Na vsebino
EN

018-052/2013 Univerzitetni Klinični center Maribor

Številka: 018-52/2013-6
Datum sprejema: 19. 3. 2013

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata ter mag. Maje Bilbija in Sonje Drozdek Šinko kot članic senata, v postopku pravnega varstva oddaje javnega naročila »Reagenti in kemikalije«, in na podlagi zahtevka za revizijo MEDINE PLUS d.o.o., Erjavčeva ulica 30, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 19. 3. 2013

odločila:

Zahtevek za revizijo se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila za dobavo reagentov in kemikalij, ki ga je objavil na Portalu javnih naročil 11. 7. 2011, pod št. objave JN7744/2011, sklenil okvirni sporazum z več ponudniki za posamezne vrste blaga oziroma skupin blaga.

S Povabilom k predložitvi ponudbe z dne 14. 11. 2012 je naročnik ponudnike, s katerimi je sklenil okvirni sporazum, pozval k predložitvi ponudb za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.

Naročnik je 7. 1. 2013 izdal Obvestilo št. DS-11/13, iz katerega je razvidno, da kupoprodajne pogodbe ne bo sklenil s ponudniki, med katerimi je tudi vlagatelj, ker: " ["] za nobeno vrsto blaga oz. skupino blaga niso ponudili najnižje končne cene oz. vrednosti oziroma je ponudba nesprejemljiva označena s simbolom VII."

Vlagatelj je 28. 1. 2013 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zahteva, da se v postopku pravnega varstva za artikle pod šifro 509043, 509523 in 385123 v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da se z argumenti naročnika za odločitev, da kupoprodajne pogodbe za navedene artikle ne bo sklenil z vlagateljem, ne strinja. Vlagatelj navaja, da je iz njegove ponudbe in specifikacije ponudbe jasno razvidno, da je za artikel pod šifro 509043 (Kateter za inseminacijo, 120400M ali enakovredno, IVF) podal popolnoma enako ponudbo glede cene kot ponudnik Medical Intertrade d.o.o., Karlovška cesta 1, Ljubljana (v nadaljevanju Medical Intertrade d.o.o.), kar pomeni, da bi moral naročnik v tem primeru opraviti žrebanje ponudb in podpisati pogodbo z izžrebanim ponudnikom, česar pa ni storil. V zvezi z artiklom pod šifro 385123 (Pipeta za mikrofertilizacijo (HOLDING), K-HPIP-1035 ali enakovredno, IVF) vlagatelj zatrjuje, da je oddal najnižjo ponudbo glede cene in bi zato moral naročnik kupoprodajno pogodbo za ta artikel skleniti z njim, za artikel pod šifro 509523 (Katetri za embriotransfer, 320201 ali enakovredno, IVF) pa navaja, da artikli ponudnika Thomy F. E., d.o.o. Ljubljana, Vodnikova 170, Ljubljana (v nadaljevanju: Thomy F. E. d.o.o. Ljubljana) ne izpolnjujejo pogoja kakovosti, zaradi česar bi moral biti kot najcenejši ponudnik izbran vlagatelj. Vlagatelj zavrača tudi naročnikov argument glede kakovosti blaga in navaja, da je glede kakovosti blaga ponudba v celoti ustrezna.

Naročnik je 13. 2. 2013 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik navaja, da je ob analizi prispetih ponudb za artikle pod šifro 509043, 509523 in 385123, ki so predmet revizije, ugotovil, da je vlagatelj sicer oddal ponudbo, vendar za te artikle ni vpisal cen v obrazec Specifikacija ponudbe s cenami, kot je to zahteval naročnik v Povabilu k predložitvi ponudbe. V Specifikaciji ponudbe s cenami, ki jo je oddal vlagatelj, so vpisane le maksimalne dopustne cene (MDC z DDV), ki jih je vpisal že naročnik v okviru povabila k predložitvi ponudbe in pomenijo za naročnika zgornji nivo razpoložljivih sredstev za posamezno vrsto blaga. Ker vlagatelj obrazca Specifikacija ponudbe s cenami ni izpolnil, prav tako ni nikjer v svoji ponudbi navedel, da naj naročnik obrazec, ki je bil izpolnjen s strani naročnika, šteje za vlagateljevo ponudbo, naročnik pojasnjuje, da je ponudba vlagatelja dejansko nepravilna in ne nesprejemljiva, kot se je nerodno izrazil naročnik, zato z vlagateljem ni sklenil kupoprodajne pogodbe. Glede navedb vlagatelja o neustrezni kakovosti artikla s šifro 509523 naročnik ugotavlja, da je imel vlagatelj možnost nasprotovati kvaliteti blaga v letu 2012, ko je naročnik izvajal odprti postopek z namenom sklenitve okvirnega sporazuma.

Državna revizijska komisija je naročnika 11. 3. 2013 pozvala, da ji predloži dokumentacijo, iz katere bo razvidna ocenjena vrednost posameznih naročil, v katerih je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevano dokumentacijo od naročnika prejela 14. 3. 2013.

Po pregledu in proučitvi dokumentacije ter navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija je uvodoma ugotavljala, ali je v obravnavanem primeru vlagatelj upravičen zahtevati pravno varstvo svojih pravic v revizijskem postopku ter ali gre za spor, o katerem je Državna revizijska komisija pristojna odločati. Dopustnost revizijskega postopka je namreč procesna predpostavka, na katero mora Državna revizijska komisija paziti po uradni dolžnosti ves čas revizijskega postopka (prvi odstavek 18. člena Zakona o pravdnem postopku - Uradni list RS, št. 26/99 s spremembami; v nadaljevanju: ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN).

Meje pristojnosti Državne revizijske komisija ureja 1. člen ZPVPJN (Predmet zakona), ki med drugim določa, da se z ZPVPJN ureja pravno varstvo ponudnikov, naročnikov in javnega interesa, vključno s pravnim varstvom obrambnega in varnostnega interesa, v postopkih oddaje javnih naročil. Pravno varstvo zoper kršitve v postopkih javnega naročanja je, skladno z 2. členom ZPVPJN, zagotovljeno v predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, v revizijskem postopku, ki poteka pred Državno revizijsko komisijo in v sodnem postopku, ki na prvi stopnji poteka pred okrožnim sodiščem, ki ga kot izključno pristojnega določa zakon, ki ureja sodišča.

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja javno naročanje, ali ZPVPJN ne določata drugače (prvi odstavek 5. člena ZPVPJN). ZPVPJN v tretjem odstavku 5. člena določa, da je v primeru, kadar se posamezno naročilo oddaja na podlagi okvirnega sporazuma, ki se sklene z večjim številom ponudnikov in v njem niso opredeljeni vsi pogodbeni pogoji, ali v dinamičnem nabavnem sistemu in je vrednost posameznega naročila enaka ali višja od vrednosti, od katere dalje je treba javno naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske unije, pravno varstvo zagotovljeno v predrevizijskem, revizijskem in sodnem postopku. V drugih primerih posameznih naročil, ki se oddajajo na podlagi okvirnega sporazuma, je pravno varstvo zagotovljeno v sodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja.

Iz navedenega zakonskega določila torej izhaja, da je pravno varstvo v predrevizijskem in revizijskem postopku zagotovljeno le pri izvajanju tistih okvirnih sporazumov, ki so sklenjeni z večjim številom ponudnikov in ki ne urejajo vseh sestavin bodočega posla o oddaji javnega naročila, pod pogojem, da je vrednost takšnega (posameznega) naročila enaka ali višja od vrednosti, od katere dalje je potrebno javno naročilo poslati v objavo Uradu za publikacije Evropske Unije. Vsa ostala naročila, ki se oddajajo na podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma, so po izrecni volji zakonodajalca izvzeta iz režima pravnega varstva, ki se zagotavlja v okviru predrevizijskega in revizijskega postopka. Pravno varstvo pri oddaji teh naročil je zagotovljeno le v sodnem postopku (v skladu z zakonom, ki ureja obligacijska razmerja).

V obravnavanem primeru naročnik posamezno javno naročilo oddaja na podlagi predhodno sklenjenega okvirnega sporazuma s ponovnim odpiranjem konkurence. Predmet posameznih naročil so artikel pod šifro 509043 (Kateter za inseminacijo, 120400M ali enakovredno, IVF), artikel pod šifro 385123 (Pipeta za mikrofertilizacijo, (HOLDING), K-HPIP-1035 ali enakovredno, IVF) in artikel pod šifro 509523 (Katetri za embriotransfer, 320201 ali enakovredno, IVF) v skupini 39 (Laboratorijski potrošni material za IVF).

Kot izhaja iz odstopljene dokumentacije, vrednost vsakega od naročil, na katere se nanaša zahtevek za revizijo, ne dosega ali presega evropskih vrednostnih pragov, od katerih dalje je potrebno javno naročilo poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti. Iz dokumenta z naslovom Vrednost razpisa in naročnikovih pojasnil je razvidno, da je ocenjena vrednost naročila za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 za posamezno vrsto blaga enaka maksimalni dopustni ceni posamezne vrste blaga, ki jo je naročnik izračunal tako, da je upošteval cene iz pogodb, sklenjenih za obdobje od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012, ter jih znižal za 10 odstotkov. Za artikel pod šifro 509043 (Kateter za inseminacijo, 120400M ali enakovredno, IVF) tako vrednost naročila znaša 2.241,00 EUR z DDV, za artikel pod šifro 385123 (Pipeta za mikrofertilizacijo, (HOLDING), K-HPIP-1035 ali enakovredno, IVF) znaša vrednost naročila 9.322,56 EUR z DDV in za artikel pod šifro 509523 (Katetri za embriotransfer, 320201 ali enakovredno, IVF) 28.182,97 EUR z DDV.

Ker vrednost nobenega od posameznih naročil, v zvezi s katerimi je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ne dosega ali presega evropskih vrednostnih pragov, od katerih dalje je potrebno javno naročilo poslati v objavo Uradu za uradne objave Evropskih skupnosti, takšna javna naročila pa so po izrecni volji zakonodajalca izključena iz režima pravnega varstva, ki se zagotavlja v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo v zvezi z vsemi tremi naročili zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 19. 3. 2013

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- MEDICAL INTERTRADE, d.o.o., Karlovška cesta 1, Ljubljana
- THOMY F. E., d.o.o. Ljubljana, Vodnikova 170, Ljubljana
- MEDINE PLUS d.o.o., Erjavčeva ulica 30, Celje
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor
- REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA FINANCE, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
- v arhiv, tu.

Natisni stran