Na vsebino
EN

018-096/2013 Občina Žalec

Številka: 018-096/2013-2
Datum sprejema: 25. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spr.; v nadaljevanju: ZPVPJN) po članici mag. Maji Bilbija v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »strokovni nadzor s svetovanjem pri prenovi starega mestnega jedra Žalec« in v zvezi z vlogo z dne 18. 3. 2013, ki jo je Državna revizijska komisija štela za pritožbo, ki jo je vložil vlagatelj Stark, zobozdravstvena dejavnost, projektiranje-inženiring in izobraževanje, d. o. o., Trnovski pristan 8, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, Žalec (v nadaljevanju: naročnik), 25. 3. 2013

odločila:

Vloga z dne 18. 3. 2013, ki jo je treba šteti za pritožbo zoper sklep št. 403-06-0022/2012-2 z dne 12. 3. 2013, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 15. 1. 2013 na portalu javnih naročil, pod št. objave NMV85/2013) z dokumentom "Sklep" št. 403-06-0022/2012 z dne 6. 2. 2013 vlagatelja obvestil, da je njegovo ponudbo izločil, ker se je vlagatelj "samovoljno odločil, da zahtevane Izjave o izdaji garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ne bo predložil", zato se z vlagateljem ne bo niti pogajal.

Po prejemu navedene odločitve je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo (vloga "Pritožba oz. zahtevek za predrevizijski postopek za vaš Sklep št. 403-06-0022/2012 z dne 06.02.2013" z dne 26. 1. 2013) in navedel, da bi ga moral naročnik pozvati na dopolnitev ponudbe po 78. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2).

Naročnik je s pozivom št. 403-06-0022/2012 z dne 1. 3. 2013 vlagatelja pozval, naj v treh delovnih dneh po njegovem prejemu dopolni zahtevek za revizijo s predložitvijo potrdila o plačilu takse. Vlagatelj je na ta poziv odgovoril z dopisom z dne 6. 3. 2013 in navedel, da naročnik krši 78. člen ZJN-2, poleg tega pa se sprašuje, zakaj bi moral plačati takso za popravo naročnikovih kršitev. Vlagatelj je zahteval, da naročnik prekliče sklep št. 403-06-0022/2012 z dne 6. 2. 2013.

Naročnik je s sklepom št. 403-06-0022/2012-2 z dne 12. 3. 2013, sklicujoč se na četrti odstavek 26. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrgel, ker ga vlagatelj ni v roku dopolnil s potrdilom o plačilu takse. Naročnik je navedel, da vlagatelj zahtevku za revizijo ni predložil potrdila o plačilu takse, zato ga je pozval na njegovo dopolnitev, česar pa vlagatelj ni storil.

Vlagatelj je na naročnika naslovil vlogo z dne 18. 3. 2013, v kateri je navedel, da naročnikove službe nadaljujejo s kršitvijo 78. člena ZJN-2 in izpostavlja, da ni zapisal, da ne bo dostavil izjave banke, temveč se je oprl na stališče Ministrstva za finance in čakal na naročnikov poziv za dopolnitev ponudbe skladno z 78. členom ZJN-2. Vlagatelj je še navedel, da "ni na vrsti nikakršen revizijski postopek z vami; mi vami dajemo že tretjič opozorilo (ugovor) na vaše nezakonito ravnanje" in naročnika pozval, naj upošteva 78. člen ZJN-2 ter po uradni dolžnosti prekliče sklep št. 403-06-0022/2012 z dne 6. 2. 2013 in ga pozove na dopolnitev ponudbe.

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo kot prilogo dopisu št. 403-06-0077/2012 z dne 21. 3. 2013.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb naročnika in vlagatelja je Državna revizijska komisija o vlogi z dne 18. 3. 2013, ki jo je treba šteti za pritožbo zoper sklep št. 403-06-0022/2012-2 z dne 12. 3. 2013, odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj sodeloval v postopku oddaje naročila male vrednosti, saj je predložil ponudbo, vendar jo je naročnik izločil (dokument "Sklep" št. 403-06-0022/2012 z dne 6. 2. 2013), vlagatelja pa ni pozval k pogajanjem. Po prejemu naročnikove odločitve o vlagateljevi ponudbi je vlagatelj vložil vlogo "Pritožba oz. zahtevek za predrevizijski postopek za vaš Sklep št. 403-06-0022/2012 z dne 06.02.2013" z dne 26. 1. 2013, ki je (ne le po poimenovanju, temveč tudi po vsebini) zahtevek za revizijo. Vlagatelj namreč izraža nestrinjanje s prejetim sklepom, naročniku pa očita kršitev 78. in 80. člena ZJN-2 ter 2. člena ZPVPJN. Vlagatelj sicer v vlogi z dne 18. 3. 2013 navaja, da "ni na vrsti nikakršen revizijski postopek z vami; mi vam dajemo že tretjič opozorilo (ugovor) na vaše nezakonito ravnanje", vendar je sporočilnost vloge z dne 26. 1. 2013 jasna in jo je treba obravnavati kot zahtevek za revizijo. Zoper naročnikove odločitve v postopku oddaje javnega naročila je pravno sredstvo zahtevek za revizijo, ki se ga vloži po določbah ZPVPJN, ZJN-2 pa od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010 s sprem.; ZJN-2B) več ne ureja "pisnega opozorila na odločitev naročnika", ki ga je lahko vložil vlagatelj izven postopka pravnega varstva po Zakonu o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99 s sprem.; ZRPJN), ki je veljal pred uveljavitvijo ZPVPJN.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, h kateremu ni predložil potrdila o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, zato ga je naročnik pozval na njegovo predložitev, česar pa vlagatelj ni storil. Naročnik je zato zahtevek za revizijo s sklepom št. 403-06-0022/2012-2 z dne 12. 3. 2013 zavrgel in torej o zahtevku za revizijo odločil postopkovno (procesno). Naročnik o zahtevku za revizijo in v njem očitanih kršitvah zaradi postopkovnega ravnanja ni odločal vsebinsko (meritorno).

Čeprav vlagatelj v vlogi z dne 18. 3. 2013 neposredno ne oporeka zavrženju zahtevka za revizijo, saj ne uveljavlja nobenih procesnih ugovorov, pa je Državna revizijska komisija izhajala iz dejanskega stanja (vlagatelj je vlogo z dne 18. 3. 2013 vložil v treh delovnih dneh po prejemu sklepa št. 403-06-0022/2012-2 z dne 12. 3. 2013) in je vlogo z dne 18. 3. 2013 obravnavala (tudi) kot pritožbo.

Taksa je eden izmed stroškov postopka pravnega varstva (prva alinea prvega odstavka 70. člena ZPVPJN v povezavi z 2. členom ZPVPJN), njeno višino pa naročnik določi skladno s prvim in z drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN (tretji odstavek 71. člena ZPVPJN; gl. tudi prvi odstavek 80. člena ZJN-2 v zvezi s prvim odstavkom 79. člena ZJN-2).

V 15. členu ZPVPJN ("obvezne sestavine zahtevka za revizijo"), ki je vključen v (drugo) poglavje ZPVPJN "skupne določbe v predrevizijskem in revizijskem postopku", je določeno, katerih osem sestavin mora vsebovati zahtevek za revizijo (prvi odstavek 15. člena ZPVPJN), določeno pa je tudi, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o vplačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN (drugi odstavek 15. člena ZPVPJN). Te sestavine so obvezne (gl. druga alinea prvega odstavka 26. člena ZPVPJN in druga alinea prvega odstavka 31. člena ZPVPJN).

Če naročnik (med drugim) ugotovi, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse iz prve alinee prvega odstavka 70. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN). V ZPVPJN ni določeno, da naročnik pozove vlagatelja na predložitev potrdila o plačilu takse, če ga vlagatelj ne predloži k zahtevku za revizijo, saj se četrti odstavek 26. člena ZPVPJN, na katerega se sklicuje naročnik, nanaša na sestavine iz prvega odstavka 15. člena ZPVPJN in ne tudi drugega odstavka 15. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija je drugače odločila le v tistih primerih, ko je naročnik v obvestilih, ki jih je vročal ponudnikom, dal napačen ali pomanjkljiv pravni pouk in s tem vplival na možnost uveljavljanja pravnega varstva ponudnikov.

Naročnik je v obravnavanem primeru sicer pozval vlagatelja na dopolnitev zahtevka za revizijo, vendar tega ni mogoče šteti za kršitev, ki bi zahtevala razveljavitev sklepa št. 403-06-0022/2012-2 z dne 12. 3. 2013, saj gre za ravnanje, ki ne vpliva na pravilnost naročnikove odločitve, da zavrže zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da v zadevi niti ni sporno, da vlagatelj k zahtevku za revizijo (sicer niti kasneje na naročnikov poziv) ni predložil potrdila o plačilu takse, zato je naročnik upravičeno zavrgel zahtevek za revizijo. Tako bi moral naročnik sicer odločiti na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN in ne četrtega odstavka 26. člena ZPVPJN, vendar ta pravna podlaga ne spremeni tega, da je treba zahtevek za revizijo zavreči po katerikoli izmed obeh pravnih podlagah.

Upoštevajoč navedeno je morala Državna revizijska komisija pritožbo skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN zavrniti.

Državna revizijska komisija sicer dodaja, da kljub temu da naročnik zahtevka za revizijo ni obravnaval vsebinsko (meritorno), lahko, če bi menil, da je storil kršitve, ki jih očita vlagatelj v svojih vlogah, ravna po petem odstavku 79. člena ZJN-2.

Državna revizijska komisija še pripominja, da je v primeru utemeljenosti zahtevka za revizijo vlagatelj upravičen do povrnitve potrebnih stroškov (tretji dostavek 70. člena ZPVPJN), če jih le uveljavlja pravočasno in opredeljeno (peti odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 25. 3. 2013

mag. Maja Bilbija, univ. dipl. ekon.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
" Občina Žalec, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec,
" Stark, zobozdravstvena dejavnost, projektiranje-inženiring in izobraževanje, d. o. o., Trnovski pristan 8, 1000 Ljubljana,
" Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
" v arhiv, tu.

Natisni stran