjaka izpolnjujeta pogoj najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja prometno-tehnoloških elaboratov železniškega prometa. Izbrani ponudnik je pojasnil, da oba strokovnjaka že več kot 5 let sodelujeta pri projektih, ki obsegajo načrtovanje, raziskovanje in razvoj železniškega prometa oziroma infrastrukture in torej elaborate tehnologije s tega področja, zlasti v smislu prometnega modeliranja oziroma kot del modeliranja/simulacij prometa in infrastrukture. Izbrani ponudnik je pri tem navedel razvoj integralnega prometnega modela Republike Slovenije, multimodalni transportni model Ljubljanske regije ter dolgoročno napoved prometa na ravni Mestne občine Ljubljana, ti projekti pa vključujejo modeliranje vseh vrst prometa, vključno z železniškim. Pri vseh omenjenih projektih je bilo treba obravnavati sedanje stanje in zasnovati tehnologijo predvidenega prometa, kar je med drugim vključevalo tudi organizacijo prometa, izdelavo voznih redov in podobne naloge, strokovnjaka pa sta na tem segmentu sodelovala tudi na področju železniškega prometa/infrastrukture. Naročnik je iz opisa del v ponudbi ter navedenega pojasnila ugotovil, da strokovnjaka izpolnjujeta zahtevane pogoje.

Naročnik je dne 7. 3. 2013 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 11. 3. 2013 opredelil do navedb naročnika. Ne strinja se s stališčem naročnika, da je bil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika izveden skladno s sedmim odstavkom 22. člena ZJN-2. Vlagatelj ne nasprotuje naročniku, da je zakril osebne podatke, pač pa naročnikovemu sklicevanju na poslovno skrivnost pri zakrivanju podatkov, ki so po zakonu javni (v konkretnem primeru so bile reference eno izmed podmeril, naročnik pa vlagatelju ni omogočil vpogleda v referenco zasebnega subjekta). Dalje vlagatelj poudarja, da so bili pogoji za priznanje pogoja iz točke 7.b razpisne dokumentacije jasno in nedvoumno zapisani in bi jih ponudnik v primeru, da jih izpolnjuje, z lahkoto (z listinami) dokazal, naročnik pa niti ne bi imel potrebe po dodatnem pojasnilu. Izbrani ponudnik je izpolnjevanje pogoja 5 let delovnih izkušenj s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje ali vzdrževanja železniške infrastrukture samo zatrjeval, pa še to na precej nenavaden način, ko je pojem železniške infrastrukture razumel kot cestno, železniško in drugo infrastrukturo. Vlagatelj se strinja, da so nivojski prehodi po zakonu eden izmed sestavnih delov javne železniške infrastrukture, vendar je prepričan, da izkušnje s področja njihovega urejanja in preurejanja ni mogoče razumeti kot zadostne izkušnje s področja železniške infrastrukture, zaradi česar vlagatelj še vedno dvomi, da izbrani ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj. Vlagatelj se tudi ne strinja s trditvijo naročnika, da bi kakršnokoli strožje tolmačenje pogojev povzročilo nesorazmernost in dodatno omejevanje konkurence, saj je obstoj pogoja treba dokazati, ne pa ga tolmačiti, za konkretno javno naročilo pa se lahko zahteva le specialista s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javne železniške infrastrukture. Vlagatelj dalje vztraja pri navedbah glede neizpolnjevanja pogoja iz točke 7.c razpisne dokumentacije in ponovno poudarja, da je tehnologija železniškega prometa povsem drugačna od drugih vej prometa, zaradi česar izkušenj s tega področja ni mogoče enačiti s sodelovanjem, ki obsega načrtovanje, raziskovanje in razvoj železniškega prometa oziroma infrastrukture. Zahtevan je bil pogoj po izkušnjah s področja tehnologije železniškega prometa in ne s področja gradbene stroke, poleg tega pa ena referenca iz leta 2012 v tem delu dokazuje, da izbrani ponudnik pogoja ne izpolnjuje.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V zvezi z očitki vlagatelja, ki se nanašajo na domnevne kršitve naročnika pri opravljenem vpogledu vlagatelja v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz vlagateljevih navedb mogoče sklepati, da je vlagatelju sporno naročnikovo ravnanje v delu, ki se nanaša na podatke o kadrih, s katerimi je izbrani ponudnik dokazoval kadrovsko sposobnost in podatke o dodatnih kadrih, ki jih je izbrani ponudnik navajal za namen ocenjevanja pri merilu dodatna strokovna usposobljenost (kot eno izmed meril za ocenjevanje ekonomsko najugodnejše ponudbe) in katere je izbrani ponudnik označil za poslovno skrivnost (zakritje osebnih podatkov vlagatelju ni sporno), in sicer iz razloga, ker gre po prepričanju vlagatelja za podatke, ki so javni na podlagi 22. člena ZJN-2.

Vpogled v ponudbe ureja 22. člen ZJN-2. Sedmi odstavek 22. člena ZJN-2 določa, da mora naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila ponudniku na njegovo zahtevo dovoliti vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki upoštevaje prvi in drugi odstavek 22. člena ZJN-2 predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke. Skladno s prvim odstavkom 22. člena ZJN-2 mora naročnik med drugim zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Ne glede na določbo prvega odstavka 22. člena ZJN-2 so skladno z drugim odstavkom 22. člena ZJN-2 javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. Iz navedenih določb ne izhaja, da so podatki, s katerimi ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev, po zakonu javni, ampak so po zakonu (v vsakem primeru) poleg količine iz specifikacije, cene na enoto, vrednosti posamezne postavke in skupne vrednosti iz ponudbe javni le tisti podatki in le v tolikšnem obsegu, ki so bili merodajni za ocenjevanje ponudb v okviru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe.

Iz zapisnika o opravljenem vpogledu z dne 14. 2. 2013 ter navedb naročnika in izbranega ponudnika izhaja, da je vlagatelj v obravnavanem primeru, kljub oznaki "zaupno", lahko vpogledal tudi v določene podatke, ki jih je izbrani ponudnik v ponudbi navedel za dokazovanje kadrovske sposobnosti (projektna skupina, imenovana za izpolnjevanje pogoja iz točke 7), razen v osebne podatke, reference, ki niso bile pridobljene pri javnih naročnikih, v okviru poklicnih izkušenj pa naziv delodajalca in položaj. Vendar, kot že navedeno, ti podatki ne predstavljajo po zakonu javnih podatkov, saj niso služili ocenjevanju ponudbe po postavljenih merilih, ampak so bili namenjeni preverjanju zahtevane kadrovske sposobnosti izbranega ponudnika, zaradi česar v tem delu naročniku kršitve 22. člena ZJN-2 ni mogoče očitati.

Vlagatelj je v enakem obsegu lahko vpogledal tudi v podatke, ki jih je izbrani ponudnik v ponudbi navedel za ocenjevanje ponudbe po merilu dodatna strokovna usposobljenost (projektna skupina, imenovana za ocenjevanje pri podmerilu: dodatna strokovna usposobljenost). Vendar pa iz njegovih navedb v zahtevku za revizijo ni mogoče ugotoviti, v katere od podatkov, do katerih ni imel vpogleda, bi v okviru postopka oddaje javnega naročila oziroma v postopku pravnega varstva želel vpogledati, vlagatelj pa v tej smeri tudi ni postavil nobenega zahtevka (pravovarstvenega predloga), ampak le pavšalno opozarja na kršitev 22. člena ZJN-2. Iz nadaljnjih navedb vlagatelja v opredelitvi z dne 11. 3. 2013 sicer izhaja, da vlagatelj ne nasprotuje zakritju osebnih podatkov, se pa ne strinja z ravnanjem naročnika v delu, v katerem mu ni bil omogočen vpogled v referenco zasebnega subjekta (ker naj bi te bile eno izmed podmeril). Glede slednjega Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz objavljenih odgovorov naročnika in sprememb razpisnih pogojev in meril izhaja, da je naročnik merilo znanje in izkušnje z izvajanjem posebnih nalog (reference ponudnika) črtal in zato ti podatki niso bili več merodajni za ocenjevanje ponudb. Kolikor je vlagatelj imel v mislih reference strokovnjakov, ki jih je izbrani ponudnik imenoval v projektno skupino za ocenjevanje pri merilu strokovna usposobljenost, pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da so imenovani strokovnjaki zato, da bi jih naročnik upošteval pri merilu, morali izpolnjevati kriterije, določene pod točko b), c), d) ali e) 7. pogoja, določenega v poglavju II. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnikov. Izbrani ponudnik je prijavil pet dodatnih strokovnjakov, reference pa so bile zahtevane le za ekonomista, za katerega je izbrani ponudnik navajal reference, pridobljene pri javnih naročnikih in v katere je vlagatelj lahko vpogledal. Ostale reference, četudi so bile navedene pri posameznih strokovnjakih, niso bile merodajne niti za ocenjevanje ponudbe niti za ugotavljanje sposobnosti ponudnika in zato v tem delu naročniku ni mogoče očitati kršitve 22. člena ZJN-2, vlagatelj pa z vpogledom v te podatke ne bi izboljšal svojega položaja v postopku oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija ob ugotovljenem revizijske očitke vlagatelja v tem delu kot neutemeljene zavrača.

Med strankama je dalje sporno naročnikovo ravnanje v delu, ki se nanaša na preverjanje kadrovske sposobnosti izbranega ponudnika. Skladno s prvim odstavkom 80. člena ZJN-2 mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb izločiti vse ponudbe, ki niso popolne. Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Skladno z 19. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 je nepravilna ponudba tista, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona. V konkretnem primeru je sporno izpolnjevanje pogojev, ki se nanašajo na kadrovsko sposobnost izbranega ponudnika, glede katere ZJN-2 v 45. členu določa, da naročnik oceni in preveri tehnično in/ali kadrovsko sposobnost gospodarskih subjektov v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. Skladno z e) točko drugega odstavka 45. člena ZJN-2 lahko gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje tehnične in/ali kadrovske sposobnosti z navedbo izobrazbene in strokovne kvalifikacije oseb pri izvajalcu storitve oziroma gradnje in/ali kvalifikacije oseb, odgovornih za vodenje projektov, zlasti pa oseb, ki bodo vodile izvedbo storitve oziroma gradenj.

Naročnik je v poglavju II. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnikov, v 7. pogoju, zahteval, da ponudnik oblikuje projektno skupino, ki bo dejansko izvajala storitve, ki so predmet tega javnega naročila in bo sestavljena najmanj iz naslednjih strokovnjakov: en vodja projekta, en strokovnjak s področja načrtovanja železniške infrastrukture, dva strokovnjaka s področja tehnologije železniškega prometa, en prostorski načrtovalec in en ekonomist s strokovnimi izkušnjami s področja transportne ekonomije. V nadaljevanju je naročnik za vsakega strokovnjaka določil pogoje. Kot dokazilo je navedel, da mora ponudnik v obrazcu Ponudba izpolniti tabelo v točki št. 1.4 Projektna skupina, imenovana za izpolnjevanje pogoja iz točke 7, za vsakega prijavljenega strokovnjaka pa še izpolniti tabelo v točki št. 1.5 Življenjepis " CV, tabelo v točki št. 1.6 Referenčna potrdila za osebne reference, kjer so zahtevane in za vsakega strokovnjaka predložiti zahtevana dokazila (referenčna potrdila, kopije licenc, potrdila o izobrazbi), skladno z vsebino posameznega pogoja iz točke 7. Naročnik je še navedel, da bo moral ponudnik na zahtevo naročnika za vse imenovane osebe predložiti dokazilo o zaposlitvi (npr. pogodbo o zaposlitvi, obrazec M1 ali enakovredno ali sklenjeno veljavno podjemno pogodbo).

Vlagatelj trdi, da imenovani strokovnjak s področja načrtovanja železniške infrastrukture (univ. dipl. inž. grad.) ni strokovnjak s področja železniške infrastrukture, pri čemer izhaja iz pojasnil izbranega ponudnika in njegovim razumevanjem pojma železniška infrastruktura (ob tem izpostavlja, da ni vpogledal v obrazec 1.5 " Posebne izkušnje na področjih, povezanih s tem poslom). Naročnik je za (najmanj enega) strokovnjaka s področja načrtovanja železniške infrastrukture določil naslednje pogoje v točki 7.b:

- "univerzitetna izobrazba gradbene smeri;
- najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javne železniške infrastrukture v RS;
- vpis v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir gradbene stroke " odgovorni projektant."

Naročnik je kot enega izmed pogojev za strokovnjaka s področja načrtovanja železniške infrastrukture zahteval tudi najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javne železniške infrastrukture v RS. Izbrani ponudnik je za dokazovanje navedenega pogoja v obrazcu Ponudba, v točki št. 1.4 (Projektna skupina), podtočka 1.4.1. Pojektna skupina, imenovana za izpolnjevanje pogoja iz točke 7, pod zap. št. 2, navajal strokovnjaka (univ. dipl. inž. grad.) ter zanj izpolnil obrazec št. 1.5 Življenjepis " CV, v katerem je pod rubriko "Poklicne izkušnje", navedel dosedanje delovne izkušnje (od leta 2000 dalje), pri čemer je kot opis delovnih nalog navajal sodelovanje pri projektiranju ter vodenje oddelka, načrtovanje/projektiranje prometne infrastrukture, vodenje najzahtevnejših projektov in nalog. Naročnik je izbranega ponudnika glede navedenega opisa del dne 28. 1. 2013 pozval k pojasnilu ponudbe, in sicer da predloži dokazilo ali pojasnilo, s podrobnejšim opisom vsebine del, kako navedeni strokovnjak izpolnjuje pogoj najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javne železniške infrastrukture v RS in iz katerega bo jasno razvidno izpolnjevanje tega pogoja. V navedenem ravnanju Državna revizijska komisija ne najde morebitnih kršitev oziroma potrditev vlagateljevih navedb o tem, da je naročnik dvomil v sposobnost izbranega ponudnika, saj je naročnikova dolžnost, da ponudbo oziroma podatke v njej skrbno pregleda in preveri, ter pri tem poskrbi tudi za odpravo morebitnih formalnih nepopolnosti ali nejasnosti, vse skladno z določili ZJN-2.

Izbrani ponudnik je v pojasnilu z dne 1. 2. 2013 navedel, da iz navedb v obrazcu ponudbene dokumentacije izhaja, da ima navedeni strokovnjak več kot 5-letne izkušnje z načrtovanjem prometne infrastrukture, pri čemer pojasni, da je s tem mišljena cestna, železniška in druga (pristaniška, letališka) prometna infrastruktura v RS. Dalje še podrobneje navede, da ima strokovnjak na področju železniške infrastrukture več kot 5-letne izkušnje pri vodenju, načrtovanju in projektiranju objektov železniške infrastrukture, zlasti številni so projekti ureditve oziroma preureditve nivojskih prehodov (ki jih konkretno našteje), v okviru poslov za izdelavo idejnih zasnov in projektov, strokovnih podlag, študij variant, predinvesticijskih zasnov in izvedbenih načrtov pa je sodeloval kot izdelovalec, projektant " sodelavec, odgovorni projektant in/ali odgovorni vodja projekta. Izbrani ponudnik še navaja, da je v ponudbi opisal tudi dve novejši referenci ter priložil eno referenčno potrdilo, iz katerega izhaja, da je navedeni strokovnjak sodeloval pri ureditvi objekta železniške infrastrukture kot odgovorni projektant za izvedbene načrte tirov in tirnih naprav.

Državna revizijska komisija, ob upoštevanju zahtev iz razpisne dokumentacije, ki v zvezi z izpolnitvijo pogoja najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javne železniške infrastrukture v RS, razen izpolnitve obrazca št. 1.5 Življenjepis " CV, v rubriki "Poklicne izkušnje", ni zahtevala predložitve drugih dokazil, ter ponudbene vsebine izbranega ponudnika in v zvezi s tem podanih pojasnil z dne 1. 2. 2013, ugotavlja, da ni najti razlogov, ki bi potrjevali zaključke vlagatelja o tem, da navedeni strokovnjak ni dokazal zahtevanega pogoja najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javne železniške infrastrukture v RS. Namreč, naročnik lahko presoja izpolnjevanje pogojev le v vsebini in obsegu kot to zahteva v razpisni dokumentaciji, kot ustrezna pa lahko sprejme vsa dokazila (ali pojasnila), ki jih skladno s šestim odstavkom 45. člena ZJN-2 navede v obvestilu o javnem naročilu ali v povabilu k oddaji ponudbe kot ustrezna. Naročnik je zahteval izkušnje (kakršnekoli, saj jih ni konkretno določil ali omejil), s področja načrtovanja ali projektiranja ali gradnje ali vzdrževanja javne železniške infrastrukture v RS in izbrani ponudnik je glede tega že v ponudbi navedel, da je imenovani strokovnjak pridobil izkušnje s sodelovanjem pri projektiranju ter z vodenjem oddelka, načrtovanjem/projektiranjem prometne infrastrukture ter vodenjem najzahtevnejših projektov in nalog. Navedene izkušnje je izbrani ponudnik v pojasnilu z dne 1. 2. 2013 dodatno pojasnil z navedbo konkretnih projektov ureditve oziroma preureditve nivojskih prehodov ter pojasnilo, da je strokovnjak v okviru poslov za izdelavo idejnih zasnov in projektov, strokovnih podlag, študij variant, predinvesticijskih zasnov in izvedbenih načrtov sodeloval tudi kot izdelovalec, projektant " sodelavec, odgovorni projektant in/ali odgovorni vodja projekta.

Naročnik je na podlagi ponudbene vsebine in prejetih pojasnil ocenil, da so tovrstne izkušnje ustrezne, vlagatelj pa v zahtevku za revizijo nasprotnega ni dokazal. Navedbe vlagatelja o tem, da je izbrani ponudnik v svojem pojasnilu zavzel stališče, da je železniško infrastrukturo razumeti kot cestno, železniško in drugo (pristaniško, letališko) prometno infrastrukturo, tako ne držijo, saj je izbrani ponudnik pojasnil le, da je z opisom del v ponudbenem obrazcu (vodenje oddelka, načrtovanje/projektiranje prometne infrastrukture, vodenje najzahtevnejših projektov in nalog) mišljena cestna, železniška in druga (pristaniška, letališka) prometna infrastruktura v RS, kar gre razumeti na način, da je z navedbo prometne infrastrukture zajel tudi železniško infrastrukturo. Dejstvo, da vlagatelj ni vpogledal v del obrazca št. 1.5 Življenjepis " CV, in sicer v rubriko "Posebne izkušnje na področjih, povezanih s tem poslom (osebne reference)", pa za presojo izpolnjevanja pogoja najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javne železniške infrastrukture v RS ni relevantno, saj naročnik za strokovnjaka ni zahteval (osebnih) referenc, niti s temi referencami izbrani ponudnik ni dokazoval pogoja najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja načrtovanja, projektiranja, gradnje ali vzdrževanja javne železniške infrastrukture v RS. Državna revizijska komisija na podlagi ugotovljenega revizijske očitke vlagatelja tudi v tem delu kot neutemeljene zavrača.

Vlagatelj tudi dvomi, da je imenovani strokovnjak s področja tehnologije železniškega prometa (univ. dipl. inž. grad., mag. " prometna smer) strokovnjak s področja tehnologije železniškega prometa, pri čemer izhaja iz dejstva, da je tehnologija železniškega prometa specifična in drugačna od ostalih vej prometa, iz navedb v ponudbi izbranega ponudnika, v obrazcu 1.5, Posebne izkušnje na področjih, povezanih s tem poslom, pa naj bi izhajalo, da je strokovnjak leta 2012 pridobil eno osebno referenco, (v ostale osebne reference vlagatelj ni mogel vpogledati), kot pogoj pa so bile zahtevane najmanj 5-letne delovne izkušnje s področja prometno-tehnoloških elaboratov železniškega prometa.

Državna revizijska komisija po vpogledu v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik za (najmanj dva) strokovnjaka s področja tehnologije železniškega prometa postavil naslednje pogoje v točki 7.c:

- "univerzitetna izobrazba prometne smeri;
- najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja prometno-tehnoloških elaboratov železniškega prometa, pri čemer štejejo delovne izkušnje po pridobljeni zahtevani stopnji izobrazbe;
- vsaj dve uspešni referenci s področja mikroskopskega modeliranja železniškega prometa na JŽI v RS."

Izbrani ponudnik je za dokazovanje navedenega pogoja v obrazcu Ponudba, v točki št. 1.4 (Projektna skupina), podtočka 1.4.1. Pojektna skupina, imenovana za izpolnjevanje pogoja iz točke 7, navajal dva strokovnjaka, in sicer pod zap. št. 3 univ. dipl. inž. grad., mag. " prometna smer in pod zap. št. 4 univ. dipl. inž. grad. " prometna smer. Iz navedb vlagatelja (navedbe izobrazbe strokovnjaka) je mogoče sklepati, da vlagatelj neizpolnjevanje pogoja zatrjuje le za strokovnjaka pod zap. št. 3 (z izobrazbo univ. dipl. inž. grad., mag. " prometna smer). Vlagatelj kot dokaz v tem delu zahtevka za revizijo sicer prilaga kopijo obrazcev št. 1.5 Življenjepis " CV iz ponudbe izbranega ponudnika (prekrite v delu, v katere vlagatelj ni vpogledal) za oba strokovnjaka (pod zap. št. 3 in 4), vendar glede strokovnjaka pod zap. št. 4 (univ. dipl. inž. grad. " prometna smer) v zahtevku za revizijo ne poda nobenih navedb, zaradi česar je Državna revizijska komisija revizijske očitke presodila le v delu, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogoja za strokovnjaka pod zap. št. 3 (univ. dipl. inž. grad., mag. " prometna smer).

Kot izhaja iz zahtevanih pogojev, je naročnik za strokovnjaka s področja tehnologije železniškega prometa v drugi alineji zahteval delovne (poklicne) izkušnje, v tretji alineji pa (osebne) reference. Iz navedb vlagatelja ni jasno, za katerega od navedenih pogojev vlagatelj zatrjuje neizpolnjevanje pogoja, saj se vlagatelj sklicuje na podatke, navedene v obrazcu št. 1.5 Življenjepis " CV, v rubriki "Posebne izkušnje na področjih, povezane s tem poslom (osebne reference)", kjer je izbrani ponudnik navedel dve referenci in s katerimi je dokazoval pogoj iz tretje alineje, hkrati pa izpostavlja pogoj iz druge alineje (najmanj 5 let delovnih izkušenj s področja prometno-tehnoloških elaboratov), katerega je izbrani ponudnik sicer dokazoval s podatki v obrazcu št. 1.5, v rubriki "Poklicne izkušnje" (teh podatkov vlagatelj ne izpostavlja kot spornih). Vlagatelj nato očitke v tem delu zaključuje s pavšalno navedbo, da je že iz tega, kar je bilo mogoče videti (vlagatelj ne konkretizira, na katere podatke se ta navedba nanaša in ne pojasni, zakaj to dokazuje neizpolnjevanje pogoja in katerega) in ob upoštevanju neustreznega pojasnila izbranega ponudnika z dne 1. 2. 2013 (vlagatelj ne pojasni in ne dokaže, zakaj je pojasnilo neustrezno), mogoče zaključiti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja tehnične in kadrovske sposobnosti. Vlagatelj v nadaljevanju izpostavi zakonske določbe, ki naj bi jih naročnik pri tem kršil, ker ponudbe izbranega ponudnika ni izločil in ker naj bi mimo vsebine lastne razpisne dokumentacije upošteval reference, navedene v pojasnilu izbranega ponudnika, čeprav je vedel, da jih izbrani ponudnik v ponudbi ni predložil. Tudi glede te navedbe vlagatelj ne pojasni, katere reference naj bi naročnik upošteval in niso bile že navedene v ponudbi izbranega ponudnika, tudi sicer tega dejstva Državna revizijska komisija z vpogledom v pojasnilo izbranega ponudnika z dne 1. 2. 2013 ne ugotavlja, saj je izbrani ponudnik na poziv naročnika zgolj podrobneje pojasnil že navedene reference za oba strokovnjaka v ponudbi. Vlagatelj tudi v nadaljnjih navedbah v opredelitvi z dne 11. 3. 2013 zgolj vztraja pri revizijskih očitkih glede neizpolnjevanja pogoja iz točke 7.c razpisne dokumentacije in ponovno poudarja, da je tehnologija železniškega prometa povsem drugačna od drugih vej prometa, zaradi česar izkušenj s tega področja ni mogoče enačiti s sodelovanjem, ki obsega načrtovanje, raziskovanje in razvoj železniškega prometa oziroma infrastrukture ter navaja, da je bil zahtevan pogoj po izkušnjah s področja tehnologije železniškega prometa in ne s področja gradbene stroke, ena referenca iz leta 2012 v tem delu dokazuje, da izbrani ponudnik pogoja ne izpolnjuje.

Državna revizijska komisija iz navedb vlagatelja ni mogla ugotoviti, kateri konkretni pogoj je za vlagatelja sporen in zakaj, očitno pa vlagatelj v obravnavanem primeru ne loči zahtevanih delovnih (poklicnih) izkušenj in zahtevanih (osebnih) referenc ter v zvezi s tem predloženih dokazil izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija izpostavlja določbo 15. člena ZPVPJN, ki vlagatelju nalaga, da v zahtevku za revizijo navede očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, podoben zaključek pa gre napraviti tudi na podlagi 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.). Zahtevek za revizijo je namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila storil naročnik, v ta namen pa ZPVPJN od vlagatelja zahteva aktivno vlogo pri navajanju (pravno relevantnih) dejstev in predlaganju (pravno relevantnih) dokazov. Skladno s pravilom o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena morajo biti trditve jasne, določne (konkretizirane) in dokazane, tista stranka, ki določeno dejstvo zatrjuje, pa mora to dejstvo tudi dokazati (oziroma predlagati izvedbo ustreznih dokazov), posledice nedokazanosti nekega dejstva pa prizadenejo tisto stranko, ki mora dejstvo, glede na normo materialnega prava, zatrjevati in dokazati. Ker vlagatelj navedb v tem delu zahtevka za revizijo ni oblikoval jasno, konkretno in določno, za navedbe pa, razen kopij obrazcev iz ponudbe izbranega ponudnika, ni predlagal nobenih drugih dokazov, Državna revizijska komisija zakonitosti ravnanja naročnika v tem delu ni mogla vsebinsko preizkusiti in je posledično temu zaključila, da vlagatelj ni uspel dokazati naročnikovih kršitev.

Ker Državna revizijska komisija po presoji revizijskih očitkov vlagatelja ni ugotovila naročnikovih kršitev v postopku oddaje javnega naročila, je zahtevek za revizijo vlagatelja, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva. Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povračilo stroškov zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 27. 3. 2013


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, Tehnološki park 19, Ljubljana
- Prometni institut Ljubljana d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana
- PNZ d.o.o., Vojkova cesta 65, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- arhiv, tu

Natisni stran