Na vsebino
EN

018-025/2013 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste

Številka: 018-25/2013-7
Datum sprejema: 25. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Maje Bilbija kot predsednice senata, Sonje Drozdek-Šinko in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "IDZ, PGD in PZI rehabilitacije inundacije (MS0091) v km 4,230 in mejnega mostu čez Muro (MS0090) na G2-109/357 v km 4,450 pri Murskem Središču", začetem na podlagi zahtevka za revizijo, ki sta ga vložila skupna ponudnika Cestni inženiring d.o.o., Mladinska ulica 54, Maribor in Gradis BP Maribor d.o.o., Lavričeva ulica 3, Maribor, ki ju zastopa odvetnica Tina Šošter, Mladinska ulica 54, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška Cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 3. 2013

odločila:

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja, z dne 7. 1. 2013, se ugodi tako, da se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila, vsebovana v dokumentu Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-26/2012/29 412, z dne 18. 12. 2012.

2. Vlagateljevi zahtevi za povrnitev stroškov se ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 1.765,91 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od prvega dne po poteku roka za izpolnitev obveznosti dalje do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je predmetno javno naročilo "IDZ, PGD in PZI rehabilitacije inundacije (MS0091) v km 4,230 in mejnega mostu čez Muro (MS0090) na G2-109/357 v km 4,450 pri Murskem Središču" dne 8.6.2012 objavil na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN6163/2012. Naročnik predmetno javno naročilo oddaja po odprtem postopku.

Dne 18. 12. 2012 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-26/2012/29 412, s katero je odločil, da se predmetni postopek javnega naročanja zaključi brez oddaje.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 7. 1. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem ugovarja naročnikovi odločitvi o izločitvi njegove ponudbe iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila iz razloga, ker oseba M. Z. B., univ. dipl. grad. nima ustrezne izobrazbe, zaradi česar posledično tudi ne more imeti ustreznih referenc za izdelavo projektne dokumentacije prestavitev vseh komunalnih vodov. Vlagatelj trdi, da je M. Z. B. vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici, s čimer je pooblaščena delovati in nastopati kot odgovorna projektantka načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte. Pri čemer v okviru drugih gradbenih načrtov sodi tudi načrt vodovoda, saj ta ni opredeljen ločeno na način, da bi za njegovo izdelavo projektant pridobil drugo pooblastilo IZS. Da ima M. Z. B. ustrezno strokovno izobrazbo in usposobljenost za izdelavo projektne dokumentacije vodovoda, po vlagateljevih navedbah izhaja tudi iz tega, da je bila odgovorni projektant načrtov vodovoda za projekte PZI Regionalna cesta R3-696 Velenje - Škale- Graška gora - Šmiklavž in Slovenj Gradec - Mislinjsk Dobrava, odsek 7912 Velenje - Škale ter PGD, PZI Regionalna cesta R2 - 416 Litija- Šmartno - Radohova vas " Grm - Bič, ki so bili naročena s strani naročnika. Prav tako je naročnik navedeni osebi za ta dela potrdil in izdal ustrezne reference. Oba omenjena projekta, pri kateri je bila navedena oseba odgovorni projektant načrtov vodovoda, sta bila uspešno revidirana. Poleg tega je naročnik navedeni osebi v postopku javnega naročanja št. JN 12260/2012, kjer je bil naročnik občina Šempeter-Vertojba, izdal ter potrdil ustrezne reference za izdelavo tovrstnih projektov. Da je navedena oseba kot odgovorni projektant in odgovorni vodja projekta v okviru navedene projektne dokumentacije dejansko izdelala tudi načrt vodovoda, pa izhaja tudi iz projektne dokumentacije, s katero razpolaga naročnik. Nadalje vlagatelj pojasnjuje, da je naročnikova ugotovitev, da M. Z. B. za izdelavo projektne dokumentacije prestavitve elektro voda nima ustrezne izobrazbe, pravilna, vendar pa popolnoma brezpredmetna, saj je kot odgovorni projektant za izdelavo načrta (prestavitve) elektro voda predvidena oseba B. D., ki pa ima izobrazbo za izdelavo tovrstnega projekta. Prav tako ima ustrezno strokovno usposobljenost in izkazane ustrezne reference, tako da s tem po vlagateljevih navedbah izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Slednje je tudi razvidno iz obrazca "Podatki o gospodarskem subjektu", da družba Dob inženiring d.o.o., katere zakoniti zastopnik je B. D., prevzema posel "javna razsvetljava z nn priključkom 0,4 kv ter elektro vodi". Iz izpolnjenega obrazca "Podatki o kadrovskih zmogljivosti" je za podizvajalca Dob inženiring d.o.o. navedeno, da bo odgovorni projektant prevzetih del B. D., u.d.i.e, z opravljenim strokovnim izpitom pod št. 38/94 in pooblastilom pristojne poklicne zbornice: IZS-E-0469. Prav tako so za navedenega projektanta v ponudbeni dokumentaciji navedeni referenčni posli, kakor tudi podatki o posameznih referenčnih delih, katerih investitor je bil v petih letih naročnik. Pri tem vlagatelj poudarja, da je na obrazcu "Podatki o gospodarskem subjektu" pod razdelkom "Prevzeta dela v ponudbi" o navedbi "javna razsvetljava z nn priključkom 0,4 kv" pomotoma izpadla navedba "ter elektro vodi", vendar je po vlagateljevih trditvah iz razpisne dokumentacije razvidno, da gre samo za formalno pomanjkljivost, saj je iz ostalih dokazil jasno razvidno, da bo izvedbo del "javna razsvetljava z nn priključkom 0,4 kv ter elektro vodi" prevzela omenjena družba Dob inženiring d.o.o., zanjo pa jih bo, kot odgovorni projektant, izvedla oseba B. D. Takšna pomanjkljivost je po vlagateljevih navedbah nebistvena, zaradi česar njegova ponudba ni niti formalno nepopolna. Na podlagi navedenega vlagatelja predlaga, da se naj razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila ter mu povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 21. 1. 2013 sprejel sklep, št. 43001-26/2012/34, s katerim je vlagateljev revizijski zahtevek zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik glede vlagateljevih navedb, pojasnjuje, da tudi sam vlagatelj priznava, da M. Z. B. nima ustrezne izobrazbe, ne referenc za izdelavo načrta prestavitve elektro vodov. Naročnik se z vlagateljem strinja, da ima oseba B. D. ustrezno izobrazbo za izdelavo načrta prestavitve elektro vodov, vendar pa nikjer v ponudbi ni določeno, da je omenjena oseba tudi odgovorni projektant za elektro del postavke "PGD in PZI prestavitve in zaščite vseh komunalnih vodov v območju rekonstruirane ceste (na celotnem posegu)". Z vlagateljeve strani izpolnjene podrobne specifikacije ponudbe je po naročnikovih navedbah jasno razvidno, da postavko št. 10 v celoti kot odgovorni projektant prevzema M. Z. B., ki je po izobrazbi diplomirani univerzitetni inženir gradbeništva in tako nima ustrezne izobrazbe, ne referenc za prevzem te postavke v celoti, v katero sodi tudi načrt prestavitve elektro vodov. V obrazcu "Podatki o kadrovski zmogljivosti" je za osebo M. Z. B. po naročnikovih navedbah navedeno, da prevzema kot odgovorni projektant postavko "PGD in PZI prestavitve in zaščite vseh komunalnih vodov v območju rekonstruirane ceste (na celotnem posegu)", kar negira vlagateljevo trditve, da je za del omenjene postavke, ki se nanaša na prestavitev elektro vodov, predvidena oseba B. D. Naročnik ne more slediti vlagateljevim navedbam, da je pozabil pripisati "ter elektro vodov" ter da je to le nebistvena pomanjkljivost. Glede vlagateljevih ugovorov, da ima oseba M. Z. B. ustrezno izobrazbo in reference za izdelavo projektne dokumentacije prestavitve vodovoda, se naročnik z vlagateljem strinja, da ima omenjena oseba ustrezne reference kot odgovorni projektant vodovoda, vendar pa še vedno ne ve ali ima za to ustrezno izobrazbo. Po naročnikovem mnenju lahko diplomirani univerzitetni gradbeni inženir odgovarja za gradbeni del vodovodnega načrta, ne pa za strojni del instalacij vodovoda, kamor sodijo monterska dela, kot je npr. dimenzioniranje vodovoda. Na podlagi navedenega je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Naročnik je dne 24. 1. 2013 Državni revizijski komisiji, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 28. 1. 2013 opredelil do naročnikovih navedb v odločitvi.

Državna revizijska komisija je na podlagi 37. člena ZPVPJN dne 19. 2. 2013 podaljšala rok za sprejem odločitve.

Državna revizijska komisija je dne 11. 3. 2013 vlagatelja na podlagi prve alinee tretjega odstavka 72. člena ZPVPJN pozvala na doplačilo takse v znesku 745,91 EUR.

Vlagatelj je dne 18. 3. 2013 Državni revizijski komisiji posredoval dokazilo o vplačilu takse.

V obravnavanem primeru je Državna revizijska komisija presojala utemeljenost vlagateljevih navedb o nezakonitosti naročnikovega ravnanja pri pregledovanju in ocenjevanju njegove ponudbe.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Določba prvega odstavka 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, z nadaljnjimi spremembami; v nadaljevanju: ZJN-2) določa, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom tega zakona izločiti vse ponudbe, ki niso popolne (prvi odstavek 80. člena ZJN-2). Popolna ponudba je v skladu s 16. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Nepravilna ponudba je tista ponudba, ki je v nasprotju s predpisi ali je ponudbena cena očitno sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence ali ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena tega zakona (19. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo v obravnavanem primeru ugotavlja, da iz naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da je naročnik ob pregledu vseh ponudb ugotovil, da nobena izmed njih ne izpolnjuje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije, zaradi česar je vse ponudbe zavrnil kot nepopolne in postopek zaključil brez oddaje naročila. Navedeno pomeni, da je naročnik vse ponudbe, izločil iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila, iz razloga njihove nepopolnosti. Na vlagateljevo zahtevo za dodatno obrazložitev naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila je nato naročnik dne 31. 12. 2012 v Dodatni obrazložitvi odločitve št. 43001-26/2012/31 pojasnil, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje naročnikovih zahtev iz 3.1.4.2 točke razpisne dokumentacije, in sicer v delu, ki se nanaša na kadrovske reference in izobrazbo posameznih kadrov. M. Z. B. po naročnikovi oceni nima ustrezne izobrazbe in zato posledično ne more imeti ustreznih referenc za izdelavo projektne dokumentacije prestavitve vseh komunalnih vodov, kajti gradbenik ni strokovno usposobljen za izdelavo projektne dokumentacije prestavitve elektro voda in vodovoda, s čimer pa se na drugi strani ne strinja vlagatelj. Med strankama je v obravnavanem primeru tako sporno, ali vlagateljeva ponudbe v konkretnem primeru izpolnjuje kadrovske pogoje.

Iz 3.1.4.2 točko razpisne dokumentacije izhaja: "Poleg odgovornega vodje projekta mora ponudnik za posamezna strokovna področja iz specifikacije naročila zagotoviti odgovorne osebe za izvedbo, ki izpolnjujejo naslednje zahteve:
" najmanj visoka strokovna izobrazba s področja, ki ga prevzema v ponudbi
Ř predpisana strokovna usposobljenost (strokovni izpit) in naziv (odgovorni projektant ali temu ekvivalenten naziv) s področja, ki ga prevzema v ponudbi
Ř vpis v imeniku pristojne poklicne zbornice kot pooblaščena oseba
Ř v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorna oseba pri najmanj enem istovrstnem in po obsegu primerljivem poslu, kot ga prevzema v ponudbi

["] Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrsten in po obsegu primerljiv posel, kot so dela iz specifikacije naročila, ki jih odgovorna oseba prevzema v ponudbi."

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve ugovore zoper naročnikovo odločitev, da M. Z. B. nima ustrezne izobrazbe in referenc za izdelavo projektne dokumentacije vodovoda oz. prestavitev vodovoda. Pri tem gre ugotoviti, da se naročnik v sklepu o zavrnitvi vlagateljevega revizijskega zahtevka z vlagateljem sicer strinja, da omenjena oseba razpolaga z zahtevanimi referencami, vendar pa naročnik v nadaljevanju ne navede, zakaj meni, da navedena oseba nima ustrezne izobrazbe. Naročnik je zgolj navedel: "["] vendar pa se še vedno ne ve ali ima za to ustrezno izobrazbo.", kar po presoji Državne revizijske komisije ne zadošča za naročnikovo trditev o neizpolnjevanju pogoja kadrovske zmogljivosti. Poleg tega naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel, natančno katero izobrazbo mora odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije prestavitve vodovoda imeti, ampak je navedel zgolj "najmanj visoko strokovno izobrazbo s področja, ki ga prevzema v ponudbi". Državna revizijska komisija na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka ugotavlja, da je M. Z. B. vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pri Inženirski zbornici Slovenije, da je po izobrazbi diplomirana univerzitetna inženirka gradbeništva komunalno-prometne smeri in da lahko opravlja dela odgovorne projektantke načrtov gradbenih konstrukcij in drugih gradbenih načrtov za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte, kamor sodi tudi predmetno javno naročilo. Pri tem naročnik priznava, da je z M. Z. B. pri drugih javnih naročilih že sodeloval, kjer je opravljala podobna dela in nastopala v vlogi odgovorne projektantke načrtov vodovoda, pri čemer pa takrat ni podvomil v njeno izobrazbo. Iz k revizijskemu zahtevku predloženih listin "Potrdilo o referencah" izhaja, da ji je ravno naročnik tudi potrdil reference za delo iz področja, ki ga sedaj prevzema po ponudbi. Poleg tega je v zvezi z navedenim vlagatelj prepričljivo pojasnil in predložil dokazila, da je M. Z. B. za omenjena dela strokovno ustrezno usposobljena, saj sta bila oba projekta Izdelava projektne dokumentacije za obvoznico Litija-Šmartno in regionalno cesto Velenje - Škale, kjer je nastopala kot odgovorni projektant načrtov vodovoda, uspešno revidirana, kjer pa navedenih zadržkov naročnik, takrat ni imel. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija presodila, da so neutemeljene naročnikove ugotovitve, da M. Z. B. nima ustrezne izobrazbe za izdelavo projektne dokumentacije prestavitve vodovoda.

Glede vlagateljevih ugovorov zoper naročnikovo ugotovitev, da M. Z. B. nima ustrezne izobrazbe za izdelavo projektne dokumentacije prestavitve elektro voda, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je slednje dejstvo med strankama tudi nesporno. Kajti vlagatelj v revizijskem zahtevku priznava, da navedena oseba nima ne ustrezne izobrazbe ne izkušenj za izdelavo takšne projektne dokumentacije, zaradi česar je v ponudbi tudi ni nominiral za prevzem takšnih del. Vlagatelj pojasnjuje, da je za odgovornega projektanta za izdelavo načrta prestavitev elektro voda predvidel B. D., univ. dipl. inž. el., ki razpisne zahteve v celoti izpolnjuje, kar je med strankam tudi nesporno. Toda naročnik je mnenja, da iz vlagateljeve ponudbene dokumentacije, natančneje iz postavke št. 10 tehničnih specifikacij, izhaja, da bo sporna dela prevzela M. Z. B., ki nima ne ustrezne izobrazbe ne referenc za prevzem navedene postavke v celoti.

Državna revizijska komisija je z namenom razrešitve spora vpogledala v vlagateljevo ponudbeno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel obrazec "Podrobna specifikacija ponudbe", ki so ga morali ponudniki izpolniti. Pri tem iz vlagateljeve ponudbe sicer izhaja, da je pod postavko št. 10. "PGD in PZI prestavitve in zaščite vseh komunalnih vodov v območju rekonstruirane ceste (na celotnem posegu)" tehničnih specifikacij, kamor sodi tudi prestavitev elektro vodov, kot odgovorni projektant navedena M. Z. B., vendar pa v zvezi s tem vlagatelj upravičeno opozarja na določilo 4.1.4 točke razpisne dokumentacije, ki določa: "["] Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene v popisu del). Predračun sestavljata rekapitulacija predračunske vrednosti in podrobna specifikacija ter vrednosti, strukturirana po vrstah del, navedenih v specifikaciji naročila. Cene v predračunu se navede brez DDV in v valuti EUR. ["]" Navedeno pomeni, da ponudniki niso smeli posegati vnaprej določne opise postavk, na drugi strani pa iz vlagateljeve ponudbe izhaja, da pri izvedbi obravnavanega javnega naročila namerava nastopati s podizvajalcem Dob inženiring d.o.o., ki bo opravljal dela "Javna razsvetljava z NN priključkom 0,4 Kv ter elektro vodi". Vlagatelj je tako pri opisu del, ki jih bo dal v podizvajanje, navedel dela iz postavke št. 11 "PZI celotne javne razsvetljave z NN priključkom" ter dela "elektro vodi" iz postavke št. 10 tehničnih specifikacij. Iz 4.1.2 točke razpisne dokumentacije izhaja, da so lahko ponudniki v konkretnem primeru nastopali tudi s podizvajalci, ki so morali poleg osebnih podatkov še navesti vrsto, količino in vrednost prevzetega posla ter kraj in termin izvedbe, kar je vlagatelj v obravnavanem primeru tudi storil. Upoštevaje navedeno Državna revizijska komisija ocenjuje, da je iz vlagateljeve ponudbene dokumentacije posredno razvidno, da bo pri predmetnem javnem naročilu v imenu podizvajalca Dob inženiring d.o.o. prevzeta dela prestavitev elektro vodov opravljala oseba B. D., za katerega vlagatelj trdi, da je pri izpolnjevanju obrazca "Podatki o kadrovski zmogljivosti" pri rubriki "Prevzeta dela v ponudbi: Javna razsvetljava z NN priključkom 0,4 Kv" pomotoma izpadla navedbe "ter elektro vodi". Iz tehničnih specifikacij ponudbe je namreč razvidno, da v imenu družbe Dob inženiring d.o.o. nastopa zgolj oseba B. D., ki je tudi njen zakoniti zastopnik. Omenjena družba je v podizvajanje sprejela sporno izvedbo, ki se nanaša na izdelavo načrtov za prestavitev vodov in edina oseba, ki je navedena, da bo dela izvajala v imenu omenjene družbe, je B. D. Za omenjeno osebo so predložene vse zahtevane reference, ki se nanašajo na prestavitev vodov, kar tudi nakazuje na dejstvo, da bo v konkretnem primeru oseba B. D. opravljala navedena dela. Navedena pomanjkljivost ponudbe pa je po oceni Državne revizijske komisije takšne narave, da jo je mogoče označiti kot formalno nepopolno v smislu 17. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2, saj vlagateljeva ponudba ni bila popolna v tistih delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila. ZJN-2 v 78. členu (Dopustne dopolnitve ponudbe) določa, da mora naročnik v primerih, ko ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna (17. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-2), dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Skladno s prvim odstavkom 78. člena ZJN-2 bi bilo tako ponudbo dopustno dopolniti in vlagatelju omogočiti, da dopolni opis del pod rubriko "Prevzeta dela po ponudbi", saj je iz ponudbene dokumentacije možno zaključiti, da bo omenjena oseba opravljala izdelavo projektne dokumentacije prestavitve elektro voda. Ker naročnik v obravnavanem primeru vlagatelja ni pozval na odpravo navedene formalne pomanjkljivosti ponudbe, ampak je njegovo ponudbo iz predmetnega postopka oddaje javnega naročila izločil, je po oceni Državne revizijske komisije ravnal v nasprotju z določilom iz prvega odstavka 80. člena ZJN-2, zato je bilo potrebno vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugoditi tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku tudi napotke za pravilno izvedbo postopka, ki je bil razveljavljen. V primeru, da se naročnik odloči, da bo nadaljeval s postopkom oddaje javnega naročila, je dolžan vlagatelja pozvati na odpravo ugotovljenih formalnih pomanjkljivosti ponudbe. V primeru, da se naročnik odloči, da javnega naročila ne bo oddal, mora prav tako ravnati v skladu z ZJN-2, zlasti pa upoštevati obveznosti iz 80. člena ZJN-2.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, in sicer za sestvao revizijskega zahtevka v višini 1.400,00 EUR, pavšal za poštne in telekom storitve po ZOdvT tar. Št. 6002 20,00 EUR in takso. Ker je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila, tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, mora naročnik vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN in skladno z določili 19. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 35/2009) ter 13. člena Zakona o odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2008 in 35/2009; v nadaljevanju: ZOdvT) vlagatelju kot potrebne priznala naslednje stroške, nastale z revizijo: za zastopanje v revizijskem postopku nagrado v višini 800,00 EUR DDV, za izdatke po tar. št. 6002 ZOdvT " pavšalni znesek v višini 20,00 EUR, takso za revizijski zahtevek stroške v višini 945,91 EUR. Višjo stroškovno zahtevo za odvetniško nagrado nad priznano višino je Državna revizijska komisija zavrnila, saj je ocenila, da ti stroški niso bili potrebni.

Upoštevaje navedeno je naročnik vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 1.765,91 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 25. 3. 2013


Predsednica senata:
mag. Maja Bilbija
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- odvetnica Tina Šošter, Mladinska ulica 54, Maribor,
- Direkcija Republike Slovenije za ceste, Tržaška Cesta 19, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
- v arhiv - tu.

Natisni stran